Lék Suppositoria Glycerini Léčiva 2,06G

Kód SÚKL
0003688  
Název LP
Suppositoria Glycerini Léčiva (2,06g Sup 10)
Cesta podání
Rektální podání (RCT)
Léková forma
Čípek
Velikost balení
10
Síla
2,06G
Typ balení
Strip
Účinné látky
Glycerolum 85%
ATC skupina
GLYCEROL (A06AX01)

Složení

  1. Glycerolum 85% – 2,0617 GM
  2. Natrii Carbonas – PL MG
  3. Acidum Stearicum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls52896/2012 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA 
čípky 
glycerolum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Suppositoria glycerini Léčiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suppositoria glycerini Léčiva používat  
3. 
Jak se přípravek Suppositoria glycerini Léčiva používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Suppositoria glycerini Léčiva uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  
Co je přípravek Suppositoria glycerini Léčiva a k čemu se používá 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Glycerin (glycerolum), obsažený v čípku, na sebe váže vodu, změkčuje stolici a zvětšuje její objem v 
dolní části tlustého střeva a usnadňuje tak její odchod při zácpě. Účinek se dostaví za 10 - 20 minut po 
použití. 
 
Čípky Suppositoria glycerini Léčiva používají dospělí, dospívající a děti starší než 10 let při zácpě 
různého původu, např. při změně prostředí, životosprávy, při dlouhodobém upoutání na lůžku, po 
operaci, při zahuštěné a zatvrdlé stolici, v těhotenství, v šestinedělí a při kojení, při dlouhodobé zácpě 
k nácviku pravidelného odchodu stolice. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suppositoria glycerini Léčiva 
používat  

 
Nepoužívejte přípravek Suppositoria glycerini Léčiva: 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
-  Při bolestivých trhlinkách v oblasti řitní 
-  Při krvácejících hemoroidech. 
 
Přípravek není určen pro děti mladší než 10 let. 
 
Upozornění a opatření 
 

Na přípravek může vzniknout návyk, nedoporučuje se proto jeho nepřetržité denní používání po dobu 
delší než 1 týden. Při zácpě dodržujte vhodnou životosprávu (dostatek pohybu, strava bohatá na 
vlákniny, tj. ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, dostatečné množství tekutin apod.). 
Při krvácení z konečníku nebo nemožnosti se vyprázdnit po použití těchto čípků vyhledejte lékaře, 
může jít o závažné onemocnění. 
Před použitím přípravku Suppositoria Glycerini Léčiva se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte 
dlouhodobou zácpou. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Suppositoria glycerini Léčiva déle než 1 týden. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva 
Přípravek se prakticky nevstřebává, proto používání těchto čípků neovlivňuje účinky jiných léků 
současně užívaných. Nepoužívejte však současně s tímto přípravkem bez porady s lékařem jiné léky v 
čípkové formě. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že 
používáte Suppositoria glycerini Léčiva. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 
 
  
3. 

Jak se přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a způsob použití 
Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let si podle potřeby zavádějí 1 čípek do konečníku. Přípravek 
vyvolá vyprázdnění stolice za 10-20 minut po zavedení čípku. 
 
Nácvik vyprázdnění stolice u návykové zácpy 
Ráno po probuzení vypijte sklenici vody nebo čaje, za půl hodiny se nasnídejte a po snídani zaveďte 
do konečníku 1 čípek Suppositoria glycerini Léčiva. Jakmile se dostaví nucení na stolici, nejdéle však 
do půl hodiny, pokuste se o vyprázdnění. Po několika dnech vynechávejte čípky a pokoušejte se o 
vyprázdnění stolice ve stejnou dobu bez čípků. 
Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Suppositoria glycerini Léčiva, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství čípků, zvláště dětmi, může dojít k žaludeční nevolnosti, 
případně ke zvracení. Je vhodné vypít větší množství studené vody a vyhledat lékaře.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 
Může dojít ke dráždění konečníku se svěděním a pálením. V tomto případě nebo při výskytu jiných 
neobvyklých reakcí používání čípků ukončete a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Suppositoria glycerini Léčiva obsahuje 
-  Léčivou látkou je glycerolum 85% 2,06 g v 1 čípku. 
-  Pomocnými látkami jsou uhličitan sodný, kyselina stearová 
 
Jak přípravek Suppositoria glycerini Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Suppositoria glycerini Léčiva jsou průhledné, slabě opalizující, bezbarvé až 
nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru. 
Balení: 10 čípků 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva k. s. Praha, U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.9.2014.