Lék Lithium Carbonicum Slovakofarma 300MG

Kód SÚKL
0002481  
Název LP
Lithium Carbonicum Slovakofarma (300mg Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
300MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Lithii Carbonas
ATC skupina
LITHIUM (N05AN01)

Složení

  1. Lithii Carbonas – 300 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Caseinum Formaldehydatum – PL MG
  5. Calcii Stearas – PL MG
  6. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls101386/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Lithium carbonicum Slovakofarma 
300 mg, tablety 
lithii carbonas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma 
užívat 
3. 
Jak se přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou je lithium, které patří do skupiny látek nazývaných stabilizátory nálady. Lithium se 
používá k léčbě mánie (chorobně povznesená nálada), ke snížení agresivity a zrychleného toku 
myšlenek. Přispívá ke stabilitě nálady. Taktéž se používá k podpoře abstinence při chronickém 
zneužívání alkoholu a drogové závislosti a k léčbě některých forem sexuálních úchylek. 
Přípravek se používá i k léčbě a prevenci bipolární afektivní poruchy (tj. duševní onemocnění 
projevující se příliš vzrušeným chováním, které se střídá s duševní skleslostí a sklíčeností).  
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma 
užívat 
 
Neužívejte přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma: 

jestliže jste alergický(á) na lithium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

při závažném onemocnění ledvin; 

při srdeční nedostatečnosti; 

při snížené hladině sodíku. Tato situace může nastat v případě odvodnění organismu nebo při 
dietě s nízkým obsahem sodíku; 

během kojení; 

pokud máte Addisonovu chorobu, kdy tělo produkuje nedostatečné množství hormonů, a která 
se projevuje jako únava, slabost, závratě a ztmavnutí kůže; 

pokud Vy nebo někdo ve Vaší rodině má Brugadův syndrom. To je vzácné onemocnění srdce 
způsobující poruchy rytmu, které mohou mít za následek zástavu srdce. 
 
Upozornění a opatření 
Strana 1 (celkem 5) 
Před užitím přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Opatrnosti je zapotřebí: 

pokud užíváte léky k léčbě epilepsie; 

trpíte-li poruchami srdečního rytmu; 

trpíte-li onemocněním ledvin; 

trpíte-li onemocněním štítné žlázy; 

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s 
tvorbou krevních sraženin v cévách; 

pokud jste staršího věku; 

pokud se u Vás objeví obtíže, jako je průjem, zvracení, pocit na zvracení, nadměrné pocení – 
stavy, při kterých může nastat odvodnění; 

pokud máte chřipku, jste nachlazení nebo máte infekci močových cest. 
 
Měl(a) byste se ujistit, že Vaše strava a příjem tekutin je v normě, abyste mě(a)i zabezpečenou stabilní 
rovnováhu tekutin a elektrolytů, zejména ve velmi horkém počasí nebo při fyzicky namáhavé aktivitě. 
Pokud jste dlouhodobě léčen(a) lithiem, Váš lékař Vám dá pokyny ohledně příznaků toxicity lithia. Při 
prvním náznaku toxicity se poraďte se svým lékařem a je potřebné zkontrolovat hladiny lithia. Váš 
lékař Vám také bude pravidelně kontrolovat funkci ledvin, srdce a štítné žlázy. 
 
Nádory ledvin: U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, kteří dostávali lithium více než 10 let, 
může být riziko rozvoje benigních (nezhoubných) nebo maligních (zhoubných) nádorů ledvin 
(mikrocyst, onkocytomů nebo karcinomu ledvin ze sběrných kanálků). U těchto pacientů je potřebná 
pravidelná kontrola ledvin ultrazvukem, a to i po ukončení užívání lithia. 
 
Obraťte se na svého lékaře, pokud se u Vás objeví přetrvávající bolest hlavy a/nebo poruchy vidění, 
zvýšená žízeň a abnormálně velká tvorba moči. 
 
Děti a dospívající 
Použití u dětí se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte: 
-  diuretika (léky na odvodnění); 
-  nesteroidní protizánětlivé léky (léky proti bolesti, jako je ibuprofen nebo diklofenak); 
-  antibiotika, jako je např. doxycyklin, metronidazol nebo erythromycin; 
-  steroidy k léčbě zánětu nebo alergií, jako je prednison, betamethazon nebo hydrokortizon; 
-  teofylin k léčbě dýchacích obtíží; 
-  kofein, který se nachází v některých volně prodejných lécích k léčbě bolesti; 
-  léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem, jako je enalapril, losartan, 
valsartan apod.; 
-  antacida (léky neutralizující žaludeční kyselinu), jako je např. hydrogenuhličitan sodný; 
-  kalcitonin (hormon používaný k léčbě zvýšené hladiny vápníku v krvi způsobené nádorem, 
k léčbě Pagetovy choroby kostí nebo k prevenci úbytku kostní tkáně u nepohyblivých 
pacientů); 
-  antiarytmika používaná k léčbě poruch srdečního rytmu, jako je chinidin, disopyramid nebo 
amiodaron; 
-  myorelaxancia (léky používané ke snížení svalového napětí). 
 
Následující léky mohou zvýšit riziko vzniku neurologických nežádoucích účinků v případě, že 
jsou užívány současně s přípravkem Lithium carbonicum Slovakofarma 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

-  léky používané k léčbě deprese (např. fluvoxamin, paroxetin, fluoxetin) nebo k léčbě migrény 
(triptany); 
-  léky používané k léčbě psychiatrických onemocnění (např. haloperidol, flupentixol, diazepam, 
tioridazin, amisulprid, flufenazin, chlorpromazin, klozapin); 
-  metyldopa (lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku); 
-  léky používané k léčbě bolesti na hrudi (angina pectoris) nebo vysokého krevního tlaku, jako 
je diltiazem nebo verapamil; 
-  karbamazepin používaný k léčbě epilepsie, silné bolesti při poškození nervu nebo bipolární 
poruchy. 
 
Přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma s jídlem a pitím 
Při používání tohoto přípravku je velmi důležité pít dostatečné množství tekutin a mít dobře 
vyváženou stravu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Ženy v plodném věku by měly při léčbě tímto přípravkem užívat vhodnou antikoncepci. 
Přípravek se nemá užívat během prvního trimestru (první tři měsíce) těhotenství, protože může 
způsobit vrozené vady. Nemá se užívat ani v dalších měsících těhotenství. Nicméně v nezbytných 
případech může Váš lékař rozhodnout o pokračování léčby i během těhotenství, bude Vás však 
pravidelně kontrolovat. Doporučuje se přerušení léčby lithiem krátce před porodem a znovuzahájení 
léčby několik dní po porodu. Těhotné ženy se musí vyhnout nadměrnému pocení (cvičení, sauna). 
 
U novorozenců, jejichž matky užívaly Lithium carbonicum Slovakofarma v posledním trimestru 
(poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo 
slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte 
objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Přípravek se nesmí užívat během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a 
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 
 
Přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  Jak se přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvykle se v léčbě onemocnění užívá 4 až 6 tablet denně.  
Je-li třeba předejít onemocněním nebo zabránit jejich návratu, obvykle se užívají 3 až 4 tablety denně. 
Tablety se užívají ve stejnou dobu, jedenou nebo dvakrát denně, přesně podle pokynů lékaře. 
Váš lékař bude v průběhu léčby provádět krevní testy ke stanovení hladiny lithia. 
 
Tablety se užívají před jídlem nebo s jídlem, polykají se celé s dostatečným množstvím tekutin. 
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji spolknout celou. Tablety se nesmí 
drtit ani žvýkat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma, než jste měl(a) 

Pokud jste požil více tablet, než Vám nařídil lékař, nebo při náhodném požití tablety dítětem, ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
Předávkování se může projevit více příznaky: ztrátou chuti k jídlu, průjmem, zvracením, svalovou 
slabostí, poruchou koordinace, ospalostí nebo otupělostí, závratěmi, rychlými a kmitavými pohyby 
očí, zvoněním v uších, rozmazaným viděním, poruchou řeči, silným třesem, svalovými křečemi, 
problémy se srdcem, odvodněním a poruchou elektrolytů. V závažných případech může nastat 
nadměrná tvorba zředěné moči a nedostatečná funkce ledvin se zvyšující se zmateností, křečemi, 
kómatem a úmrtím. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma 
Bez porady s lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Po 
svévolném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, 
jestliže zpozorujete příznaky vzniku krevní sraženiny 
v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které 
mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. 
 
Frekvenci nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit: 
-  Poruchy krve (zvýšený počet bílých krvinek). 
-  Poruchy endokrinního systému (zvětšení štítné žlázy, snížená funkce štítné žlázy, zvýšená 
sekrece hormonů příštítných tělísek, zvýšená hladina vápníku nebo hořčíku v krvi). 
-  Zvýšení tělesné hmotnosti. 
-  Zmatenost, poruchy libida, delirium (blouznění). 
-  Závrať, poruchy vědomí, abnormální reflexy, křeče, změny ve funkci mozku, poruchy 
koordinace a rovnováhy, mimovolní pohyby očí. Tyto stavy mohou vést k pádu. 
-  Mírný třes rukou, porucha výslovnosti, mimovolní stahy svalů, zvýšený nitrolební tlak 
způsobující bolest hlavy, poruchy paměti, poškození v periferním nervovém systému. 
-  Poruchy srdce (poškození srdečního svalu, poruchy srdečního rytmu). 
-  Břišní potíže, porucha chuti, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zvýšená tvorba slin, sucho 
v ústech. 
-  Lupénka, akné, alergické vyrážky, vypadávání vlasů, kožní vřed, kopřivka. 
-  Svalová slabost, rozpad svalů vedoucí k poškození ledvin. 
-  Pocit žízně, časté a nadměrné močení, zhoršení funkce ledvin, benigní/maligní nádory ledvin 
(mikrocysty, onkocytomy nebo karcinom ledvin ze sběrných kanálků) (u dlouhodobé léčby). 
-  Poruchy potence. 
-  Otoky, únava. 
 
Některé méně závažné nežádoucí účinky, jako je nevolnost, celková nepohoda a závratě, se často 
vyskytují na začátku léčby, ale obvykle se vytratí po prvních několika dnech užívání lithia. 
 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce a lahvičku v krabičce, aby 
byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma obsahuje 
Léčivou látkou je lithii carbonas 300 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein, kalcium-stearát, 
mastek. 
 
Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravkubílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na  stejné 
dávky. 
Tablety jsou baleny ve skleněné lahvičce uzavřené umělohmotným šroubovacím uzávěrem s PVC 
vložkou a v krabičce. 
Velikost balení100 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.8.2015