Lék Dimexol 200MG

Kód SÚKL
0003645  
Název LP
Dimexol (200mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
200MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Mephenoxalonum
ATC skupina
MEFENOXALON (N05BX01)

Složení

  1. Mephenoxalonum – 200 MG
  2. Talcum – PL MG
  3. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Gelatina – PL MG
  6. Docusatum Natricum – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls18523/2011 
a sp.zn. sukls221018/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Dimexol 200 mg tablety 
Mephenoxalonum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
  to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 
Co je přípravek Dimexol a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dimexol užívat 
3. 
Jak se přípravek Dimexol užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Dimexol uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
 
1. 
CO JE PŘÍPRAVEK DIMEXOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Dimexol  je  přípravek  ze  skupiny  myorelaxancií  –  snižuje  zvýšené  napětí kosterního  svalstva 
končetin a zad. Blokuje přenos nervových signálů z mozku do svalů, které vyvolávají stah svalu. 
Dochází k uvolnění bolestivého stažení svalů, křečí a svalové ztuhlosti. 
 
Dimexol  se  používá  u  dospělých,  dospívajících  a  dětí  od  6  let  k  léčbě  bolestivých  stažení  a  křečí 
kosterního  svalstva  nejrůznějšího  původu.  Je  vhodný  též  k  usnadnění  pohybové  rehabilitace  a 
fyzikální léčby. 
 
 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DIMEXOL 
UŽÍVAT 
Neužívejte přípravek Dimexol 

jestliže  jste  alergický(á)  na  mefenoxalon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
 
-  jestliže trpíte na svalovou slabost (myasthenia gravis, myasthenický syndrom) 
 
-    jestliže máte těžkou poruchu funkce jater 
-      při  otravě  alkoholem  anebo  léky  tlumícími  činnost  centrální  nervové  soustavy  (např.  léky  k  léčbě  
duševních  onemocnění  -  psychofarmaka,  léky  tlumící  bolest  –  analgetika,  léky  upravující  spánek  - 
hypnotika aj.) 
  -     jestliže jste těhotná 
 
 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  Dimexol  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem jestliže:
 
  - máte těžkou poruchu funkce ledvin 
 
  -máte poruchu funkce jater 
 - patříte mezi starší pacienty  
- současně užíváte látky tlumící centrální nervový systém (benzodiazepiny, barbituráty, alkohol, sedativa, 
hypnotika, antidepresiva, antipsychotika, antihistaminika, některá analgetika a anestetika)  
- jestliže máte problémy s požíváním alkoholu, protože Dimexol může zesilovat tlumivý účinek alkoholu. 
 
Tento léčivý přípravek může významně omezit způsobilost k řízení vozidel, k obsluze strojů nebo k výkonu 
jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.  
 
 
Děti  
Přípravek  není  určen  pro  děti  mladší  6  let,  vzhledem  k nedostatku  zkušeností  s jeho  podáváním  v této 
věkové skupině. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dimexol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky  Dimexolu a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.   
 
K zesílení tlumivého účinku na centrální nervový systém může dojít při současném užívání léků  
působících tlumivě na centrální nervový systém, jako jsou 
●  léky na navození spánku (hypnotika, barbituráty, sedativa),  
●  léky na tlumení bolesti (analgetika, anestetika),  
●  léky k léčbě duševních onemocnění (benzodiazepiny, antidepresiva, anxiolytika, neuroleptika),  
●  léky proti alergii (antihistaminika)  
 
Při současném podávání léků na snížení vysokého krevního tlaku (antihypertenziva) může vést k zesílení 
jejich účinku a dojít k nadměrnému snížení krevního tlaku. 
 
Při současném podávání léků snižujících krevní tlak a zpomalujících srdeční činnost (beta-blokátory) může 
dojít nadměrnému snížení krevního tlaku a k výraznému zpomalení srdeční činnosti.  
 
Při současném užívání s  léky uvolňujícími napětí kosterního svalstva (myorelaxancia) se může zvýšit jejich 
účinek. 
Přípravek Dimexol s jídlem, pitím a alkoholem 
Dimexol  se  užívá  při  jídle.  Tabletu  je  možno  také  rozdrtit  a  užít  smíchanou  s  vodou  nebo  s 
mlékem. 
 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.  Dimexol může zesilovat tlumivý účinek alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět,  poraďte se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat. 
Dimexol se neužívá v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte  dopravní  prostředek,  protože  Dimexol  může  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou 
 
pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, 
práce  ve  výškách  apod.).  Tuto  činnost  je  možno  vykonávat jen  za výslovného souhlasu lékaře. 
 
 
 
3. 
JAK SE PŘÍPRAVEK DIMEXOL UŽÍVÁ 
Vždy  užívejte  tento přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Dávky,  intervaly  mezi jednotlivými 
dávkami a délku léčby určí vždy lékař. 
Dospělí užívají obvykle 1-2 tablety 3krát denně; v závažných případech může lékař zvýšit denní dávku až 
na 8-10 tablet, která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. 
Dospívající ve věku 15-18 let obvykle užívají 1 tabletu 3krát denně. Dětem 
ve věku 6-15 let se obvykle podává 1/2-1 tableta 3krát denně. 
Větší část denní dávky lze užívat na noc. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup nejméně 
6 hodin. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Dimexol se obvykle používá ke krátkodobé léčbě a jen při akutních obtížích. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dimexol, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dimexol 
Při  náhodném  vynechání dávky užijte  lék ihned, jakmile si  vzpomenete. Jestliže  do užití další dávky 
chybí méně než 2 hodiny, tuto dávku vynechejte a pokračujte v pravidelném užívání. 
 
 
  4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):  
-  ospalost, snížení koncentrace nebo pozornosti 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):  
-  bolesti hlavyzávratě, pocit na zvracení (nauzea), pálení žáhy 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):  
-  ataxie (porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):  
-  alergické kožní reakce, tinnitus (ušní šelest) 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,100 41 Praha 1 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK DIMEXOL UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
  6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Dimexol obsahuje 

Léčivou látkou je mephenoxalonum. Jedna tableta obsahuje mephenoxalonum 200 mg. 
 
-  Pomocnými látkami jsou mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu, kukuřičný škrob, želatina, sodná 
sůl dokusátu, magnesium-stearát 
 
Jak přípravek Dimexol vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř bílé tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Balení obsahuje 30 tablet v blistru 
a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika 
  Výrobce: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika 
  Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 9. 2017