Lék Bepanthen 50MG/G

Kód SÚKL
0002564  
Název LP
Bepanthen (50mg/g Ung 100g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
100G
Síla
50MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Dexpanthenolum
ATC skupina
DEXPANTHENOL (D03AX03)

Složení

  1. Dexpanthenolum – 50 MG
  2. Unguentum Basale – PL MG
  3. Alcohol Cetylicus – PL MG
  4. Alcohol Stearylicus – PL MG
  5. Cera Alba – PL MG
  6. Adeps Lanae – PL MG
  7. Vaselinum Album – PL MG
  8. Amygdalae Oleum Virginale – PL MG
  9. Paraffinum Liquidum – PL MG
  10. Aqua Purificata – 1 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls228214/2012 
a sp.zn. sukls102376/2014 

 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Bepanthen  
50 mg/g 
mast 
       Dexpanthenolum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve,než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás  důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je Bepanthen a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen  používat 
3. 
Jak se Bepanthen používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Bepanthen uchovávat   
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
CO JE BEPANTHEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 

Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na vitamin kyselinu 
pantothenovou. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže. V Bepanthenu masti 
je dexpanthenol zapracován do masťového základu s vysokým obsahem tuku. 
 
Bepanthen mast lze použít při každém podráždění kůže, projevujícím se jejím 
zarudnutím, zduřením, svěděním nebo pálením, ke kterému může dojít po nadměrném 
slunění (i po použití umělých světelných zdrojů, např. solárií). Dále k ošetření menších 
popálenin, otlaků, podrážděné pokožky po nesprávném použití kosmetických přípravků, 
vlivem drsného počasí nebo jinak podrážděné, ale neporušené kůže. 
Přípravek je vhodný i k denní péči o suché, rozpraskané nebo drsné ruce. K ošetření 
drobných poranění, odřenin nebo škrábanců je vhodnější použít Bepanthen Plus krém, 
který obsahuje navíc dezinfekční prostředek a snižuje nebezpečí infekce rány. 
Přípravek lze používat i k denní péči o pokožku kojence a k ošetření bradavek kojících 
žen. Pouze na doporučení lékaře se mast používá k ošetření děložního čípku.  
 
1/4 

 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 
BEPANTHEN POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte Bepanthen 

  jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži nejdéle 7 dní. 
Jestliže při používání přípravku obtíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, 
poraďte se s lékařem. Na nepodrážděnou pokožku dětí se může krém používat bez 
omezení. 
Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima. 
 
Při požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a Bepanthen 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Interakce s jiným i léky nejsou známy. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Přípravek lze používat v těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře. 
Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před 
kojením z bradavek smyt. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů 
 
Bepanthen obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny.
 
Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny může způsobit místní kožní reakce (např. 
kontaktní dermatitidu).  
 
3. JAK SE BEPANTHEN POUŽÍVÁ 
 
Vždy používejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  
 
Mast nanášejte v tenké vrstvě na vodou očistěnou podrážděnou nebo zanícenou kůži 
podle potřeby  jednou až dvakrát  denně až do úplného zhojení. 
Při suché pokožce nanášejte jednou až dvakrát denně dle potřeby na postižená místa. 
Při kojení: po každém kojení naneste mast na kousek sterilní gázy a potřete bradavku. 
 
2/4 
Při péči o kojence: při každém přebalení naneste mast na předtím vodou dobře 
očistěnou pokožku zadečku a přirození. 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 
Alergické reakce a alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), 
alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), 
ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku.  
 
5. 
JAK BEPANTHEN UCHOVÁVAT   
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a 
krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co BEPANTHEN obsahuje 
-Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg  
v 1 g masti 
 
3/4 
-Pomocnými látkami jsou masťový základ, cetylalkohol, stearylalkohol, bílý vosk, tuk z 
ovčí vlny, bílá vazelína, panenský mandlový olej, tekutý parafín, čištěná voda. 
 
 
Jak BEPANTHEN vypadá  a  co obsahuje toto balení 
 
Bepanthen je bílá homogenní emulze (voda/olej) s charakteristickým zápachem po tuku 
z ovčí vlny. 
Velikost balení: 30g, 3,5 g,100g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7,79639 Grenzach-
Wyhlen,Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.12.2014 
 
 
 
 
4/4