Lék Stopangin 1,92MG/ML

Kód SÚKL
0003128  
Název LP
Stopangin (1,92mg/ml Spr 30ml)
Cesta podání
Orální podání (ORM)
Léková forma
Sprej
Velikost balení
30ML
Síla
1,92MG/ML
Typ balení
Mechanický rozprašovač
Účinné látky
Hexetidinum
ATC skupina
RŮZNÁ JINÁ KRČNÍ ANTISEPTIKA (R02AA20)

Složení

  1. Hexetidinum – 57,7 MG
  2. Anisi Stellati Etheroleum – PL MG
  3. Eucalypti Etheroleum – PL MG
  4. Aurantii Amari Floris Etheroleum – PL MG
  5. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
  6. Methylis Salicylas – PL MG
  7. Saccharinum Natricum Monohydricum – PL MG
  8. Levomentholum – PL MG
  9. Glycerolum 85% – PL GM
  10. Ethanolum 96% (v/v) – 30 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls185756/2014 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Stopangin 
orální sprej 
 
hexetidinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat  
3. 
Jak se přípravek Stopangin používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Stopangin uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 
Přípravek  Stopangin  je  dezinfekční  přípravek  s mírným  anestetickým  (znecitlivujícím)  účinkem. 
Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. 
 
Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních 
jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), 
zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se 
bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při 
extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a 
k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst).  
Po poradě s lékařem je možné Stopangin používat u anginy vyvolané streptokoky jako podpůrný lék 
při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek 
nenahrazuje léčbu antibiotiky. 
 
Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 8 let. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat  
 
Nepoužívejte přípravek Stopangin 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6. 
Stránka 1 z 4 
 

při zánětu hrtanu (akutní onemocnění projevující se chrapotem až ztrátou hlasu, pálením v krku 
a suchým, dráždivým, bolestivým kašlem). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, 
poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem. 

při suchém zánětu hltanu (chronický zánět projevující se pocitem brnění či svědění v krku, 
zahleněním, pokašláváním, pocitem cizího tělesa či tlaku v krku a zhoršeným polykáním). 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem 
Stopangin s lékařem. 
-  
u dětí mladších 8 let. 
 
Upozornění a opatření  
 
 
Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Ústní aplikátor se má vždy po použití umýt teplou vodou (z hygienických důvodů). 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v 
ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. 
 
Přípravek se nesmí dostat do očí a rovněž se nesmí vdechovat a polykat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Řidičům se nedoporučuje řídit motorová vozidla po dobu 30 minut po použití přípravku. 
 
Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. 
Přípravek obsahuje 80% obj. ethanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Tento léčivý 
přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 
 
3. 
Jak se přípravek Stopangin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku: 
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se vstřikuje do dutiny ústní 2-3krát denně. Při aplikaci spreje 
dodržujte níže uvedený návod k použití. 
 
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. 
 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) 
v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. 
 
Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 6-7 dní. 
 
Stránka 2 z 4 
 

Návod k použití 
 
 
Přípravek je dávkován z lékovky s mechanickým rozprašovačem a aplikátorem (viz obrázek A1nebo 
A2) 
 
1.  Pokud je přiložen aplikátor 
v plastovém sáčku (obrázek A2), 
vyjměte aplikátor z plastového sáčku 
za pomoci nůžek či podobného 
nástroje (viz obrázek B2).  
2.  Zkontrolujte celistvost aplikátoru. 
V případě, že je aplikátor jakkoliv 
poškozen, nelze jej používat. 
3.  Sejměte ochranný kryt 
z mechanického rozprašovače. 
4.  Nasaďte aplikátor na lahvičku (na 
mechanický rozprašovač) (viz obrázek 
B3). 
5.  Stiskněte aplikátor asi 5x než se 
roztok nasaje do rozprašovače a po 
stisku začne z aplikátoru vystřikovat 
sprej. 
6.  Vložte konec aplikátoru do úst a při 
zadrženém dechu 2x stiskněte 
aplikátor tak, aby jedna dávka 
směřovala vpravo a jedna vlevo. 
Lahvičku při použití držte svisle. 
 
 
 
 
Vždy používejte pouze aplikátor, který je součástí balení přípravku! 
 
Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor po použití omyjte horkou vodou 
a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopangin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Bezprostředně po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení jazyka či sliznice dutiny 
ústní, který za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u 
přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě aplikace přípravku překrvení, otok, 
Stránka 3 z 4 
 
puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči či otoku hrtanu a 
průdušnice, které mohou vést k poruchám dýchání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 
 
 
 
5. 
Jak přípravek Stopangin uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25  °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Stopangin obsahuje 
-  Léčivou látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml. 
-  Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, blahovičníková silice, silice květů citroníku 
pomerančového hořkého, silice máty peprné, methyl-salicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, 
levomenthol, glycerol 85%, ethanol  96% (V/V) 
 
Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina. 
 
Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor, sáček. 
Velikost balení: 30 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Teva Czech Industries s.r.o., 
Ostravská 29, č.p. 305, 
747 70 Opava-Komárov, 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  26.11.2014 
 
Stránka 4 z 4