Lék Concor Cor 2,5MG

Kód SÚKL
0003802  
Název LP
Concor Cor (2,5mg Tbl Flm 56)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
56
Síla
2,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Bisoprololi Fumaras
ATC skupina
BISOPROLOL (C07AB07)

Složení

 1. Bisoprololi Fumaras – 2,5 MG
 2. Calcii Hydrogenophosphas – PL MG
 3. Maydis Amylum – PL MG
 4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 5. Crospovidonum – PL MG
 6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 7. Magnesii Stearas – PL MG
 8. Dimeticonum 100 – PL MG
 9. Macrogolum 400 – PL MG
 10. Titanii Dioxidum – PL MG
 11. Hypromellosum 2910/15 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls20819/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
   Concor COR 2,5 mg 
 Concor COR 5 mg 
   Concor COR 10 mg 
                                                                       potahované tablety  
                                                                       bisoprololi fumaras 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. 
Co je přípravek Concor COR a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor COR užívat  
3. 
Jak se přípravek Concor COR užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Concor COR uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Concor COR a k čemu se používá 
 
Léčivá  látka  přípravku  Concor  COR  je  bisoprolol-fumarát.  Bisoprolol  patří  mezi  skupinu  léčivých 
přípravků  označenou  jako  betablokátory.  Tyto  léky  působí  tak,  že  ovlivňují  odpověď  těla  na  některé 
nervové  podněty,  zvláště  v  srdci.  Výsledkem  toho  je,  že  bisoprolol  zpomaluje  srdeční  frekvenci  a  tím 
zvyšuje výkon srdce jako pumpy.  
 
K srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval slabý nebo není schopný pumpovat dostatek krve pro 
zásobení  těla.  Concor  COR  se  používá  pro  léčbu  stabilního  chronického  srdečního  selhání.  Používá  se 
v kombinaci  s dalšími  léky  vhodnými  pro  léčbu  tohoto  stavu  (jako  jsou  ACE  inhibitory,  diuretika  a 
srdeční glykosidy). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor COR užívat 
 
Neužívejte přípravek Concor COR, pokud se u Vás objeví některé z následujících stavů:  
 
 
jestliže jste alergický(á) na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 
 
těžké astma, 
 
1/7 
 
 
 
 
závažné  problémy  v krevním  oběhu  končetin  (jako  je  Raynaudův  syndrom),  který  může  vyvolat 
brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou, 
 
neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin, 
 
metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi. 
 
Neužívejte Concor COR, pokud máte některé z následujících onemocnění srdce: 

 
akutní srdeční selhání, 
 
zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů, 
 
pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže, 
 
nízký krevní tlak, 
 
určité  typy  onemocnění  srdce,  které  způsobují  velmi  nízkou  srdeční  frekvenci  nebo  nepravidelný 
srdeční rytmus,   
 
kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové 
selhání. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před  užitím  přípravku  Concor  COR  se  poraďte se svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Pokud  máte  některé 
z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Concor COR; 
lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení častějších kontrol): 
 
 
diabetes,  
 
přísná dieta, 
 
některá onemocnění srdce, jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo těžká bolest na hrudi v klidu 
(Prinzmetalova angina), 
 
problémy s ledvinami nebo játry, 
 
méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,  
 
chronické onemocnění průdušek nebo méně závažné astma;  Váš lékař zahájí léčbu nízkou dávkou 
přípravku Concor COR. Prosím informujte Vašeho lékaře okamžitě, pokud se objeví u Vás nové 
potíže při dýchání, kašel, sípání při cvičení a podobně.  
 
kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka), 
 
nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), 
 
porucha funkce štítné žlázy. 
 
Informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena: 
 
desenzibilizační  léčba  (např.  prevence  senné  rýmy),  protože  Concor  COR  může  zvýšit 
pravděpodobnost reakce z přecitlivělosti nebo tato reakce může být závažnější, 
 
anestézie (například z důvodu chirurgické léčby), protože Concor COR může ovlivnit to, jak Vaše 
tělo bude reagovat na tuto situaci. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Concor COR  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Concor COR bez porady s lékařem: 
 
 
některé  léky  pro  léčbu  nepravidelného  nebo  abnormálního  srdečního  rytmu  (antiarytmika  třídy  I, 
jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon), 
 
2/7 
 
 
 
 
některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  anginy  pectoris  nebo  nepravidelného 
srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu, jako je verapamil a diltiazem), 
 
některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  jako  je  klonidin,  methyldopa, 
moxonidin, rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se svým 
lékařem. 
 
Před užíváním následujících léků společně s přípravkem Concor COR se poraďte se svým lékařem; Váš 
lékař může provádět vyšetření častěji:  
 
 
některé  léky  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  nebo  anginy  pectoris  (blokátory  vápníkového 
kanálu dihydropyridinového typu, jako je felodipin a amlodipin), 
 
některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy III, 
jako je amiodaron), 
 
betablokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu), 
 
některé  léky  pro  léčbu  například  Alzheimerovy  choroby  nebo  glaukomu  ((parasympatomimetika, 
jako  je  takrin  nebo  karbachol)  nebo  léky  používané  pro  léčbu  akutních  srdečních  potíží 
(sympatomimetika, jako je isoprenalin a dobutamin), 
 
antidiabetika včetně inzulinu, 
 
anestetika (například během chirurgické léčby), 
 
digitalis pro léčbu srdečního selhání, 
 
nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAID)  používané  pro  léčbu  artritidy,  bolesti  nebo  zánětu 
(například ibuprofen nebo diklofenak), 
 
jakýkoli  lék,  který  může  snižovat  krevní  tlak  jako  žádoucí  nebo  nežádoucí  účinek,  jako  jsou 
antihypertenzíva, některé léky pro léčbu deprese (tricyklická antidepresíva, jako je imipramin nebo 
amitriptylin),  některé léky  užívané pro léčbu epilepsie nebo během anestézie (barbituráty, jako je 
fenobarbital), některé léky pro léčbu duševních poruch charakterizované ztrátou kontaktu s realitou 
(fenothiaziny, jako je levopromazin), 
 
meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie, 
 
léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B), 
jako je moklobemid. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Existuje  riziko,  že  léčba  přípravkem  Concor  COR  během  těhotenství  může  poškodit  plod  nebo 
novorozence. 
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby přípravkem 
Concor COR nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete lék 
snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když dochází k její 
změně a rovněž při kombinaci s alkoholem. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Concor COR užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
3/7 
 
 
 
Léčba přípravkem Concor COR vyžaduje pravidelné lékařské sledování. To je zvláště nutné na začátku 
léčby a během zvýšení dávky.  
 
Tabletu užívejte s jídlem nebo bez jídla a zapíjejte ji vodou. Tableta se nedrtí a nekousá. 
 
Dospělí včetně starších pacientů 
Léčba bisoprololem musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje. 
Váš lékař se rozhodne, jak dávku zvýší a provede to normálně následujícím způsobem:  
 
 
1,25 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne, 
 
2,5 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne, 
 
3,75 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne, 
 
5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů, 
 
7,5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů, 
 
10 mg bisoprololu denně po dobu udržovací (pokračující) léčby. 
 
Doporučená maximální denní dávka je 10 mg bisoprololu. 
 
V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet, se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu mezi 
zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo nebudete snášet lék, může být nutné opět snížit 
dávku nebo přerušit léčbu. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka nižší než 10 mg 
bisoprololu. Váš lékař vám řekne, co máte dělat. 
 
Pokud budete muset celou léčbu ukončit, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně, protože 
jinak by se Váš stav mohl zhoršit. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
 
Přípravek Concor COR není doporučený u dětí a dospívajících. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Concor COR, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Concor COR, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš 
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná. 
Příznaky  předávkování  mohou  zahrnovat  snížení  srdeční  frekvence  (bradykardie),  závažné  dechové 
potíže, pocit závratí nebo třes (v důsledku snížení hladiny cukru v krvi). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Concor COR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku, kterou jste neužil(a). Užijte svou obvyklou 
dávku další den ráno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Concor COR 
Nikde neukončujte užívání přípravku Concor COR bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo 
ještě zhoršit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
 
4/7 
 
 
 
Pro  zabránění  závažným  reakcím  informujte  ihned  svého  lékaře,  pokud  je  nežádoucí  účinek  závažný, 
vyskytl se náhle nebo se rychle zhoršuje. 
 
Mezi nejčastější nežádoucí účinky související se srdeční funkcí patří: 
  zpomalení srdeční frekvence (postihuje více než 1 osobu z 10), 
  zhoršení srdečního selhání (postihuje méně než 1 osobu z 10), 
  zpomalení nebo nepravidelná srdeční akce (postihuje méně než 1 osobu ze 100). 
 
Pokud  budete  pociťovat  závratě  nebo  slabost  nebo  budete  mít  dýchací  potíže,  kontaktujte,  prosím,  co 
nejdříve svého lékaře. 
 
Časté 
(postihují méně než 1 z 10 osob): 
 
únava, pocit slabosti, točení hlavy, bolest hlavy 
 
pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech 
 
nízký krevní tlak 
 
poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa 
 
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 
 
poruchy spánku 
 
deprese 
 
točení hlavy při vstání 
 
dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest 
 
svalová slabost, svalové křeče 
 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob): 
 
potíže se sluchem 
 
ucpaný nos z alergických příčin 
 
snížení tvorby slz 
 
zánět jater, který může způsobit zažloutnutí kůže nebo bělma očí 
 
odchylky některých výsledků vyšetření krve nebo jaterních funkcí od normálu 
 
reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) jako je svědění, návaly, vyrážka 
 
porucha erekce 
 
noční můry, halucinace 
 
mdloby 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob): 
 
podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida) 
 
vypadávání vlasů 
 
kožní vyrážku s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
 
5/7 
 
 
 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Concor COR uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“.    Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Concor COR 2,5 mg : uchovávejte při teplotě do 25 °C 
Concor COR 5 mg : uchovávejte při teplotě do 30 °C 
Concor COR 10 mg : uchovávejte při teplotě do 30 °C 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Concor COR obsahuje 
 
 
Concor COR 2,5 mg, potahované tablety 
 
Léčivá látka je bisoprololi fumaras. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, 
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý. 
Potah tablety: dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza 2910/15. 
 
 
Concor COR 5 mg, potahované tablety 
 
Léčivá látka je bisoprololi fumaras. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, 
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý. 
Potah tablety: Žlutý oxid železitý (E172), dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), 
hypromelóza 2910/15. 
 
 
Concor COR 10 mg, potahované tablety 
 
Léčivá látka je bisoprololi fumaras. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, 
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý. 
Potah tablety: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), dimetikon 100, makrogol 
400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza 2910/15. 
 
 
6/7 
 
 
 
Jak přípravek Concor COR vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované  tablety  přípravku  Concor  COR  2,5 mg  jsou  bílé  bikonvexní  tablety  srdčitého  tvaru  s půlicí 
rýhou na obou stranách. 
Potahované tablety přípravku Concor COR 5 mg jsou žlutavě bílé bikonvexní tablety srdčitého tvaru  
s půlicí rýhou na obou stranách. 
Potahované  tablety  přípravku  Concor  COR  10  mg  jsou  bledě  oranžové  až  světle  oranžové  bikonvexní 
tablety srdčitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Každé balení obsahuje 28, 56 nebo 100 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Německo 
 
Výrobce 
Merck KGaA, Darmstadt, Německo 
Merck KGaA&Co., Spittal/Drau, Rakousko 
Merck S.L., Poligono Merck, Mollet del Vallès, (Barcelona), Španělsko 
Famar Lyon, Saint Genis Laval, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 2. 2017
 
 
7/7