Lék Ophthalmo-hydrocortison Léčiva 5MG/G

Kód SÚKL
0002668  
Název LP
Ophthalmo-hydrocortison Léčiva (5mg/g Oph Ung 5G)
Cesta podání
Oční podání (OPH)
Léková forma
Oční mast
Velikost balení
5G
Síla
5MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Hydrocortisoni Acetas
ATC skupina
HYDROKORTISON (S01BA02)

Složení

  1. Hydrocortisoni Acetas – 25 MG
  2. Adeps Lanae – PL MG
  3. Vaselinum Album – 5 GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls128553/2017 
 
Příbalová informace – informace pro pacienta 
 
Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva 
oční mast 
hydrocortisoni acetas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva 
používat 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá 
 
Oční mast Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje sůl kortikosteroidního hormonu kůry nadledvin 
hydrokortisonu s protizánětlivým a protialergickým účinkem; je určena k místnímu tlumení 
zánětlivých projevů neinfekčního původu. 
Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se používá jako místní léčba neinfekčních očních zánětů akutních i 
chronických, např. při alergických zánětech spojivky a rohovky, zánětu duhovky, řasnatého tělíska 
oka, cévnatky, zánětu povrchu bělma, dále při alergických projevech na kůži zevního zvukovodu a na 
sliznici nosu. 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.    
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Hydrocortison 
Léčiva používat 

 
Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 

při plísňových onemocněních oka i ucha, 

při oparu rohovky, oční i ušní tuberkulóze (i prodělané) a u akutních infekčních onemocnění 
virového původu. 

do zevního zvukovodu při chronickém zánětu středouší (i prodělaném) a při protržení    
bubínku. 
Nepodávejte dětem do 1 roku. 
Upozornění a opatření 
Pro použití přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva u glaukomu (zelený zákal), katarakty (šedý 
zákal), u infekčních onemocnění spojivky a rohovky a u ušních onemocnění musí být zvlášť závažné 
důvody.  
Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
Používáte-li kontaktní čočky, upozorněte na to svého lékaře. Nošení kontaktních čoček představuje 
zvýšené riziko infekce. 
Při dlouhodobé terapii jsou nutné pravidelné kontroly očního lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva  
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně 
léků vydávaných bez předpisu.  
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva, a pokud tyto léky 
používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je 
třeba Vás pečlivě sledovat.  
 
Účinky přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a jiných léků současně používaných se mohou 
navzájem ovlivňovat. Dlouhodobé podávání současně s léky používanými pro léčbu zeleného zákalu, 
má za následek zvýšení nitroočního tlaku, podobně léky s. tzv. anticholinergním účinkem (např. léčení 
žlučníkových a ledvinných kolik, některé léky užívané při léčbě duševních depresí) současně užívané 
s tímto přípravkem mohou rovněž negativně ovlivnit nitrooční tlak.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V období těhotenství a při kojení lze přípravek při pečlivém zvážení poměru prospěchu u matky vůči 
riziku pro plod krátkodobě podávat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bezprostředně po aplikaci masti do oka dochází přechodně (3-5 minut) k rozmazanému vidění, které 
ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
U jiných než očních indikací není pozornost ovlivněna. 
 
Přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). 
Tuk z ovčí vlny může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida). 
 
 
 3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dodržujte přesně dávkovací schéma. Dávkování je přísně individuální, délku a intenzitu léčby posoudí 
lékař dle závažnosti onemocnění. Délka léčby je nejčastěji několik dní, může však trvat podstatně 
déle. 
Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku aplikuje do spojivkového 
vaku, nosního vchodu nebo zevního zvukovodu malé množství masti (1-2 cm dlouhý proužek) podle 
závažnosti stavu 1–5krát denně. 
U dětí starších než 1 rok se nedoporučuje používat přípravek déle než 5 dní. 
Po aplikaci masti do spojivkového vaku je vhodné nechat oko zavřené na 2-3 minuty, aby léčivá látka 
neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou.  
Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 
10 minut. 
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky 
olejového podílu vazelíny).  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva, než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu používání přípravku, i když se budete 
cítit lépe.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
 4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Při léčení přípravkem Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky 
(seřazeno dle četnosti výskytu): 
Méně často (možnost výskytu u 1-10 z 1 000 pacientů): pálení, slzení či zarudnutí očí * 
Vzácné (možnost výskytu u 1-10 z 10 000 pacientů): při dlouhodobém léčení může dojít ke zvýšení 
nitroočního tlaku, ztenčení až poškození rohovky, poškození optického nervu, zelenému a šedému 
zákalu, defektům vidění a zorného pole a sekundárním očním infekcím * 
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pacientů): pálení a řezání v uchu ** 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): rozmazané vidění 
 
* při podání do oka  
** při podání do ucha 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti. 
Pomocnými látkami jsou: tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva je mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny. 
Druh obalu: hliníková tuba, krabička. 
Balení: 5 g oční masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 6. 2017