Lék Pimafucin 20MG/G

Kód SÚKL
0003800  
Název LP
Pimafucin (20mg/g Crm 30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
30G
Síla
20MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Natamycinum
ATC skupina
NATAMYCIN (D01AA02)

Složení

  1. Natamycinum – 20 MG
  2. Decylis Oleas – PL MG
  3. Cetaceum Artificiale – PL GM
  4. Alcohol Cetylstearylicus – PL MG
  5. Natrii Laurilsulfas – PL MG
  6. Methylparabenum – PL MG
  7. Propylparabenum – PL MG
  8. Propylenglycolum – PL MG
  9. Aqua Purificata – 1 GM

Příbalová informace

sp.zn.: sukls41244/2011 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Pimafucin 
krém 
natamycin 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento 
přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
ji ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému 
lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 
Co je přípravek Pimafucin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pimafucin používat 
3. 
Jak se přípravek Pimafucin používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Pimafucin uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Pimafucin a k čemu se používá 
Léčivá látka natamycin, obsažená v přípravku Pimafucin, je širokospektré polyenové 
antibiotikum působící proti houbám. Používá se v léčbě kožních infekcí způsobených 
houbami, zvláště kvasinkami (např. rod Candida). 
Pimafucin  je  určen  k místní  léčbě  kvasinkových  a  ostatních  plísňových  zánětů 
postihujících  kůži a oblasti, kde kůže přechází ve sliznici, např. ústní koutky (cheilitis 
angularis) nebo zevní pohlavní ústrojí. 
Při tzv. kandidóze pochvy se krém používá k ošetření zevního pohlavního ústrojí jako 
doplněk současné léčby vaginálními globulemi. 
Přípravek mohou používat pacienti všech věkových skupin. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pimafucin používat 
 
Nepoužívejte přípravek  Pimafucin  Jestliže jste alergický(á) na natamycin nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Pimafucin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek nesmí vniknout do očí. 
 
1/4 
Další léčivé přípravky a přípravek Pimafucin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o 
všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,  a to  i  o lécích, které 
jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem  dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Pimafucin můžete používat, pokud jste těhotná nebo kojíte. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neočekává  se,  že  by  měl  přípravek  Pimafucin  vliv  na  schopnost  řídit  motorová  vozidla 
nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Pimafucin obsahuje  
Přípravek  Pimafucin  obsahuje  cetystearylalkohol,  který  může  způsobit  místní  kožní 
reakce (např. kontaktní  dermatitidu). Dále obsahuje methylparaben a propylparaben, 
které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a propylenglykol, 
který může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Pimafucin používá 
 
Vždy  používejte  přípravek  Pimafucin  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Krém nanášejte 1 – 4 x denně v tenké vrstvě na postiženou kůži. Léčba obvykle trvá 2 
– 3 týdny.  
Léčba  tímto  přípravkem  vyžaduje  pravidelné  návštěvy  u  lékaře  za  účelem  kontroly 
ústupu onemocnění. 
 
Jestliže jste přestala přípravek Pimafucin používat 
Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace s lékařem. Příznaky se mohou vrátit, 
pokud přestanete přípravek používat. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i  přípravek Pimafucinnežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout  u více než 1 z 10 000 pacientů a méně 
než u 1 z 1000 pacientů) 
 
-  alergické reakce 
-  pocity pálení a podráždění kůže 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
2/4 
účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5. 
Jak přípravek Pimafucin uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25  C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
EXP{zkratka  používaná  pro  dobu  použitelnosti}..  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 
se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Pimafucin obsahuje 
 
Léčivou látkou je natamycinum v množství 20 mg v 1 g krému. 
Pomocnými  látkami  jsou:  decyl-oleát,  umělá  vorvaňovina,  cetylstearylalkohol, 
natrium-lauryl-sulfát, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Pimafucin vypadá a co obsahuje toto balení 
Pimafucin je bílý až téměř bílý krém. Dodává se v hliníkových tubách obsahujících 5 
g nebo 30 g krému. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Astellas Pharma s.r.o. 
Sokolovská 100/94 
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Výrobce 
Astellas Pharma Europe B.V. 
Sylviusweg 62 
2333 BE Leiden 
Nizozemsko 
 
nebo 
3/4 
 
Temmler Italia S.r.l. 
Via delle Industrie 2 
20061 Carugate (MI) 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
30.7.2014 
4/4