Lék Rutacid 500MG

Kód SÚKL
0002899  
Název LP
Rutacid (500mg Tbl Mnd 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Žvýkací tableta
Velikost balení
20
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Hydrotalcitum
ATC skupina
HYDROTALCIT (A02AD04)

Složení

  1. Hydrotalcitum – 500 MG
  2. Mannitolum – PL MG
  3. Saccharinum Natricum – PL MG
  4. Aroma Menthae Crispae Pulveratum – PL MG
  5. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  6. Talcum – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls94075/2011 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
RUTACID 500 mg žvýkací tablety 
 
 
   
 
 
 
 
hydrotalcitum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Rutacid a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rutacid užívat 
3. 
Jak se přípravek Rutacid užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Rutacid uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Rutacid a k čemu se používá 
 
Žvýkací  tablety  Rutacid  přinášejí  rychlou  úlevu  při  zánětech  žaludeční  sliznice,  žaludečních 
a dvanáctníkových  vředech,  zánětech  jícnu,  při  pálení  žáhy,  při  pocitu  plnosti  a bolesti v nadbřišku 
tím, že rychle a dlouhodobě neutralizují žaludeční kyselinu, váží pepsin a žaludek poškozující žlučové 
kyseliny a posilují faktory chránící žaludeční sliznici. 
Přípravek Rutacid působí přímo v místě bolesti a nevstřebává se do krevního oběhu. 
 
Přípravek se užívá u dospělých a dospívajících od 12 let k léčení příznaků pálení žáhy, pocitu plnosti 
a bolesti v nadbřišku, a na doporučení lékaře při akutních a chronických zánětech žaludeční sliznice 
(gastritida), při žaludečních a dvanáctníkových vředech, při zánětech jícnu. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rutacid užívat 
 
Neužívejte přípravek Rutacid: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis (svalová slabost), 

jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin, 

jestliže trpíte hypofosfatémií (nízká hladina fosfátů v krvi). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Rutacid se poraďte se svým lékařem, pokud: 

máte poruchu funkce ledvin, 


jste na nízkofosfátové dietě, 

trpíte Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. 
V těchto případech je třeba opatrnosti v dávkování a délce podávání. 
 
Přípravek Rutacid, žvýkací tablety, může být užíván pacienty s vysokým krevním tlakem. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek se nedoporučuje dětem mladším než 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rutacid 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Žvýkací tablety Rutacid nemají být podávány současně s těmito léky: 
Glykosidy (léky na srdeční selhání, např. digoxin), tetracykliny (antibiotika), chinolonovými deriváty 
jako  jsou  ofloxacin  a  ciprofloxacin  (k  léčbě  bakteriálních  infekčních  onemocnění),  antagonisté  H2 
receptorů  (k  léčbě  žaludečních  a  dvanácterníkových  vředů),  kumarinové  deriváty  (léky  ovlivňující 
srážlivost  krve),  fluorid  sodný  (obsažen  například  v  infuzních  roztocích,  zubních  gelech  nebo 
fluoridových tabletách), chenodeoxycholát (k léčbě některých dědičných metabolických poruch). 
Přípravek může ovlivnit jejich vstřebávání z trávicího traktu a tím i jejich účinnost. 
Pokud  užíváte  některé  z  těchto  léků,  poraďte  se  o  vhodnosti  užívání  přípravku  Rutacid  se  svým 
lékařem. 
Ostatní léčiva je vhodné užívat 1 až 2 hodiny před podáním nebo po podání přípravku Rutacid. 
 
Přípravek Rutacid s jídlem a pitím 
Přípravek Rutacid nemá být podáván souběžně s kyselými potravinami (např. víno, ovocné džusy). 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Rutacid má být v těhotenství užíván pouze krátkodobě. 
Kojení 
Nejsou  žádné  zprávy  o  nežádoucích  účincích  při  užívání  hydrotalcitu  v  průběhu  kojení,  avšak  před 
užíváním se poraďte se svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Rutacid nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Rutacid obsahuje mannitol.  
Pokud denní dávka přesáhne 10 g (12 tablet) může mít přípravek projímavý účinek. 
 
3. 
Jak se přípravek Rutacid užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka 
Jestliže není předepsáno jinak, užívají dospělí a dospívající od 12 let obvykle 1 až 2 žvýkací tablety 
3 až 4krát denně (1 až 2 hodiny po jídle), před spaním a kdykoliv při výskytu obtíží. Celková denní 
dávka nemá být vyšší než 6 g léčivé látky - hydrotalcitu (12 tablet přípravku Rutacid). 
Při pokračování obtíží, nebo když se během léčby nedostaví do 14 dnů očekávaný účinek, je nutná co 
nejdříve porada s lékařem. Přípravek Rutacid neužívejte déle než 2 týdny bez porady s lékařem. 
 

Při  dvanáctníkovém  a  žaludečním  vředu  se  užívají  2  žvýkací  tablety  3  až  4krát  denně  po  jídle. 
Celková denní dávka nemá být vyšší než 6 g léčivé látky - hydrotalcitu (12 tablet přípravku Rutacid). 
Po  ústupu  obtíží  je  třeba  v  léčbě  pokračovat  ještě  minimálně  4  týdny,  pouze  však  na  doporučení 
lékaře. 
 
Tabletu rozžvýkejte. Nechte rozpustit v ústech. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rutacid, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře. 
Neexistuje žádný důkaz, že by požité nadměrné množství tohoto léku způsobovalo otravu. 
Opatrnost je nezbytná u osob s poruchou funkce ledvin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rutacid 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  přípravek  Rutacid  užít,  užijte  jej  hned,  jakmile  si  vzpomenete,  kromě 
případu, kdy je již téměř čas na Vaší další dávku. Dále se vraťte ke svému pravidelnému dávkování. 
Nepoužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při vysokém dávkování se může vyskytnout řidší a častější stolice, zvracení, průjem, zácpa, alergické 
reakce, zvýšené množství hořčíku a snížené množství fosforu v krvi. Při doporučeném dávkování se 
však tyto projevy vyskytují velmi zřídka. 
Přípravek  obsahuje  hliník.  U  pacientů  s  poruchou  funkce  ledvin  mohou  velmi  vysoké  dávky  a 
dlouhodobá  léčba  hliníkem  vést  k  otravě  hliníkem  s  osteomalacií  (měknutí  kostí)  a  poškozením 
mozku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Rutacid uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Rutacid obsahuje 

Léčivou látkou je hydrotalcitum. Jedna žvýkací tableta obsahuje hydrotalcitum 500 mg. 

Dalšími složkami jsou mannitol, sodná sůl sacharinu, aroma máty kadeřavé v prášku, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, mastek, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Rutacid vypadá a co obsahuje toto balení 
20, 60 žvýkacích tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 1. 2017