Lék Letizen 10MG

Kód SÚKL
0002927  
Název LP
Letizen (10mg Tbl Flm 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
50
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Cetirizini Dihydrochloridum
ATC skupina
CETIRIZIN (R06AE07)

Složení

  1. Cetirizini Dihydrochloridum – 10 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Povidonum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Album Opadry 33g28707 – PL MG

Příbalová informace

 
 
sp. zn. sukls173833/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Letizen 10 mg potahované tablety 
cetirizini dihydrochloridum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Letizen a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letizen užívat 
3. 
Jak se přípravek Letizen užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Letizen uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Letizen a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Letizen je cetirizin-dihydrochlorid. 
Letizen je antialergikum (přípravek k léčbě alergie). 
 
Potahované tablety přípravku Letizen se u dospělých a dospívajících od 12 let věku používají ke: 

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

zmírnění příznaků kopřivky. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letizen užívat 
 
Neužívejte přípravek Letizen 

jestliže  máte  těžkou  poruchu  funkce  ledvin  (těžké  selhání  ledvin  s  clearance  kreatininu  pod 
10 ml/min); 

jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou  v bodě  6),  na  hydroxyzin  nebo  na  látky  odvozené  od  piperazinu  (blízce  příbuzné 
léčivé látky jiných přípravků). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Letizen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže  máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete  užívat 
jiný přípravek, protože tyto tablety nelze dělit. 
 
Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), 
poraďte se se svým lékařem. 
 

 
Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby 
poradit se svým lékařem. 
 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným 
v  doporučených  dávkách  nebylo  pozorováno  žádné  klinicky  významné  vzájemné  působení.  Nejsou 
však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. 
Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu 
při léčbě přípravkem Letizen. 
 
Jestliže  je  u  Vás  plánováno  testování  na  alergie,  zeptejte  se  svého  lékaře,  zda  máte  přestat  užívat 
přípravek Letizen několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. 
 
Děti 
Nepodávejte přípravek Letizen dětem do 12 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Letizen 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Letizen s jídlem a pitím 
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Letizen nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku těhotnou ženou by nemělo 
vyvolat  žádné  škodlivé  účinky  na  plod.  Nicméně  lék  užívejte,  jen  pokud  je  to  nezbytně  nutné  a  po 
poradě s lékařem. 
 
Cetirizin  se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Proto  byste  bez  porady  s  lékařem  neměla  přípravek 
Letizen užívat během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Klinické  studie  neprokázaly  zhoršení  pozornosti,  bdělosti  a  schopnosti  řídit  motorové  vozidlo  po 
užívání cetirizinu v doporučených dávkách. 
Jestliže  se  chystáte  řídit  motorové  vozidlo,  provozovat  potenciálně  nebezpečné  činnosti  nebo 
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku. 
 
Přípravek Letizen obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Letizen užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody. 
 
Dospělí a dospívající starší 12 let: 
Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.  
Pro děti jsou vhodné jiné lékové formy. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin není možné tento přípravek podat, protože není 

 
možné  zajistit  podání  nižší  dávky.  Pacienti  s těžkou  poruchou  funkce  ledvin  nesmí  tento  přípravek 
užívat. 
 
Pokud vnímáte účinek přípravku Letizen jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Délka léčby 
Délka  léčby  závisí  na  typu,  průběhu  a  délce  trvání  Vašich  potíží.  Prosím,  požádejte  o  radu  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Letizen, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Letizen, než jste měl(a), informujte prosím 
svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly  hlášeny  následující  nežádoucí  účinky:  zmatenost,  průjem,  závratě,  únava,  bolest  hlavy, 
malátnost,  rozšíření  zornic,  svědění,  neklid,  útlum,  spavost,  otupění,  abnormálně  zrychlený  tep,  třes 
a zadržování moči. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Letizen 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Letizen 
Pokud přestanete přípravek Letizen užívat, může se vzácně vrátit pruritus (intenzivní svědění) a/nebo 
kopřivka. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující  nežádoucí  účinky  jsou  vzácné  nebo  velmi  vzácné,  ale  pokud  se  u  Vás  vyskytnou, 
musíte přestat přípravek užívat a ihned se poradit s lékařem: 

alergické  reakce,  včetně  těžkých  reakcí  a  angioedému  (závažná  alergická  reakce,  která 
způsobuje otok obličeje a hrdla). 
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

spavost 

závrať, bolest hlavy 

zánět hltanu, rýma (u dětí) 

průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech 

únava. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

neklid 

brnění, mravenčení (zvláštní pocity na kůži) 

bolest břicha 

pruritus (svědění kůže), vyrážka 

slabost (nadměrná únava), malátnost. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně) 

 

deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost 

křeče (epileptické) 

tachykardie (zrychlená srdeční frekvence) 

abnormální funkce jater 

kopřivka 

otok 

zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

trombocytopenie (snížený počet krevních destiček) 

tiky (mimovolní záškuby) 

mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, 
dysgeuzie (změněná chuť) 

rozmazané vidění, porucha zaostřování, okulogyrie (nekontrolovatelné krouživé pohyby očí) 

angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje  nebo hrdla), fixní lékový 
exantém (opětovný výskyt vyrážky na stejném místě) 

abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení). 
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

zvýšená chuť k jídlu 

sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu), noční můry 

amnézie (ztráta paměti), porucha paměti 

závrať (pocit otáčení nebo pohybu) 

zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř) 

pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby 

bolest kloubů 

vyrážka s puchýři obsahujícími hnis. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Letizen uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
 
 

 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Letizen obsahuje 

Léčivou  látkou  je  cetirizini  dihydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  cetirizini 
dihydrochloridum 10 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  povidon,  magnesium-stearát, 
potahová  soustava  Opadry  33G28707  bílá  (monohydrát  laktosy,  hypromelosa,  oxid  titaničitý, 
makrogol, triacetin). 
 
Jak přípravek Letizen vypadá a co obsahuje toto balení 
Letizen  jsou  kulaté,  bílé,  slabě  bikonvexní  potahované  tablety  s  půlicí  rýhou,  která  není  určena 
k rozlomení tablety. 
Velikost balení: 20 nebo 50 potahovaných tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
19. 10. 2017