Lék Nakom 250MG/25MG

Kód SÚKL
0003591  
Název LP
Nakom (250mg/25mg Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
250MG/25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Levodopum, Carbidopum Monohydricum
ATC skupina
LEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASY (N04BA02)

Složení

  1. Levodopum – 250 MG
  2. Carbidopum Monohydricum – 27 MG
  3. Carbidopum – 25 MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Indigocarminum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Cellulosum Microcristallinum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls252225/2017 
 
Příbalová informace - informace pro pacienta 
Nakom 250 mg/25 mg tablety 
levodopum/carbidopum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Nakom a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nakom užívat  
3.  Jak se přípravek Nakom užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Nakom uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Nakom a k čemu se používá 
Co je přípravek Nakom  
Antiparkinsonikum. 
Přípravek  Nakom je  kombinací  karbidopy,  která  blokuje  dekarboxylaci  aromatických 
aminokyselin,  a levodopy,  což  je  metabolický  předchůdce  dopaminu.  Zlepšuje  příznaky 
Parkinsonovy choroby. 
Parkinsonova choroba je chronická porucha charakterizovaná pomalými a trhavými pohyby, 
svalovou ztuhlostí a třesem. Pokud není léčena, může Parkinsonova choroba způsobit obtíže 
při vykonávání běžných denních aktivit. 
Tablety přípravku Nakom obsahují dvě léčivé látky, levodopu a karbidopu. 
Má se za to, že příznaky Parkinsonovy choroby jsou způsobeny nedostatkem dopaminu, což 
je  přirozeně  se  vyskytující  chemická  sloučenina  vytvářená  určitými  mozkovými  buňkami. 
Dopamin hraje v jistých oblastech mozku, které řídí pohyby svalů, roli při přenosu informací. 
Pohybové obtíže se objeví tehdy, když se vytváří příliš málo dopaminu. 
Levodopa  působí  tak,  že  doplňuje  dopamin  v mozku,  zatímco  karbidopa  zajišťuje,  že  se 
dostatek  levodopy  dostane  do  mozku,  kde  je  potřeba.  U mnoha  pacientů  se  takto  příznaky 
Parkinsonovy choroby potlačí. 
1/5 
K čemu se používá přípravek Nakom  
Přípravek Nakom je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.  
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nakom užívat 
Neužívejte přípravek Nakom: 
•  jestliže jste alergický(á) na karbidopu/levodopu nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 
•  jestliže máte podezřelé kožní léze, které Váš lékař nevyšetřil, nebo pokud jste někdy 
měl(a) rakovinu kůže; 
•  jestliže jste léčen(a) na depresi jistými léčivy označovanými jako inhibitory MAO; 
•  jestliže máte glaukom (zelený oční zákal) s úzkým úhlem. 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Nakom se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte svého lékaře o každé zdravotní potíži, kterou trpíte nebo kterou jste trpěl/a, včetně: 
alergií;  deprese  nebo  duševní  poruchy;  problémů  s plícemi,  ledvinami,  játry,  srdcem  nebo 
problémů hormonálních; peptické vředové choroby; křečí nebo glaukomu. 
Informujte svého lékaře, jestliže jste již byl(a) levodopou léčen(a). 
 
Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  Vy  nebo  Vaši  rodinní  příslušníci,  či  ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či 
nemůžete  odolat  nutkání,  popudu  či  pokušení  provádět  některé  činnosti,  kterými  byste 
mohl(a)  poškodit  sebe  či  své  okolí.  Tyto  projevy  jsou  nazývány  impulzivními  poruchami  a 
může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, 
abnormálně  vysoký  zájem  o  sex  nebo  nárůst  sexuálních  myšlenek  a  pocitů.  Pokud  se  tyto 
projevy objeví, Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu. 
Během léčby přípravkem Nakom  buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo 
obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého 
nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře. 
Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci/ošetřovatelé zaznamenáte, že 
se  u  Vás  vyvíjí  příznaky  podobné  závislosti,  které  vedou  k  touze  po  vysokých  dávkách 
přípravku Nakom a jiných přípravků používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci. 
Další léčivé přípravky a přípravek Nakom 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užívala nebo které možná budete užívat. 
Ačkoliv  přípravek  Nakom může  obecně  být  podáván  spolu  s jinými  léky,  existují  výjimky. 
Váš  lékař  Vás  může  varovat  před  jeho  užíváním  spolu  s jistými  léky  používanými  k léčení 
psychiatrických  stavů  nebo  depresí,  železa  nebo  doplňků  obsahujících  železo,  léků  k léčení 
tuberkulózy, vysokého krevního tlaku, svalových spasmů nebo křečí.  
 
2/5 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Není známo, jaký účinek by mohl přípravek Nakom mít na těhotenství u lidí. Levodopa, jedna 
ze  složek  přípravku  Nakom,  prochází  do  lidského  mateřského  mléka.  Jestliže  jste  těhotná, 
jestliže  můžete  otěhotnět  nebo  hodláte  kojit,  informujte  svého  lékaře,  který  Vám  pomůže 
zvážit přínosy léčiva vůči možným rizikům. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Nakom  může  způsobovat  somnolenci  (nadměrnou  ospalost)  a  epizody  náhlého 
nástupu spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých 
zhoršená  pozornost  může  Vám  samotným  nebo  ostatním  přivodit  riziko  vážného  poranění 
nebo  smrt  (například  obsluha  strojů),  dokud  se  tyto  opakující  se  epizody  a  somnolence 
nevyřeší. 
 
3. 
Jak se přípravek Nakom užívá 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování  přípravku  Nakom je  proměnlivé,  přičemž  Váš  lékař  jej  upraví  podle  závažnosti 
Vaší choroby a Vaší odpovědi na léčbu.  
Tablety lze dělit na půl, pokud je to předepsáno. 
K dosažení  nejlepších  výsledků  přípravek  Nakom užívejte  každý  den.  Je  důležité,  abyste 
pečlivě dodržoval(a) pokyny  svého lékaře týkající  se množství užívaného přípravku Nakom 
a toho, jak často jej užívat. Ihned informujte svého lékaře o jakékoli změně svého stavu, jako 
je  nevolnost  nebo  abnormální  pohyby,  protože  si  to  může  vyžádat  úpravu  předepisování 
Vašeho léku. 
Lék náhle nevysazujte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. 
Použití u dětí a dospívajících  
Užívání přípravku Nakom u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nakom, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho  tablet,  ihned kontaktujte svého lékaře, aby Vám  mohla být 
rychle poskytnuta lékařská péče. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nakom  
Snažte  se  přípravek  Nakom užívat  podle  předpisu.  Pokud  však  vynecháte  tabletu,  užijte  ji, 
jakmile  si  na  to  vzpomenete.  Pokud  již  téměř  nastal  čas  k užití  další  tablety,  vynechanou 
tabletu neužívejte, ale pokračujte v normálním rozpise. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nakom  
Bez  porady  se  svým  lékařem  nepřestávejte  přípravek  Nakom užívat  ani  nesnižujte  dávku. 
Mohla by se vyskytnout řada příznaků včetně svalové ztuhlosti, horečky a duševních změn.  
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
3/5 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
Přípravek  Nakom je  obecně  dobře  snášen.  Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i tento 
přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
 
Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky: 
•  Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto 
činnosti mohou patřit: 
➢  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo 
osobních následků. 
➢  Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem 
okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit. 
➢  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení. 
➢  Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) 
nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je 
nutné pro zahnání hladu). 
Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte  některý  z těchto  nežádoucích 
účinků.  Váš  lékař  s Vámi  probere  možnosti,  jak  tyto  nežádoucí  účinky  zvládat  či  je 
omezit. 
 
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou: abnormální pohyby včetně záškubů nebo křečí (které 
mohou, ale nemusí připomínat příznaky Parkinsonovy choroby) a nevolnost. 
Další možné nežádoucí účinky zahrnují: duševní změny, neobvyklé sny, padání vlasů, změnu 
barvy  moči,  potu  a/nebo  slin,  průjem,  mdloby,  bušení  srdce,  pocit  točení  hlavy  při  náhlém 
napřímení,  závratě,  somnolenci  (nadměrná  spavost),  epizody  náhlého  nástupu  spánku, 
zvracení, ztrátu chuti k jídlu, pomalé pohyby a melanom. 
Mohou  se  vyskytnout  reakce  z  přecitlivělosti  jako:  kopřivka,  svědění,  vyrážka  a otok  tváře, 
rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže při dýchání nebo polykání. Pokud se 
tyto příznaky objeví, ihned se obraťte na svého lékaře. 
 
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit): 
Touha  po  vysokých  dávkách  přípravku  Nakom,  které  přesahují  potřebu  ke  kontrole 
motorických  příznaků,  známá  jako  dopaminový  dysregulační  syndrom.  Někteří  pacienti 
pociťují  po  užití  vysokých  dávek  přípravku  Nakom  těžké  abnormální  mimovolní  pohyby 
(dyskineze), změny nálady nebo jiné nežádoucí účinky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinek můžete hlásit přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
4/5 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Nakom uchovávat  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
Co přípravek Nakom obsahuje 
Léčivými látkami jsou levodopum 250 mg a carbidopum 25 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou:  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  magnesium-stearát, 
indigokarmín. 
Jak přípravek Nakom vypadá a co obsahuje toto balení 
Nakom  jsou  oválné,  vypouklé  tablety  světle  modré  barvy  s  půlicí  rýhou  na  jedné  straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Přípravek je balen v Al/PVC blistru v krabičce. 
Velikost balení: 100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
LEK Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail:  office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
17. 10. 2017 
5/5