Lék Mesocain 10MG/G+2MG/G

Kód SÚKL
0002684  
Název LP
Mesocain (10mg/g+2mg/g Gel 1x20g)
Cesta podání
Uretrální podání (URT)
Léková forma
Gel
Velikost balení
1X20G
Síla
10MG/G+2MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Trimecaini Hydrochloridum, Carbethopendecinii Bromidum
ATC skupina
AMIDY (N01BB)

Složení

  1. Trimecaini Hydrochloridum – 200 MG
  2. Carbethopendecinii Bromidum – 40 MG
  3. Hyetellosum – PL MG
  4. Methylparabenum – PL MG
  5. Aqua Purificata – 20 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls261513/2017 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO PACIENTA 
 
Mesocain 10mg/g+2mg/g gel  
trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat 
3. Jak se přípravek Mesocain používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Mesocain uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá 
 
Přípravek Mesocain má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na grampozitivní koky, 
především na stafylokoky) a díky své konzistenci působí jako lubrikant (zvyšuje klouzavost) při některých 
typech vyšetření močového ústrojí a trávicího ústrojí. 
 
Přípravek se používá ke zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevenci bolesti při instrumentálním 
urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací (rozšiřováním) cévkováním), 
zlepšení klouzavosti nástrojů a zmírnění bolestivosti při vyšetřování trávicího ústrojí. 
Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i dospívající. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat 
 
Nepoužívejte přípravek Mesocain: 

jestliže jste alergický(á) na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže jste alergický(á) na znecitlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky (antiseptika), 

pokud máte jakákoliv poranění, zejména hnisavá, na sliznicích ve vyšetřované oblasti. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím se poraďte se svým lékařem, jestliže máte: 
-  srdeční problémy 
-  onemocnění jater 
-  epilepsii. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.  
 
Přípravek Mesocain s jídlem a pitím 
Přípravek Mesocain lze používat nezávisle na jídle a pití. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Lékař posoudí poměr rizika 
možných nežádoucích účinků a prospěchu z použití přípravku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben
, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně 
zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Mesocain používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Urologické vyšetření 
Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu antiseptickým roztokem se aplikátorem vytlačí 
gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky 
na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením. 
 
Vyšetření trávicího ústrojí 
Přípravek se nanáší na konec vyšetřovacího nástroje (endoskopu) při vyšetření jícnu a žaludku nebo se 
používá jako lubrikant při vyšetření konečníku a tlustého střeva.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a) 
Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující se 
zarudnutím sliznice. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Při používaní přípravku Mesocain se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle 
frekvence výskytu: 
 
Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000): 

snížení krevního tlaku, 

zúžení průdušek - dušnost, sípání, 

zvýšená činnost střev, 
-  místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství léčivých 
látek), 
-  otok podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka, 
-  svědivá vyrážka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Mesocain uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mesocain obsahuje 
Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendecinii bromidum. Dvacet gramů gelu 
obsahuje trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg. 
Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: čirý, průhledný gel. 
Velikost balení: 20 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 4. 2018