Lék Heparoid Léčiva 2MG/G

Kód SÚKL
0003575  
Název LP
Heparoid Léčiva (2mg/g Crm 30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
30G
Síla
2MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Heparinoidum S
ATC skupina
ORGANO-HEPARINOID (C05BA01)

Složení

 1. Heparinoidum S – 60 MG
 2. Heparinoidum S – 6000 UT
 3. Methylparabenum – PL MG
 4. Propylparabenum – PL MG
 5. Propylenglycolum – PL GM
 6. Monoglycerida Saturata Longa – PL MG
 7. Alcoholes C12 -14 Oxyethylenati – PL MG
 8. Alcohol Cetylstearylicus – PL MG
 9. Acidum Stearicum – PL MG
 10. Cera Alba – PL MG
 11. Paraffinum Solidum – PL GM
 12. Paraffinum Liquidum – PL GM
 13. Trolaminum – PL MG
 14. Aqua Purificata – 30 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls115514/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Heparoid Léčiva 
2 mg/g 
krém 
heparinoidum S 
 
 
Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  
Co je přípravek Heparoid Léčiva a k čemu se používá 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Heparoid Léčiva používat 
3.  
Jak se přípravek Heparoid Léčiva používá 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
5.  
Jak přípravek Heparoid Léčiva uchovávat 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  
Co je přípravek Heparoid Léčiva a k čemu se používá 
 
Přípravek Heparoid Léčiva krém obsahuje léčivou látku heparinoidum S. Heparinoidum S napomáhá 
k rozpuštění malých krevních sraženin a zlepšení prokrvení pokožky.  
Přípravek  Heparoid  Léčiva  krém  je  lokální  antikoagulační  preparát  (přípravek  tlumící  krevní 
srážlivost),  který  po  aplikaci  na  kůži  zmírňuje  bolesti  a  záněty,  navíc  podporuje  hojení  zánětů  žil 
včetně bércových vředů a změkčuje ztuhlou kůži při žilní nedostatečnosti. Používá se ke zlepšení 
krevního  oběhu  po  podlitinách  (včetně  hematomu)  nebo  poranění  měkkých  tkání,  včetně  poranění 
svalů, šlach, kloubního pouzdra a vazů; post-traumatických otoků (otoků po zranění nebo úrazu), kdy 
urychluje  vstřebávání  krevních  výronů,  snižuje  tvorbu  otoků.  Následně  po  ústupu  otoků  a  krevních 
výronů  se  snižuje  pocit  napětí  a  bolesti  v  místě  zánětu  nebo  poranění.  Dále  se  používá  ke  zlepšení 
tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev, 
Přípravek Heparoid Léčiva krém je určen k léčbě dospělých, dětí a dospívajících. 
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Heparoid Léčiva používat 
 
Nepoužívejte přípravek Heparoid Léčiva jestliže: 
-  
jste alergický(á) na heparinoid S nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 
-  
trpíte poruchami krevní srážlivosti (jako je hemoragická diatéza, různé formy purpur, 
trombocytopenie, hemofilie, různé celkové stavy s tendencí ke krvácení). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Heparoid Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Neaplikujte krém na sliznice, do očí a na otevřené rány. 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Heparoid Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek Heparoid Léčiva nelze používat současně s některými léky pro místní používání, např. s 
léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortisonu nebo kyseliny salicylové. Bez porady s lékařem 
nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní 
používání. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Heparoid Léčiva. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Těhotné ženy mohou používat přípravek Heparoid Léčiva pouze krátkodobě na doporučení lékaře, s 
výjimkou poslední třetiny těhotenství, kdy se z důvodu možného ovlivnění průběhu porodu (krvácení) 
nedoporučuje používat vůbec. 
Kojící ženy mohou používat přípravek Heparoid Léčiva pouze na doporučení lékaře, a to krátkodobě a 
na malé plochy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Heparoid Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Heparoid Léčiva obsahuje cetylstearylalkohol 
Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).  
 
Přípravek Heparoid Léčiva obsahuje propylenglykol 
Může způsobit podráždění kůže. 
 
Přípravek Heparoid Léčiva obsahuje konzervační látky metylparaben a propylparaben 
Mohou způsobovat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3.  
Jak se přípravek Heparoid Léčiva používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Heparoid Léčiva krém je určen pouze pro vnější použití.  
Množství krému, které bude použito, závisí na velikosti léčené oblasti. Pokud lékař neurčí jinak, jemně 
vmasírujte do postižené oblasti asi 1 mm silnou vrstvu krému 2-3krát denně. 
U žilních onemocnění je možné přiložit kompresní obvaz.  
Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech (krvácení pod kůží) se může zpočátku místo ošetřené 
krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc.  
U bércového vředu se krém vtírá do jeho okolí.  
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  Heparoid  Léčiva  krém  se  při  těchto  onemocněních  používá  většinou  po  dobu  1  -2 
týdnů.  
Po použití přípravku Heparoid Léčiva si pečlivě umyjte ruce, pokud nejsou léčenou oblastí. 
Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde k jejich 
zhoršení. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Heparoid Léčiva, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je 
vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) použít přípravek Heparoid Léčiva 

 
Použijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v obvyklém dávkování. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže.  
Méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) se může vyskytnout pálení, svědění, zarudnutí a 
vyrážka. 
Vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) se může vyvinout kožní přecitlivělost. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  
Jak přípravek Heparoid Léčiva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Heparoid Léčiva obsahuje
 
 

Léčivou látkou je heparinoidum S. Jeden gram krému obsahuje heparinoidum S 2 mg (což 
odpovídá 200 IU). 

Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, propylenglykol, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, 
kyselina stearová, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované 
alkoholy (C12 — C14), bílý vosk, methylparaben, trolamin, propylparaben, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Heparoid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Heparoid Léčiva je bílý emulzní krém.  
Balení obsahuje 30 g krému. 
 
 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.8.2015.