Lék Peritol 4MG

Kód SÚKL
0002868  
Název LP
Peritol (4mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
4MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Cyproheptadini Hydrochloridum Sesquihydricum
ATC skupina
CYPROHEPTADIN (R06AX02)

Složení

  1. Cyproheptadini Hydrochloridum Sesquihydricum – 4,3 MG
  2. Cyproheptadini Hydrochloridum – 4 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Solani Amylum – PL MG
  6. Talcum – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls26659/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Peritol 
4 mg 
tablety 
cyproheptadini hydrochloridum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Peritol a k čemu se používá. 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Peritol užívat. 
3. 
Jak se přípravek Peritol užívá. 
4. 
Možné nežádoucí účinky. 

Jak přípravek Peritol uchovávat. 
6. 
Obsah balení a další informace. 
 
 
1. 
Co je přípravek Peritol a k čemu se používá 
 
Cyproheptadin-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Peritol, je antihistaminikum (lék užívaný k léčbě 
alergií). 
 
Přípravek Peritol je určen k léčbě: 
 
alergických  stavů,  zvláště  stavů  charakterizovaných  svěděním,  jako  jsou  např.  akutní  a 
chronická  kopřivka,  otok  podkoží  obličeje,  sliznice  dýchacího  a  trávicího  ústrojí 
(angioneurotický  edém),  léková  vyrážka,  svědění,  ekzém,  zánětlivé  onemocnění  kůže 
(ekzematoidní dermatitida, kontaktní dermatitida), svědivé kožní onemocnění (neurodermitida), 
alergická rýma, vazomotorická rýma, sérová nemoc, bodnutí hmyzem; 
 
příznaků  stavu  označovaného  jako  karcinoidní  syndrom  (projevujícím  se  např.  zrudnutím, 
průjmy,  křečemi  v břiše,  zrychlenou  srdeční činností,  poškozením  srdečních  chlopní,  zúžením 
průdušek, nízkým tlakem); 
 
bolestí hlavy cévního původu (migréna, histaminem vyvolaná bolest hlavy); 
 
anorexie (nechutenství) u pacientů trpících anorexia nervosa (mentální anorexie), idiopatickou 
anorexií (anorexie bez známé příčiny) a ke zvýšení chuti k jídlu a zlepšení celkového fyzického 
stavu  po  infekci,  v rekonvalescenci,  u  chronického  onemocnění,  vyčerpání  a  při  zvýšené 
činnosti štítné žlázy. 
Přípravek Peritol je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 6 let. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Peritol užívat 
 
Neužívejte přípravek Peritol: 

 
jestliže  jste  alergický(á)  cyproheptadin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 
 
jestliže máte akutní astmatický záchvat nebo trpíte onemocněním dolních cest dýchacích; 
 
jestliže trpíte kterýmkoliv z těchto onemocnění: zelený oční zákal (glaukom); zužující žaludeční 
Strana 1 (celkem 6) 
 
vřed, neprůchodnost žaludku;  
 
jestliže  trpíte  stavy,  které  mohou  vyvolat  retenci  (zadržování)  moči:  zbytnění  prostaty  nebo 
neprůchodnost krčku močového měchýře, 
 
jestliže již užíváte nějaké léky ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy („IMAO“ k léčbě 
deprese); 
 
jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. 
 
jestliže jste zesláblý(á) nebo jste v pokročilém věku. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Peritol se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Pokud neznáte přesně svá předchozí onemocnění či současný zdravotní stav nebo léky, které užíváte, 
poraďte se se svým lékařem. 
 
Při  prvním  zahájení  léčby  přípravkem  Peritol  užívejte  lék  večer  po  jídle,  protože  může  navodit 
ospalost. 
Starší a oslabení pacienti mohou být citlivější na nežádoucí účinky přípravku Peritol, jako je závrať, 
spavost a snížení krevního tlaku. 
Pokud  lékař  předepíše  přípravek  Peritol  Vašemu  dítěti,  dodržujte  jeho  pokyny  týkající  se  léčby.  U 
některých  dětí  se  může  při  léčbě  vyskytnout  neklid.  Pokud  se  domníváte,  že  chování  dítěte  souvisí 
s lékem, který užívá, poraďte se se svým lékařem. 
 
Než začnete tento lék užívat, neopomeňte sdělit svému lékaři, že jste v minulosti měli nebo nyní máte: 
 
bronchiální astma (záducha), 
 
vysoký nitrooční tlak, 
 
zvýšenou činnost štítné žlázy, 
 
jakékoliv cévní nebo srdeční onemocnění, 
 
vysoký krevní tlak. 
I v těchto případech můžete Peritol užívat, ale během léčby je nutná opatrnost. 
 
Při dlouhodobé léčbě antihistaminiky se vzácně vyskytují odchylky  krvetvorby: leukopenie (snížený 
počet  bílých  krvinek  leukocytů),  agranulocytóza  (pokles  počtu  až  vymizení  bílých  krvinek 
granulocytů), trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), hemolytická anémie (rozpad červených 
krvinek erytrocytů).  
 
Oznamte  svému  lékaři,  pokud  se  u  Vás  během  léčby  přípravkem  Peritol  vyskytne:  horečka,  bolesti 
v krku,  poranění  sliznice  úst,  bledost,  žloutenka  (zánět  jater),  modřiny,  neobvyklé  nebo  obtížně 
zastavitelné krvácení. Váš lékař Vám může doporučit laboratorní vyšetření. Pokud výsledky vyšetření 
prokáží, že tyto příznaky mohou souviset s léčbou přípravkem Peritol, může Váš lékař zvážit ukončení 
léčby tímto přípravkem. Dodržujte jeho pokyny. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Peritol
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Uvědomte si, prosím, že tato upozornění se mohou také týkat i léků, které jste užíval(a) před nějakým 
časem nebo je teprve budete užívat. 
Při  užívání  kteréhokoliv  z dále uvedených  léků  spolu  s přípravkem  Peritol je  třeba  velké  opatrnosti, 
protože: 
 
inhibitory  MAO  zesilují  a  prodlužují  anticholinergní  účinky  přípravku  Peritol  (projevující  se 
např. zrychlenou srdeční činností, zvýšenou teplotou, suchou, zarudlou kůží, rozšířením zornic, 
svalovými záškuby a retencí moči); 
 
hypnotika (léky podporující spánek), analgetika (léky proti bolesti), sedativa (léky na zklidnění) 
a  anxiolytika  (léky  proti  úzkosti)  posilují  sedativní  účinky  (útlum,  snížení  pozornosti) 
antihistaminik. 
Pokud si nejste jisti, který lék Vám lékař předepsal, poraďte se s ním. 
Strana 2 (celkem 6) 
 
 
Přípravek Peritol s alkoholem 
Alkohol může zesilovat tlumivé účinky léků na alergii. 
Pokud užíváte tento léčivý přípravek, nepožívejte žádné alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
V období těhotenství a kojení se tyto tablety nesmějí užívat
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Při prvním zahájení léčby přípravkem Peritol si mohou někteří pacienti stěžovat na závratě, spavost 
nebo strnulost. Proto není na počátku léčby doporučeno řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje a 
ani  provádět  práce  se  zvýšeným  rizikem  nehody.  Později  během  léčby  je  třeba  dobu  trvání  a  míru 
těchto omezení určit individuálně. 
 
Peritol obsahuje monohydrát laktosy. 
Jedna tableta přípravku Peritol obsahuje 128 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám Váš lékař 
řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se Peritol užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak máte lék 
užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Užívejte  Peritol  každý  den  přibližně  ve  stejnou  dobu,  dosáhnete  tak  optimálního  účinku  na  Váš 
zdravotní stav a také si budete lépe pamatovat, kdy máte přípravek užívat. 
 
Dospělí 
Obvyklá počáteční dávka přípravku je 12 mg (třikrát denně jedna tableta). 
 
U chronické kopřivky
 je možno užívat 6 mg denně (tj. třikrát denně polovinu tablety). 
 
U  akutní  migrény
  je  doporučená  denní  dávka  4 mg  (jedna  tableta).  Pokud  migréna  přetrvává,  je 
možno stejnou dávku po 30 minutách zopakovat; celková dávka podaná během 4-6 hodin však nesmí 
přesáhnout 8 mg (dvě tablety). 
Jako udržovací dávka obvykle stačí 12 mg denně (třikrát denně jedna tableta). 
 
V případě anorexie
 je možno podávat 12 mg (třikrát denně jedna tableta). 
Obvyklá denní dávka je 4-20 mg (jedna až pět tablet). 
Maximální denní dávka je 32 mg (čtyřikrát denně dvě tablety). 
Při léčbě starších a/nebo oslabených pacientů přípravkem Peritol je třeba zvýšené opatrnosti, protože 
jsou  náchylnější  k výskytu  některých  nežádoucích  účinků  vyvolaných  antihistaminiky  (např.  závrať, 
spavost, snížení krevního tlaku). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Peritol je určen k podávání dětem od 6 let věku. 
Děti ve věku 6-10 let: lze podávat 4-6 mg denně (dvakrát až třikrát denně půl tablety).  
Děti  ve  věku  10-14 let:  denní  dávka  je  obvykle  8-12 mg  (dvakrát  nebo  třikrát  denně  jedna  tableta). 
Pokud má být denní dávka užívána pouze jedenkrát denně, doporučuje se užívání večer před spaním. 
Nejvyšší denní dávka v této věkové skupině je 16 mg (čtyři tablety). 
Děti nemají být léčeny přípravkem Peritol déle než 2 týdny. 
U dětí se většinou upřednostňuje podávání sirupu Peritol, zvláště v nižší věkové kategorii. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater:
 u těchto pacientů lze očekávat sníženou látkovou přeměnu léčivé 
látky, a proto by mělo být zváženo snížení dávky. 
Strana 3 (celkem 6) 
 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin:
 léčivá látka je vylučována převážně ledvinami, a proto by mělo 
být zváženo snížení dávky. 
Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Peritol příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
Lékař Vám sdělí, jak dlouho bude trvat léčba přípravkem Peritol. Dodržujte jeho pokyny. 
 
Tablety je možno užívat před jídlem nebo po jídle a zapíjet vodou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Peritol, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a) nebo pokud tyto tablety omylem užil někdo jiný, spojte 
se  ihned  s nejbližším  pohotovostním  oddělením  nemocnice.  Vezměte  s sebou  tuto  příbalovou 
informaci a všechny zbylé tablety, abyste je mohl(a) ukázat lékaři. 
Příznaky předávkování jsou útlum, spavost, kóma, excitace (podrážděnost, vzrušenost) a křeče, sucho 
v ústech, nereagující rozšířené zornice a zrudnutí a také gastrointestinální příznaky. 
Léčba: doporučuje se pokus o vyvolání zvracení, výplach žaludku a podání aktivního uhlí.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Peritol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z níže  uvedených  příznaků,  přestaňte  Peritol  užívat  a  ihned  se 
obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice: 
 
otok rtů nebo hrdla vyvolávající obtíže při polykání nebo dýchání, 
 
kolaps (zhroucení se), anafylaktický šok (závažná alergická reakce). 
 
Tyto  nežádoucí účinky  jsou  velmi  závažné,  ale jsou vzácné.  Pokud  se  vyskytnou,  může  se  jednat  o 
závažnou  alergickou  reakci  na  Peritol,  která  může  vyžadovat  rychlou  lékařskou  pomoc  nebo 
hospitalizaci. 
Kterýkoliv z dále uvedených se může vyskytnout během léčby přípravkem Peritol: 
Nejčastěji  se  vyskytuje  ospalost  a  spavost.  Pokud  neodezní  během  3-4 dnů,  poraďte  se  se  svým 
lékařem.  Může  se  vyskytnout  sedace  (útlum),  závrať,  tinnitus  (hučení  v uších),  zmatenost,  poruchy 
koordinace, ataxie (abnormální chůze), mydriáza (rozšíření zornic), diplopie (dvojité vidění), zrakové 
halucinace,  neklid,  třes,  podrážděnost,  insomnie  (nespavost),  pocity  píchání  a  mravenčení 
v končetinách, zánět nervu, bolest hlavy nebo slabost. 
 
Může  se  vyskytnout  celkové  zarudnutí  kůže,  červená  skvrnitá  vyrážka,  otok,  kopřivka,  kožní  výsev 
drobných tečkovitých krvácení a fotosenzitivita (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření). 
Nežádoucí  účinky  týkající  se  krve:  chudokrevnost,  snížení  počtu  bílých  krvinek,  snížení  počtu 
krevních destiček. Mohou se vyskytnout také změny ostatních krvinek (např. agranulocytóza, pokles 
počtu  až  vymizení  granulocytů),  které  mohou  být  provázeny  bolestí  v krku  a  poškozením  ústní 
sliznice. 
Může  se  vyskytnout  snížení  krevního  tlaku,  palpitace  (bušení  srdce),  zrychlení  srdeční  frekvence 
(počet tepů za minutu) nebo extrasystoly (porucha srdečního rytmu). 
Zahuštění  bronchiální  sekrece  (zahuštění  hlenu  v průduškách),  dyspnoe  (dušnost),  zduření  nosní 
sliznice. 
Sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, dyskomfort v oblasti žaludku, průjem či zácpa, narušení 
průtoku žluči, zánět jater a žloutenka (žluté zabarvení kůže a bělma očí) se rovněž mohou vyskytnout. 
Může  se  vyskytnout  časté  nucení  na  močení,  obtíže  při  vyprazdňování  močového  měchýře,  retence 
(zadržování) moči. 
Strana 4 (celkem 6) 
 
Pacienti léčení přípravkem Peritol často zaznamenají přírůstek tělesné hmotnosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Peritol uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, štítku na lahvičce a 
na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti (EXP) se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Peritol obsahuje 
Léčivou  látkou  je  cyproheptadini  hydrochloridum  4 mg  v jedné  tabletě  (jako  cyproheptadini 
hydrochloridum sesquihydricum 4,3 mg). 
Pomocnými  látkami  jsou  želatina,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát,  bramborový  škrob  a 
mastek. 
 
Jak Peritol vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis  přípravku:  bílé  nebo  šedobílé,  kulaté,  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami  s půlicí  rýhou  na 
jedné straně, na druhé straně vyraženo PERITOL. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Druh  obalu:  Al/PVdC/PVC  blistr  nebo  skleněná  hnědá  lahvička  s uzávěrem  z plastické  hmoty, 
krabička. 
Velikost balení: 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 a nebo 120 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
Strana 5 (celkem 6) 
 
9900 Körmend, Mátyás király út 65.  
Maďarsko 
 
Vysvětlení zkratky na blistru 
Zkratka „HCl“ znamená „hydrochloridum“. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 3. 2017 

Strana 6 (celkem 6)