Lék Presid 2,5MG

Kód SÚKL
0002962  
Název LP
Presid (2,5mg Tbl Pro 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
100
Síla
2,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Felodipinum
ATC skupina
FELODIPIN (C08CA02)

Složení

 1. Felodipinum – 2,5 MG
 2. Lactosum Monohydricum – PL MG
 3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 4. Hypromellosum 2910/50 – PL MG
 5. Povidonum 25 – PL MG
 6. Propylis Gallas – PL MG
 7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 8. Magnesii Stearas – PL MG
 9. Hypromellosum 2910/6 – PL MG
 10. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 11. Titanii Dioxidum – PL MG
 12. Talcum – PL MG
 13. Propylenglycolum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls24479/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
PRESID 2,5 mg  
PRESID 5 mg  
PRESID 10 mg  
tablety s prodlouženým uvolňováním 
 
felodipinum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Presid a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Presid užívat  
3. 
Jak se přípravek Presid užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Presid uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Presid a k čemu se používá 
 
Přípravek Presid obsahuje léčivou látku nazývanou felodipin. Patří do do skupiny léčivých přípravků 
označovaných jako antagonisté kalcia.  
 
Přípravek Presid se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a bolesti na hrudníku 
vyvolané např. fyzickou námahou nebo stresem (angina pectoris). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Presid užívat 
 
Neužívejte přípravek Presid: 

 

jestliže jste těhotná. Když užíváte tento léčivý přípravek, měla byste informovat svého lékaře co 
nejdříve, jakmile otěhotníte.  

jestliže jste alergický(á) na felodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

jestliže máte nekompenzované srdeční selhání.  

jestliže jste prodělal(a) akutní (náhlý) infarkt myokardu.  


jestliže máte bolest na hrudníku, která začala nedávno, nebo anginu pectoris, která trvá déle než 
15 minut nebo je bolest silnější než obvykle.  

jestliže máte poruchu srdečních chlopní nebo poruchu srdečního svalu, dokud se neporadíte s 
lékařem.  
 
Upozornění a opatření: 
Přípravek Presid může, podobně jako jiné léky snižující krevní tlak, ve vzácných případech vyvolat 
výraznou hypotenzi (nízký krevní tlak), která může u některých pacientů vést k projevům 
nedokrevnosti srdečního svalu. Příznaky nadměrného snížení krevního tlaku a nedostatečného 
zásobení srdce krví často zahrnují závrať a bolest na hrudníku. Pokud se setkáte s těmito problémy, 
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.  
 
Pokud máte problémy s játry, informujte lékaře dříve, než začnete užívat přípravek Presid.  
 
Při užívání přípravku Presid může dojít k otoku dásní. Provádějte pečlivou ústní hygienu, abyste 
zabránil(a) tomuto otoku (viz bod 4). 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Presid není určen k použití u dětí. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Presid: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky/rostlinné přípravky mohou 
ovlivnit léčbu přípravkem Presid.  
Příklady jsou:  
- cimetidin (k léčbě žaludečních vředů)  
- erythromycin (k léčbě infekcí)  
- itrakonazol (k léčbě plísňových onemocnění)  
- ketokonazol (k léčbě plísňových onemocnění)  
- fenytoin (k léčbě epilepsie)  
- karbamazepin (k léčbě epilepsie)  
- rifampicin (k léčbě infekcí)  
- barbituráty (k léčbě úzkosti, problémů s usínáním a k léčbě epilepsie)  
- takrolimus (k léčbě po transplantacích orgánů)  
 
Léčivé přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (rostlinné přípravky 
používané k léčbě deprese) mohou snižovat účinek přípravku Presid, a tuto kombinaci je třeba 
vyloučit. 
 
Přípravek Presid s jídlem a pitím: 
Nepijte grapefruitovou šťávu, jestliže se léčíte přípravkem Presid, neboť může dojít ke zvýšení účinku 
přípravku Presid a riziku nežádoucích účinků. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
 
V průběhu těhotenství neužívejte přípravek Presid.  
 
Kojení 
 
Pokud kojíte nebo chcete začít kojit informujte o tom svého lékaře. Přípravek Presid se nedoporučuje 
podávat ženám, které kojí. Lékař Vám může vybrat jinou léčbu, pokud si přejete kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Přípravek  Presid  může  mít  mírný  až  středně  závažný  vliv  na  schopnost  řídit  motorová  vozidla  a 
obsluhovat  stroje.  Pokud  Vás  bolí  hlava,  trpíte  nevolností,  závratěmi  nebo  slabostí,  může  být  Vaše 
reakce zhoršena. Opatrnosti je třeba zejména na začátku léčby. 
 
Přípravek Presid obsahuje laktosu. 
Jedna 2,5 mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 25,2 mg laktosy. 
Jedna 5 mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 23,95 mg laktosy. 
Jedna 10 mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 21,45 mg laktosy. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Presid užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Přípravek  Presid  tablety  s  prodlouženým 
uvolňováním  užívejte  ráno  a  zapijte  vodou.  Tablety  se  nesmí  dělit,  drtit  nebo  kousat.  Přípravek 
užívejte mimo jídlo nebo po lehkém jídle, které není bohaté na tuky nebo cukry. 
 
Vysoký krevní tlak 
Léčba se zahajuje dávkou 5 mg jednou denně. Pokud je třeba, lékař může dávku zvýšit nebo přidat 
další přípravek snižující krevní tlak. Obvyklá dávka k dlouhodobé léčbě vysokého krevního tlaku je 5-
10 mg jednou denně. U starších pacientů může lékař zahájit léčbu dávkou 2,5 mg. 
 
Stabilní angina pectoris 
Léčba se zahajuje dávkou 5 mg jednou denně a pokud je potřeba, lékař může zvýšit dávku na 
10 mg jednou denně.  
 
 
Jestliže máte problémy s játry  
Hladina felodipinu v krvi může být zvýšena. Lékař Vám může předepsat nižší dávku. 
Starší pacienti 
Lékař může zahájit léčbu nejnižší dostupnou dávkou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Presid, než jste měl(a): 
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Presid než Vám předepsal lékař, můžete mít velmi nízký tlak a 
někdy palpitace (bušení srdce), zrychlenou, nebo vzácněji zpomalenou, srdeční akci. Užívejte tedy 
pouze počet dávek, které Vám předepsal lékař, je to velmi důležité. Pokud se objeví příznaky jako 
slabost, pocit točící se hlavy nebo závrať, kontaktujte okamžitě svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Presid:
 
Pokud  jste  zapomněl(a)  užít  tabletu,  vynechejte  tuto  dávku.  Další  dávku  užijte  v  pravidelnou  dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Presid: 
Jestliže jste  přestal(a)  užívat  přípravek  Presid, Vaše potíže  se  mohou  vrátit.  Předtím,  než  přestanete 
užívat  přípravek  Presid,  poraďte  se  s  lékařem  a  žádejte  ho  o  radu.  Lékař  Vám  poradí,  jak  dlouho 
budete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 

 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se objeví kterýkoli případ uvedený dále, přestaňte přípravek Presid užívat a kontaktujte ihned 
lékaře:  
•  hypersenzitivita  a  alergické  reakce:  projevující  se  například  vyrážkou  podobnou  kopřivce  nebo 
otokem tváře, rtů, jazyka nebo krku.  
 
Hlášeny  byly  následující  nežádoucí  účinky.  Většina  z  těchto  nežádoucích  účinků  se  objevuje  na 
začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud se tyto objeví, jsou obvykle přechodné a časem se jejich 
intenzita zmenšuje. Pokud se objeví následující příznaky a přetrvávají, informujte o nich lékaře.  
 
Byl  hlášen  mírný  otok  dásní  u  pacientů  se  zánětem  dásní  nebo  okolí  zubů.  Otoku  dásní  lze  bránit 
pečlivou ústní hygienou.  
 
Velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10  
• otoky kotníků  
 
Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100  
- bolest hlavy  - zrudnutí v obličeji  
 
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000  
- zrychlený tep  
- palpitace (bušení srdce)  
- nízký krevní tlak  
- nucení na zvracení (nausea)  
- bolest břicha  
- pálení/bodání/necitlivost kůže  
- kožní vyrážka nebo svědění kůže  
- slabost  
- závrať  
 
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000  
- mdloba  
- zvracení  
- kopřivka  
- bolest kloubů  
- bolest svalů  
- impotence/sexuální poruchy  
 
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000  
- zánět a otok dásní  
- zvýšení hodnot jaterních enzymů  
- kožní reakce v důsledku zvýšené citlivosti na oslunění  
- zánět malých krevních cév v kůži  
- časté močení  
- hypersenzitivní reakce jako je horečka nebo otok rtů a jazyka  
 
Mohou se objevit i jiné nežádoucí účinky. Pokud se při užívání přípravku Presid objeví neobvyklé 
reakce nebo Vás tyto reakce obtěžují, informujte o nich svého lékaře. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  
Jak přípravek Presid uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 30 °C.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Presid obsahuje 
- Léčivou látkou je felodipinum. 
Presid 2,5 mg 
Jedna tableta obsahuje felodipinum 2,5 mg. 
 
Presid 5 mg 
Jedna tableta obsahuje felodipinum 5 mg. 
 
Presid 10 mg 
Jedna tableta obsahuje felodipinum 10 mg. 
 
- Dalšími složkami/pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: 
Monohydrát laktosy 
Mikrokrystalická celulosa 
Hypromelosa 2910/50 
Povidon 25 
Propyl-gallát 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva: 
Hypromelosa 2910/6, 
Źlutý oxid železitý  
Ćervený oxid železitý (v Presidu 5 mg a 10 mg) 
Mastek 
Propylenglykol 

Oxid titaničitý 
 
 
Jak přípravek Presid vypadá a co obsahuje toto balení 
Presid 2,5 mg: žluté kulaté bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním, na jedné straně tablety 
vyraženo „2,5“. 
Presid 5 mg: růžové kulaté bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním, na jedné straně tablety 
vyraženo „5“. 
Presid 10  mg: červenohnědé kulaté bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním, na jedné straně 
tablety vyraženo „10“. 
 
30 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním v jednom balení. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 
 
Výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 
 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
4.3.2015