Lék Nidrazid 100MG

Kód SÚKL
0003303  
Název LP
Nidrazid (100mg Tbl Nob 250)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
250
Síla
100MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Isoniazidum
ATC skupina
ISONIAZID (J04AC01)

Složení

  1. Isoniazidum – 100 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Aluminii Palmitostearas – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  5. Gelatina – PL MG
  6. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls251334/2016 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Nidrazid 100 mg tablety 
 
 
isoniazidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Nidrazid a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nidrazid užívat 
3. 
Jak se přípravek Nidrazid užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Nidrazid uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  
Co je přípravek Nidrazid a k čemu se používá 
 
Přípravek  Nidrazid  je  léčivý  přípravek  působící  proti  původci  tuberkulózy.  Přípravek  Nidrazid  se 
používá  k  léčbě  všech  plicních  i  mimoplicních  forem  tuberkulózy  a  k prevenci  plicních  forem 
tuberkulózy. 
Při léčbě tuberkulózy se přípravek Nidrazid používá v kombinaci s jinými protituberkulózními léky, 
aby se tak zabránilo vzniku rezistence (ztrátě účinnosti) těchto léků. 
V prevenci tuberkulózy se přípravek Nidrazid používá samostatně.  
Přípravek je určen pro dospělé a děti ve věku od 3 let. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nidrazid užívat 
 
Neužívejte přípravek Nidrazid 

• 
jestliže jste alergický(á) na isoniazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
• 
jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Nidrazid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Opatrnosti při použití přípravku Nidrazid je zapotřebí: 
• 
jestliže se léčíte s epilepsií, 
• 
jestliže trpíte psychickým onemocněním, 
• 
jestliže máte výrazné sklony ke zvýšené krvácivosti,  
 
1/5 
• 
jestliže trpíte zánětem nervů (neuritidou), 
• 
u pacientů s dřívějším onemocněním jater,  
• 
u pacientů s AIDS, 
• 
u pacientů vysokého věku.  
 
Při léčbě vyššími dávkami přípravku Nidrazid může dojít k nedostatku vitaminu B6 v organismu a tím 
ke zvýšenému výskytu některých nežádoucích účinků, proto Vám lékař může v některých případech 
doporučit současné užívání vitaminu B6.  
 
Pokud se u Vás objeví progresivní kožní vyrážka (často s puchýři nebo slizničními lézemi), okamžitě 
kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být příznaky závažného onemocnění kůže zvané Stevens-
Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (viz bod 4). 
 
Pokud se u Vás objeví náhlá horečka nebo zvětšené lymfatické uzliny, ihned tento stav konzultujte se 
svým lékařem, protože to mohou být příznaky lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky 
(syndrom DRESS ) (viz bod 4). 
 
Vhodné jsou i pravidelné kontroly jaterních testů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nidrazid 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Jestliže  Vám  další  lékař  bude  předepisovat  nějaký  jiný  lék,  informujte  ho,  že  již  užíváte  přípravek 
Nidrazid. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Nidrazid žádné volně prodejné léky. 
 
Účinky isoniazidu (léčivá látka přípravku Nidrazid) a jiných současně podávaných léků se mohou 
navzájem ovlivňovat. Zeptejte se svého lékaře dříve, než užijete přípravek Nidrazid v případě, že 
užíváte: 
• 
léčivé přípravky používané ke snížení srážlivosti krve;  
• 
léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, ethosuximid, primidon, 
barbituráty); 
• 
léčivé přípravky používané k potlačení úzkosti, strachu, uklidnění, uvolnění svalů 
(benzodiazepiny); 
• 
rifampicin (antibiotikum); 
• 
cykloserin (antibiotikum);  
• 
disulfiram (látka používaná k léčbě chronického alkoholismu); 
• 
ketokonazol (látka používaná k léčbě houbových infekcí); 
• 
alfentanil (látka používaná k potlačení bolesti a navození celkové anestezie). 
 
Léky používané při překyselení žaludku obsahující hliník snižují vstřebávání přípravku Nidrazid, 
proto se doporučuje jeho podání 1 hodinu před požitím těchto léků. 
 
Přípravek Nidrazid s jídlem, pitím a alkoholem 
Je doporučeno tablety přípravku Nidrazid užívat nalačno, alespoň 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny 
po jídle. 
Pacienti se mají vyvarovat konzumaci potravin s obsahem tyraminu a histaminu (jsou to např. sýry, 
ryby a červené víno). 
Po dobu léčby přípravkem Nidrazid není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
 
2/5 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
O užívání přípravku Nidrazid během těhotenství a kojení rozhoduje lékař.  
Podávání isoniazidu není důvodem k přerušení kojení, kojenci však mají být sledováni.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při doporučeném dávkovaní přípravek Nidrazid neovlivňuje pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nidrazid užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování určuje vždy lékař, dodržujte přesně jeho pokyny. 
Jsou zavedeny různé dávkovací režimy. 
 
Dospělí 

• 
při každodenním podávání užívají dospělí maximálně 3 tablety najednou. 
• 
při podávání 2x týdně by jedna dávka neměla přesáhnout 9 tablet. 
• 
při prevenci tuberkulózy se podávají maximálně 3 tablety na den. 
 
Použití u dětí 
Dávkování u dětí určí lékař dle tělesné hmotnosti dítěte. 
 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže polknout ji celou. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin  
Pacientům s poruchou funkce ledvin může lékař předepsat nižší dávky přípravku Nidrazid.  
 
Léčba přípravkem Nidrazid je dlouhodobá. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nidrazid než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
Příznaky předávkovaní isoniazidem jsou: pocit na zvracení, zvracení, kožní vyrážka, u těžších forem 
křeče, závratě nebo nesouměrnost pohybů a jejich špatná koordinace. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nidrazid 
Zapomenete-li si vzít dávku léku, co nejdříve si jí vezměte.  
Pokud se blíží čas pro další dávku, vynechanou dávku neberte a pokračujte dále podle zavedeného 
léčebného režimu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nidrazid 
Bez porady s lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
3/5 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, obraťte se co nejdříve na 
svého lékaře: 
 
• 
zánět slinivky břišní, který způsobuje závažnou bolest břicha a zad (pankreatitida, frekvence  
není známa);  
• 
závažné rozsáhlé poškození kůže (olupování pokožky a povrchových vrstev sliznic) (toxická 
epidermální nekrolýza, TEN, může postihovat až 1 osobu z 1 000);  
léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a 
systémové projevy (syndrom DRESS, může postihovat až 1 osobu z 1 000);  
• 
závažné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech, očích a pohlavních orgánech 
(Stevens-Johnsonův syndrom, četnost není známa); 
• 
zežloutnutí kůže nebo očního bělma nebo tmavší barva moči a světlejší barva stolice, únava, 
slabost, malátnost, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení či zvracení způsobené problémy s játry 
[hepatitida (zánět jater)], může postihovat až 1 osobu ze 100).  
 
Při užívání přípravku Nidrazid se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle 
četnosti výskytu: 
 
-  Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů): zvýšené hladiny jaterních 
enzymů. 
 
-  Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): nedostatek vitaminu B6, psychické poruchy, 
bolesti hlavy, závratě, postižení periferních nervů (projevující se mravenčením, svěděním), 
nevolnost, zvracení, zažívací potíže.  
 
-  Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): únava, slabost, horečka, žloutenka, 
zánět jater. 
 
-  Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): nechutenství, nedostatek vitaminu B3, 
křeče, zánět optického nervu (např. rozmazané vidění), kožní alergické reakce, kopřivka, svědění, 
ekzém, zčervenání kůže, drobné tečkovité krvácení patrné na kůži.  
 
-  Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): změny krevního obrazu, 
zvětšení lymfatických uzlin, zvětšení prsních žláz u mužů, vyšší hodnoty bilirubinu anebo glukózy 
v krvi, hromadění kyselých látek v organizmu, poruchy imunitního systému.  
 
-  Není známo (z dostupných údajů určit): zánět cév. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
 
4/5 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Nidrazid uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nidrazid obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je isoniazidum 100 mg v 1 tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, aluminium-palmitostearát, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, želatina, mastek. 
 
Jak přípravek Nidrazid vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku: bílé až slabě nažloutlé ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru 7 mm. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže polknout ji celou. 
 
Velikost balení: 250 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 9. 2017. 
 
 
 
5/5