Lék Unipres 10 10MG

Kód SÚKL
0003079  
Název LP
Unipres 10 (10mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Nitrendipinum
ATC skupina
NITRENDIPIN (C08CA08)

Složení

  1. Nitrendipinum – 10 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Povidonum – PL MG
  6. Natrii Laurilsulfas – PL MG
  7. Talcum – PL MG
  8. Magnesii Stearas – PL MG
  9. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
  10. Ferri Oxidum Flavum – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. : sukls158371/2012, sukls158372/2012  
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Unipres 10 
Unipres 20 

tablety 
nitrendipinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Unipres a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Unipres užívat 
3. 
Jak se přípravek Unipres užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Unipres uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Unipres a k čemu se používá 
 
Léčivá látka nitrendipin obsažená v přípravku zabraňuje průchodu vápníku přes buněčnou membránu 
hladkého svalstva cév, a tím dochází ke snížení koncentrace vápníku v buňce. Výsledkem je rozšíření 
cév, a tedy snížení krevního tlaku. 
Nitrendipin zvyšuje vylučování soli a vody ledvinami, čímž také přispívá ke snížení krevního tlaku. 
 
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Unipres užívat 
 
Neužívejte přípravek Unipres
 

jestliže  jste  alergický(á)  na  nitrendipin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), stejně tak při přecitlivělosti na přípravky ze stejné skupiny. 

jestliže máte zúžení srdečnicové chlopně (aortální stenóza). 

jestliže se dostanete do šokového stavu způsobeného poruchou srdeční funkce. 

jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (bolest na hrudi) nebo jste nedávno prodělal(a) infarkt 
myokardu. 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
 
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Unipres se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
V průběhu léčby přípravkem Unipres je třeba pravidelně měřit krevní tlak a puls. Poraďte se se svým 
lékařem, jak často jej máte navštěvovat. 
Na počátku léčby je nezbytný častější lékařský dohled v následujících případech: 

pokud jste starší než 65 let, 
1/5 
 
 

pokud trpíte onemocněním jater, 

pokud se léčíte pro srdeční selhání, 

pokud trpíte porfyrií (vzácné dědičné onemocnění), 

pokud máte cukrovku (diabetes), 

pokud jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo Vám bylo řečeno, že je u Vás riziko jejího 
výskytu. 
 
Měli byste upozornit svého lékaře, pokud jste zaznamenali: 

bolest nebo tlak na hrudníku na počátku užívání přípravku Unipres, 

otok nohou a obtížné dýchání na počátku léčby přípravkem Unipres. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Unipres
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
K zesílení  účinku  přípravku  Unipres  dochází  při  kombinaci  s jinými  léky  na  snížení  krevního  tlaku 
nebo anginy pectoris, zejména s betablokátory. 
 
Zvláště užíváte-li následující léky, informujte o tom svého lékaře: 

jiné léky na snížení krevního tlaku (prazosin, diuretika, další antihypertenziva), 

léky snižující svalové napětí (pankuronium), 

léky pro léčbu žaludečních vředů (cimetidin, ranitidin), 

léky pro léčbu srdečních onemocnění (digoxin), 

léky pro léčbu tuberkulózy (rifampicin), 

léky pro léčbu epilepsie (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital), 

protiplísňové léky (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol), 

léky pro léčbu duševních poruch (nefazodon, fluoxetin, kyselina valproová), 

protivirové léky (amprenavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir), 

antibiotika (erythromycin, kvinupristin/dalfopristin). 
 
Přípravek
 Unipres s jídlem a pitím 
Pokud  v průběhu  léčby  přípravkem  Unipres  pijete  grapefruitovou  šťávu,  může  se  jeho  účinek 
zvyšovat. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Unipres se nesmí používat u dětí. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Unipres se v období těhotenství či kojení nesmí užívat. 
Rovněž pokud plánujete otěhotnění v průběhu léčby přípravkem Unipres. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Na počátku léčby může přípravek Unipres způsobit závratě. Obtíže jsou přechodné a vymizí po krátké 
době. Mohou však ovlivňovat schopnost řídit vozidla a ovládat strojní zařízení. Pokud se vyskytnou, 
vyhněte se řízení vozidel nebo obsluze strojů do jejich vymizení. 
 
Přípravek Unipres obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Unipres užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
2/5 
 
 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku: 
Přesné  dávkování  přípravku  vždy  určí  lékař,  je  individuální  a  závisí  na  stupni  onemocnění. 
Doporučuje  se  zahájit  léčbu  10 mg  nitrendipinu  denně,  nejlépe  ráno.  V případě  potřeby  je  možné 
zvyšovat  dávku  až  na  40 mg  denně  v jedné  dávce  (ráno)  nebo  rozdělené  ve  dvou  dávkách  (ráno 
a večer). 
Tablety  se  užívají  během  jídla  nebo  po  jídle,  polykají  se  celé  a  zapijí  se  dostatečným  množstvím 
tekutiny. 
U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo léčených dialýzou není třeba měnit dávkování. U pacientů 
s poruchou funkce jater je dávka nitrendipinu 5 až 10 mg denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Unipres, než jste měl(a) 
Vždy byste se měl(a) poradit s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Unipres 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Unipres 
Jestliže  přerušíte  užívání  přípravku  Unipres  po  krátkou  dobu,  neznamená  to  přímé  ohrožení,  avšak 
pokud  se  krevní  tlak  neléčí  delší  dobu,  mohou  se  rozvinout  nebo  znovu  vyskytnout  srdeční  a  cévní 
komplikace. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100 

bušení srdce, rozšíření cév projevující se zčervenáním obličeje a pocity horka 

periferní otoky 

bolest hlavy 

nadýmání 

úzkost 

pocit nepohody 
 
Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000 

bolest na hrudi, nízký krevní tlak, angina pectoris, zrychlená srdeční frekvence 

závratě,  nervozita,  třes,  senzorické  poruchy  projevující  se  necitlivostí  a  brněním,  ospalost, 
poruchy spánku 

bolest  v  břiše,  zácpa,  nevolnost,  průjem,  ztráta  chuti  k  jídlu,  zvracení,  sucho  v  ústech,  pálení 
žáhy, otoky dásní 

dušnost (ztížené dýchání) 

odchylky ve výsledcích jaterních testů 

časté a nadměrné močení 

svědění, vyrážka, kopřivka 

poruchy vidění, zvonění v uších a/nebo v hlavě 

krvácení z nosu 

bolest svalů 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
3/5 
 
 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Unipres uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Unipres obsahuje 
 
Unipres 10: 
Léčivou látkou je: Jedna tableta obsahuje nitrendipinum 10 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktosy,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kukuřičný  škrob, 
povidon, natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý. 
 
Unipres 20: 
Léčivou látkou je: Jedna tableta obsahuje nitrendipinum 20 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktosy,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kukuřičný  škrob, 
povidon, natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Unipres vypadá a co obsahuje toto balení 
Unipres 10 jsou světle růžovohnědé kulaté mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami. 
Unipres 20 jsou světle žluté kulaté mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami. 
 
Tablety jsou baleny v červeném PVC/PVDC-Al blistru. 
 
Velikost balení: 
Unipres 10: 20 nebo 30 tablet 
Unipres 20: 20 nebo 30 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
4/5 
 
 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
9.12.2015 
 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 
 
5/5