Lék Cerex 10MG

Kód SÚKL
0003897  
Název LP
Cerex (10mg Tbl Flm 7)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
7
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Cetirizini Dihydrochloridum
ATC skupina
CETIRIZIN (R06AE07)

Složení

 1. Cetirizini Dihydrochloridum – 10 MG
 2. Cetirizinum – 8,42 MG
 3. Lactosum Monohydricum – PL MG
 4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 5. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 6. Magnesii Stearas – PL MG
 7. Album Opadry II Oy-ls-28900 – PL MG
 8. Lactosum Monohydricum – PL MG
 9. Titanii Dioxidum – PL MG
 10. Hypromellosum – PL MG
 11. Macrogolum 4000 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls164476/2011 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Cerex  
10 mg 
potahované tablety 
 
cetirizini dihydrochloridum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

Pokud  se  do  3  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  
Co je Cerex a k čemu se používá 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cerex užívat 
3.  
Jak se Cerex užívá 
4.  
Možné nežádoucí účinky 

Jak Cerex uchovávat 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
1.  
Co je Cerex a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Cerex je cetirizin-dihydrochlorid. Cerex je přípravek proti alergiím.  
 
Cerex se u dospělých a u dětí od 12 let věku používá k 

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické 
urtikarie).  
 
Pokud se do 3 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cerex užívat 
 
Neužívejte Cerex 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou 
clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.); 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu 
(blízce příbuzné s léčivými látkami jiných přípravků).  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím Cerexu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete 
užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.  
 
Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením 
léčby poradit se svým lékařem.  
Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým 
měchýřem), poraďte se se svým lékařem. 
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte 
přestat užívat Cerex několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu 
na alergie. 
Děti  
Použití přípravku Cerex se nedoporučuje u dětí do 12 let, protože tato léková forma  neumožňuje 
odpovídající úpravu dávky. 
 
Další léčivé přípravky a Cerex 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
 
Vzhledem k charakteru cetirizinu není vzájemné působení s jinými léčivy pravděpodobné.  
 
Přípravek Cerex s jídlem, pitím a alkoholem 
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.  
 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) 
a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebylo pozorováno žádné významné vzájemné 
působení. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit 
současné požívání alkoholu.  
 
Těhotenství a kojení
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
Stejně jako jiné léky nemá být přípravek Cerex podáván těhotným ženám.  
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším 
užívání nepokračujte.  
Neužívejte Cerex během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo 
po užívání přípravku Cerex v doporučených dávkách.  
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo 
obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji 
reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných 
léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti 
reakce.  
 
Cerex obsahuje laktosu
.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  
Jak se Cerex užívá 

 
Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem 
 
Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal(a) o užívání 
přípravku Cerex pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Cerex přesně podle pokynů 
lékaře.  
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek Cerexu může být pouze částečný.  
 
Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.  
 
Dospělí a děti starší  než 12 let:
 10 mg (1 tableta) jednou denně.  
 
 
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin 
Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.  
 
Pokud vnímáte účinek přípravku Cerex jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se 
se svým lékařem.  
 
Délka léčby 
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží, stanoví ji Váš lékař.  
 
Jestliže jste užil(a) více  přípravku Cerex, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Cerex, než jste měl(a), informujte, 
prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.  
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou 
intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, 
bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, 
abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Cerex 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Cerex
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku, zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka.  
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i Cerex nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Následující  nežádoucí  účinky  jsou  vzácné  nebo  velmi  vzácné,  ale  pokud  se  u Vás  vyskytnou, 
musíte přestat užívat Cerex a ihned se poradit s lékařem: 

alergické  reakce,  včetně  těžkých  reakcí  a  angioedému  (závažná  alergická  reakce,  která 
způsobuje otok obličeje a hrdla). 
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

ospalost 

závrať, bolest hlavy 

zánět hltanu, rýma (u dětí) 

 

průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech,  

únava. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-  astenie (slabost), malátnost 
-  parestezie (brnění, mravenčení) 
-  neklid, svědění, vyrážka 
-  bolest břicha 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 
-  tachykardie (zrychlená srdeční činnost) 
-  otok 
-  alergická reakce (reakce přecitlivělosti) 
-  abnormální funkce jater 
-  zvýšení tělesné hmotnosti 
-  křeče 
-  agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost 
-  kopřivka 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
-  trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček) 
-  porucha akomodace, rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy 
-  anafylaktický šok 
-  mdloby, třes, poruchy chuti, porucha souhry normálních pohybů (dyskineze), 
porucha svalového napětí (dystonie) 
-  tiky 
-  potíže s močením, pomočování 
-  otoky, lokalizované kožní vyrážky 
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 
-  zvýšená chuť k jídlu 
-  ztráta paměti, zhoršení paměti 
-  sebevražedné myšlenky 
-  závratě 
-  retence moči (neschopnost vyprázdnit močový měchýř) 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41,  Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  

Jak Cerex uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

 
 
Neužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 
 
Co Cerex obsahuje 

Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 
cetirizini dihydrochloridum 10 mg.  

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava opadry OY-L-28900 
bílá (monohydrát laktosy, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol 4000).  
 
Jak Cerex vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné 
dávky. 
Velikost balení: 7,10, 20, 50 a 100 potahovaných tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, 391 79 Barleben, Německo 
Lek S.A., 02-672 Warszawa, Polsko 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz.@sandoz.com 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.9.2015