Lék Furosemid - Slovakofarma Forte 250MG

Kód SÚKL
0002785  
Název LP
Furosemid - Slovakofarma Forte (250mg Tbl Nob 10)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
10
Síla
250MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Furosemidum
ATC skupina
FUROSEMID (C03CA01)

Složení

  1. Furosemidum – 250 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Talcum – PL MG
  5. Calcii Stearas – PL MG
  6. Caseinum Formaldehydatum – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls72431/2015 
Příbalová informace - informace pro pacienta 
Furosemid-Slovakofarma Forte 
250 mg 
tablety 
furosemidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívat 
3. 
Jak se přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte a k čemu se používá 
 
Přípravek Furosemid- Slovakofarma Forte obsahuje účinnou látku furosemid, která patří do skupiny léčiv 
zvaných sulfonamidová diuretika (léčiva zvyšující tvorbu a vylučování moči). V dávce 250 mg a vyšší je 
tento přípravek vhodný pro léčení stavů, při nichž je běžné dávkování neúčinné, zejména u nemocných s 
velmi sníženou funkcí ledvin. Působí tak, že se tělo prostřednictvím ledvin zbavuje přebytečné vody a solí 
jejich odváděním do moči. Používá se ke snížení tvorby otoků a zadržování tekutin, způsobených různými 
onemocněními jako např. onemocněním srdce, ledvin nebo jater. 
Přípravek  mohou  užívat  dospělí  a  dospívající.  U  dětí  je  vhodnější  podávat  přípravek  s nižším  obsahem 
léčivé látky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
používat 

 
Neužívejte přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte: 
 

-  Jestliže jste alergický(á) na furosemid nebo jiné sulfonamidy (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních 
infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
-  Při selhání ledvin se zástavou tvorby moče (anurie). 
-  Při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu). 
-  Při snížené hladině draslíku nebo sodíku v krvi (prokázáno v krevních testech). 
-  Jestliže Vám lékař řekl, že máte malý objem krve nebo jste dehydratován(a). 
-  Jestliže kojíte. 
 
1/6 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  Při silně sníženém krevním tlaku. 
-  Pokud trpíte diabetem. 
-  Pokud trpíte dnou. 
-  Při potížích s močením. 
-  Při potížích s prostatou. 
-  Máte-li potíže s játry nebo ledvinami. 
-  Máte-li potíže s prokrvením mozku. 
-  Máte-li potíže se srdcem (ischemická choroba srdeční). 
-  Jste-li starší pacient s demencí a zároveň užíváte risperidon. 
-  Jestliže máte nízkou hladinu bílkovin v krvi (hypoproteinemie). 
-  Jestliže máte systémový lupus erythematosus (autoimunitní onemocnění). 
-  Jestliže jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte 
jiný zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku. 
 
V průběhu dlouhodobé léčby furosemidem může Váš lékař provádět pravidelné  odběry krve, aby zjistil, 
zda jsou hladiny některých solí v krvi v odpovídajících mezích. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinky přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem 
ovlivňovat. Jde především o léky: 
 
-  Některé skupiny antibiotik (aminoglykosidy, cefalosporiny a polymyxiny). 
-  Cisplatina (užívaná k léčbě mnoha druhů rakoviny). 
-  Sukralfát (užívaný např. k léčbě vředů). 
-  Lithium (užívané k léčbě duševních onemocnění). 
-  Léky na snížení krevního tlaku nebo jiné léky na snížení objemu tekutin. 
-  Risperidon (užívaný k léčbě schizofrenie). 
-  Nesteroidní protizánětlivá léčiva (např. indometacin) a salicyláty (léky na bolest a zánět). 
-  Fenytoin (lék na epilepsii). 
-  Glukokortikoidy (léky používané k léčbě zánětů, alergií a k potlačení imunity). 
-  Karbenoxolon (na léčbu vředů a refluxní choroby jícnu). 
-  Projímadla (léky na zácpu, pokud jsou užívány dlouhodobě). 
-  Kardioglykosidy (užívané při srdečním selhání). 
-  Léky na cukrovku. 
-  Vazopresory (např. adrenalin, noradrenalin). 
-  Léky uvolňující svalové křeče. 
-  Theofylin (užívaný k léčbě onemocnění dýchacích cest). 
-  Probenecid (užívaný k léčbě dny). 
-  Metotrexát (užívaný k léčbě rakoviny kůže, zánětů kloubů nebo střev). 
-  Cyklosporin A (užívaný k potlačení odmítavé reakce organismu přijmout orgán po transplantaci). 
-  Radiokontrastní látky (injekčně používané látky při rentgenovém vyšetření). 
 
Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte s jídlem, pitím a alkoholem 
Nejezte lékořici ve větším množství. 
Během  užívání  přípravku  Furosemid-Slovakofarma  Forte  se  vyhněte  požívání  alkoholických  nápojů. 
Mohou ještě více snižovat Váš krevní tlak. 
 
2/6 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte může být v těhotenství podáván, pouze pokud je to zcela 
nezbytné. 
Během užívání tohoto přípravku nesmíte kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po požití přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte můžete mít pocit závratě nebo nevolnosti. Pokud 
taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte obsahuje monohydrát laktózy 
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  Dávkování určuje lékař individuálně. Lékař Vám sdělí, kolik tablet budete užívat. 
-  Obvyklá  dávka  je  1/2-4  tablety.  Lékař  Vám  může  dávku  postupně  upravovat  podle  toho,  jak 
reagujete na léčbu. 
-  Pokud cítíte, že účinek léku je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému lékaři a neměňte si 
samovolně dávku. 
-  Tablety užívejte při jídle, například při snídani. Tablety užívejte celé a zapijte je vodou. Užívejte 
je pravidelně ve stejném denním čase. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Dětem podáváme přípravek s nižším obsahem léčivé látky. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte než Vám lékař předepsal anebo 
jestliže přípravek omylem požilo dítě, ihned o tom informujte lékaře, který podle závažnosti předávkování 
rozhodne o dalším postupu. 
Při předávkování můžete pocítit: sucho v ústech, pocit žízně, svalové bolesti nebo křeče, pocit na zvracení, 
slabý nebo nepravidelný srdeční tep, závratě, slabost nebo ospalost. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
Pokud si zapomenete vzít tabletu  přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte, užijte následující dávku tak, 
jak máte předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte předepsanou dobu užívání přípravku. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 

 
3/6 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Okamžitě zastavte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z níže nežádoucích 
účinků: 

-  Anafylaktická reakce (anafylaktický šok) projevující se jako svědění a zarudnutí kůže, vyrážky, 
otok, kašel, dušnost, bledost, studený pot, zrychlený tep, prudký pokles krevního tlaku. Tyto 
reakce se vyskytují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů). 
-  Závažné kožní reakce jako jsou vyrážky po celém těle, olupování a šupinatění kůže, tvorba 
puchýřů. Tyto reakce se vyskytují s neznámou frekvencí (nelze určit z dostupných údajů). 
 
Ostatní nežádoucí účinky 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
-  Poruchy elektrolytové rovnováhy (vysoká nebo nízká hladina minerálů v krvi) – můžete 
pociťovat např. žízeň, bolest hlavy, mdloby, zmatenost, svalové křeče, svalovou slabost, 
nepravidelný srdeční tep, zvýšení hladiny kreatininu a triglyceridů v krvi. 
-  Dehydratace, snížený objem cirkulující krve. 
 
Časté (mohou postihnout až 1z 10 pacientů): 
-  Zahuštění krve (hemokoncentrace). 
-  Snížená hladina sodíku, chloridů nebo draslíku v krvi; zvýšená hladiny cholesterolu v krvi 
nebo zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, což může způsobit záchvat dny. 
-  Porucha vědomí nebo kóma jako následek jaterního selhání. 
-  Vylučování většího množství moči než obvykle. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
-  Snížení počtu krevních destiček – mohou se Vám snadněji tvořit modřiny. 
-  Zhoršení glukózové tolerance (stav, kdy hladina cukru v krvi není zcela v normě, ale ještě se 
nejedná o cukrovku). 
-  Poruchy sluchu, hluchota (někdy nevratná). 
-  Svědění; kopřivka; vyrážka; záněty kůže s puchýři; zčervenání kůže; zvýšená citlivost kůže 
na světlo. 
-  Pocit na zvracení (nauzea). 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 
-  Změny v počtu bílých krvinek, které mohou vést k větší náchylnosti k infekcím. 
-  Pocit brnění, mravenčení nebo pálení (parestezie). 
-  Zvonění v uších. 
-  Zánět cév. 
-  Zvracení; bolest břicha; průjem. 
-  Zánět ledvin. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 
-  Snížení počtu červených krvinek v krvi (anemie) projevující se větší než obvyklou slabostí 
nebo únavou. 
-  Akutní zánět slinivky. 
-  Neprůchodnost žlučových cest, poškození jater, zvýšení hladiny jaterních enzymů. 
 
4/6 
 
 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit) 
-  Alergické reakce, aktivace systémového lupus erythematosus (autoimunitní onemocnění 
pojivové tkáně). 
-  Snížení hladin vápníku, hořčíku; zvýšení hladiny cukru; alkalóza (vyšší pH krve). 
-  Svalové křeče. 
-  Zvýšená hladina sodíku, chloridů a vápníku v moči; zadržování moči; ledvinové kameny; 
selhání ledvin. 
-  vrozená srdeční vada u předčasně narozených dětí (Botallova tepenné dučeje). 
-  Závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené symptomatickou hypotenzí). 
-  závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní 
febrilní léková erupce), 
-  bolest hlavy 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

 
5/6 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte obsahuje 
Léčivou látkou je furosemidum 250 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, kalcium-stearát, 
formaldehyd-kasein. 
 
Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Furosemid-Slovakofarma Forte jsou světležluté až světlehnědé, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 10, 20, 50, 60 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.2.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/6