Lék Atenolol AL 100 100MG

Kód SÚKL
0002710  
Název LP
Atenolol AL 100 (100mg Tbl Nob 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
50
Síla
100MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Atenololum
ATC skupina
ATENOLOL (C07AB03)

Složení

  1. Atenololum – 100 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  4. Lactosum Monohydricum – PL MG
  5. Povidonum 25 – PL MG
  6. Natrii Laurilsulfas – PL MG
  7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  8. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls234617/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
 
Atenolol AL 25 
25 mg tablety 
 
Atenolol AL 50 
50 mg tablety 
 
Atenolol AL 100 
 100 mg tablety 
 
atenololum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je  Atenolol AL a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Atenolol AL užívat 
3. 
Jak se  Atenolol AL užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak  Atenolol AL uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  
Co je  Atenolol AL a k čemu se používá 
 
Atenolol  AL  obsahuje  léčivou  látku  atenololum.  Tato  látka  patří  do  skupiny  léčiv  označovaných  jako 
betablokátory (selektivní beta-1 blokátory).  
 
 Atenolol AL se používá při: 

funkčních poruchách oběhového systému (stav se zvýšenou tepovou funkcí a poklesem cévního 
odporu, poruchy regulace vysokého krevního tlaku) 

onemocnění srdečních věnčitých tepen (stabilní a nestabilní angina pectoris) 

léčbě zvýšeného krevního tlaku (arteriální hypertenze) 

léčbě nepravidelného srdečního rytmu (arytmii)  
 
Atenolol zpomaluje srdeční činnost a současně umožňuje, aby srdce pracovalo s menší námahou. 
 
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících pacientů. 
 
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Atenolol AL užívat 
 
Neužívejte  Atenolol AL: 
 

jestliže jste alergický(á) na atenolol  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 

jestliže jste někdy měl(a) onemocnění srdce 

při šoku (oběhovém selhání) 

jestliže máte velmi pomalou nebo nepravidelnou srdeční akci (pokud je klidový počet tepů před 
léčením přípravkem Atenolol AL nižší než 50/min (bradykardie)) 

jestliže máte velmi nízký krevní tlak (hypotenze se systolickým tlakem nižším než 90 mm Hg) 

jestliže máte velmi špatný průtok krve cévami (poruchu prokrvení končetin) 

jestliže máte neléčený nádor dřeně nadledvinek (tzv. feochromocytom) 

jestliže máte zvýšenou hladinu kyselin va Vaší krvi  (acidóza) 

při zvýšené reaktivitě průdušek (například těžká  forma astma bronchiale nebo obstrukční plicní 
nemoci) 
 
Přípravky  Atenolol  AL  nesmíte  užívat  současně  s některými  léky  užívanými  k léčbě  deprese  (tzv. 
inhibitory MAO; výjimkou jsou inhibitory MAO-B).  
Pokud jste léčen(a) přípravkem Atenolol AL nesmí Vám být nitrožilně (do žíly – intravenózně) podávány 
látky jako verapamil, diltiazem (tzv. blokátory vápníkových kanálů) ani jiné léky užívané při poruchách 
srdečního rytmu (antiarytmika, např. disopyramid). 
 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Atenolol AL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte: 
-  Astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie na štípnutí 
hmyzem, na potraviny nebo jiné látky. Jestliže jste někdy měl(a) astma nebo pískoty, nemůžete 
tento přípravek užívat bez předchozí porady s lékařem. 
-  Jakékoliv  onemocnění  srdce  (může  se  projevovat  např.  jako  bolest  na  hrudi,  dušnost,  otoky 
kotníků, poruchy krevního oběhu apod.) 
-  Cukrovku  (zejména  při  výrazném  kolísání  hladin  krevního  cukru  (možnost  silného  poklesu 
hladiny  krevního  cukru)).  Vaše  léky  mohou  změnit  odpověď  srdce  na  nízkou  hladinu  cukru 
v krvi. Můžete mít pocit, že srdeční akce je rychlejší. 
-  Onemocnění  štítné  žlázy,  zvané  tyreotoxikóza  (stav,  kdy  štítná  žláza  produkuje  nadbytek 
hormonů štítné žlázy).  
-  Poruchu funkce ledvin 
-  Lupénku  (psoriázu)  –  i  pokud  se  u  Vás  lupénka  vyskytla  někdy  v minulosti  nebo  se  vyskytuje 
v rodině. 
 
V průběhu Vaší léčby může být nutné provádění dodatečných kontrol krve a srdce (EKG). 
 
Pokud  si  nejste  jist(á),  zda  se  některá  z výše  uvedených  skutečností  vztahuje  také  na  Vás,  poraďte  se 
s lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem Atenolol AL. 
 
 
Další léčivé přípravky a Atenolol AL 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
 
Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech: 
-  klonidin  (používaný  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  anebo  migrény).  Pokud  užíváte  současně 
Atenolol AL a klonidin, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak nerozhodne lékař. Lékař Vám 
dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo přípravkem Atenolol AL ukončit. 
-  verapamil,  diltiazem  nebo  nifedipin  (k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  bolesti  na  hrudi  – 
angina pectoris). 
-  disopyramid, chinidin nebo amiodaron (k léčbě nepravidelné srdeční akce, arytmií). 
-  digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 
-  adrenalin, známý také jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti). 
-  ibuprofen nebo indometacin (k léčbě bolestí a zánětů). 
-  léky k léčbě cukrovky včetně inzulinu. 
-  léky k léčbě opuchlé nosní sliznice nebo léky k léčbě nachlazení (včetně léků volně prodejných) 
-  inhibitory monoamino oxidázy (I-MAO; používané k léčbe deprese) 
 
Chirurgické zákroky 
Jestliže půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k provedení chirurgického výkonu, řekněte lékaři / 
lékaři-anesteziologovi / zubnímu lékaři, že užíváte Atenolol AL.  
 
Atenolol AL s jídlem, pitím a alkoholem 
Atenolol AL s alkoholem – viz. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V těhotenství  smí  být  přípravek  Atenolol  AL  25,  50,  100  podáván  pouze  po  pečlivém  zvážení  přínosu 
oproti riziku léčby. 
 
V době kojení smí být přípravek Atenolol AL 25, 50, 100 užíván pouze za pečlivého lékařského dohledu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může i při užívání v doporučených dávkách (zejména na začátku užívání, při zvyšování dávky 
a  při  kombinaci  s  alkoholem)  nepříznivě  ovlivnit  schopnost  rychlé  reakce  a  soustředění.  Protože  toto 
ovlivnění  je  idividuálně  odlišné,  smíte  řídit  motorová  vozidla  a  vykonávat  ostatní  činnosti  vyžadující 
přesnost,  soustředění  a  koordinaci  pohybů  (práce  u  strojů,  práce  ve  výškách)  pouze  po  výslovném 
souhlasu lékaře! 
Pokud pociťujete závratě nebo únavu v průběhu léčby přípravkem Atenolol AL, neřiďte motorová vozidla 
a neobsluhujte stroje. 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než  začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
3.  
Jak se přípravek Atenolol AL užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  Lékař Vám řekne, kolik tablet budete každý den užívat a v jakou denní dobu. Tablety přípravku 
Atenolol AL spolkněte celé a zapijte vodou. 
-  Užívejte tablety vždy ve stejnou denní dobu před jídlem. 
 
Přesné  dávkování  určuje  lékař  individuálně.  Pokud  není  stanoveno  jinak,  je  doporučováno  následující 
dávkování: 
K léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  k léčbě  anginy  pectoris  a  k léčbě  poruch  srdečního  rytmu  se  obvykle 
užívá 50 mg atenololu 1x denně nebo 100 mg atenololu v jedné nebo ve dvou denních dávkách (tzn. 1x 
denně  přípravek Atenolol AL 50 nebo 1x denně  přípravek Atenolol AL 100, popř. 2x denně  přípravek 
Atenolol AL 50 nebo 2x denně ½ tablety přípravku Atenolol AL 100) 
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 25 mg atenololu 1x denně ráno (tzn. 1x 
denně přípravek Atenolol AL 25 ráno). 
 
Dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin: 
Při snížené funkci ledvin se přípravek Atenolol AL užívá v nižších dávkách. Přesné dávkování určí lékař 
podle stupně poruchy funkce ledvin. 
 
Tablety  přípravku  Atenolol  AL  se  polykají  celé,  nerozkousané,  s dostatečným  množstvím  tekutiny 
(sklenička vody) před jídlem. 
 
Délku léčby přípravkem Atenolol AL určuje lékař 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Atenolol AL než jste měl(a) 
Při náhodném či úmyslném předávkování přípravku Atenolol AL se mohou objevit příznaky jako slabost, 
závratě, pocení, poruchy zraku, zchvácenost až ztráta vědomí, zvracení, snížení počtu tepů, zpomalení až 
zástava srdeční činnosti, srdeční šok, poruchy dýchání a mohou se objevit i celkové křeče. 
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atenolol AL 
Při vynechání dávky užijte dávku, jakmile si vzpomenete a potom pokračujte v léčbě podle dávkovacího 
schématu, které Vám předepsal lékař. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atenolol AL 
Bez pokynů lékaře užívání přípravku Atenolol AL nepřerušujte! 
Léčba  přípravkem  Atenolol  AL  nemá  být  nikdy  ukončována  náhle,  ale  postupným  snižováním  dávek 
způsobem, který stanoví Váš lékař. 
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Časté (mohou postihnout méně než 1 z 10 osob) 
-  Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce během užívání přípravku Atenolol AL.  
-  Studené ruce a nohy 
-  Průjem 
-  Pocit únavy 
-  Zvýšené hladiny jaterních enzymů v laboratorních testech 
 
Méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 osob) 
-  Poruchy spánku  
 
Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1 000 osob) 
-  Srdeční blok (může vyvolat závratě, abnormální srdeční akci, únavu nebo slabost) 
-  Zhoršení srdečního selhávání 
-  Necitlivost nebo křeč prstů následované pocitem tepla a bolesti (Raynaudův fenomén) 
-  Změny nálady 
-  Noční můry 
-  Pocit zmatenosti 
-  Změny osobnosti (psychózy) a halucinace 
-  Bolest hlavy 
-  Závratě a mdloby (zvláště při změně polohy těla/vzpřímení) 
-  Brnění rukou 
-  Neschopnost ztopořit penis (impotence) 
-  Sucho v ústech. 
-  Suchost oční sliznice 
-  Poruchy vidění (rozmazané vidění) 
-  Vypadávání vlasů 
-  Kožní vyrážka (rash) 
-  Znovuvzplanutí psoriázy (lupénky), vyrážka podobná psoriáze (lupénce) 
-  Snížení počtu krevních destiček (mohou se snadněji tvořit modřiny) 
-  Purpurové skvrny na kůži 
-  Žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a očního bělma) 
-  Křeč průdušek (u pacientů s astmatem nebo astmatickými obtížemi v anamnéze) 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob) 
-  Změny  složení  krve.  Lékař  může  kontrolovat  Vaši  krev,  aby  zjistil,  zda  nedochází  k těmto 
změnám při podávání přípravku Atenolol AL. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  Lupus-like syndrom (onemocnění, kdy imunitní systém vytváří protilátky, které napadají zejména 
kůži a klouby) 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5.  
Jak Atenolol AL uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co Atenolol AL obsahuje 
Léčivou látkou je atenololum (atenolol) 25, 50 a 100 mg v jedné tabletě. 
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřiční škrob, monohydrát laktózy, povidon, 
laurylsíran sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý 
 
Jak Atenolol AL vypadá a co obsahuje toto balení 
Atenolol AL 25 jsou bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně vyraženo „C 23“ 
Atenolol AL 50 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a „C 24“. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Atenolol  AL 100 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a „C 25“. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30, 50 nebo 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Aliud Pharma GmbH   
Gottlieb-Daimler-Str. 19 
D-89150 Laichingen 
Německo 
 
 
Výrobce 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
DE-61118 Bad Vilbel 
Německo  
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.4.2016