Lék Triamcinolon Léčiva Crm 1MG/G

Kód SÚKL
0002828  
Název LP
Triamcinolon Léčiva Crm (1mg/g Crm 10g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
10G
Síla
1MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Triamcinoloni Acetonidum
ATC skupina
TRIAMCINOLON (D07AB09)

Složení

 1. Triamcinoloni Acetonidum – 10 MG
 2. Paraffinum Liquidum – PL GM
 3. Alcohol Cetylicus – PL MG
 4. Acidum Stearicum – PL MG
 5. Isopropylis Palmitas – PL MG
 6. Purcellinum Emulsificans – PL MG
 7. Alcoholes C12-16 Oxyethylenati – PL MG
 8. Monoglycerida Saturata Longa – PL MG
 9. Propylenglycolum – PL MG
 10. Methylparabenum – PL MG
 11. Propylparabenum – PL MG
 12. Butylhydroxytoluenum – PL MG
 13. Dinatrii Edetas Dihydricus – PL MG
 14. Aqua Purificata – 10 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls116143/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Triamcinolon Léčiva crm 1 mg/g krém 
triamcinoloni acetonidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Triamcinolon Léčiva crm a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon Léčiva crm používat 
3. 
Jak se přípravek Triamcinolon Léčiva crm používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Triamcinolon Léčiva crm uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Triamcinolon Léčiva crm a k čemu se používá 
 
Přípravek Triamcinolon Léčiva crm je dermatologikum s obsahem kortikosteroidního hormonu 
(přípravek k ošetření kůže obsahující kortikosteroidní hormon).  
Léčivá látka triamcinolon-acetonid je nadledvinkový hormon pro místní použití na kůži. Působí silně 
protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou hypersenzitivní reakci při alergii na určitou látku. Účinek 
je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky - jako 
zarudnutí, otok a hromadění zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů 
a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest - v několika hodinách po použití 
krému ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo 
příčina onemocnění. Léčivý účinek triamcinolon-acetonidového krému je patrný již v prvních 
hodinách po použití a trvá až 36 hodin. 
Přípravek Triamcinolon Léčiva crm se používá k léčbě prudce probíhajících neinfekčních zánětů 
povrchových vrstev kůže. Je to např. náhle vzniklý nebo prudce zhoršený ekzém, čerstvý výsev 
lupénky, drobné povrchové popáleniny, kožní reakce na silné oslunění nebo na podráždění různými 
chemickými látkami, svědivé a pálivé pupence po poštípání hmyzem. 
 
Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon Léčiva crm používat 
 
Nepoužívejte přípravek Triamcinolon Léčiva crm: 

jestliže jste alergický(á) na triamcinolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6),  

na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní onemocnění (např. kožní tuberkulózu, 
příjici, neštovice a opary, kožní onemocnění vyvolané hnisotvornými bakteriemi, kvasinkami 

 
nebo plísněmi, kožní reakce na ochranná očkování), protože triamcinolon-acetonid snižuje 
přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. 
 
Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů, omrzlin a oznobenin, protože zpomaluje 
hojení. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Triamcinolon Léčiva crm se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, 
zejména: 

pokud jste těhotná, zvláště v 1. trimestru, 

u kojenců, 

u pacientů s akné, růžovkou a zánětem kůže v okolí úst. 
 
Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin) a nejizvících se zánětů kůže v 
obličeji. Opatrně je třeba ošetřovat postižená místa ve zvukovodu při proděravěném bubínku. 
Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících 
matek. 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Pro používání přípravku u malých dětí musí být závažné důvody. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon Léčiva crm 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše 
onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání. 
 
Přípravek Triamcinolon Léčiva crm snižuje při současném používání účinnost antibiotických zásypů 
a mastí. Při riziku vstřebávání triamcinolonu kůží musí vzít lékař v úvahu i možnost ovlivnění účinků 
celkově podávaných léků.  
 
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte přípravek 
Triamcinolon Léčiva crm. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Pro používání přípravku v těhotenství a při kojení musí být závažné důvody. 
 
Přípravek Triamcinolon Léčiva crm obsahuje cetylalkohol, butylhydroxytoluen, metylparaben, 
propylparaben, a propylenglykol.  
Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitida) nebo podráždění očí, sliznic a kůže.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Triamcinolon Léčiva crm používá  
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek se nanáší v tenké vrstvě pouze na postižená místa 2× až 3× denně, po výrazném zlepšení 1× 
denně až ob den, nejlépe večer. Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt 
lehkým, prodyšným obvazem. 
 

 
Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu 
nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také obvaz.  
 
Léčba nemá trvat bez přestávky déle než 2–3 týdny, jinak může dojít ke ztenčení kůže. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolon Léčiva crm, než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon Léčiva crm 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Triamcinolon Léčiva crm 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při krátkodobé terapii jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní, samovolně vratné a vyskytují se 
vzácně. 
 
Při déle trvajícím ošetřování chorobných ploch přesahujících 20 % tělesného povrchu přípravkem 
Triamcinolon Léčiva crm se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence 
výskytu: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):  

poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvin, 

onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom), 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

druhotná kožní infekce, 

pálení kůže, 

svědění, 

pocit napětí a podráždění kůže, 

potničky, 

zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, 

akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním hormonů kůry nadledvin – 
kortikoidů, 

vyrážka v oblasti úst, 

poruchy zabarvení kůže (pigmentace), 

nadměrné ochlupení, 

ztenčení kůže, 

rozšíření cévek, zčervenání, mírné krvácení do kůže, 

tvorba žlutavých pupínků (milia), 

pajizévky (strie). 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):  

zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí), 

oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka, v místě, kde vzniká zrakový nerv 
(zejména u malých dětí), 

 

retardace růstu. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

rozmazané vidění. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Triamcinolon Léčiva crm uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Triamcinolon Léčiva crm obsahuje 

Léčivou látkou je triamcinoloni acetonidum. Jeden gram krému obsahuje triamcinoloni 
acetonidum 1 mg (0,1%). 

Dalšími složkami jsou tekutý parafin, cetylalkohol, kyselina stearová, isopropyl-palmitát, 
ethoxylované alkoholy C12-16, emulgující purcelin, monoglyceroly nasycených vyšších 
mastných kyselin, propylenglykol, methylparaben (E218), propylparaben (E216), 
butylhydroxytoluen (E321), dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Triamcinolon Léčiva crm vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: krém bílé barvy. 
Velikost balení: 10 g krému. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s, U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017.