Lék Haloperidol-richter 1,5MG

Kód SÚKL
0002537  
Název LP
Haloperidol-richter (1,5mg Tbl Nob 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
50
Síla
1,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Haloperidolum
ATC skupina
HALOPERIDOL (N05AD01)

Složení

  1. Haloperidolum – 1,5 MG
  2. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  3. Gelatina – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Talcum – PL MG
  6. Solani Amylum – PL MG
  7. Maydis Amylum – PL MG
  8. Lactosum Monohydricum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls186055/2017 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Haloperidol-Richter 1,5 mg tablety 
haloperidolum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Haloperidol-Richter a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter užívat  
3. 
Jak se přípravek Haloperidol-Richter používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Haloperidol-Richter uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Haloperidol-Richter a k čemu se používá 
Název léčivého přípravku je Haloperidol-Richter.  
Přípravek  Haloperidol-Richter  obsahuje  léčivou  látku  haloperidol.  Ta  patří  do  skupiny  léků 
nazývaných „antipsychotika”.  
Přípravek Haloperidol-Richter se používá u dospělých, dospívajících a dětí při nemocech postihujících 
myšlení,  pocity  nebo  chování.  Ty  zahrnují  problémy  s  duševním  zdravím  (jako  je  schizofrenie  a 
bipolární porucha) a problémy s chováním.  
Tyto nemoci u Vás mohou vyvolat:  
-  pocit zmatenosti (delirium)  
-  vidění, slyšení, cítění věcí, které nejsou přítomné (halucinace)  
-  víru ve věci, které neexistují (bludy)  
-  neobvyklou podezřívavost (paranoia)  
-  silný pocit vzrušení, neklidu, nadšení, impulzivity nebo nadměrné aktivity  
-  silný pocit agresivity, nepřátelství nebo násilnictví.  
 
 
1/11 
U  dětí  a  dospívajících  se  přípravek  Haloperidol-Richter  používá  k  léčbě  schizofrenie  u  pacientů  ve 
věku 13 až 17 let a k léčbě poruch chování u pacientů ve věku 6 až 17 let. 
Přípravek Haloperidol-Richter se rovněž používá:  
-  u dospívajících a dětí ve věku 10 až 17 let a u dospělých ke kontrole pohybů nebo zvuků, které 
nemůžete ovládnout (tiky), například při těžkém Touretteově syndromu.  
-  u dospělých k usnadnění kontroly pohybů při Huntingtonově chorobě.  
 
Někdy  se  přípravek  Haloperidol-Richter  používá,  pokud  jiné  léky  nebo  způsoby  léčby  nefungovaly 
nebo pokud vyvolaly nepřijatelné nežádoucí účinky.  
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter užívat  
Přípravek Haloperidol-Richter neužívejte, pokud:  
-  jste  alergický(á)  na  haloperidol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou  v 
bodě 6)  
-  slabě vnímáte své okolí nebo máte neobvykle zpomalené reakce  
-  máte Parkinsonovu chorobu  
-  máte typ demence nazývaný „demence s Lewyho tělísky“  
-  máte progresivní supranukleární obrnu  
-  máte  onemocnění  srdce  nazývané  „prodloužený  interval  QT“  nebo  jiné  problémy  se  srdečním 
rytmem, které se projeví jako abnormální záznam na EKG (elektrokardiogram)  
-  trpíte srdečním selháním nebo jste v nedávné době měl(a) srdeční příhodu (srdeční infarkt)  
-  máte nízké hladiny draslíku v krvi, které nejsou léčeny  
-  užíváte některý z léků uvedených v části „Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter 
- Přípravek Haloperidol-Richter neužívejte, pokud užíváte některé léky na“.  
Pokud  se  na  Vás  cokoli  z  výše  uvedeného  vztahuje,  tento  lék  neužívejte.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte  se  předtím,  než  začnete  přípravek  Haloperidol-Richter  užívat,  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Haloperidol-Richter se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Závažné nežádoucí účinky  
Přípravek  Haloperidol-Richter  může  způsobit  problémy  se  srdcem,  s  ovládáním  pohybů  těla  nebo 
končetin  a  závažný  nežádoucí  účinek  nazývaný  „neuroleptický  maligní  syndrom“.  Rovněž  může 
způsobit závažné alergické reakce a krevní sraženiny. Během užívání přípravku si musíte být možnosti 
závažných  nežádoucích  účinků  vědom(a),  protože  můžete  potřebovat  bezodkladnou  lékařskou  péči. 
Viz část „Sledujte závažné nežádoucí účinky“ v bodě 4.  
Starší lidé a lidé s demencí  
U  starších  lidí  s  demencí  užívajících  antipsychotické  léky  byl  hlášen  mírný  nárůst  úmrtí  a  cévních 
mozkových příhod. Pokud jste starší člověk, poraďte se předtím, než začnete přípravek Haloperidol-
Richter užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména pokud trpíte demencí.  
 
Se svým lékařem nebo lékárníkem se poraďte, pokud:  
 
2/11 
-  máte pomalý tep, onemocnění srdce, nebo pokud někdo z užší rodiny náhle zemřel na problémy 
se srdcem  
-  máte nízký krevní tlak, nebo pokud se Vám při napřímení zatočí hlava  
-  máte nízké hladiny draslíku nebo hořčíku (nebo jiného „elektrolytu“) v krvi. Léčbu tohoto stavu 
určí Váš lékař  
-  jste kdykoli v minulosti měl(a) krvácení do mozku, nebo pokud Vám lékař řekl, že je u Vás větší 
pravděpodobnost cévní mozkové příhody, než u jiných lidí  
-  máte epilepsii, nebo pokud jste kdykoli v minulosti měl(a) záchvaty křečí  
-  máte problémy s ledvinami, játry nebo štítnou žlázou  
-  máte  vysoké  hladiny  hormonu  prolaktinu  v  krvi,  nebo  rakovinu,  která  může  být  vysokými 
hladinami prolaktinu způsobena (jako je rakovina prsu)  
-  máte nebo jste měl(a) krevní sraženiny, nebo pokud je má nebo měl někdo z Vaší rodiny 
-  máte deprese nebo bipolární poruchu a začínáte být depresivní.  
 
Může  být  třeba  Vás  pečlivěji  sledovat  a  může  být  nutné  změnit  množství  přípravku  Haloperidol-
Richter, které užíváte.  
Pokud  si  nejste  jistý(á),  zda  se  Vás  něco  z  výše  uvedeného  týká,  poraďte  se  předtím,  než  začnete 
přípravek Haloperidol-Richter užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Lékařské kontroly  
Váš  lékař  může  před  zahájením  léčby  přípravkem  Haloperidol-Richter  nebo  v  jejím  průběhu 
potřebovat, aby Vám byl natočen elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.  
 
Krevní testy  
Váš  lékař  může  před  zahájením  léčby  přípravkem  Haloperidol-Richter  nebo  v  jejím  průběhu 
požadovat,  aby  Vám  byla  zkontrolována  hladina  draslíku  nebo hořčíku  (nebo jiných  elektrolytů) v 
krvi.  
 
Děti do 6 let  
Přípravek  Haloperidol-Richter  se  u  dětí  mladších  6  let  nemá  používat.  To  proto,  že  u  této  věkové 
skupiny nebyl odpovídajícím způsobem hodnocen.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Přípravek Haloperidol-Richter neužívejte, pokud užíváte některé léky na:  
-  problémy  se  srdečním  rytmem  (jako je  amiodaron, dofetilid,  disopyramid,  dronedaron,  ibutilid, 
chinidin a sotalol)  
-  deprese (jako je citalopram a escitalopram)  
-  psychózy (jako je flufhenazin, levomepromazin, perfenazin, pimozid, prochlorperazin, promazin, 
sertindol, thiorizadin, trifluoperazin, triflupromazin a ziprasidon)  
 
3/11 
-  bakteriální  infekce  (jako  je  azithromycin,  klarithromycin,  erythromycin,  levofloxacin, 
moxifloxacin a telithromycin)  
-  plísňové infekce (jako je pentamidin)  
-  malárii (jako je halofantrin)  
-  pocit na zvracení a na zvracení (jako je dolasetron)  
-  rakovinu (jako je toremifen a vandetanib).  
Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte bepridil (na bolesti na hrudi nebo na snížení krevního 
tlaku) nebo methadon (lék proti bolesti a k léčbě drogové závislosti).  
Tyto  léky  mohou  zvýšit  pravděpodobnost  srdečních  problémů,  pokud  tedy  některý  z  nich  užíváte, 
poraďte se se svým lékařem a neužívejte přípravek Haloperidol-Richter (viz „Přípravek Haloperidol-
Richter neužívejte, pokud“).  
 
Pokud  současně  s  přípravkem  Haloperidol-Richter  užíváte  lithium,  může  být  potřebné  zvláštní 
sledování.  
Svého lékaře ihned informujte a oba léky přestaňte užívat, pokud se u Vás objeví:  
-  nevysvětlitelná horečka nebo nekontrolovatelné pohyby  
-  zmatenost, dezorientovanost a bolest hlavy, problémy s rovnováhou a ospalost.  
Jde o známky závažného stavu.  
 
Způsob  fungování  přípravku  Haloperidol-Richter  mohou  ovlivnit  některé  léky  nebo  mohou  zvýšit 
pravděpodobnost srdečních problémů  
Svého lékaře informujte, pokud užíváte:  
-  alprazolam nebo buspiron (na úzkost)  
-  duloxetin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum) nebo venlafaxin (na deprese)  
-  bupropion (na deprese nebo k odvykání kouření)  
-  karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin (na epilepsii) 
-  rifampicin (na bakteriální infekce)  
-  itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (na plísňové infekce)  
-  ketokonazol v tabletách (k léčbě Cushingova syndromu)  
-  indinavir, ritonavir nebo sachinavir (proti viru lidské imunodeficience nebo HIV)  
-  chlorpromazin nebo promethazin (proti pocitu na zvracení a zvracení)  
-  verapamil (na krevní tlak nebo problémy se srdcem).  
Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte další léky na snížení krevního tlaku, jako jsou tablety 
na odvodnění (diuretika).  
Pokud  některý  z  těchto  léků  užíváte,  může  Vám  lékař  chtít  změnit  dávku  přípravku  Haloperidol-
Richter.  
 
Přípravek Haloperidol-Richter může mít vliv na fungování následujících typů léků  
Svého lékaře informujte, pokud užíváte léky na:  
 
4/11 
-  uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry)  
-  bolest (silné léky proti bolesti)  
-  depresi (tricyklická antidepresiva)  
-  snížení krevního tlaku (jako je guanethidin a methyldopa)  
-  silné alergické reakce (adrenalin)  
-  poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo narkolepsii (známé jako stimulancia)  
-  Parkinsonovu chorobu (jako je levodopa)  
-  ředění krve (fenindion).  
Pokud některý z těchto léků užíváte, poraďte se předtím, než  začnete přípravek Haloperidol-Richter 
užívat, se svým lékařem.  
 
Přípravek Haloperidol-Richter a alkohol  
Pití alkoholu během užívání přípravku Haloperidol-Richter může vést k ospalosti a snížené pozornosti. 
To znamená, že si musíte dávat pozor na to, kolik alkoholu pijete. Pijete-li během užívání přípravku 
Haloperidol-Richter alkohol, sdělte to svému lékaři a informujte ho, kolik alkoholu pijete.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Těhotenství 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
požádejte  svého  lékaře  o  radu.  Lékař  Vám  může  doporučit,  abyste  přípravek  Haloperidol-Richter  v 
těhotenství neužívala.  
U  novorozenců  matek,  které  přípravek  Haloperidol-Richter  užívaly  v  posledních  3  měsících 
těhotenství (poslední trimestr), se mohou objevit následující problémy:  
-  svalový třes, ztuhlé nebo ochablé svalstvo  
-  ospalost nebo neklid  
-  problémy s dýcháním nebo příjmem potravy.  
Přesná četnost výskytu těchto problémů není známa. Pokud přípravek Haloperidol-Richter užíváte v 
těhotenství a Vaše dítě postihnou některé z těchto nežádoucích účinků, obraťte se na svého lékaře.  
 
Kojení 
Pokud kojíte nebo kojit hodláte, poraďte se se svým lékařem. To proto, že malá množství léku mohou 
prostupovat do mateřského mléka, a tak se dostat do dítěte. Váš lékař s Vámi probere rizika a přínosy 
kojení během užívání přípravku Haloperidol-Richter.  
 
Plodnost  
Přípravek Haloperidol-Richter může zvyšovat hladiny hormonu nazývaného prolaktin, což může mít 
vliv na plodnost u mužů i žen. Máte-li v této věci jakékoli otázky, poraďte se se svým lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek  Haloperidol-Richter  může  mít  vliv  na  schopnosti  řídit  a  používat  nářadí  nebo  obsluhovat 
stroje. Nežádoucí účinky, jako je ospalost, mohou mít vliv na pozornost, zejména při prvním nasazení 
 
5/11 
přípravku  nebo  po  vysokých  dávkách.  Pokud  tuto  záležitost  napřed  neproberete  se  svým  lékařem, 
neřiďte ani neobsluhujte stroje ani nepoužívejte nástroje. 
  
Přípravek Haloperido-Richter 1,5 mg tablety obsahuje 157 mg laktosy. 
Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  nesnášíte některé  cukry,  poraďte se se  svým  lékařem,  než  začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
3.  
Jak se přípravek Haloperidol-Richter užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý 
(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik přípravku máte užívat  
Kolik  tablet  a  jak  dlouho  je  máte  užívat,  Vám  sdělí  lékař.  Váš  lékař  Vám  rovněž  sdělí,  zda  máte 
přípravek  Haloperidol-Richter  užívat  jednou  nebo  vícekrát  denně.  Než  účinky  léku  pocítíte  naplno, 
může to chvíli trvat. Lékař Vám na začátku bude obvykle podávat nízkou dávku a poté ji upraví podle 
Vašich potřeb. Je velmi důležité, abyste užíval(a) správnou dávku.  
Vaše dávka haloperidolu bude záviset na:  
-  Vašem věku  
-  nemoci, pro kterou jste léčen(a)  
-  tom, zda nemáte problémy s ledvinami nebo játry  
-  jiných lécích, které užíváte.  
 
Dospělí  
-  Vaše dávka se obvykle bude pohybovat mezi 0,5 mg a 10 mg denně.  
-  Váš lékař může tuto dávku upravovat tak, aby nalezl dávku, která Vám bude nejvíce vyhovovat.  
-  Nejvyšší dávka, kterou dospělí užívají, závisí na stavu, pro který jste léčen(a), a pohybuje se v 
rozmezí 5 až 20 mg denně.  
 
Starší osoby  
-  Léčba starších osob obvykle začíná na dávce 0,5 mg každý den nebo na polovině nejnižší dávky 
pro dospělé.  
-  Počet  tablet,  které  budete  užívat,  pak  bude  upravován,  dokud  lékař  nenajde  dávku,  která  Vám 
bude vyhovovat nejvíce.  
-  Nejvyšší  dávka,  kterou  mají  starší  osoby  užívat, je  5 mg  denně,  pokud lékař  nerozhodne,  že je 
potřebná vyšší dávka.  
 
Děti a dospívající ve věku 6 až 17 let  
-  Dávka bude obvykle mezi 0,5 a 3 mg každý den.  
-  Dospívající do 17 let věku léčení kvůli schizofrenii nebo poruchám chování mohou dostávat vyšší 
dávku, až do 5 mg každý den.  
 
 
6/11 
Jak se přípravek Haloperidol-Richter užívá  
-  Přípravek Haloperidol-Richter je určen k perorálnímu podání (užívá se ústy).  
-  Tablety zapíjejte dostatečným množstvím vody.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Haloperidol-Richter, než jste měl(a)  
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Haloperidol-Richter,  než  Vám  bylo  doporučeno,  nebo  pokud 
přípravek Haloperidol-Richter užil někdo jiný, ihned se poraďte s lékařem nebo jděte na pohotovost do 
nejbližší nemocnice.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Haloperidol-Richter 
Pokud  jste dávku  zapomněl(a)  užít, užijte  další  dávku jako  obvykle.  Poté  pokračujte  v  užívání  léku 
podle doporučení lékaře.  
Nezdvojnásobujte následující dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Haloperidol-Richter 
Přípravek Haloperidol-Richter musíte vysazovat postupně, ledaže by Vám lékař dal jiný pokyn. Náhlé 
ukončení léčby může vyvolat účinky jako: 
-  pocit na zvracení a zvracení  
-  potíže se spánkem.  
 
Vždy pečlivě dodržujte pokyny, které Vám dal lékař.  
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Sledujte závažné nežádoucí účinky  
Svého  lékaře  ihned  informujte,  pokud  zaznamenáte  cokoli  z  následujícího,  nebo  pokud  na  to  máte 
podezření. Můžete potřebovat lékařské ošetření.  
 
Problémy se srdcem:  
-  abnormální srdeční rytmus – ten brání normálnímu fungování srdce a může vést ke ztrátě vědomí  
-  abnormálně zrychlený tep  
-  srdeční stahy mimo běžný rytmus.  
Problémy  se  srdcem  se  u  lidí  užívajících  přípravek  Haloperidol-Richter  vyskytují  s  četností  „méně 
časté“ (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí). U pacientů užívajících tento lék došlo k náhlým úmrtím, 
nicméně přesná četnost těchto úmrtí není známa. U lidí užívajících antipsychotika se rovněž objevila 
srdeční zástava (srdce přestane bít).  
 
 
7/11 
Závažný problém nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“.  
Ten  způsobuje  vysokou  horečku,  těžkou  svalovou  ztuhlost  a  ztrátu  vědomí.  U  lidí  užívajících 
přípravek Haloperidol-Richter se vyskytuje vzácně (může postihnout až 1 z 1 000 lidí).  
 
Problémy s ovládáním pohybů těla nebo končetin (extrapyramidová porucha) jako:  
-  pohyby úst, jazyka, čelisti a někdy končetin (tardivní dyskineze)  
-  pocit neklidu nebo potíže stát v klidu, zvýšené pohyby těla  
-  pomalé nebo omezené pohyby těla, záškuby nebo svíjivé pohyby  
-  svalový třes nebo ztuhlost, šouravá chůze  
-  neschopnost pohybu  
-  nepřítomnost normálního výrazu v obličeji, který někdy vypadá jako maska.  
U osob užívajících přípravek Haloperidol-Richter jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 
osob). Pokud Vás některý z těchto nežádoucích účinků postihne, můžete dostat další léky.  
 
Těžké alergické reakce, které mohou zahrnovat:  
-  otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla  
-  potíže s polykáním nebo dýcháním  
-  svědivou vyrážku (kopřivku).  
U osob užívajících přípravek Haloperidol-Richter se alergické reakce vyskytují s četností méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 osob).  
 
Krevní sraženiny v žilách, obvykle na nohou (hluboká žilní trombóza).  
Tyto  sraženiny  byly  hlášeny  u  lidí  užívajících  antipsychotika.  Známky  hluboké  žilní  trombózy  v 
nohách zahrnují otok, bolest a zarudnutí na noze, nicméně sraženina se může přesunout do plic, kde 
vyvolává  bolest  na  hrudi  a  potíže  s  dechem.  Krevní  sraženiny  mohou  být  velmi  závažné.  Jestliže 
zpozorujete některý z těchto problémů, sdělte to ihned svému lékaři.  
 
Svému  lékaři  ihned  sdělte,  pokud  zaznamenáte  některý  z  výše  uvedených  závažných  nežádoucích 
účinků. 
 
Další nežádoucí účinky  
Pokud zaznamenáte některý  z následujících nežádoucích účinků nebo pokud na něj máte podezření, 
sdělte to svému lékaři.  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):  
-  pocit neklidu  
-  potíže se spánkem  
-  bolest hlavy.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  
 
8/11 
-  těžké  problémy  s  duševním  zdravím,  jako  je  víra  ve  věci,  které  nejsou  skutečné  (bludy)  nebo 
vidění, pociťování, slyšení nebo cítění (čichem) věcí, které nejsou přítomny (halucinace)  
-  deprese  
-  abnormální svalové napětí  
-  pocit točení hlavy, včetně točení hlavy při napřímení do sedu nebo postoje  
-  pocit ospalosti  
-  stáčení očí nahoru nebo rychlé pohyby očí, které nemůžete ovládnout  
-  problémy se zrakem, jako je rozmazané vidění  
-  nízký krevní tlak  
-  pocit na zvracení, zvracení  
-  zácpa  
-  sucho v ústech nebo zvýšené slinění  
-  kožní vyrážka  
-  neschopnost močit nebo se zcela vymočit  
-  potíže s dosažením a udržováním erekce (impotence)  
-  zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti  
-  změny, které se projeví v krevních testech jater.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):  
-  vliv na krvinky – nízké počty všech typů krvinek, včetně silného poklesu počtu bílých krvinek a 
nízkého počtu krevních destiček (buněk, které napomáhají srážení krve)  
-  pocit zmatenosti  
-  ztráta pohlavní žádostivosti nebo její pokles  
-  záchvaty křečí  
-  ztuhlé svaly a klouby  
-  svalové  křeče,  záškuby  nebo  stahy,  které  nemůžete  ovládat,  včetně  křeče  v  šíji,  která  vede  ke 
stočení hlavy na jednu stranu  
-  problémy s chůzí  
-  dušnost  
-  zánět jater nebo problémy s játry, které vyvolávají zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka)  
-  zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo  
-  svědění  
-  nadměrné pocení  
-  změny  menstruačního  cyklu  (měsíčků),  jako  je  žádná  menstruace  nebo  dlouhá,  silná,  bolestivá 
menstruace  
-  neočekávaná tvorba mléka  
-  bolest v prsech nebo nepříjemné pocity v prsech  
-  vysoká tělesná teplota  
-  otok vyvolaný hromaděním tekutin v těle. 
 
9/11 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):  
-  vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi  
-  zúžené dýchací cesty v plicích, což vyvolává dýchací potíže  
-  potíže s otevíráním úst nebo neschopnost ústa otevřít  
-  problémy s pohlavním stykem.  
 
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, ale jejich přesná četnost není známa:  
-  vysoká hladina antidiuretického hormonu v krvi (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického 
hormonu)  
-  nízké hladiny cukru v krvi  
-  otok  kolem  hlasivek  nebo  krátká  křeč  hlasivek,  což  může  vyvolávat  potíže  s  mluvením  nebo 
dýcháním  
-  náhlé selhání jater  
-  snížený průtok žluči ve žlučovodu  
-  šupinatá nebo olupující se kůže  
-  zánět malých cév, což vede ke kožní vyrážce s malými červenými nebo nachovými bulkami  
-  rozpad svalové tkáně (rhabdomyolýza)  
-  přetrvávající a bolestivá erekce  
-  zvětšení prsů u mužů  
-  nízká tělesná teplota.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5.  
Jak přípravek Haloperidol-Richter uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
10/11 
 
6.  
Obsah balení a další informace  
Co přípravek Haloperidol-Richter obsahuje 
Léčivou látkou je haloperidolum. 
Jedna tableta obsahuje haloperidolum 1,5 mg. 
Pomocnými látkami jsou 
bramborový  škrob,  kukuřičný  škrob,  želatina,  mastek,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý.  
 
Jak přípravek Haloperidol-Richter vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety se zkosenými hranami s vyraženým označením I | I na jedné 
straně. 
PVC/Al blistr v papírové krabičce. Balení obsahuje 50 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. 
Na Strži 65, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 261 141 200 
e-mail: info@richtergedeon.cz 
   
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  18. 1. 2018 
 
 
11/11