Lék Doxybene 200MG

Kód SÚKL
0004014  
Název LP
Doxybene (200mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
200MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Doxycyclinum Monohydricum
ATC skupina
DOXYCYKLIN (J01AA02)

Složení

  1. Doxycyclinum Monohydricum – 208,2 MG
  2. Doxycyclinum – 200 MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  5. Talcum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  8. Aqua Purificata – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls58965/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
DOXYBENE 100 mg měkké tobolky 
 doxycyclini hyclas 
DOXYBENE 200 mg tablety 
 
doxycyclinum monohydricum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Doxybene a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxybene užívat 
3. 
Jak se přípravek Doxybene užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Doxybene uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Doxybene a k čemu se používá 
 
Léčivá  látka  přípravku  doxycyklin  je  antibiotikum  patřící  do  skupiny  tetracyklinů.  Zabraňuje 
rozmnožování bakterií, které vyvolávají různá infekční onemocnění. 
Přípravek se užívá k léčbě infekcí dýchacích cest, krčních, nosních, ušních infekcí, infekcí močového 
ústrojí,  některých  pohlavních  chorob,  infekcí  trávicího  ústrojí,  infekcí  kůže,  akné  a  očních  infekcí, 
pokud jsou vyvolány bakteriemi citlivými na doxycyklin. 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxybene užívat 
 
Neužívejte přípravek Doxybene 

jestliže jste alergický(á) na doxycyklin, jiná tetracyklinová antibiotika nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte a nepodávejte dětem do 8 let věku; 

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Doxybene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxybene je zapotřebí 
1/6 

jestliže máte poruchu srážení krve, v tomto případě je možno přípravek užívat pouze ze zvlášť 
závažných důvodů; 

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, v tomto případě je zapotřebí zvýšený lékařský 
dohled; 

pokud  se  u  Vás  některý  z  výše  uvedených stavů objeví během užívání přípravku, oznamte to 
svému lékaři 

pokud se u Vás vyskytne závažný průjem provázený horečkou, kontaktuje svého lékaře. Může 
jít o zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidu) způsobený na doxycyklin necitlivými 
mikroorganismy; 

pokud  budete  během  užívání  přípravku  vystaven(a)  účinkům  přímého  slunečního  nebo  UV 
záření,  může  se  u  Vás  vyskytnout  závažná  kožní  reakce  (fotodermatitida).  Je  nutné  okamžitě 
přerušit užívání přípravku a kontaktovat lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek  se nesmí podávat dětem do 8 let věku. 
 
Upozornění pro věkovou kategorii 8-12 let: 
Přípravek  se  má  podávat  jenom  ve  zvlášť  odůvodněných  případech  vzhledem  k obecně  známým 
nežádoucím účinkům u dětí (trvalé zabarvení zubů, poruchy růstu). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Doxybene 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
S přípravkem Doxybene se mohou ovlivňovat následující léky: 

Vstřebávání  doxycyklinu  z  trávicího  ústrojí  mohou  snižovat  např.  ionty  hliníku,  hořčíku  a 
vápníku (obsažené v lécích, které snižují žaludeční kyselost) a ionty vápníku (obsažené také v 
mléce a mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách), přípravky obsahující 
železo, zinek, aktivní uhlí a kolestyramin. Doxybene se má proto užívat 2-3 hodiny před užitím 
těchto léků nebo požitím uvedených poživatin. 

Při  současném  užívání  přípravku  Doxybene  a  některých  přípravků  snižujících  srážlivost  krve 
(např.warfarin) nebo některých léčiv užívaných při cukrovce (deriváty sulfonylmočoviny – jsou 
ve formě tablet) může být nutná úprava jejich dávkování. 

Doxybene  se  nemá  kombinovat  s  betalaktamovými  antibiotiky  (peniciliny,  cefalosporiny), 
protože při současném užívání se snižuje jejich protibakteriální účinek. 

Účinky přípravku Doxybene mohou snižovat některé další léčivé přípravky, např. léky užívané 
v léčbě epilepsie (padoucnice), a také nadměrné požívání alkoholu. 

Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem. 

Kombinace  přípravku  Doxybene  s  některými  léčivými  přípravky  (cyklosporin  A, 
methoxyfluran, theofylin) může zhoršovat jejich nežádoucí účinky. 
 
Přípravek Doxybene s jídlem, pitím a alkoholem 
Tobolky se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se vodou. Tablety se užívají buď celé, rozpůlené nebo 
rozčtvrcené, ale nerozkousané a zapíjejí se vodou. Přípravek Doxybene se doporučuje užívat při jídle. 
Během  léčby  se  nesmí  pít  alkoholické  nápoje.  Mléko,  mléčné  výrobky  a  vápník  obsahující  ovocné 
šťávy  omezují  vstřebávání  doxycyklinu  z trávicího  ústrojí,  proto  se  má  přípravek  užívat  2-3  hodiny 
před konzumací těchto poživatin.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
2/6 
Přípravek Doxybene se v těhotenství a během kojení nesmí užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  přípravku  Doxybene  se  v ojedinělých  případech  mohou  vyskytovat  závratě  a  rozmazané 
nebo dvojité vidění. Pokud máte tyto potíže, nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, tj. 
řídit motorová vozidla a ovládat stroje. 
 
Přípravek  Doxybene  100  mg  měkké  tobolky  obsahuje  sójový  lecithin,  hydrogenovaný  sójový 
olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, sorbitol

 
Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju neužívejte tento léčivý přípravek.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Doxybene užívá 
 
Vždy užívejte přípravek Doxybene přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Obvyklá denní dávka pro dospělé, dospívající a děti od 8 let s tělesnou hmotností nad 50 kg je první 
den  2  tobolky  Doxybene  100  mg  v  jedné  dávce  nebo  rozděleně  ve  dvou  dávkách  po  1  tobolce  v 
intervalu 12 hodin a v dalších dnech 1 tobolka Doxybene 100 mg 1krát denně. Nebo první den 1krát 
tableta  Doxybene  200  mg  či  2krát  1/2  tablety  Doxybene  200  mg  v  intervalu  12  hodin  a  v  dalších 
dnech  1/2  tablety  Doxybene  200  mg  1krát  denně.  Při  závažných  infekcích  může  lékař denní dávku 
zvýšit na 1 tabletu Doxybene 200 mg nebo 2 tobolky Doxybene 100 mg po celou dobu léčby. 
Dětem od 8 let s tělesnou hmotností menší než 50 kg se doxycyklin obvykle první den léčby podává v 
dávce 4 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné nebo dvou rozdělených dávkách v intervalu 12 hodin a dále 
2  mg/kg  tělesné  hmotnosti  v  jedné  dávce  během  následujících  dnů.  Při  závažných  infekcích  může 
lékař denní dávku zvýšit na 4 mg/kg tělesné hmotnosti po celou dobu léčby. 
Obvyklá  doba  léčby  je  5-10  dnů,  ale  infekce  beta-hemolytickými  streptokoky  musí  být  léčeny 
nejméně 10 dnů. 
Při léčbě kapavky se užívá obvykle 1 tobolka Doxybene 100 mg nebo 1/2 tablety Doxybene 200 mg 
každých 12 hodin po dobu 7 dnů. 
Při  léčbě  syfilis  se  obvykle  užívá  1  a  1/2  tablety  Doxybene  100  mg  každých  12  hodin  po  dobu 
nejméně 10 dnů. 
Při léčbě kožních onemocnění i infikované těžké formy acne vulgaris a rosacey (růžovky) se obvykle 
užívá  1  tobolka/tableta  Doxybene  100  mg  denně  po  dobu  7-21  dnů.  Udržovací  léčba  dávkou  1/2 
tablety Doxybene 100 mg po delší dobu je možná. 
Při léčbě Lymské boreliózy (stádium I) se užívá 1 tableta Doxybene 200 mg denně po dobu 2-3 týdnů 
(minimálně 14 dnů). 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxybene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší  zdravotnické  zařízení.  Vezměte  s  sebou 
tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  přípravek  Doxybene,  užijte  jej  hned,  jak  si  vzpomenete.  Pokud  se 
však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném 
dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
3/6 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Doxybene 
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte 
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, kontaktujte co nejdříve 
svého lékaře: 
- Jarisch-Herxheimerova reakce, která způsobuje horečku, zimnici, bolest hlavy, bolesti svalů a kožní 
vyrážku, která obvykle spontánně odezní. Nastává krátce po zahájení léčby doxycyklinem u infekce 
způsobené spirochetami, jako je Lymeská nemoc. 
Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):  
•  pocit na zvracení 
•  průjem 
•  poruchy trávení 
•  vyrážka 
•  bolest hlavy 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000): 
•  bolest břicha 
•  změna zbarvení zubů 
•  fotosenzitivní  reakce    -  nadměrná  citlivost  kůže  na  sluneční  záření,  která  se  projevuje 
zarudnutím, otokem, případně trvalým zabarvením kůže. Během léčby přípravkem Doxybene 
je  proto  nutné  vyhýbat  se  slunečnímu  záření.  Pokud  dojde  po  oslunění  k  silnému  zrudnutí 
pokožky, poraďte se s lékařem. 
•  bolesti kloubů 
 
Není známo (četnost výskytu nelze na základě dostupných údajů určit):  
•  superinfekce (přerůstání necitlivými organismy) projevující se jako  
o  moučnivka (kvasinkový zánět) na kůži a sliznicích – zánět dutiny ústní, zánět jazyka, 
zánět  zevních  pohlavních  orgánů,  zánět  v okolí  řitního  otvoru  projevující  se 
svěděním,  
o  zánět tenkého a tlustého střeva vyvolaný stafylokoky (stafylokoková enterokolitida) 
o  zánět tlustého střeva vyvolaný klostridiemi (pseudomembranózní kolitida). 
Pokud  se  u  Vás  během  léčby  přípravkem  Doxybene  vyskytne  závažný  průjem 
doprovázený  horečkou,  ihned  kontaktujte  svého  lékaře.  Může  jít  totiž o projev vážného 
střevního onemocnění, které je třeba bez odkladu léčit. 
•  zvracení 
•  poruchy polykání 
•  zánět sliznice jícnu nebo tvorba vředů v jícnu 
•  zánět slinivky břišní 
•  neúplné vyvinutí (hypoplazie) zubní skloviny 
4/6 
•  závažné  kožní  reakce  s odlupováním  kůže  –  exfoliativní  dermatitida,  erythema  multiforme, 
Stevens-Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální  nekrolýza,  fotoonycholýza,  léková  kožní 
reakce s eosinofilií a celkovými projevy (DRESS) 
•  zánět jater (hepatitida) 
•  žloutenka 
•  selhání jater 
•  zvýšení jaterních funkčních testů 
•  zvýšení urey v krvi 
•  poruchy krve: 
o  anémie (snížení počtu červených krvinek), 
o  trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček) 
o  neutropenie (snížení počtu určitého typu bílých krvinek) 
o  eozinofilie (snížení počtu určitého typu bílých krvinek) 
•  prodloužení doby krvácení (prodloužení protrombinového času) 
•  reakce  z přecitlivělosti.  Může  se  projevit  trávicími  obtížemi  (pocit  na  zvracení,  zvracení, 
průjem), kožní vyrážkou a svěděním nebo zřídka závažnými celkovými příznaky, jako je otok 
obličeje,  jazyka  a  hrtanu,  dušnost,  bušení  srdce,  pokles  krevního  tlaku.  Při  výskytu  těchto 
vážných  nežádoucích  účinků  ihned  vyhledejte  lékaře.  Pokud  se  přecitlivělost  vyskytne,  je 
zkřížená s ostatními tetracykliny. 
•  nezhoubné  zvýšení  nitrolebního  tlaku  (benigní  intrakraniální  hypertenze)  projevující  se 
příznaky  jsou  bolesti  hlavy,  halucinace,  pocit  na  zvracení,   ušní  šelest,  závratě,  výpadky 
zorného pole,  rozmazané nebo dvojité vidění eventuálně až ztráta zraku. Po přerušení léčby 
dochází ve většině případů během několika dnů až týdnů k vymizení příznaků 
•  bolest svalů. 
•  se vyskytlo při léčbě doxycyklinem černé zbarvení povrchu jazyka, který se zdá být ochlupený 
(tzv.lingua villosa nigra; „chloupky“ jsou prodloužené výběžky sliznice jazyka). 
 
 
Při  podávání  přípravku  dětem  do  8  let  se  velmi  vzácně  vyskytlo  trvalé  zabarvení  zubů,  poškození 
zubní skloviny a vývoje kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek DOXYBENE uchovávat 
 
Doxybene  200  mg  tablety:  Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C,  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem. 
Doxybene  100  mg  měkké  tobolky:  Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C,  v  původním  obalu,  aby  byl 
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
5/6 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Doxybene obsahuje 
 

Léčivou látkou je: 

Doxybene 100 mg měkké tobolky: doxycyclini hyclas 115,4 mg (odpovídá doxycyclinum 100 
mg) v 1 měkké tobolce 

 Doxybene 200 mg tablety: doxycyclinum monohydricum 208,2 mg (odpovídá doxycyclinum 
200 mg) v 1 tabletě. 
 

Doxybene 100 mg měkké tobolky

 Pomocné látky tobolek jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný 
sójový olej, střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin, ethylvanilin, methoxyacetofenon, 
složený sorbitolový roztok (sorbitol, mannitol, hydrogenovaný hydrolyzovaný škrob), glycerol 
85%, želatina, oxid titaničitý, měďnatý komplex feofytinu. 

Doxybene 200 mg tablety:  

Pomocné látky tablet jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Doxybene vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Doxybene 200 mg tablety: zelenavě žluté, kulaté bikonvexní tablety s dělícím křížem na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné čtvrtiny. 
 
Doxybene  100  mg  měkké  tobolky:  oválné  měkké  želatinové  tobolky  tmavozelené  barvy  obsahující 
olejovitou pastu. 
 
Doxybene 200 mg tablety: 
Bílý neprůhledný Al/PVC blistr, krabička. 
 
Doxybene 100 mg měkké tobolky: 
Al/PVC blistr, krabička. 
 
Balení obsahuje 10 a 20 tobolek nebo tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 10. 2017.  
 
6/6