Lék Emzok 50MG

Kód SÚKL
0003198  
Název LP
Emzok (50mg Tbl Pro 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
30
Síla
50MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Metoprololi Tartras
ATC skupina
METOPROLOL (C07AB02)

Složení

 1. Metoprololi Tartras – 50 MG
 2. Sacchari Sphaerae – PL MG
 3. Macrogolum 6000 – PL MG
 4. Talcum – PL MG
 5. Ethylcellulosum – PL MG
 6. Triethylis Citras – PL MG
 7. Hyprolosum – PL MG
 8. Magnesii Stearas – PL MG
 9. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 10. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 11. Magnesii Stearas – PL MG
 12. Hypromellosum – PL MG
 13. Titanii Dioxidum – PL MG
 14. Macrogolum 6000 – PL MG
 15. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.: sukls107282/2012, sukls107283/2012 
 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta  
Emzok 50 mg 
Emzok 100 mg 
 
tablety s prodlouženým uvolňováním 
(metoprololi tartras) 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Emzok a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emzok užívat  
3. 
Jak se přípravek Emzok užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Emzok uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
 
1. 
Co je přípravek Emzok a k čemu se používá 
 
Antihypertenzivum, beta-blokátor. 
 
Léčivá látka je beta 1 selektivní blokátor adrenergních receptorů.  Působí především na srdeční sval, méně na 
průdušky a cévy.  Způsobuje pokles krevního tlaku, zpomalení tepové frekvence a snižuje srdeční výdej v 
klidu i při námaze.  
 
Děti a dospívající od 6 do 18 let  
Pro léčbu vysokého krevního tlaku ( hypertenze) 
 
Dospělí 
Přípravek  se  užívá  při  vysokém  krevním  tlaku  (arteriální  hypertenzi),  při  předcházení  záchvatů  anginy 
pectoris  (bolest  na  hrudi  vznikající  v  důsledku  sníženého  prokrvení  srdečního  svalu),  u  stabilizovaného 
městnavého srdečního selhání a jako dlouhodobá léčba po akutním infarktu myokardu.  Dále se užívá v léčbě 
poruch srdečního rytmu a k předcházení záchvatu migrény.   
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emzok užívat 
 
Neužívejte přípravek Emzok: 
Jestliže  jste  alergický(á)  na  metoprolol  (nebo  na  jiné  beta-blokátory)  nebo  na  kteroukoli  pomocnou  látku 
přípravku  (uvednou  v bodě  6),  při  výrazném  zpomalení  srdeční  činnosti  (bradykardii),  při  poruše  tvorby 
 
1/7 
vzruchu  v  srdci  (syndrom  chorého  sinu),  při  nedostatečně  léčené  srdeční  slabosti,  při  akutním  infarktu 
myokardu  v případech,  kdy  je  výrazně  nízká  tepová  frekvence,  nízký  systolický  krevní  tlak,  vyskytují  se 
poruchy vedení srdečního vzruchu (AV-blokáda II. a III. stupně) a srdeční slabost mírného nebo středního 
stupně.  
 
Upozornění a opatření: 
Přípravek nesmí být náhle vysazen. Přerušení léčby musí probíhat postupným snižováním dávek v průběhu 
sedmi až deseti dnů. V průběhu tohoto období by měli být zvláště pečlivě sledováni pacienti s ischemickou 
chorobou srdeční. 
U  pacientů  s myastenia  gravis  a  s depresivním  onemocněním  Váš  lékař  pečlivě  zváží  poměr  rizika  a 
prospěchu léčby. 
 
 
Beta-blokátory  mohou  v  ojedinělých  případech  vyvolat  nebo  zhoršit  lupénku  (psoriázu)  nebo  vyvolat 
lupence  podobnou  kožní  vyrážku.  Zvýšená  opatrnost  je  nutná  u  pacientů  s cukrovkou  (nebezpečí  zastření 
příznaků  snížené  hladiny  cukru  v krvi  jako  jsou  např.  třes  a  zvýšená  tepová  frekvence),  u  pacientů  se 
současně nebo v minulosti se projevujícím zhoršením funkce: dýchacího ústrojí (plicní rozedma, chronické 
záněty průdušek); srdce (selhání srdce) anebo cévního systému; jater nebo ledvin. 
Pokud  se  máte  podrobit  chirurgickému  zákroku  nebo  pokud  jste  z  nějakého  jiného  důvodu  přijati  do 
nemocnice, informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Emzok. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Emzok 
Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.  Informujte svého lékaře 
nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete 
užívat   
Přípravek se nesmí užívat společně s nitrožilně podávaným verapamilem pro možné riziko srdeční zástavy.   
 
Při současném užívání metoprololu a jiných léčiv, která snižují krevní tlak, dochází ke zvýšenému poklesu 
krevního tlaku. Přípravek se nesmí užívat současně s nitrožilně podávanými antiarytmiky (léky na poruchy 
srdečního rytmu, jako je např. verapamil).   
  
Užívat přípravek současně s dalšími beta-blokátory, ganglioplegiky a inhibitory MAO lze pouze z vážných 
důvodů za zvýšeného lékařského dohledu. 
Při současném podávání metoprololu s klonidinem (léčivo používané při léčbě vysokého krevního tlaku) je 
při jejich případném vysazení nutné vysadit postupně metoprolol před vysazením klonidinu, aby se předešlo 
nebezpečí vzniku hypertenzní krize. 
Při  současném  užívání  metoprololu  a  inzulinu  nebo  jiných  přípravků  k léčbě  cukrovky  (perorální 
antidiabetika)  může  být  jejich  účinek  prodloužen  nebo  zesílen.  Varovné  příznaky  nízké  hladiny  krevního 
cukru, jako  bušení srdce nebo třes,  mohou  být  zastřené  nebo  zeslabené.  Z tohoto  důvodu Vám  bude lékař 
hladinu krevního cukru pravidelně kontrolovat. 
Před plánovanou operací informujte lékaře o tom, že užíváte metoprolol. 
   
Při  současném  užívání  metoprololu  a  srdečních  glykosidů,  alkoholu  a  léků  na  deprese  (SSRI)  může  dojít 
k zesílení účinku metoprololu. 
 
Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání v kombinaci s ergotaminem, s alfa- a beta-sympatomimetiky. 
Látky, které povzbuzují tvorbu enzymů (např. barbituráty, rifampicin), mohou snížit hladinu přípravku v krvi 
a jeho  účinek,  cimetidin  (léčivo  užívané  při  léčbě  nemocí  se  zvýšenou  sekrecí žaludeční  šťávy)  ji  naopak 
zvyšuje.  Nesteroidní antiflogistika (protizánětlivé léky - např. indometacin) mohou snížit antihypertenzivní 
účinek přípravku.   
 
2/7 
Přípravek Emzok s jídlem, pitím a alkoholem 
Alkohol může zesílit účinek metoprololu. 
 
 
Těhotenství a kojení 
O užívání přípravku v době těhotenství a kojení rozhodne Váš ošetřující lékař. Před zahájením léčby je třeba 
pečlivě  vyhodnotit,  zda  prospěch  z  léčby  převáží  nad  možnými  riziky  pro  plod.    Pokud  se  podání  nelze 
vyhnout, je třeba velmi pečlivě sledovat plod a novorozence během několika dnů po porodu.  
Bylo zjištěno, že metoprolol prochází placentární bariérou.  
 
Přípravek by neměl být užíván během kojení.  Pokud je jeho podávání nezbytné, kojenec má být pečlivěji 
sledován 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé 
rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).  Tuto činnost může 
nemocný vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.   
 
Přípravek  Emzok obsahuje sacharosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý  
přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se přípravek Emzok užívá  
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají jednou denně, nejlépe ráno, nezávisle na jídle a zapíjejí se 
vodou (alespoň půl sklenice).  Tablety mají půlící rýhu, lze je snadno rozpůlit. Tablety se nesmí kousat, ani 
drtit.  
 
Dospělí 
Léčba vysokého tlaku a anginy pectoris :
 obvykle se užívá Emzok 50 –200 mg jednou denně.  
Městnavé srdeční selhání s klinickými projevy:  první čtyři dny se podává počáteční dávka 25 mg, která se 
poté zvyšuje během týdne po dávce 25 mg nebo 50 mg až do výše 200 mg jednou denně. 
Nepravidelná činnost srdce (arytmie):  obvykle se užívá 50 –200 mg jednou denně. 
Udržovací léčba po překonaném srdečním infarktu:  obvykle se užívá 100-200 mg jednou denně.   
Prevence migrény: obvykle se užívá 100 – 200 mg jednou denně.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Vysoký krevní tlak:
u dětí starších 6 let závisí dávka na jejich tělesné hmotnosti. Lékař určí správnou dávku 
pro Vaše dítě. 
Obvyklé zahájení léčby je dávkou 0,5mg/kg hmotnosti jednou denně, ale ne více než 50 mg denně. Dávka se 
upraví tak, aby byla podána taková síla tablety, která je nejblíže vypočítané dávce.  
Váš lékař může zvýšit dávkování až na 2,0 mg/ kg hmotnosti v závislosti na odpovědi hodnoty krevního 
tlaku na léčbu. Dávka nad 200 mg denně nebyla u dětí a dospívajících studována.  
 
U dětí mladších 6 let nebyla bezpečnost a účinnost studována. Z toho důvodu není tento léčivý přípravek pro 
tuto věkovou skupinu doporučen. 
 
Jestliže jste užil(a)  vice přípravku Emzok, než jste měl(a) 
 
3/7 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se ihned poraďte s lékařem. 
 
 
Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Emzok 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Přípravek Emzok je dobře snášen, avšak při léčbě se mohou u některých nemocných vyskytnout nežádoucí 
účinky přípravku, které jsou většinou mírné a mizí po snížení dávkování přípravku.   
 
Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle následující frekvence: 
 
Velmi časté (≥1/10) mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
  únava,  
  závratě,  
  bolest hlavy zejména na začátku léčby 
 
Časté (≥1/100 až <1/10) mohou postihnout až 1 z 10 osob 
  přechodně nevolnost,  
  zvracení,  
  bolesti břicha,  
  zácpa 
  průjem 
  dýchací potíže u pacientů s obstrukční chorobou plic 
  pokles krevního tlaku po postavení se velmi vzácně spojen s bezvědomím 
  bušení srdce 
  zpomalení srdeční činnosti 
  pocit chladu v končetinách 
 
 
Méně časté (≥1/1000 až  ≤1/100) mohou postihnout 1 z 1000 osob až 1 ze 100 osob 

  síňokomorové poruchy převodu,  
  zesílení srdeční nedostatečnosti s periferními otoky a/nebo zátěžovou dušností a s bolestmi u srdce 
  deprese,  
  poruchy koncentrace,  
  poruchy spánku případně nespavost,  
  zesílení snové aktivity  
  alergické kožní reakce (zarudnutí, svědění, kožní vyrážky),  
 
4/7 

  nadměrné pocení 
  zvyšování tělesné hmotnosti 
  zúžení dýchacích cest 
  brnění, mravenčení 
  svalové křeče 
 
 
Vzácné (≥1/10 000až  ≤1/1000) mohou postihnout 1 z 10 000 osob až 1 z 1000 osob 

  poruchy srdečního vedení,  
  arytmie 
  nervozita,  
  pocit strachu 
  sucho v ústech  
  vypadávání vlasů 
  zánět spojivek,  
  zmenšení průtoku slz,  
  poruchy vidění a podráždění očí 
  alergická rýma 
  impotence,  
  další sexuální dysfunkce,  
  Peyronieova nemoc (ztvrdnutí indurace penisu nadměrnou tvorbou vaziva) 
  zvýšení hodnoty transamináz v séru 
  zvýšení hodnoty triglyceridů v plazmě 
 
 
 
Velmi vzácné (<1/10 000) mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob 

  včetně jednotlivých hlášených případů: zesílení záchvatů u pacientů s anginou pectoris,  
  zesílení (až gangréna) již existujících poruch periferního prokrvení,  
  zesílení potíží u pacientů s klaudikacemi nebo s křečovými žílami v oblasti palců a prstů (Raynaudův 
syndrom)  
  zmatenost,  
  halucinace,  
  poruchy paměti,  
  svalová slabost,  
  poruchy osobnosti (výkyvy pocitů, krátkodobá ztráta paměti) 
  poruchy chuti 
 
5/7 

  bolest kloubů 
  zvýšená citlivost kůže na sluneční záření  s výskytem kožních vyrážek po působení světla,  
  lupénka, 
  psoriatická forma vyrážky 
  nedostatek krevních destiček v krvi 
  snížený počet bílých krvinek v krvi 
  zánět jater - žloutenka 
  poruchy sluchu,  
  hučení v uších 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 
Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
  

Jak přípravek Emzok uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné do:”. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Emzok obsahuje: 
Léčivá  látka: 
Emzok 50  mg 
Metoprololi tartras 50 mg v 1  tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
Emzok 100  mg 
Metoprololi tartras 100 mg v 1  tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
Pomocné látky: 
Zrněný cukr  (sacharóza, kukuřičný škrob, hydrolyzovaný kukuřičný škrob), ethylcelulosa, triethyl  – citrát, 
hyprolosa,  magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000,  
koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý, mastek.  
 
Jak přípravek Emzok vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
6/7 
Emzok   50 mg :  bílé nebo téměř  bílé podlouhlé bikonvexní  tablety o velikosti 4 x 10,2 x 4,7 mm  
s oboustrannou půlicí rýhou. 
Emzok   100 mg :  bílé  nebo  téměř  bílé  podlouhlé  bikonvexní tablety  o  velikosti 4,5 x 13,2 x 6,2 mm  
s oboustrannou půlicí rýhou. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30 nebo 100 tablet v Al/PP blistru. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č. p. 305,  747 70 Opava-Komárov, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
8.10.2014 
 
 
7/7