Lék Endiaron 250MG

Kód SÚKL
0002818  
Název LP
Endiaron (250mg Tbl Flm 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
20
Síla
250MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Cloroxinum
ATC skupina
JINÁ STŘEVNÍ ANTIINFEKTIVA (A07AX)

Složení

 1. Cloroxinum – 250 MG
 2. Lactosum Monohydricum – PL MG
 3. Maydis Amylum – PL MG
 4. Gelatina – PL MG
 5. Glycerolum 85% – PL MG
 6. Calcii Stearas – PL MG
 7. Talcum – PL MG
 8. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 9. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 10. Macrogolum 6000 – PL MG
 11. Macrogolum 300 – PL MG
 12. Talcum – PL MG
 13. Hypromellosum – PL MG
 14. Titanii Dioxidum – PL MG
 15. Ferri Oxidum Flavum – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls7372/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Endiaron 
250 mg, potahované tablety 
cloroxinum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento lék přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 - 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat 
3. 
Jak se přípravek Endiaron užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Endiaron uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá 
 
Přípravek Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný 
nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje 
mikroorganizmy žijící normálně ve střevě. 
Přípravek Endiaron se používá u dospělých, dospívajících a dětí o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg 
při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při 
střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě 
antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat 
 
Neužívejte přípravek Endiaron: 
- jestliže jste alergický(á) na kloroxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 
- při těžších chorobách jater a ledvin; 
- v těhotenství ani při kojení. 
 
Přípravek Endiaron není určen pro děti o tělesné hmotnosti 40 kg a nižší. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Endiaron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
1/4 
 
 
 
 
-  pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu, používejte přípravek Endiaron 
pouze na doporučení lékaře. 
 
Během léčby přípravkem Endiaronem je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí 
den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít slazený 
čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Endiaron 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné ovlivnění přípravku Endiaron a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné 
léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání přípravku 
Endiaron s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně 
s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky. 
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte přípravek Endiaron 
 
Přípravek Endiaron s jídlem a pitím 
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyla ověřena, proto se nedoporučuje podávat 
přípravek Endiaron v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Endiaron nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Endiaron obsahuje monohydrát laktosy. 
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 
Jak se přípravek Endiaron užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu přípravku 
Endiaronu 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, 
zapijí se douškem tekutiny. 
 
Délka léčby je obvykle 2 – 3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno 
po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7 – 10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné 
překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V 
závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce. 
 
V případě, že obtíže neustupují po 2 - 3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví 
stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Endiaron než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Endiaron 
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
 
2/4 
 
 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby se mohou vzácně (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) vyskytnout zažívací obtíže (pocit na 
zvracení, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 
Jak přípravek Endiaron uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Endiaron obsahuje 
 
Léčivou látkou je cloroxinum. Jedna potahovaná tabletaobsahuje cloroxinum 250 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalcium-
stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol 
300, hypromelosa, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý. 
 
Jak přípravek Endiaron vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety jsou slabě hnědě zbarvené, čočkovitého tvaru. 
Velikost balení: 
10 potahovaných tablet 
20 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
3/4 
 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.2.2016 
 
 
 
 
 
4/4