Lék Marcaine 0,5% 5MG/ML

Kód SÚKL
0002439  
Název LP
Marcaine 0,5% (5mg/ml Inj Sol 5x20ml)
Cesta podání
Epidurální/intraartikulární podání/infiltrace (EPD/IAT/IFL)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X20ML
Síla
5MG/ML
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Bupivacaini Hydrochloridum
ATC skupina
BUPIVAKAIN (N01BB01)

Složení

  1. Bupivacaini Hydrochloridum – 100 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Natrii Hydroxidi Solutio
  4. Acidum Hydrochloricum
  5. Aqua Pro Iniectione – 20 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls212197/2014 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Marcaine 0,5%, injekční roztok 
bupivacaini hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je Marcaine 0,5% a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine 0,5% používat 
3. 
Jak se Marcaine 0,5% používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Marcaine 0,5% uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Marcaine 0,5% a k čemu se používá 
 
Marcaine 0,5% obsahuje léčivou látku bupivakain hydrochlorid. Patří do skupiny léčivých přípravků, 
které se nazývají lokální anestetika. 
 
Marcaine 0,5% se používá ke znecitlivění (anestezii) částí těla. Používá se k odstranění vnímání 
bolesti nebo k odstranění bolesti. Může se použít: 
 
k znecitlivění částí těla v průběhu chirurgických výkonů (operace) u dospělých a dospívajících 
starších než 12 let. 
 
k odstranění bolesti u dospělých a dětí starších než 1 rok. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine 0,5% používat 
 
Zvláštní pozornost vyžadují děti mladší než 12 let, neboť některé postupy regionální anestezie (ztráta 
vnímání bolesti) přípravkem Marcaine 0,5% v průběhu chirurgických zákroků nebyly u této věkové 
kategorie stanoveny. 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Marcaine 0,5% nebyla stanovena u dětí do 1 roku. 
 
Nepoužívejte Marcaine 0,5% jestliže: 
 
jste alergický(á) na bupivakain hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
jste alergický(á) na jiná lokální anestetika ze stejné třídy (např. lidokain nebo ropivakain). 
 
máte kožní infekci v místě, kde má být anestetikum podáno. 
 
máte kardiogenní šok (situace, kdy srdce nepumpuje dost krve do krevního oběhu). 
 
máte hypovolemický šok (velmi nízký krevní tlak vedoucí ke kolapsu). 
 
máte problémy se srážlivostí krve. 
 
máte zánět míchy nebo mozku (meningitida, poliomyelitida, spondylitida). 
1/5 
 
 
máte úpornou bolest hlavy způsobenou krvácením do mozku. 
 
máte problémy s míchou v důsledku chudokrevnosti. 
 
máte otravu krve (septický zánět krve). 
 
měl(a) jste nedávno úraz páteře, tuberkulózu páteře nebo nádor páteře. 
 
Jestliže se některá z výše uvedených okolností vztahuje také na Vás, lékař Vám nesmí podat tento 
léčivý přípravek. Pokud si nejste jist(a), poraďte se s lékařem ještě dříve než Vám přípravek podá. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím Marcaine 0,5% se poraďte se svým lékařem. 
 
 
Pokud máte nemocné srdce, játra nebo ledviny, neboť může být potřebné, aby lékař upravil 
dávku přípravku. 
 
Pokud jste starší pacient v celkově špatném zdravotním stavu 
 
Pokud trpíte částečnou nebo kompletní blokádou převodního systému srdce 
 
Pokud jste v pokročilém stádiu těhotenství 
 
Pokud se léčíte antiarytmiky třídy III (např. amidaron) 
 
Pokud máte zadrženou tekutinu v oblasti břicha. 
 
Máte žaludeční nádor. 
 
Máte menší objem krve (hypovolémii). 
 
Máte tekutinu na plicích. 
 
Další léčivé přípravky a Marcaine 0,5% 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které 
možná budete užívat. Je to důležité proto, že Marcaine 0,5% může ovlivnit účinek jiných léků a jiné 
léky mohou ovlivnit účinek přípravku Marcaine 0,5%. 
 
Lékaře informujte zejména o následujících lécích: 
 
léčivé přípravky k léčbě nepravidelné srdeční akce (arytmie), např. s lidokainem, mexiletinem 
nebo amiodaronem. 
 
léčivé přípravky k zabránění srážení krve (antikoagulancia). 
 
Lékař potřebuje být informován o těchto léčivých přípravcích, aby použil správnou dávku přípravku 
Marcaine 0,5%. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po podání přípravku Marcaine 0,5% můžete pociťovat ospalost a též rychlost Vašich reakcí může být 
změněna. Lékař rozhodne, zda se můžete aktivně účastnit silničního provozu nebo používat stroje a 
nástroje. 
 
 
3. 
Jak se Marcaine 0,5% používá 
 
Lékař Vám podá Marcaine 0,5%, neboť ví, jak přípravek správně podat. 
 
Potřebnou dávku určí lékař na základě potřebného rozsahu odstranění bolesti a podle části Vašeho 
těla, kam bude přípravek podán. Závisí též na Vaší tělesné hmotnosti, věku a celkové kondici. 
Obvykle postačí podat jednu dávku, ale pokud by se chirurgický výkon protáhnul, lze podat další 
dávku nebo podat přípravek jako pomalou infuzi. 
 
2/5 
Místo podání přípravku závisí na tom, k jakému účelu je podáván. Lékař Vám přípravek podá na 
jedno z následujích míst: 
 
poblíž místa, které má být znecitlivěno. 
 
do místa, které může být vzdáleno od místa znecitlivění. To platí pro případy, kdy dostanete 
epidurální injekci (injekci do páteře, do oblasti, která obklopuje míšní kanál). 
 
Jakmile je přípravek Marcaine podán některým z těchto způsobů, nervová vlákna přestanou vést 
podněty/bolestivé impulzy směrem k mozku. Po ukončení chirurgického výkonu dojde postupně 
k odeznění tohoto účinku. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Marcaine 0,5%, než bylo potřeba 
Závažné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine 0,5% jsou nepravděpodobné. 
Takové nežádoucí účinky vyžadují zvláštní léčbu a lékař, který Vás léčí tímto přípravkem je 
obeznámen s řešením takových situací. Prvními příznaky předávkování přípravkem Marcaine 0,5% 
jsou obvykle: 
 
pocit závratě a točící se hlavy. 
 
necitlivost rtů a okolí úst. 
 
necitlivost jazyka. 
 
problémy se slyšením. 
 
problémy s viděním. 
 
Aby se snížilo riziko závažných nežádoucích účinků, lékař přestane podávat Marcaine 0,5%, jakmile 
se tyto příznaky objeví. To také znamená, že pokud byste pociťoval(a) výše uvedené příznaky, 
informujte okamžitě lékaře. 
 
Závažnější nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine 0,5% zahrnují svalové záškuby, 
svalové křeče a ztrátu vnímání. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
V závislosti na typu požadované analgezie (ztráta vnímání bolesti) je přípravek Marcaine 0,5% 
podáván pomalu do epidurálního prostoru (oblast, která obklopuje míšní kanál) nebo jiných částí těla 
anesteziologem, který je zkušený v oblasti anestetických technik u dětí. Dávka závisí na věku a tělesné 
hmotnosti pacienta a určí ji anesteziolog. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Závažné alergické reakce (jsou vzácné, postihují méně než 1 pacienta z 10) 
Pokud se dostaví závažná alergická reakce, řekněte to hned lékaři. Příznaky takové reakce zahrnují 
náhlý vznik: 
 
otoku obličeje, rtů, jazyka a krku. V důsledku toho je nesnadné polknout. 
 
závažný nebo náhlý otok rukou, nohou a kotníků. 
 
obtížné dýchání. 
 
závažné svědění kůže s puchýři. 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

 
nízký krevní tlak. Můžete pociťovat závrať nebo točení hlavy. 
 
pocit nevolnosti (nucení na zvracení).  
 
Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10) 
 
nevolnost (zvracení). 
3/5 
 
pocit závratě. 
 
pocit píchání a bodání v kůži. 
 
vysoký krevní tlak. 
 
pomalá činnost srdce. 
 
problémy s vylučováním vody (hromadění vody v těle). 
 
Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100) 
 
pocit točící se hlavy. 
 
záškuby (křeče). 
 
necitlivost jazyka nebo okolí úst. 
 
zvonění v uších nebo zvýšená citlivost na zvukové podněty. 
 
potíže s mluvením. 
 
neostré vidění. 
 
ztráta vnímání. 
 
třes (chvění). 
 
svalové záškuby. 
 
Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000) 
 
dvojité vidění. 
 
nervové poškození, které může vést ke změnám vnímání nebo svalová slabost (neuropatie). 
Může zahrnovat i poškození periferních nervů. 
 
zánět pleny, která obklopuje míchu (arachnoiditida). Příznaky zánětu zahrnují bodání nebo 
palčivou bolest v dolní části zad nebo nohách a brnění, necitlivost nebo slabost v nohách. 
 
slabost v nohách či úplná nehybnost nohou. 
 
nepravidelná srdeční akce (arytmie). Může ohrožovat život pacienta. 
 
zpomalené dýchání nebo zástava dechu nebo zástava srdce. Může ohrožovat život pacienta. 
 
Další nežádoucí účinky, které byly pozorovány u jiných lokálních anestetik a které se mohou 
objevit i u přípravku Marcaine 0,5%: 

 
problémy s jaterními enzymy. K této komplikaci může dojít, pokud byste dostával(a) přípravek 
po delší dobu. 
 
poškození nervů. Vzácně mohou být tyto problémy trvalé. 
 
slepota, která není trvalá, nebo problémy s okohybnými svaly, které mohou trvat značně dlouho. 
K těmto problémům může dojít při podání anestetika do blízkosti oka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100  41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné jako u dospělých. 
 
 
5. 
Jak Marcaine 0,5% uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
4/5 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
„Použitelné do:“  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. 
 
Váš lékař nebo nemocnice obvykle uchovává Marcaine 0,5%. Personál je zodpovědný za správné 
uchovávání, zacházení a používání přípravku Marcaine 0,5%. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Marcaine 0,5% obsahuje 
 

Léčivou látkou je bupivacaini hydrochloridum (bupivakain hydrochlorid). Jedna lahvička 
obsahuje bupivacaini hydrochloridum odpovídající 5 mg bupivacainum v 1ml roztoku. 

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného a/nebo 
kyselina chlorovodíková a voda na injekci. 
 
Jak Marcaine 0,5% vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Marcaine 0,5% je čirý bezbarvý injekční roztok ve skleněných lahvičkách pro jednorázové použití. 
Lahvičky jsou opatřeny pryžovým uzávěrem, hliníkovým pertlem a plastovou krytkou a jsou umístěny 
v papírové krabičce. 
 
Velikost balení: 5x20 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AstraZeneca UK Limited 
2 Kingdom Street 
London W2 6BD 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Recipharm Monts 
372 60 Monts 
Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
tel. +420 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.1.2015 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká 
republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz 
5/5