Lék Stopangin 1MG/ML

Kód SÚKL
0003929  
Název LP
Stopangin (1mg/ml Ggr/gng Aqa 1x250ml)
Cesta podání
Orální podání/podání na dásně (ORM/GNG)
Léková forma
Kloktadlo/ústní výplach
Velikost balení
1X250ML
Síla
1MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Hexetidinum
ATC skupina
RŮZNÁ JINÁ KRČNÍ ANTISEPTIKA (R02AA20)

Složení

 1. Hexetidinum – 250 MG
 2. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG
 3. Saccharinum Natricum Monohydricum – PL MG
 4. Ethanolum 96% (v/v) – PL GM
 5. Rubor Ponceau 4R – PL MG
 6. Polysorbatum 60 – PL GM
 7. Anisi Stellati Etheroleum – PL MG
 8. Eucalypti Etheroleum – PL MG
 9. Levomentholum – PL MG
 10. Methylis Salicylas – PL MG
 11. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
 12. Caryophylli Floris Etheroleum – PL MG
 13. Aqua Purificata – 250 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls158481/2015 
 
 

(TEXT JE UMÍSTĚNÝ NA ŠTÍTKU – JEDINÝ TIŠTĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL) 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
STOPANGIN, kloktadlo a roztok pro ústní výplach 
Hexetidinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této  příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat 
3.  Jak se přípravek Stopangin používá 
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Stopangin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 
Přípravek Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem, který 
je určen ke kloktání a k výplachům dutiny ústní. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti 
bakteriím, kvasinkám a plísním. 
Přípravek  Stopangin  se  používá  k dezinfekci  ústní  dutiny  a  hltanu  při  zánětlivých  a  infekčních 
onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým 
povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující 
se  bělavými  povlaky  na  sliznici  a  jazyku).  Přípravek  se  dále  používá  k dezinfekci  dutiny  ústní  při 
extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a 
k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst). 
U  angíny  je  možno  přípravek  Stopangin  používat  po  poradě  s lékařem  jako  podpůrný  lék  při  léčbě 
antibiotiky.  U  anginy  nebo  jiných  závažnějších  onemocnění  dutiny  ústní  s  hltanu  přípravek 
nenahrazuje léčbu antibiotiky. 
Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 6 let. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat 
Nepoužívejte přípravek Stopangin: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
-  u dětí mladších 6 let. 
 
Upozornění a opatření    
-  Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékárníkem. 
-  U  onemocnění  hltanu  lze  přípravek  použít  u  dětí  starších  6  let  pouze  tehdy,  pokud  jsou 
schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku. 
-  Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví zvýšená teplota či horečka nebo probíhá-li hojení 
pomalu, navštivte svého lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin: 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Stopangin  nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství 
alkoholu, méně než 100mg v jedné dávce. 
 
3. Jak se |přípravek Stopangin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku je: 
 Při  onemocnění  hltanu:  2  –  5krát  denně  kloktat  1  lžíci  nezředěného  roztoku  po  dobu  nejméně  30 
sekund.  U dětí starších 6 let lze přípravek použít pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok 
a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku. 
Při onemocnění v dutině ústní: 2 – 5krát denně proplachovat ústa 1 lžící neředěného roztoku po dobu 
nejméně 30 sekund, nebo potírat sliznici pomocí vatové tyčinky smočené v roztoku.  
 
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Roztok se nesmí polykat. 

Přípravek  používejte  po  jídle  nebo  mezi  jídly.        Pouze  v případě,  kdy  Vám  má  použití  přípravku 
Stopangin  umožnit přijímání potravy, např. při bolestech v krku, užijte jej před jídlem. 
Bez porady s lékařem je možné přípravek používat nejdéle po dobu 6 – 7 dní.  
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stopangin  je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Stopangin,  než jste měl(a): 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Stopangin: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Bezprostředně  po  použití  roztoku  může  dojít  k místnímu  podráždění,  které  se  projevuje  bolestí, 
pálením a svěděním jazyka a sliznice dutiny ústní, ke snížení citlivosti v ústech a ke změnám chuti a 
čichu. Tyto účinky po krátké době vymizí.   
Náhodné spolknutí roztoku může způsobit trávicí potíže, především zvracení. 
Při kontaktu s pokožkou může roztok způsobit alergický zánět kůže.   
  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
5. Jak přípravek Stopangin uchovávat  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

6. Obsah balení a další informace 
 Co přípravek Stopangin obsahuje 

-  Léčivou látkou je hexetidinum 1 mg v 1 ml. 
-        Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  sodné  soli  sacharinu,  monohydrát  kyseliny  citronové, 
ponceau  4R,  polysorbát  60,  badyáníková  silice,    blahovičníková  silice,  levomenthol,  methyl-
salicylát, ethanol 96% (V/V), silice máty peprné, silice hřebíčkového květu, čištěná voda. 
Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení  
Čirá, světle červená tekutina charakteristického zápachu. 
Velikost balení: 250 ml roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov,  Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.10.2015 
  
Logo Teva 
 
 
Reg.č.:  69/224/80-C 
Č. šarže:                                    
 
  
Použitelné do:                                   
   
 
 
STOPANGIN (v Braillově písmu)