Lék Biston 200MG

Kód SÚKL
0003417  
Název LP
Biston (200mg Tbl Nob 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
50
Síla
200MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Carbamazepinum
ATC skupina
KARBAMAZEPIN (N03AF01)

Složení

  1. Carbamazepinum – 200 MG
  2. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Acidum Stearicum – PL MG
  6. Glycerolum 85% – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls13773/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Biston 
200 mg, tablety 
carbamazepinum 
 
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
1. 
Co je přípravek Biston a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biston užívat 
3. 
Jak se přípravek Biston užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Biston uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek Biston a k čemu se používá 
 
Přípravek Biston je přípravek určený k léčbě různých druhů epilepsie. Odstraňuje křeče, tlumí 
podrážděnost a agresivitu, odstraňuje strach a depresi. Má též analgetický (bolest tlumící) a 
myorelaxační (svalové napětí uvolňující) účinek. Při léčbě epilepsie se může užívat samostatně nebo 
v kombinaci s jinými antiepileptiky (přípravky proti epilepsii). 
Přípravek se používá při léčbě různých druhů epilepsie s poruchami psychických a fyzických funkcí, 
bolestivých stavů při poškození periferních nervů následkem cukrovky (diabetická neuropatie) 
a jiných metabolických onemocnění, u zánětu trojklaného nervu, a při prevenci a léčbě záchvatů při 
abstinenčním syndromu u alkoholiků. 
Používá se také k předcházení vzniku další epizody bipolární afektivní poruchy (psychiatrické 
onemocnění, při kterém se střídá euforická povznesená nálada s chorobným smutkem). 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biston užívat 
 
Neužívejte přípravek Biston: 

jestliže jste alergický(á) na karbamazepin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

pokud máte poruchy funkce jater, kostní dřeně, těžké poruchy funkce ledvin, poruchy 
převodního systému srdce; 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) závažné onemocnění krve zvané porfyrie. 

současně s inhibitory monoaminooxidázy (přípravky k léčbě deprese) ani 2 týdny po jejich 
vysazení; 

k léčbě epileptických záchvatů typu absencí, atonických a myoklonických záchvatů (tyto pojmy 
Vám vysvětlí Váš lékař); 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte 
o tom svého lékaře. 
Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nepodává dětem do 3 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Biston se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud máte onemocnění srdce nebo cévního systému; 

pokud máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom); 

pokud máte poruchu funkce ledvin spojenou s nízkou hladinou sodíku v krvi nebo máte 
problémy s ledvinami a užíváte léky, které snižují hladinu sodíku v krvi (diuretika, jako je 
hydrochlorothiazid, furosemid); 

pokud trpíte zadržováním moči; 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
Během léčby budete muset v pravidelných intervalech podstupovat některá vyšetření (např. krevní 
obraz, jaterní testy). 
 
Nepřerušujte užívání přípravku Biston bez porady s lékařem. 
 
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, jestliže se u Vás v minulosti vyskytla neobvyklá přecitlivělost 
(vyrážka nebo jakákoli známka alergie) k lékům podobným karbamazepinu, jako je oxkarbazepin, 
tricyklická antidepresiva (skupina přípravků k léčbě deprese) a fenytoin. Je důležité vědět, že pokud 
jste alergický(á) na karbamazepin, je šance přibližně 1 : 4 (25 %), že budete alergický(á) na 
oxkarbazepin. 
 
Přípravek Biston může snižovat účinnost kontraceptiv (léky proti početí). Antikoncepce by měla být 
po poradě s lékařem zajištěna jiným způsobem. 
 
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je přípravek Biston trpěli představami, že si ublíží či 
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
V průběhu užívání přípravku Biston se zvyšuje riziko vzniku fotosenzitivních reakcí (zvýšená citlivost 
na sluneční záření). Vyhněte se proto působení přímého slunečního záření (i solária nebo horského 
slunce), noste ochranný oděv a používejte krémy s ochranným faktorem proti UVA a UVB záření.  
 
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo níže uvedené kožní příznaky, okamžitě vyhledejte svého lékaře. 
 
Při užívání přípravku Biston ( karbamazepinu) se vzácně mohou objevit závažné kožní nežádoucí 
účinky. Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u 
pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků pacientů. 
Lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazením karbamazepinu nutný. 
 

Po použití přípravku Biston byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené 
terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. 

Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích 
(zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). 

Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými 
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. 

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. 

Pokud se u Vás po užití přípravku Biston vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická 
epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Biston nikdy znovu zahájit. 

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc 
a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Biston 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek Biston se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (skupina přípravků k léčbě 
deprese) ani 2 týdny po jejich vysazení. 
Přípravek Biston snižuje účinek současně užívaných kontraceptiv, některých léků proti srážení krve, 
některých antibiotik, kortikoidů a některých přípravků užívaných k léčbě deprese (tricyklická 
antidepresiva). 
Naproti tomu některé přípravky (verapamil, diltiazem, erythromycin) zvyšují účinek i nežádoucí 
účinky přípravku Biston. 
Současné užívání přípravku Biston a některých jiných přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, primidon, 
kyselina valproová) může zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Biston. 
Přípravek Biston snižuje toleranci alkoholu. 
Přípravek Biston se nemá užívat, pokud jste léčen(a) lithiem (používá se k léčbě duševních 
onemocnění). 
 
Přípravek Biston s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užívejte během jídla, zapijte dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe čisté vody). 
Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Proto se při plánování těhotenství poraďte se svým 
lékařem. Nicméně při užívání antiepileptik během těhotenství existuje možnost rizika poškození 
Vašeho dítěte. Lékař Vám vysvětlí možná rizika a přínos léčby.  
Oznamte svému lékaři, že kojíte. Léčivá látka přípravku Biston přechází do mateřského mléka. Pokud 
lékař ve Vašem případě souhlasí s kojením a Vaše dítě je pečlivě sledováno kvůli možnosti výskytu 
nežádoucích účinků, můžete své dítě kojit. Avšak pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, tj. pokud je 
Vaše dítě velice spavé, přestaňte kojit a oznamte to svému lékaři. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání tohoto přípravku může být značně ovlivněna schopnost reagovat a to především na počátku 
léčby nebo při úpravě dávkování. Opatrnosti je proto třeba při řízení nebo obsluze strojů. O případném 
vykonávání těchto činností rozhodne Váš lékař. 
 
3.  Jak se přípravek Biston užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař. 
 
Léčba epilepsie 
Dospělí a dospívající obvykle užívají 3krát denně 1 nebo 2 tablety. 
U pacientů ve věku 12 - 15 let nesmí denní dávka karbamazepinu překročit 5 tablet (1 000 mg). 
U pacientů ve věku 16 - 18 let nesmí denní dávka karbamazepinu překročit 6 tablet (1 200 mg). 
Pro dospělé nesmí denní dávka karbamazepinu překročit 8 tablet (1 600 mg). 
 
Děti 
Dětem do 3 let se karbamazepin nedoporučuje podávat vzhledem k nedostatku klinických zkušeností. 
Děti od 3 do 6 let užívají obvykle 1 - 2 tablety (200 - 400 mg) karbamazepinu denně. 
Děti ve věku 6 až 12 let užívají obyčejně 2 - 4 tablety (400 - 800 mg) karbamazepinu denně. 
Maximální denní dávka je 1 000 mg karbamazepinu. 
 
Na počátku léčby je většinou dávka nižší, kterou v průběhu léčby lékař zvyšuje na obvyklé dávky. 
Celková denní dávka je rozdělena do několika dílčích dávek. Počet dávek a odstup mezi nimi Vám 
řekne lékař. Léčba je vždy dlouhodobá.  
 
Ostatní onemocnění  
Dospělí a dospívající obvykle užívají 1 - 4 tablety denně. 
 
Starší nemocní a pacienti s onemocněním ledvin užívají na doporučení lékaře dávky nižší. 
 
Přípravek užívejte během jídla, zapijte dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe čisté vody). 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Biston, než jste měl(a) 
Předávkování se projevuje neklidem, zmateností, pocitem na zvracení, zvracením, poruchou vidění, 
změnami krevního tlaku, křečemi a bezvědomím. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biston 
Přípravek Biston je nutné užívat pravidelně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Pokud zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co nejdříve. Další dávky se 
potom užívají podle pravidelného rozvrhu. 
 
Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Biston 
Užívání přípravku Biston nesmí být náhle přerušeno. 
Pokud si zapomenete vzít více dávek, vyhledejte svého ošetřujícího lékaře a dále pokračujte podle jeho 
rady. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání 
přípravku poraďte se svým lékařem, ale bez jeho souhlasu léčbu nepřerušujte. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.  
Vyhledejte okamžitě lékaře, pokud si všimnete: 
 
závažné kožní reakce, jako je vyrážka, zarudnutí kůže, puchýře na rtech, očích nebo v ústech, 
nebo olupování kůže spojené s horečkou. Tyto reakce mohou být častější u pacientů čínského 
nebo thajského původu, 
 
vředy v ústech nebo nevysvětlitelné podlitiny či krvácení, 
 
zežloutnutí kůže nebo očního bělma, 
 
otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny. Může se jednat o příznaky krevní sraženiny, která 
může putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže (velmi vzácný 
nežádoucí účinek, který se může projevit až u 1 osoby z 10 000).  
 
jakékoli známky nervového onemocnění nebo zmatenost. 
 
Navíc se v průběhu léčby karbamazepinem mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů): 
 
leukopenie (snížený počet bílých krvinek, což vede k vyšší náchylnosti k infekcím);  
 
závrať, porucha koordinace pohybů, únava, malátnost, spavost;  
 
pocit na zvracení a zvracení; 
 
zvýšení hladin jaterních enzymů; 
 
alergické reakce (včetně alergických kožních reakcí). 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 léčených pacientů): 
 
eozinofilie (zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet 
krevních destiček projevující se zvýšeným sklonem k tvorbě modřin nebo krvácení); 
 
 bolest hlavy; 
 
zadržování tekutin a otoky (zvýšená tvorba antidiuretického hormonu); 
 
snížení hladiny sodíku v krvi; 
 
dvojité nebo rozmazané vidění; 
 
sucho v ústech. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených pacientů): 
 
abnormální mimovolní pohyby, abnormální pohyby očí; 
 
zánět, zčervenání, mokvání a olupování kůže.  
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 léčených pacientů): 
 
zvýšený počet bílých krvinek; 
 
zvětšení mízních uzlin; 
 
nedostatek kyseliny listové;  
 
opožděná celková alergická reakce včetně horečky, vyrážky, bolesti kloubů, problémy 
s ledvinami a dalšími orgány;  
 
halucinace, deprese, ztráta chuti k jídlu, neklid, agresivita, zmatenost;  
 
porucha řeči;  
 
poškození nervů, které se projevuje sníženou citlivostí, bolestí, brněním a mravenčením v rukou 
a nohou;svalová slabost; 
 
změny krevního tlaku; 
 
poruchy srdečního rytmu;  
 
bolest břicha; 
 
problémy s játry včetně zánětu nebo žloutenky;  
 
onemocnění podobné lupusu (kožní onemocnění).okohybná porucha. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 léčených pacientů): 
 
různé poruchy krvetvorby, včetně chudokrevnosti; 
 
meningitida (zánět mozkových blan); 
 
neuroleptický maligní syndrom projevující se horečkou, křečemi, svalovou ztuhlostí, změnou 
vědomí a případným selháváním orgánů; 
 
porucha chuti; 
 
zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi;  
 
abnormální testy štítné žlázy;  
 
porucha metabolismu kostí (což se může projevit jako bolest při chůzi a zakřivení dlouhých 
kostí dolních končetin);  
 
zvýšené hladiny cholesterolu a tuků v krvi; 
 
zánět spojivek, zkalení čočky; 
 
porucha sluchu;  
 
srdeční a oběhové problémy, selhání srdce; 
 
zánět žil nebo tvorba krevních sraženin;  
 
bolest v ústech nebo bolest jazyka (zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní);  
 
selhání jater;  
 
zvýšená citlivost kůže na slunce; 
 
změny v pigmentaci kůže, akutní zánětlivé onemocnění podkožní tkáně (erythema nodosum), 
akutní kožní onemocnění s typickými terčovitými chorobnými změnami kůže (erythema 
multiforme), kožní výsev drobných tečkovitých krvácení pod kůží;  
 
závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo hrdla (angioedém); 
 
vypadávání vlasů;  
 
křeče; 
 
sexuální obtíže, které mohou zahrnovat sníženou plodnost, ztrátu libida a impotenci; 
 
selhání ledvin, porucha funkce ledvin, zánětlivé onemocnění ledvin, zvýšená nebo snížená 
potřeba močit; 
 
zánět slinivky břišní;  
 
zvýšení nitroočního tlaku. 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 
 
znovuvzplanutí infekce vyvolané lidským herpes virem 6 (může být závažné, pokud máte 
sníženou obranyschopnost);  
 
útlum funkce kostní dřeně (krvácení, tvorba modřin, pocit únavy); 
 
snížení hladiny vápníku v krvi; 
 
porucha rovnováhy; 
 
porucha hybnosti trávicího ústrojí; 
 
porucha myšlení; 
 
zlomeniny. 
 
Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopanie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy 
(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti 
byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  Jak přípravek Biston uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původní dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a obalu za zkratkou 
„EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Biston obsahuje 
Léčivou látkou je carbamazepinum 200 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, želatina, kyselina 
stearová, glycerol 85%, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Biston vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Biston jsou bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Tablety jsou baleny v lahvičce z hnědého skla a uzavřeny plastovým šroubovacím uzávěrem 
garantujícím neporušenost obalu. Lahvička je v krabičce. 
Velikost balení: 50 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.3.2016.