Lék Cavinton 5MG/ML

Kód SÚKL
0004062  
Název LP
Cavinton (5mg/ml Inj Sol 10x2ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X2ML
Síla
5MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Vinpocetinum
ATC skupina
VINPOCETIN (N06BX18)

Složení

  1. Vinpocetinum – 10 MG
  2. Acidum Ascorbicum – PL MG
  3. Natrii Disulfis – PL MG
  4. Acidum Tartaricum – PL MG
  5. Alcohol Benzylicus – PL MG
  6. Sorbitolum – PL MG
  7. Aqua Pro Iniectione – 2 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls123518/2017 
                                     

 
 
 
  
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
 
Vinpocetinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  Vám  bude  tento  přípravek  podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 
Co je přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok a k čemu se používá 
2. 
Čemu  musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro 
infuzní roztok podán 
3. 
Jak  se přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok a k čemu se používá 
 
Přípravek Cavinton v infuzi je určen k léčbě příznaků některých onemocnění spojených s poruchami 
oběhu  krve  v mozku.  Přípravek  Cavinton  v  infuzi  se  také  používá  ke  zmírnění  psychických  a 
neurologických  příznaků  při  poruchách  prokrvení  mozku,  k léčbě  některých  onemocnění  očí  a  uší, 
která mají původ v poruchách cév, nebo ke snížení jejich příznaků. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát 
pro infuzní roztok podán 
 
Přípravek Cavinton v infuzi
 Vám nesmí být podán 
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  vinpocetin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
-  jestliže  máte akutní  stádium  mozkové  mrtvice  způsobené  krvácením  do  mozku  (akutní 
stadium  hemoragické  cévní  mozkové  příhody)  nebo  máte  závažné  onemocnění  srdce  se 
sníženým  zásobením  srdce  krví  (ischemickou  chorobu  srdeční),  krvácivý  stav  (porucha 
srážlivosti krve) nebo závažný nepravidelný srdeční rytmus (srdeční arytmii). 
 
Upozornění a opatření 
 
Před podáním Cavintonu v infuzi se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou: 
-  jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo astma. 
 
Děti 

 
1/4 
 
Přípravek Cavinton není doporučen pro děti, protože u této věkové skupiny nejsou dostupné příslušné 
údaje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cavinton v infuzi 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vinpocetin může zesílit účinek některých léčivých přípravků. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte 
léčivé  přípravky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  léky  na  rozšíření  krevních  nebo  heparin 
(používá se při poruchách srážlivosti krve). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 
 
Přípravek Cavinton nesmí být podán během těhotenství. 
Vinpocetin,  léčiv  látka  přípravku  Cavinton,  se  vylučuje  do  mateřského  mléka,  proto  se  přípravek 
Cavinton nesmí podávat během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Účinky vinpocetinu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje nebyly sledovány. 
Přípravek  by  mohl  na  počátku  léčby  negativně  ovlivnit  činnosti  vyžadující  vysokou  pozornost  nebo 
koordinaci pohybů (např. řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů, práci ve výškách).  
Přípravek Cavinton v infuzi je indikován převážně u závažných onemocnění, kde tyto činnosti nejsou 
pravděpodobné.  Pokud  je  podávaný  u  lehčích  onemocnění,  může  provádění  těchto  aktivit  lékař 
povolit. 
 
Infuze přípravku Cavinton obsahuje sorbitol, benzylalkohol a disiřičitan sodný 
 
Injekční  roztok  přípravku  Cavinton  obsahuje  určité  množství  sorbitolu  (160  mg/  2  ml),  které  může 
ovlivnit  denní  dietní  schéma  pacientů  s diabetes  mellitus  (cukrovkou).  Proto  pokud  jste 
diabetik/diabetička (máte cukrovku), kontaktujte svého lékaře, než Vám bude  tento léčivý  přípravek 
podán. 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
Benzylalkohol  může  způsobit  toxické  a  alergické  reakce,  hlavně  u  dětí.  Přípravek  Cavinton  není 
doporučen pro děti, protože u této věkové skupiny nejsou dostupné příslušné údaje. 
 
Disiřičitan  sodný  může  vzácně  způsobovat  těžké  alergické  reakce  a  bronchospasmus  (zúžení 
průdušek). 
 
3. 
Jak se přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Koncentrát  pro  infuzní  roztok  Cavinton  bude  naředěný  a  poté  pomalu  injekčně  podaný  do  žíly  ve 
formě nitrožilní infuze.  
 
2/4 
Doporučená úvodní denní dávka je 20 mg (2 ampule). U závažných případů je možné podat na začátku 
léčby třikrát denně 10 mg. Tuto dávku je možné v závislosti na Vaší snášenlivosti zvýšit během 2- 3 
dnů až na 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Tato dávka bude rozdělena do tří dávek podaných v intervalech 
5-6 hodin. 
Po infuzní léčbě je doporučeno pokračovat v léčbě přípravkem Cavinton v tabletách. 
 
Pokud Vám bylo podáno více přípravku Cavinton v infuzi, než mělo být 
Pokud  máte  podezření,  že  Vám  bylo  podáno  více  přípravku  Cavinton  v  infuzi,  informujte,  prosím, 
neprodleně svého lékaře nebo zdravotní sestru.  
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Infuze  přípravku  Cavinton  je  obvykle  velmi  dobře  tolerována,  nicméně  někdy  může  dojít 
k přechodnému výskytu nežádoucích účinků.  
 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000): 
-  pálení žáhy, bolest břicha, pocit na zvracení 
-  poruchy spánku (nespavost), závratě, bolest hlavy 
-  přecitlivělost s alergickými kožními příznaky (zarudnutí kůže). 
 
Dále byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: 
-  snížený krevní tlak  
-  poruchy srdečního rytmu (jako je např. rychlé bušení srdce)   
 
Hlášení nežádoucích účinků  
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
5. 
Jak přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Koncentrát pro infuzní roztok Cavinton je chemicky inkompatibilní s heparinem, proto se nesmí mísit 
v jedné injekční stříkačce nebo v jednom infuzním setu pro podáním pacientům léčeným heparinem. 
 
 
3/4 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na obalu za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Cavinton 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je vinpocetinum. Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje vinpocetinum 
5 mg. Jedna ampule o obsahu 2 ml obsahuje vinpocentinum10 mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  kyselina  askorbová,  disiřičitan  sodný,  kyselina  vinná,  benzylalkohol, 
sorbitol, voda na injekci. 
 
Jak    přípravek  Cavinton  5  mg/ml  koncentrát  pro  infuzní  roztok  vypadá  a  co  obsahuje  toto 
balení 
 
Infuzní roztok přípravku Cavinton je čirý, bezbarvý až slabě nazelenalý roztok. 
 
OPC ampule z hnědého skla o objemu 2 ml s bílým bodem v místě pro zlomení, krabička. 
Velikost balení: 
10 nebo 5 ampulí po 2 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Gedeon Richter Plc.  
1103 Budapešť,  
Gyömrői út 19-21.  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 8. 2017. 
 
 
 
 
4/4