Lék Cardilopin 5MG

Kód SÚKL
0003998  
Název LP
Cardilopin (5mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Amlodipini Besilas
ATC skupina
AMLODIPIN (C08CA01)

Složení

  1. Amlodipini Besilas – 6,95 MG
  2. Amlodipinum – 5 MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls41498/2018 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Cardilopin 2,5 mg tablety 
Cardilopin 5 mg tablety 
Cardilopin 10 mg tablety 
amlodipinum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
• 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
• 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
• 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
• 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je Cardilopin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat 
3. 
Jak se Cardilopin užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Cardilopin uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace. 
 
 
1. 
Co je Cardilopin a k čemu se používá 
 
Přípravek  Cardilopin  obsahuje  léčivou  látku  amlodipinum,  která  patří  do  skupiny  léků  nazývaných 
antagonisté vápníku. 
Přípravek  Cardilopin  se  používá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (hypertenze)  nebo  určitého  druhu 
bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris. 
U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, 
takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris Cardilopin zlepšuje zásobení 
srdce  krví,  které  tím  dostává  větší  přísun  kyslíku,  což  zabraňuje  vzniku  bolesti.  Tento  přípravek 
neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat 
 
Neužívejte Cardilopin  

• 
pokud  jste  alergický(á)  na  amlodipin  nebo  na  jakoukoli  pomocnou  látku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže 
nebo obtíže s dýcháním. 
• 
pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze). 
• 
pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní 
(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve). 
• 
pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Cardilopin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů: 
• 
nedávný srdeční infarkt, 
• 
srdeční selhání, 
Strana 1 (celkem 5) 
• 
závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize), 
• 
onemocnění jater, 
• 
jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána. 
 
Děti a dospívající 
Cardilopin nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6−17 let lze Cardilopin 
použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař. 
 
Další léčivé přípravky a Cardilopin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
Cardilopin může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.: 
• 
ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním); 
• 
ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV); 
• 
antibiotika  rifampicin,  erythromycin,  klarithromycin  (léky  k léčbě  infekcí  způsobených 
bakteriemi); 
• 
třezalka tečkovaná; 
• 
verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění); 
• 
dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty); 
• 
simvastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu a tukových látek nazývaných triglyceridy); 
• 
takrolimus,  cyklosporin  (slouží  ke  kontrole  imunitní  odpovědi  těla,  umožňuje  tělu  přijmout 
transplantovaný orgán). 
 
Cardilopin může mít vliv na další léčivé přípravky, nebo jimi být ovlivňován, např.: 
• 
rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika) 
 
Cardilopin  snižuje  krevní  tlak  a  může  prohloubit  účinek  jiných  léků,  které  se  používají  na  snížení 
vysokého krevního tlaku. 
 
Cardilopin s jídlem a pitím 
Pacientům  užívajícím  Cardilopin  se  nedoporučuje  konzumace  grapefruitové  šťávy  a  grapefruitu. 
Grapefruitová  šťáva  a  grapefruit  mohou  zvýšit  obsah  léčivé  látky  amlodipinu  v krvi  a  tím  způsobit 
nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Cardilopin na snížení krevního tlaku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. 
 
Kojení 
Amlodipin  prokazatelně  přechází  do  mateřského  mléka  v malých  množstvích.  Pokud  kojíte,  nebo  se 
chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Cardilopin užívat. 
 
Plodnost 
Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na plodnost nejsou dostatečné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Cardilopin může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu 
nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře. 
 
 
3. 

Jak se Cardilopin užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
Strana 2 (celkem 5) 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg přípravku Cardilopin jednou denně. Dávku je pak možno zvyšovat až 
na maximální dávku 10 mg přípravku Cardilopin denně. 
Tento přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte 
jej vodou. Během léčby přípravkem Cardilopin nepijte grapefruitovou šťávu. 
 
Použití u dětí dospívajících
 
U  dětí  a  dospívajících  (ve  věku  6−17 let)  je  doporučená  úvodní  dávka  2,5 mg  denně.  Maximální 
doporučená dávka je 5 mg denně. Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte 
včas, dříve, než balení tablet využíváte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardilopin, než jste měl/a 
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit 
závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít 
studenou  a  vlhkou  kůži  a  ztratit  vědomí.  Při  užití  více  tablet  přípravku  Cardilopin  vyhledejte  ihned 
lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Cardilopin  
Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém 
čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Cardilopin 
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, 
pokud ukončíte léčbu dříve. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Cardilopin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících 
velmi vzácných závažných nežádoucích účinků: 
• 
Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním; 
• 
Otok očních víček, obličeje nebo rtů; 
• 
Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním 
• 
Závažné  kožní  reakce,  včetně  silné  kožní  vyrážky,  kopřivky,  zarudnutí  kůže  po  celém  těle, 
závažného svědění, tvorby puchýřů, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův 
syndrom, toxická epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce; 
• 
Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep; 
• 
Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým 
pocitem nemoci/celkovou indispozicí. 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
• 
Otok (edém) 
 
Časté
: mohou postihnout až 1 z 10 osob  
• 
Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby) 
• 
Palpitace (bušení srdce), návaly horka 
• 
Bolest břicha, pocit na zvracení, (nauzea) 
• 
Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení 
• 
Únava, slabost 
• 
Dušnost 
• 
Poruchy zraku, dvojité vidění 
Strana 3 (celkem 5) 
• 
Svalové křeče 
• 
Otok kotníků 
 
Méně časté: 
mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
• 
Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost 
• 
Třes, poruchy chuti, mdloby 
• 
Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti 
• 
Zvonění v uších 
• 
Nízký krevní tlak 
• 
Nepravidelný  srdeční  rytmus  (arytmie  včetně  bradykardie,  ventrikulární  tachykardie  a  atriální 
fibrilace) 
• 
Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida) 
• 
Kašel, rýma 
• 
Sucho v ústech, zvracení 
• 
Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže, kopřivka 
• 
Porucha močení, noční pomočování, zvýšená četnost močení 
• 
Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů 
• 
Bolest, malátnost 
• 
Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad, bolest na hrudi 
• 
Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti 
 
Vzácné
: mohou postihnout až 1 z 1000 osob 
• 
Zmatenost 
 
Velmi vzácné: 
mohou postihnout až 1 z 10000 osob 
• 
Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu 
modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek) 
• 
Alergické reakce 
• 
Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie) 
• 
Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost 
• 
Infarkt myokardu 
• 
Otok dásní 
• 
Nadmutí břicha (zánět žaludku, zánět slinivky) 
• 
Porucha  funkce  jater,  zánět  jater  (hepatitida),  zežloutnutí  kůže  (žloutenka),  zvýšení  jaterních 
enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů 
• 
Zvýšené svalové napětí 
• 
Zánět cév, často s kožní vyrážkou, otoky 
• 
Citlivost na světlo 
• 
Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
• 
třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
Strana 4 (celkem 5) 
 
5. 
Jak Cardilopin uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Cardilopin obsahuje 

• 
Léčivou látkou je:  
Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné tabletě 
Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě 
Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě 
• 
Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa.  
 
Jak Cardilopin vypadá a co obsahuje toto balení 
Vzhled:  
Cardilopin 2,5 mg:  bílé  až  nažloutlé  kulaté  ploché  tablety  o  průměru  kolem  6 mm,  bez  zápachu,  se 
zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “251” na straně druhé. 
Cardilopin 5 mg:  bílé  až  nažloutlé  kulaté  ploché  tablety  o  průměru  kolem  8 mm,  bez  zápachu,  se 
zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “252” na straně druhé. 
Cardilopin 10 mg:  bílé až  nažloutlé  kulaté  ploché  tablety  o  průměru  kolem  10 mm,  bez  zápachu,  se 
zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “253” na straně druhé. 
 
Druh obalu: bílý, neprůhledný PVC/PVdC//Al blistr, krabička 
 
Velikost balení: 30 nebo 90 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Egis Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
Egis Pharmaceuticals PLC 
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 1. 2018.
 
Strana 5 (celkem 5)