Lék Zyvoxid 600MG

Kód SÚKL
0003904  
Název LP
Zyvoxid (600mg Tbl Flm 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
20
Síla
600MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Linezolidum
ATC skupina
LINEZOLID (J01XX08)

Složení

  1. Linezolidum – 600 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Hyprolosum – PL MG
  5. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Album Opadry Ys-1-18202a – PL MG
  8. Cera Carnauba – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls53758/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
ZYVOXID 600 mg potahované tablety 
linezolidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Zyvoxid a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zyvoxid užívat 
3. 
Jak se přípravek Zyvoxid užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Zyvoxid uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Zyvoxid a k čemu se používá 
 
Přípravek Zyvoxid je antibiotikum, látka, která zastavuje růst určitých typů bakterií. Přípravek Zyvoxid 
se  užívá  k  léčbě  zánětu  plic,  infekcí  kůže  a  měkkých  tkání.  Váš  lékař  rozhodne,  zda  je  přípravek 
Zyvoxid vhodný k léčbě Vaší infekce.  
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zyvoxid užívat 
 
Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů 
monoaminooxidázy (například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky se 
mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. 

jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše 
dítě. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Přípravek  Zyvoxid  pro  Vás  může  a  nemusí  být  vhodný,  pokud  odpovíte  ano  na  kteroukoliv  z 
následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat Váš 
zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že 
jiná léčba je pro Vás vhodnější. 
 
Pokud si nejste jistý(á), do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. 
•  Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? 
 
 
1/8 
 
•  Byla Vám diagnostikována zvýšená činnost štítné žlázy? 
•  Máte nádor nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory 
hormonální soustavy s příznaky, jako jsou průjem, zrudnutí kůže, sípání)? 
•  Trpíte manickou depresí, schizoafektivní poruchou, zmateností nebo jinými duševními 
problémy?  
•  Užíváte některý z následujících léků? 
-  Léky  snižující  prosáknutí  sliznic  při  nachlazení  s  obsahem  pseudoefedrinu  nebo 
fenylpropanolaminu.  
-  Některé léky používané k léčbě astmatu jako salbutamol, terbutalin, fenoterol. 
-  Některá  antidepresiva  označovaná  jako  tricyklická  nebo  SSRI  (selektivní  inhibitory  zpětného 
vychytávání  serotoninu),  např.  amitryptilin,  citalopram,  klomipramin,  dozulepin,  doxepin, 
fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin. 
-  Léky používané k léčbě migrény jako jsou sumatriptan a zolmitriptan. 
-  Léky používané k léčbě náhlých, závažných alergických reakcí, jako jsou epinefrin (adrenalin). 
-  Léky zvyšující krevní tlak jako norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin. 
-  Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti jako je pethidin. 
-  Léky užívané k léčbě úzkostných stavů jako buspiron. 
-  Antibiotika, jako je rifampicin 
 
Zvláštní opatrnost při použití přípravku Zyvoxid je zapotřebí:   
Informujte svého lékaře předtím, než budete tento přípravek používat, pokud: 
•  se Vám snadno tvoří modřiny a máte sklon ke krvácení, 
•  jste anemický(á) (máte nízký počet červených krvinek), 
•  jste náchylný(á) k infekcím, 
•  jste v minulosti trpěly záchvaty křečí, 
•  máte problémy s játry nebo ledvinami, zvláště pokud podstupujete dialýzu, 
•  máte průjem. 
 
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se během léčby vyskytnou: 
•  problémy s viděním, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, obtíže se zaostřením 
detailů nebo v případě, že budete mít omezené zorné pole, 
•  ztráta citlivosti paží nebo nohou nebo budete cítit mravenčení či píchání v rukách a nohách, 
•  může se u Vás objevit průjem během užívání antibiotik, včetně přípravku Zyvoxid, nebo i po jejich 
užívání. Pokud se bude jednat o závažný či přetrvávající průjem nebo si povšimnete, že ve stolici je 
přítomna krev či hlen, přestaňte ihned přípravek Zyvoxid užívat a poraďte se s lékařem. V takové 
situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev, 
•  opakující se pocit na zvracení  či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Zyvoxid 
Existuje  riziko,  že  přípravek  Zyvoxid  může  někdy  vzájemně  reagovat  s  některými  dalšími  léky  a 
způsobovat  nežádoucí  účinky,  jako  jsou  změny  krevního  tlaku,  tělesné  teploty,  nebo  srdeční  tepové 
frekvence.  
 
Informujte svého lékaře,  lékárníka nebo zdravotní sestru  o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně přípravků bez lékařského 
předpisu.  
 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující 
léky, protože přípravek Zyvoxid se nesmí užívat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné 
době užíval(a) (viz rovněž bod 2 „Nepoužívejte přípravek Zyvoxid“ výše), a to včetně přípravků bez 
lékařského předpisu. 
 
 
 
2/8 
 
•  Inhibitory monoaminooxidázy (například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Ty se 
mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. 
 
 
Rovněž  informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  následující  léky.  Lékař  se  přesto  může  rozhodnout 
podávat Vám přípravek Zyvoxid, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před 
zahájením léčby i během ní. V jiných případech lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás 
vhodnější. 
 
 
•  Léky  snižující  prosáknutí  sliznic  při  nachlazení  s  obsahem  pseudoefedrinu  nebo 
fenylpropanolaminu. Některé léky používané k léčbě astmatu jako salbutamol, terbutalin, fenoterol. 
•  Některá  antidepresiva  označovaná  jako  tricyklická  nebo  SSRI  (selektivní  inhibitory  zpětného 
vychytávání  serotoninu).  Těch  je  mnoho,  např.  amitryptilin,  citalopram,  klomipramin,  dozulepin, 
doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin. 
•  Léky používané k léčbě migrény, jako jsou sumatriptan a zolmitriptan. 
•  Léky používané k léčbě náhlých, závažných alergických reakcí jako jsou epinefrin (adrenalin). 
•  Léky zvyšující krevní tlak jako norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin. 
•  Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti jako je pethidin. 
•  Léky užívané k léčbě úzkostných stavů jako buspiron. 
•  Léky, které zabraňují srážení krve jako je warfarin. 
 
 
Přípravek
 Zyvoxid s jídlem,  pitím a alkoholem 
•  Přípravek Zyvoxid se může užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. 
•  Vyvarujte  se  nadměrné  konzumace  vyzrálých  sýrů,  kvasnicových  extraktů,  sójových  extraktů 
(např.  sójová  omáčka),  pití  alkoholu,  zejména  točeného  piva  a  vína.  To  je  z důvodu,  že 
přípravek  Zyvoxid  může  reagovat  s látkou  zvanou  tyramin,  která  se  přirozeně  vyskytuje 
v některých potravinách. Tato interakce může způsobit zvýšení krevního tlaku.  
•  Jestliže  zaznamenáte  po  jídle  nebo  pití  pulzující  bolest  v  hlavě,  oznamte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Účinek přípravku Zyvoxid u těhotných žen není znám. Proto se nemá v těhotenství užívat, pokud Vám 
to nedoporučí lékař. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Během léčby přípravkem Zyvoxid nekojte, protože přípravek přechází do mateřského mléka a může mít 
vliv na Vaše dítě. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po  užití  přípravku  Zyvoxid  můžete  pocítit  závratě  nebo  problémy  se  zrakem.  V takovém  případě, 
neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše 
schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Zyvoxid užívá 
 
Dospělí 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Doporučená dávka přípravku je 600 mg (1 tableta) dvakrát denně (jedna tableta po 12 
hodinách). 
 
 
3/8 
 
Spolkněte celou tabletu a zapijte vodou. 
 
 
Pokud docházíte na dialýzu, užijte přípravek Zyvoxid po absolvování dialýzy. 
 
Léčba  obvykle  trvá  10  –  14  dní,  ale  může  trvat  až  28  dní.  Bezpečnost  a  účinnost  přípravku  Zyvoxid 
nebyla pro dobu podávání delší nez 28 dnů stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař. 
 
Během užívání přípravku Zyvoxid má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy ke sledování krevního 
obrazu. 
 
Pokud budete užívat přípravek Zyvoxid déle než 28 dní, lékař Vám bude pravidelně kontrolovat zrak. 
 
Použití u dětí a dospívajících  
Přípravek Zyvoxid se běžně nepoužívá k léčbě u dětí a dospívajících. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyvoxid, než jste měl(a) 
Informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zyvoxid 
Vezměte si zapomenutou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte za 12 hodin poté a 
pokračujte každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zyvoxid 
Nepřestávejte užívat přípravek Zyvoxid dokud, Vám to lékař neřekne.  
Pokud přestanete užívat přípravek a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. 
 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Okamžitě kontaktujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud během léčby 
přípravkem Zyvoxid zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky: 
 
•  Kožní reakce jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění nebo 
otoky, hlavně v oblasti obličeje a krku. Ty mohou být reakcí z přecitlivělosti na přípravek Zyvoxid a 
může být nezbytné přerušit užívání přípravku. 
•  Problémy se zrakem jako je rozmazané vidění, problémy s barevným viděním, obtíže se zaostřením 
detailů nebo cítíte omezení zorného pole. 
•  Těžký  průjem  s příměsí  krve  a/nebo  hlenu  (s  antibiotiky  spojený  zánět  tlustého  střeva  včetně 
pseudomembranózní  kolitidy),  který  se  může  ve  vzácných  případech  rozvinout  do  život 
ohrožujících komplikací. 
•  Opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání. 
•  Během léčby přípravkem  Zyvoxid byly hlášeny záchvaty křečí. Sdělte svému lékaři, pokud trpíte 
stavy  jako  neklid,  zmatenost,  blouznění  (delirium),  ztuhlost,  třes,  záchvaty,  nekoordinovanost, 
pokud současně užíváte antidepresiva, známé jako SSRI (viz bod 2). 
 
 
 
4/8 
 
U  pacientů,  kteří  užívali  přípravek  Zyvoxid  déle  než  28  dnů,  byly  hlášeny  případy  snížené  citlivosti, 
mravenčení  nebo  rozmazaného  vidění.  Pokud  zaznamenáte  obtíže  se  zrakem,  neodkladně  informujte 
lékaře. 
 
Další nežádoucí účinky přípravku Zyvoxid mohou zahrnovat: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
•  Mykotické (houbové) infekce, zvláště poševní nebo ústní kvasinková infekce (moučnivka) 
•  Bolesti hlavy 
•  Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení 
•  Kovová chuť v ústech 
•  Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater nebo 
hladinu cukru v krvi 
•  Nevysvětlitelné  krvácení  nebo  modřiny,  které  mohou  být  způsobeny  změnami  počtu  určitých 
krevních buněk, což může ovlivnit srážlivost krve nebo vést k chudokrevnosti  
•  Poruchy spánku (nespavost)  
•  Zvýšený krevní tlak  
•  Anémie (nízký počet  červených krvinek) 
•  Změna počtu bílých krvinek, což může ovlivnit schopnost organismu čelit infekcím  
•  Vyrážka 
•  Svědění 
•  Závrať 
•  Lokalizovaná nebo celková bolest břicha 
•  Zácpa 
•  Porucha trávení 
•  Lokalizovaná bolest 
•  Horečka 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
•  Zánět pochvy nebo zevních pohlavních orgánů u žen 
•  Pocity mravenčení nebo necitlivost 
•  Rozmazané vidění 
•  Ušní šelest (tinitus) 
•  Zánět žil 
•  Sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo jinak zabarvený jazyk 
•  Častější nucení na močení  
•  Zimnice 
•  Pocit únavy nebo žízně  
•  Zánět slinivky břišní  
•  Zvýšené pocení 
•  Změny v hladinách bílkovin, solí nebo enzymů v krvi, které jsou ukazatelem funkce ledvin či jater 
•  Křeče 
•  Nízká hladina sodíku v krvi 
•  Selhání ledvin 
•  Snížení počtu krevních destiček 
•  Nadýmání  
•  Přechodná  porucha  krevního  zásobení  mozku  vyvolávající  krátkodobé  příznaky,  jako  je  porucha 
zraku, slabost dolních a horních končetin, setřelá artikulace nebo ztráta vědomí) 
•   
•  Zánět kůže 
•  Zvýšení hladiny kreatininu 
•  Bolest břicha 
•  Změna srdeční frekvence (např. zvýšená frekvence srdečního rytmu) 
 
 
 
5/8 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 
•  Omezení zorného pole 
•  Povrchové zbarvení zubů odstranitelné profesionálním vyčištěním zubů (ručním odstraněním 
zubního kamene) 
 
 
Byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky (Není známo:  frekvenci nelze z dostupných 
údajů určit): 

•  Serotoninový syndrom (příznaky zahrnující zvýšenou srdeční frekvenci, zmatenost, nadměrné 
pocení, halucinace,  mimovolní pohyby, třesavka, zimnice) 
•  Laktátová acidóza (příznaky zahrnující opakující se pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, 
zrychlené dýchání) 
•  Závažné postižení kůže 
•  Sideroblastická anemie (typ chudokrevnosti způsobený přítomností nezralých červených krvinek) 
•  Vypadávání vlasů 
•  Změny barevného vidění nebo obtíže se zaostřením detailů 
•  Snížení počtu krevních buněk 
•  Slabost a/nebo změny smyslového vnímání 
 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Zyvoxid uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na na krabičce a na fólii 
blistru nebo na lahvičce za EXP {zkratka používaná pro dobu použitelnosti}. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Zyvoxid obsahuje 

 
 
6/8 
 
-  Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg. 
-  Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), hyprolosa, magnesium-stearát 
-  Potahová vrstva tablety obsahuje potahovou soustavu Opadry YS-1-18202-A bílou zahrnující 
hypromelosu, oxid titaničitý, makrogol 400 a karnaubský vosk. 
 
 
Jak přípravek Zyvoxid vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  ZYVOXID  potahované  tablety  jsou  bílé  až  téměř  bílé,  oválné  potahované  tablety, 
s vyraženým nápisem „ZYV“ na jedné straně a „600“ na druhé straně. 
 
Přípravek  ZYVOXID  potahované  tablety  jsou  baleny  v bílých  PVC/Al  blistrech  po  10  potahovaných 
tabletách (v krabičce je jeden,  dva  nebo  tři  blistry  -  10,  20  nebo  30  potahovaných  tablet)  nebo  v bílé 
HDPE  lahvičce s bezpečnostním uzávěrem po 20 potahovaných tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 7. 2017. 
 

 
 
7/8 
 
 
Překlad informací na obalu: 
 
Zyvoxid 
Film coated tablets 
Potahované tablety 
600 mg 
Linezolid 
 
Each tablet contains (active ingredient): Linezolid 600 mg 
Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg (léčivá látka) 
 
10 (20, 30) tablets  
10 (20, 30) tablet 
 
For oral use 
Perorální podání 
 
Dosage: As directed by the physician. 
Dávkování: Podle doporučení lékaře. 
 
Keep out of the reach of children. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Information for use: See leaflet. 
Informace pro použití: Viz příbalová informace. 
 
EXP: Použitelné do: 
MFG: Datum výroby 
 
Batch: Č. šarže: 
 
To be dispensed only on the prescription of the physician. 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
 
 
8/8