Lék Verospiron 25MG

Kód SÚKL
0003550  
Název LP
Verospiron (25mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Spironolactonum
ATC skupina
SPIRONOLAKTON (C03DA01)

Složení

  1. Spironolactonum – 25 MG
  2. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  3. Magnesii Stearas – PL MG
  4. Talcum – PL MG
  5. Maydis Amylum – PL MG
  6. Lactosum Monohydricum – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls59927/2012 
a sp.zn. sukls159768/2015, sukls159824/2015 

 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Verospiron  
25 mg tablety 
 
Spironolactonum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Verospiron a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Verospiron užívat  
3. 
Jak se přípravek Verospiron užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Verospiron uchovávat 
6.       Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Verospiron a k čemu se používá 
Přípravek Verospiron je diuretikum (močopudný lék, lék zvyšující vylučování moči), které se používá 
k  léčbě  otoku  nebo  ascitu  (tekutina  v dutině  břišní)  z důvodu  onemocnění  jater  nebo  ledvin,  jako 
doplňková  léčba  vysokého  krevního  tlaku  a  srdečního  selhání,  k diagnóze  a  léčbě  primárního 
hyperaldosteronismu (stav, při kterém je v těle příliš mnoho hormonu nazývaného aldosteron), k léčbě 
ascitu vznikajícího z důvodu zhoubného nádoru. Používá se také k léčbě nízké hladiny draslíku v krvi 
v případě, kdy ostatní metody nejsou vhodné. 
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Verospiron užívat  
Neužívejte přípravek Verospiron 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  spironolakton  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  
1/7 
 
-  jestliže máte závažné selhání ledvin 
-  jestliže máte Addisonovu chorobu (chybění hormonu kůry nadledvin) 
-  jestliže máte vysokou hladinu draslíku nebo nízkou hladinu sodíku v krvi 
-  jestliže máte anurii (významně sníženou/nedostatečnou tvorbu a vylučování moči) 
-  jestliže užíváte diuretika (draslík šetřící diuretika, draslík šetřící léky zvyšující vylučování moči) 
nebo jakékoli náhrady draslíku 
-  jestliže užíváte eplerenon (lék k léčbě vysokého krevního tlaku). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Verospiron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

máte onemocnění ledvin nebo jater. Lékař Vás bude pravidelně kontrolovat. 

užíváte  jiné  močopudné  léky  (diuretika)  v kombinaci  s přípravkem  Verospiron,  které  mohou 
způsobit nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatremii) 

užíváte  jiné  léky  způsobující  hyperkalemii  (viz  bod  “Další  léčivé  přípravky  a  a  přípravek 
Verospiron“) 

máte dietu s vysokým obsahem draslíku nebo používáte náhradu soli obsahující draslík 

jste starší osoba. 
Současné podávání přípravku Verospiron s některými léky, náhradami draslíku a s dietou s vysokým 
obsahem  draslíku  může  vést  k závažné  hyperkalemii  (zvýšená  hladina  draslíku  s krvi).  Příznaky 
závažné hyperkalemie mohou zahrnovat svalové křeče, nepravidelný srdeční rytmus, průjem, pocit na 
zvracení, závrať nebo bolest hlavy. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Verospiron 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat.   
Přípravek Verspiron je třeba podávat s opatrností, pokud užíváte: 
  léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (např.  inhibitory  ACE,  antagonisty  receptoru  pro 
angiotenzin  II,  diuretika  (léky  zvyšující  vylučování  moči),  blokátory  kalciových  kanálů  a  beta-
blokátory) 
  léky obsahující draselné soli 
  heparin nebo nízkomolekulární heparin (léky používané k zabránění tvorby krevních sraženin) 
  antipsychotika, tricyklická antidepresiva (léky na dušení poruchy) nebo barbituráty 
  léky na spaní nebo alkohol 
  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAID)  jako  např.  indometacin,  kyselina  acetylsalicylová, 
kyselina mefenamová 
  fenazon 
  trimethoprim a trimethoprim-sulfamethoxazol (antibiotika užívaná k léčbě bakteriálních infekcí) 
  digoxin, který se používá k léčbě onemocnění srdce 
  antihistaminika  nebo  imunosupresiva  (léky  používané  k prevenci  odmítnutí  transplantovaného 
orgánu, k léčbě revmatioidní artritidy, ekzému, lupénky anebo alergických reakcí) 
  karbenoxolon, který se používá k léčbě žaludečních vředů 
  karbamazepin, který se používá k léčbě epilepsie 
  nitráty (používají se k léčbě onemocnění srdce) 
  lithium, které se používá k léčbě duševních chorob, jako jsou mánie a bipolární porucha 
  deriváty kumarinu, které se používají na ředění krve 
2/7 
 
  agonisté  hormonu  uvolňujícího  luteinizační  hormon  (LHRH  -  nazývaný  také  gonadotropiny 
uvolňující hormon – GnRH) 
  kolestyramin, který se používá k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi 
  kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), kortikotropin (hormon podvěsku mozkového) 
  noradrenalin (používá se k léčbě nízkého krevního tlaku). 
Pokud  se  chystáte  podstoupit  operaci,  při  které  Vám  budou  podávána  anestetika,  informujte 
ošetřujícícho lékaře, že užíváte přípravek Verospiron. 
 
Přípravek Verospiron s jídlem, pitím a alkoholem Během užívání přípravku Verospiron je třeba se 
vyhnout požívání alkoholických nápojů. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Verospiron se nemá užívat během těhotenství. 
Neužívejte  přípravek  Verospiron  během  kojení  nebo  přerušte  kojení  během  užívání  přípravku 
Verospiron. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během užívání přípravku Veropsiron – zvláště na začátku léčby – je třeba se na individuálně dlouhou 
dobu vyvarovat řízení a obsluhy nebezpečných strojů, protože se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, 
jako je zmatenost a ospalost. Později o tomto omezení rozhodne Váš lékař. 
 
Přípravek Verospiron obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat 
tento léčivý přípravek. 
 
3.  
Jak se přípravek Verospiron užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Denní dávka přípravku závisí na základním onemocnění a na délce podávání. Denní dávka se užívá 
najednou nebo rozdělená do dvou dávek, tablety se zapíjejí tekutinou (např. sklenicí vody), užívají se 
po jídle. Užití denní dávky nebo první denní dávky je doporučeno ráno. 
 
Doporučené dávkování je popsáno níže: 
Vysoký krevní tlak 
Počáteční  dávka  je  25  mg  denně  v jedné  dávce  v kombinaci  s dalšími  antihypertenzivy.  Pokud  není 
dosaženo po 4 týdnech léčby cílové hodnoty krevního tlaku, má být dávka zdvojnásobena.  
Srdeční selhání 
Počáteční dávka je 25 mg denně. V závislosti na tom, jak pacient tuto dávku snáší, může být dávka 
zvýšena na 50 mg denně nebo snížena na 25 mg každý druhý den. 
Otoky (onemocnění srdce nebo ledvin) 
3/7 
 
Dospělí: počáteční dávka je 100 mg (25 mg až 200 mg) denně v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou 
dávkách.  Pokud  jsou  podávány  vysoké  dávky,  je  možné  přípravek  Verospiron  kombinovat  s jinými 
diuretiky. 
Primární hyperaldosteronismus 
Diagnóza 
Dlouhý test: 400 mg denně po dobu 3 až 4 týdnů. 
Krátký text: 400 mg denně po dobu 4 dní. 
Léčba 
100  až  400  mg  denně  při  přípravě  na  operační  výkon.  Pokud  není  možné  operační  výkon  provést, 
závisí dávkování na odpovědi na léčbu. 
Ascites a otoky při jaterní cirhóze 
Dávkování závisí na hladině sodík/draslík (Na/K) v moči. Pokud je poměr Na/K v moči vyšší než 1,0, 
dávkování je 100 mg denně. Pokud je poměr Na/K v moči nižší než 1,0, je dávkování 200 až 400 mg 
denně. Udržovací dávka je stanovena individuálně. 
Ascites při zhoubném onemocnění 
Počáteční dávka je obvykle 100 až 200 mg denně. V závažných případech může být dávka postupně 
zvyšována  až  na  400  mg/den.  Když  je  otok  pod  kontrolou,  je  udržovací  dávka  stanovována 
individuálně. 
Nízká hladina draslíku v krvi 
25  až  100  mg  denně,  pokud  je  náhrada  draslíku  nebo  použití  jiných  draslík  šetřících  diuretik 
nedostačující. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Dávkování závisí na věku, tělesné hmotnosti a odpovědi na léčbu. Počáteční dávka je 1 až 3 mg/kg 
tělesné  hmotnosti  denně  v jedné  dávce  nebo  rozdělené  na  2  až  4  dávky.  V případě  udržovací  léčby 
nebo při kombinaci s jinými diuretiky je třeba dávkování snížit na 1 až 2 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Starší pacienti 
Lékař začne Vaši léčbu nižší počáteční dávkou a tuto dávku bude postupně dle potřeby zvyšovat, až 
bude dosaženo požadovaného účinku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Verospiron, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil (a) více přípravku Verospiron, než jste měl(a), kontaktujte neprodleně svého lékaře 
nebo lékárníka. 
Postup při předávkování přípravkem Verospiron 
Při předávkování se může vyskytnout ospalost, duševní zmatenost, porucha elektrolytové rovnováhy, 
pocit na zvracení, zvracení, závratě nebo průjem. Neexistuje specifické antidotum (látka užívaná při 
předávkování). Léčba je symptomatická (léčí se vzniklé příznaky).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Verospiron 
Jestliže dávku zapomenete užít, užijte ji, jakmile si to uvědomíte. Pokud je však již téměř čas pro užití 
další dávky, vynechanou dávku neužívejte. Další dávky užívejte v obvyklý čas.  
4/7 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Verospiron 
Je  důležité,  abyste  užíval(a)  přípravek  Verospiron  dokud  Vám  lékař  neřekne,  abyste  užívání 
ukončil(a), i když se začínáte cítit lépe.  
Pokud ukončíte užívání přípravku Verospiron příliš brzy, Váš stav se může zhoršit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
U všech léků se může projevit alergická reakce, u přípravku Verospiron také. 
 
Pokud  se  vyskytne  následující  stav,  přestaňte  užívat  přípravek  Verospiron  a  kontaktujte neprodleně 
svého lékaře nebo navštivte pohotovost nebo nejbližší nemocnici: 
  Alergická  reakce:  kožní  vyrážka,  otok  obličeje,  rtů,  jazyka  a  hrdla  nebo  problémy  s dýcháním 
nebo s polykáním. 
Může  to  být  závažný  nežádoucí  účinek.  Může  být  třeba  neprodleně  lékařské  ošetření  nebo 
hospitalizace. 
 
Velmi časté, mohou postihnout více než 1 osobu z 10: 
Zvýšení  hladiny  draslíku  v krvi  (u  selhání  ledvin),  nepravidelný  srdeční  rytmus,  sexuální  poruchy  - 
snížení  libida  a  poruchy  erekce,  citlivost  prsů,  bolest  prsů  a  zvětšení  prsů,  zvětšení  prsních  žláz  u 
mužů, menstruační poruchy. 
 
Časté, mohou postihnout až 1 osobu z 10: 
Zvýšení  hladiny  draslíku  v krvi  (u  diabetiků,  u  starších  osob),  pocit  na  zvracení,  zvracení,  poruchy 
potence (při vysokých dávkách). 
 
Méně časté, mohou postihnout až 1osobu ze100: 
Zmatenost, ospalost, bolest hlavy, slabost, únava. 
 
Vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 1000: 
Alergie (přecitlivělost), snížení množství sodíku v krvi, ztráta tělesných tekutin, porucha metabolismu 
krevního  pigmentu  (porfyrie),  žaludeční  a  dvanáctníkové  vředy,  krvácení  v zažívacím  traktu,  zánět 
žaludku, bolest břicha, průjem, vyrážka, kopřivka. 
 
Velmi vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 10 000: 
5/7 
 
Poruchy  krvetvorby  (leukopenie,  agranulocytóza,  eozinofilie,  trombocytopenie),  zvýšený  růst 
chloupků  u  žen,  ochrnutí,  obrna,  zánět žil, změna tónu hlasu, zánět jater, vypadávání vlasů, ekzém, 
zarudnutí ve formě kroužků (erythema annulare), systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, 
které  postihuje  Váš  přirozený  obranný  systém),  zeslabení  kostí,  selhání  ledvin,  zvýšení  obsahu 
močoviny a kreatininu v krvi. 
 
Další hlášené nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo 
Nerovnováha  kyseliny  a  zásady  v krvi  (acidóza),  nežádoucí  snížení  krevního  tlaku,  křeče  v nohou, 
závažné  kožní  reakce  jako  svědění  a  tvorba  puchýřů  na  kůži  kolem  rtů  a  jinde  na  těle  (Stevens-
Johnsonův  syndrom),  oddělení  horní  vrstvy  kůže  od  spodních  vrstev  na  celém  těle  (toxická 
epidermální  nekrolýza),  rozšíření  červené  kožní  vyrážky  s malými  puchýřky  obsahujícími  hnis 
(pemfigoid).  Zvýšení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v laboratorním vyšetření. 
 
Nežádoucí účinky pozorované během užívání přípravku Verospiron jsou obvykle mírné a vymizí po 
přerušení podávání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5.  
Jak přípravek Verospiron uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.  
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
6.  
Obsah balení a další informace  
Co přípravek Verospiron obsahuje 
Léčivou látkou je spironolactonum 25 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  mastek,  kukuřičný 
škrob, monohydrát laktosy. 
 
6/7 
 
Jak přípravek Verospiron vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř  bílé  ploché  kulaté  tablety  se  zkosenými  hranami  s charakteristickým  zápachem  (po 
merkaptanu), na jedné straně vyraženo "VEROSPIRON", druhá strana hladká. 
 
Vzhled a obsah balení: 
Al/PVC blistr, příbalová informace, krabička (pro velikosti balení 20 a 100 tablet). 
Polypropylénová lahvička s polyethylénovým uzávěrem, příbalová informace,  krabička (pro velikost 
balení 100 tablet). 
 
Velikost balení:  
Blistry: 20 nebo 100 tablet 
Lahvička: 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapešť,  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.11.2016 
7/7