Lék Haloperidol-richter 5MG/ML

Kód SÚKL
0002538  
Název LP
Haloperidol-richter (5mg/ml Inj Sol 5x1ml)
Cesta podání
Intramuskulární podání (IMS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X1ML
Síla
5MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Haloperidolum
ATC skupina
HALOPERIDOL (N05AD01)

Složení

  1. Haloperidolum – 5 MG
  2. Acidum Lacticum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls186055/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Haloperidol-Richter 5 mg/ml injekční roztok  
haloperidolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.    Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok a k čemu se používá 
2. 
Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  Vám  bude  přípravek  Haloperidol-Richter  injekční 
roztok  podán  
3. 
Jak se přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok a k čemu se používá 
Název Vašeho léčivého přípravku je Haloperidol-Richter.  
Přípravek Haloperidol-Richter obsahuje léčivou látku haloperidol. Ta patří do skupiny léků nazývaných 
„antipsychotika”.  
Přípravek  Haloperidol-Richter  se  používá  u  dospělých,  dospívajících  a  dětí  při  nemocech  postihujících 
myšlení, pocity nebo chování. Ty zahrnují problémy s duševním zdravím (jako je schizofrenie a bipolární 
porucha) a problémy s chováním.  
Tyto nemoci u Vás mohou vyvolat:  
-  pocit zmatenosti (delirium)  
-  vidění, slyšení, cítění věcí, které nejsou přítomné (halucinace)  
-  víru ve věci, které neexistují (bludy)  
1/11 
-  neobvyklou podezřívavost (paranoia)  
-  silný pocit vzrušení, neklidu, nadšení, impulzivity nebo nadměrné aktivity  
-  silný pocit agresivity, nepřátelství nebo násilnictví.  
 
Přípravek Haloperidol-Richter se u dospělých rovněž používá:  
-  k usnadnění kontroly pohybů při Huntingtonově chorobě  
-  k zabránění nebo léčbě pocitu na zvracení (nevolnosti) a zvracení po chirurgickém zákroku.  
 
Přípravek Haloperidol-Richter se může používat samotný nebo s jinými léky, ale někdy se používá, pokud 
jiné léky nebo způsoby léčby nefungovaly, vyvolaly nepřijatelné nežádoucí účinky nebo pokud je nelze 
užívat ústy. 
 
2.  
Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  Vám  bude  přípravek  Haloperidol-Richter 
injekční roztok podán  

Přípravek Haloperidol-Richter neužívejte, pokud:  
-  jste alergický(á) na haloperidol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  
-  slabě vnímáte své okolí nebo máte neobvykle zpomalené reakce  
-  máte Parkinsonovu chorobu  
-  máte typ demence nazývaný „demence s Lewyho tělísky“  
-  máte progresivní supranukleární obrnu  
-  máte  onemocnění  srdce  nazývané  „prodloužený  interval  QT“  nebo  jiné  problémy  se  srdečním 
rytmem, které se projeví jako abnormální záznam na EKG (elektrokardiogram)  
-  trpíte srdečním selháním nebo jste v nedávné době měl(a) srdeční příhodu (srdeční infarkt)  
-  máte nízké hladiny draslíku v krvi, které nejsou léčeny  
-  užíváte některý z léků uvedených v části „Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter - 
Přípravek Haloperidol-Richter neužívejte, pokud užíváte některé léky na“.  
Pokud se na Vás cokoli z výše uvedeného vztahuje, tento lék neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se  předtím,  než  začnete  přípravek  Haloperidol-Richter  používat,  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo 
zdravotní sestrou.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Haloperidol-Richter se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Závažné nežádoucí účinky  
Přípravek Haloperidol-Richter může způsobit problémy se srdcem, s ovládáním pohybů těla nebo končetin 
a závažný nežádoucí účinek nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“. Rovněž může způsobit závažné 
alergické  reakce  a  krevní  sraženiny.  Během  užívání  přípravku  si  musíte  být  možnosti  závažných 
nežádoucích  účinků  vědom(a),  protože  můžete  potřebovat  bezodkladnou  lékařskou  péči.  Viz  část 
„Sledujte závažné nežádoucí účinky“ v bodě 4.  
2/11 
Starší lidé a lidé s demencí  
U  starších  lidí  s  demencí  užívajících  antipsychotické  léky  byl  hlášen  mírný  nárůst  úmrtí  a  cévních 
mozkových  příhod.  Pokud  jste  starší  člověk,  poraďte  se  předtím,  než  začnete  přípravek  Haloperidol-
Richter užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména pokud trpíte demencí.  
 
Se svým lékařem nebo lékárníkem se poraďte, pokud:  
-  máte pomalý tep, onemocnění srdce, nebo pokud někdo z užší rodiny náhle zemřel na problémy se 
srdcem  
-  máte nízký krevní tlak, nebo pokud se Vám při napřímení zatočí hlava  
-  máte nízké hladiny draslíku nebo hořčíku (nebo jiného „elektrolytu“) v krvi. Léčbu tohoto stavu určí 
Váš lékař  
-  jste  kdykoli  v  minulosti  měl(a)  krvácení  do  mozku,  nebo  pokud  Vám  lékař  řekl,  že je  u Vás  větší 
pravděpodobnost cévní mozkové příhody, než u jiných lidí  
-  máte epilepsii, nebo pokud jste kdykoli v minulosti měl(a) záchvaty křečí  
-  máte problémy s ledvinami, játry nebo štítnou žlázou  
-  máte vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi, nebo rakovinu, která může být vysokými hladinami 
prolaktinu způsobena (jako je rakovina prsu)  
-  máte nebo jste měl(a) krevní sraženiny, nebo pokud je má nebo měl někdo z Vaší rodiny 
-  máte deprese nebo bipolární poruchu a začínáte být depresivní.  
 
Může být třeba Vás pečlivěji sledovat a může být nutné změnit množství přípravku Haloperidol-Richter, 
které užíváte.  
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se předtím, než začnete přípravek 
Haloperidol-Richter používat, se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Lékařské kontroly  
Váš lékař může před zahájením léčby přípravkem Haloperidol-Richter nebo v jejím průběhu potřebovat, 
aby Vám byl natočen elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.  
 
Krevní testy  
Váš lékař může před zahájením léčby přípravkem Haloperidol-Richter nebo v jejím průběhu požadovat, 
aby Vám byla zkontrolována hladina draslíku nebo hořčíku (nebo jiných elektrolytů) v krvi.  
 
Děti a dospívající  
Přípravek Haloperidol-Richter se u dětí a dospívajících mladších 18 let nemá používat. To proto, že u této 
věkové skupiny nebyl hodnocen.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter  
3/11 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Přípravek Haloperidol-Richter neužívejte, pokud užíváte některé léky na:  
-  problémy  se  srdečním  rytmem  (jako  je  amiodaron,  dofetilid,  disopyramid,  dronedaron,  ibutilid, 
chinidin a sotalol)  
-  deprese (jako je citalopram a escitalopram)  
-  psychózy  (jako  je  flufhenazin,  levomepromazin,  perfenazin,  pimozid,  prochlorperazin,  promazin, 
sertindol, thiorizadin, trifluoperazin, triflupromazin a ziprasidon)  
-  bakteriální infekce (jako je azithromycin, klarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin a 
telithromycin)  
-  plísňové infekce (jako je pentamidin)  
-  malárii (jako je halofantrin)  
-  pocit na zvracení a na zvracení (jako je dolasetron)  
-  rakovinu (jako je toremifen a vandetanib).  
Svého  lékaře  rovněž  informujte,  pokud  užíváte  bepridil  (na  bolesti  na  hrudi  nebo  na  snížení  krevního 
tlaku) nebo methadon (lék proti bolesti a k léčbě drogové závislosti).  
Tyto léky mohou zvýšit pravděpodobnost srdečních problémů, pokud tedy některý z nich užíváte, poraďte 
se  se  svým  lékařem  a  neužívejte  přípravek  Haloperidol-Richter  (viz  „Přípravek  Haloperidol-Richter 
neužívejte, pokud“).  
 
Pokud současně s přípravkem Haloperidol-Richter užíváte lithium, může být potřebné zvláštní sledování.  
Svého lékaře ihned informujte a oba léky přestaňte užívat, pokud se u Vás objeví:  
-  nevysvětlitelná horečka nebo nekontrolovatelné pohyby  
-  zmatenost, dezorientovanost a bolest hlavy, problémy s rovnováhou a ospalost.  
Jde o známky závažného stavu.  
 
Způsob  fungování  přípravku  Haloperidol-Richter  mohou  ovlivnit  některé  léky  nebo  mohou  zvýšit 
pravděpodobnost srdečních problémů  
Svého lékaře informujte, pokud užíváte:  
-  alprazolam nebo buspiron (na úzkost)  
-  duloxetin,  fluoxetin,  fluvoxamin,  nefazodon,  paroxetin,  sertralin,  třezalka  tečkovaná  (Hypericum 
perforatum) nebo venlafaxin (na deprese)  
-  bupropion (na deprese nebo k odvykání kouření)  
-  karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin (na epilepsii) 
-  rifampicin (na bakteriální infekce)  
-  itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (na plísňové infekce)  
-  ketokonazol v tabletách (k léčbě Cushingova syndromu)  
-  indinavir, ritonavir nebo sachinavir (proti viru lidské imunodeficience nebo HIV)  
4/11 
-  chlorpromazin nebo promethazin (proti pocitu na zvracení a zvracení)  
-  verapamil (na krevní tlak nebo problémy se srdcem).  
Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte další léky na snížení krevního tlaku, jako jsou tablety na 
odvodnění (diuretika).  
Pokud některý z těchto léků užíváte, může Vám lékař chtít změnit dávku přípravku Haloperidol-Richter.  
 
Přípravek Haloperidol-Richter může mít vliv na fungování následujících typů léků  
Svého lékaře informujte, pokud užíváte léky na:  
-  uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry)  
-  bolest (silné léky proti bolesti)  
-  depresi (tricyklická antidepresiva)  
-  snížení krevního tlaku (jako je guanethidin a methyldopa)  
-  silné alergické reakce (adrenalin)  
-  poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo narkolepsii (známé jako stimulancia)  
-  Parkinsonovu chorobu (jako je levodopa)  
-  ředění krve (fenindion).  
Pokud  některý  z  těchto  léků  užíváte,  poraďte  se  předtím,  než  začnete  přípravek  Haloperidol-Richter 
používat, se svým lékařem.  
 
Přípravek Haloperidol-Richter a alkohol  
Pití alkoholu během užívání přípravku Haloperidol-Richter může vést k ospalosti a snížené pozornosti. To 
znamená,  že  si  musíte  dávat  pozor  na  to,  kolik  alkoholu  pijete.  Pijete-li  během  užívání  přípravku 
Haloperidol-Richter alkohol, sdělte to svému lékaři a informujte ho, kolik alkoholu pijete.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, požádejte 
svého  lékaře  o  radu.  Lékař  Vám  může  doporučit,  abyste  přípravek  Haloperidol-Richter  v  těhotenství 
neužívala.  
U  novorozenců  matek,  které  přípravek  Haloperidol-Richter užívaly  v  posledních  3  měsících těhotenství 
(poslední trimestr), se mohou objevit následující problémy:  
-  svalový třes, ztuhlé nebo ochablé svalstvo  
-  ospalost nebo neklid  
-  problémy s dýcháním nebo příjmem potravy.  
Přesná  četnost  výskytu  těchto  problémů  není  známa.  Pokud  přípravek  Haloperidol-Richter  užíváte  v 
těhotenství a Vaše dítě postihnou některé z těchto nežádoucích účinků, obraťte se na svého lékaře.  
 
5/11 
Kojení 
Pokud  kojíte  nebo  kojit  hodláte,  poraďte  se  se  svým  lékařem.  To  proto,  že  malá  množství  léku  mohou 
prostupovat  do  mateřského  mléka,  a  tak  se  dostat  do  dítěte.  Váš  lékař  s  Vámi  probere  rizika  a  přínosy 
kojení během užívání přípravku Haloperidol-Richter.  
 
Plodnost  
Přípravek Haloperidol-Richter může zvyšovat hladiny hormonu nazývaného prolaktin, což může mít vliv 
na plodnost u mužů i žen. Máte-li v této věci jakékoli otázky, poraďte se se svým lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek Haloperidol-Richter může mít vliv na schopnosti řídit a používat nářadí nebo obsluhovat stroje. 
Nežádoucí účinky, jako je ospalost, mohou mít vliv na pozornost, zejména při prvním nasazení přípravku 
nebo  po  vysokých  dávkách.  Pokud  tuto  záležitost  napřed  neproberete  se  svým  lékařem,  neřiďte  ani 
neobsluhujte stroje ani nepoužívejte nástroje. 
  
3.  
Jak se přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok používá 
Jaké množství přípravku Vám bude podáno  
Množství přípravku Haloperidol-Richter a jak dlouho jej budete potřebovat, Vám sdělí lékař. Než účinky 
léku  pocítíte  naplno,  může  to  zabrat  nějaký  čas.  Lékař  Vám  na  začátku  bude  obvykle  podávat  nízkou 
dávku a poté ji upraví podle Vašich potřeb. Dávka haloperidolu bude záviset na:  
-  Vašem věku  
-  nemoci, pro kterou jste léčen(a)  
-  tom, zda nemáte problémy s ledvinami nebo játry  
-  jiných lécích, které užíváte.  
 
Dospělí  
-  Vaše zahajovací dávka se obvykle bude pohybovat mezi 1 a 5 mg.  
-  Mohou Vám být podávány další dávky, obvykle s odstupem 1 až 4 hodin.  
-  Za den Vám nebude podáno více než 20 mg. 
 
Starší osoby  
-  Léčba starších osob obvykle začíná na polovině nejnižší dávky pro dospělé.  
-  Dávka bude poté upravována, dokud lékař nenajde dávku, která Vám bude vyhovovat nejvíce.  
-  Denně Vám nebude podáno více než 5 mg, pokud Váš lékař nerozhodne, že vyšší dávka je potřebná.  
 
Jak se přípravek Haloperidol-Richter podává  
Přípravek  Haloperidol-Richter  bude  podávat  lékař  nebo  zdravotní  sestra.  Je  určen  k  intramuskulárnímu 
podání a podává se jako injekce do svalu.  
6/11 
 
 
Jestliže  dávku  vynecháte  nebo  pokud  dostanete  příliš  vysokou  dávku  přípravku  Haloperidol-
Richter  

Lék  Vám  bude  podávat  lékař  nebo  zdravotní  sestra,  takže  není  pravděpodobné,  že  byste  dávku 
vynechal(a) nebo že by Vám byla podána dávka příliš vysoká. Pokud máte obavy, sdělte to svému lékaři 
nebo zdravotní sestře.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Haloperidol-Richter 
Přípravek Haloperidol-Richter bude vysazován postupně, ledaže by lékař rozhodl jinak. Náhlé ukončení 
léčby může vyvolat účinky jako:  
-  pocit na zvracení a zvracení  
-  potíže se spaním.  
 
Vždy pečlivě dodržujte pokyny svého lékaře.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
Sledujte závažné nežádoucí účinky  
Svého  lékaře  nebo  zdravotní  sestru  ihned  informujte,  pokud  zaznamenáte  cokoli  z  následujícího,  nebo 
pokud na to máte podezření. Můžete potřebovat lékařské ošetření.  
 
Problémy se srdcem:  
-  abnormální srdeční rytmus – ten brání normálnímu fungování srdce a může vést ke ztrátě vědomí  
-  abnormálně zrychlený tep  
-  srdeční stahy mimo běžný rytmus.  
Problémy  se  srdcem  se  u  osob  používajících  přípravek  Haloperidol-Richter  vyskytují  s  četností  „méně 
časté“ (mohou postihnout až 1 ze 100 osob). U pacientů používajících tento lék došlo k náhlým úmrtím, 
nicméně  přesná  četnost  těchto  úmrtí  není  známa.  U  lidí  užívajících  antipsychotika  se  rovněž  objevila 
srdeční zástava (srdce přestane bít).  
 
Závažný problém nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“.  
Ten  způsobuje  vysokou  horečku,  těžkou  svalovou  ztuhlost  a  ztrátu  vědomí.  U  osob  používajících 
přípravek Haloperidol-Richter se vyskytuje vzácně (může postihnout až 1 z 1 000 osob).  
7/11 
 
Problémy s ovládáním pohybů těla nebo končetin (extrapyramidová porucha) jako:  
-  pohyby úst, jazyka, čelisti a někdy končetin (tardivní dyskineze)  
-  pocit neklidu nebo potíže stát v klidu, zvýšené pohyby těla  
-  pomalé nebo omezené pohyby těla, záškuby nebo svíjivé pohyby  
-  svalový třes nebo ztuhlost, šouravá chůze  
-  neschopnost pohybu  
-  nepřítomnost normálního výrazu v obličeji, který někdy vypadá jako maska. 
U osob používajících přípravek Haloperidol-Richter jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 
osob). Pokud Vás některý z těchto nežádoucích účinků postihne, můžete dostat další léky.  
 
Těžké alergické reakce, které mohou zahrnovat:  
-  otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla  
-  potíže s polykáním nebo dýcháním  
-  svědivou vyrážku (kopřivku).  
U  osob  používajících přípravek  Haloperidol-Richter  se  alergické reakce  vyskytují  s četností  méně  časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 osob).  
 
Krevní sraženiny v žilách, obvykle na nohou (hluboká žilní trombóza).  
Tyto sraženiny byly hlášeny u lidí užívajících antipsychotika. Známky hluboké žilní trombózy v nohách 
zahrnují  otok,  bolesti  a  zarudnutí  na  noze,  nicméně  sraženina  se  může  přesunout  do  plic,  kde  vyvolává 
bolesti  na  hrudi  a  potíže  s  dechem.  Krevní  sraženiny  mohou  být  velmi  závažné.  Jestliže  zpozorujete 
některý z těchto problémů, sdělte to ihned svému lékaři.  
Svému lékaři ihned sdělte, pokud zaznamenáte některý z výše uvedených závažných nežádoucích účinků.  
 
Další nežádoucí účinky  
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků nebo pokud na něj máte podezření, sdělte 
to svému lékaři.  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):  
-  pocit neklidu  
-  potíže se spánkem  
-  bolest hlavy.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  
-  těžké problémy s duševním zdravím, jako je víra ve věci, které nejsou skutečné (bludy) nebo vidění, 
pociťování, slyšení nebo cítění (čichem) věcí, které nejsou přítomny (halucinace)  
8/11 
-  deprese  
-  abnormální svalové napětí  
-  pocit točení hlavy, včetně točení hlavy při napřímení do sedu nebo postoje  
-  pocit ospalosti  
-  stáčení očí nahoru nebo rychlé pohyby očí, které nemůžete ovládnout  
-  problémy se zrakem, jako je rozmazané vidění  
-  nízký krevní tlak  
-  pocit na zvracení, zvracení  
-  zácpa  
-  sucho v ústech nebo zvýšené slinění  
-  kožní vyrážka  
-  neschopnost močit nebo se zcela vymočit  
-  potíže s dosažením a udržováním erekce (impotence)  
-  zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti  
-  změny, které se projeví v krevních testech jater.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):  
-  vliv  na  krvinky  –  nízké  počty  všech  typů  krvinek,  včetně  silného  poklesu  počtu  bílých  krvinek  a 
nízkého počtu krevních destiček (buněk, které napomáhají srážení krve) 
-  pocit zmatenosti  
-  ztráta pohlavní žádostivosti nebo její pokles  
-  záchvaty křečí 
-  ztuhlé svaly a klouby  
-  svalové křeče, záškuby nebo stahy, které nemůžete ovládat, včetně křeče v šíji, která vede ke stočení 
hlavy na jednu stranu  
-  problémy s chůzí  
-  dušnost  
-  zánět jater nebo problémy s játry, které vyvolávají zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka)  
-  zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo  
-  svědění  
-  nadměrné pocení  
-  změny  menstruačního  cyklu  (měsíčků),  jako  je  žádná  menstruace  nebo  dlouhá,  silná,  bolestivá 
menstruace  
-  neočekávaná tvorba mléka  
-  bolest v prsech nebo nepříjemné pocity v prsech  
-  vysoká tělesná teplota  
9/11 
-  otok vyvolaný hromaděním tekutin v těle.  
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):  
-  vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi  
-  zúžené dýchací cesty v plicích, což vyvolává dýchací potíže  
-  potíže s otevíráním úst nebo neschopnost ústa otevřít  
-  problémy s pohlavním stykem.  
 
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, ale jejich přesná četnost není známa:  
-  vysoká  hladina  antidiuretického  hormonu  v  krvi  (syndrom  nepřiměřené  sekrece  antidiuretického 
hormonu)  
-  nízké hladiny cukru v krvi  
-  otok  kolem  hlasivek  nebo  krátká  křeč  hlasivek,  což  může  vyvolávat  potíže  s  mluvením  nebo 
dýcháním  
-  náhlé selhání jater  
-  snížený průtok žluči ve žlučovodu  
-  šupinatá nebo olupující se kůže  
-  zánět malých cév, což vede ke kožní vyrážce s malými červenými nebo nachovými bulkami  
-  rozpad svalové tkáně (rhabdomyolýza)  
-  přetrvávající a bolestivá erekce  
-  zvětšení prsů u mužů  
-  nízká tělesná teplota.  
  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5.  
Jak přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25o C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
10/11 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6.  
Obsah balení a další informace  
Co přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok obsahuje 

Léčivou látkou je haloperidolum. 
Jedna ampulka o obsahu 1 ml obsahuje haloperidolum 5 mg. 

Pomocné látky jsou kyselina mléčná, voda pro injekci. 
 
Jak přípravek Haloperidol-Richter injekční roztok vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 
Balení: OPC ampulky z bezbarvého skla s modrým bodem v místě zlomu, o objemu 1 ml, krabička. 
Velikost balení: 5 x 1 ml v papírové krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  18. 1. 2018 
 
 
 
11/11