Lék Paralen 500 500MG

Kód SÚKL
0003837  
Název LP
Paralen 500 (500mg Tbl Nob 10)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
10
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 500 MG
  2. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  3. Povidonum 30 – PL MG
  4. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  5. Acidum Stearicum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls18510/2013 
a sukls121987/2013, sukls30876/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
PARALEN 500 
tablety 
Paracetamolum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Paralen 500 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen 500 užívat 
3. 
Jak se přípravek Paralen 500 užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Paralen 500 uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Paralen 500 a k čemu se používá 
 
Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 500 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou 
tělesnou teplotu. 
Tablety Paralen 500 nezhoršují žaludeční potíže a nevyvolávají zvracení, mohou je užít i nemocní se 
žaludečními a dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou. 
Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky při chřipce, nachlazení a jiných infekčních 
onemocněních. 
Tablety Paralen 500 jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, 
bolestivé menstruaci, bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení a bolesti zad. 
 
Paralen 500 je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let věku. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen 500 užívat 
 
Neužívejte přípravek Paralen 500 

jestliže jste alergický/á na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6),  

jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater, 
 
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem. 
Vzhledem k vysokému obsahu účinné látky nejsou tablety Paralen 500 vhodné pro děti mladší 6 let 
(nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 20 kg). 
 
 
1/5 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku PARALEN 500 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud 

máte závažné onemocnění ledvin, 

máte onemocnění jater, 

trpíte formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie 

máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, 
-  trpí zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a 
bolesti (NSAID), 

současně užíváte léky ovlivňující funkci jater. 

jestliže máte problémy s požíváním alkoholu 
 
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem. 
O vhodnosti současného užívání tablet Paralen 500 s jinými léky proti bolesti a nachlazení se poraďte 
s lékařem. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Neužívejte tento přípravek, pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 500 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
O užívání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte: 

jiné léky ovlivňující funkci jater  

léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon), 

léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K), 

léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, 
topiramát), 

léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických 
antidepresiv, 
-  léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, 
-  rifampicin nebo isoniazid (lék na tuberkulózu), 
-  zidovudin (lék na HIV a AIDS), 
-  kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 
-  antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin , 
-  probenecid (lék k léčbě dny) 
-  cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi), 
-  léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou. 
 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Paralen 500 tablety. 
 
Přípravek PARALEN 500 s jídlem, pitím a alkoholem 
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. 
Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože riziko poškození jater se může zvýšit. Přípravek by 
neměli užívat osoby, které mají problémy s dlouhodobým požíváním alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy mohou užívat tablety Paralen 500 jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek 
užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha 
strojů, práce ve výškách). 
 
 

 
2/5 
 
 
3. 
Jak se přípravek Paralen 500 užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jednotlivé a maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.
 
Věk 
Hmotnost 
Jednotlivá dávka  
Max. denní dávka 
Děti 6–12 let 
21–25 kg 
1/2 tablety PARALEN 500 
3 tablety PARALEN 500 
(250 mg paracetamolu) 
(1,5 g paracetamolu) 
26–40 kg 
1/2–1 tableta PARALEN 500 
4 tablety PARALEN 500 
(250–500 mg paracetamolu) 
(2 g paracetamolu) 
Dospívající 
40–50 kg 
1 tableta PARALEN 500 
6 tablet PARALEN 500 
12–15 let 
(500 mg paracetamolu) 
(3 g paracetamolu) 
Dospívající 
≤ 50 kg 
1 tableta PARALEN 500 
 
nad 15 let a 
(500 mg paracetamolu) 
8 tablet PARALEN 500 
dospělí 
> 50 kg 
1–2 tablety PARALEN 500 
(4 g paracetamolu) 
(500–1 000 mg paracetamolu) 
 
Dospělí a dospívající (starší 15 let) užívají 1–2 tablety dle potřeby několikrát denně v časovém 
odstupu nejméně 4 hodin. Maximální denní dávka je 8 tablet, nejvyšší jednotlivá dávka je u osob 
s tělesnou hmotností nižší než 50 kg 1 tableta, u osob s tělesnou hmotností 50 kg a více 2 tablety.  
Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) nepřekračujte denní dávku 5 tablet. 
 
Dětem a dospívajícím ve věku od 6 do 15 let
 se podává 1/2–1 tableta dle potřeby několikrát denně 
v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hodiny, přičemž nesmí být 
překročena celková denní dávka. Maximální denní a jednotlivé dávky dle věku a hmotnosti jsou 
vyznačeny v tabulce. 
 
Děti do 6 let věku 
Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek určen pro děti do 6 let věku. 
Dětem od 3 let je možno podat Paralen 125 tablety, pro mladší děti je určen Paralen ve formě suspenze 
nebo čípků. 
 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater 
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. 
 
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí. 
Tablety Paralen 500 se užívají při jídle nebo před jídlem, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu 
účinku, tablety je možné půlit nebo drtit, zapíjí se douškem tekutiny. 
 
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se 
vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte Paralen 500 tablety nepřetržitě déle než 1 týden. 
Dítěti nepodávejte Paralen 500 bez porady s lékařem déle než 3 dny. 
Při dlouhodobém užívání tablet Paralen 500 (několik týdnů) je třeba průběžná kontrola u lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen 500 než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny 
příznaky předávkování! 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Paralen 500 
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní dávku. 
 
3/5 
 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě, že se u Vás objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků 
(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených), přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc: 

-  otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku, 
-  závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až 
k šokovému stavu, 
-  závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti 
břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, 
v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). 
Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.  
 
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání tablet Paralen 500, jsou: 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených): 
-  kožní alergické reakce, vyrážka. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených): 
-  poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních 
destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové 
skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu 
nebo tvorba podlitin i při nevýznamném poranění, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, 
bolest hlavy aj., 
-  zúžení průdušek (dušnost), 
-  žloutenka (žloutnutí kůže a očí). 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 
-  zánět jater, který může vést k akutnímu jaternímu selhání, 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Paralen 500 uchovávat 
 
 
4/5 
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Paralen 500 obsahuje 
Léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v 1 tabletě 
Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy a kyselina 
stearová. 
 
Jak přípravek Paralen 500 vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: Bílé, až téměř bílé podlouhlé tablety o rozměrech 18 × 8 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a 
vyraženým nápisem PARALEN na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Velikost balení: 10, 12, 20 a 24 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.6.2014. 
 
5/5