Lék Entizol 500MG

Kód SÚKL
0002430  
Název LP
Entizol (500mg Vag Tbl 10)
Cesta podání
Vaginální podání (VAG)
Léková forma
Vaginální tableta
Velikost balení
10
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Metronidazolum
ATC skupina
METRONIDAZOL (G01AF01)

Složení

  1. Metronidazolum – 500 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Povidonum – PL MG
  4. Crospovidonum – PL MG
  5. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  6. Acidum Stearicum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls300191/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Entizol 
500 mg, vaginální tablety 
 
Metronidazolum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Entizol a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Entizol užívat  
3. 
Jak se přípravek Entizol užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Entizol uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Entizol a k čemu se používá  
 
Entizol jsou vaginální tablety obsahující metronidazol. Entizol patří do skupiny léků zvané 
gynekologika, antiinfektiva, antiseptika a imidazolové deriváty. 
 
Léčivá látka přípravku, metronidazol, působí proti řadě prvoků vyvolávajících infekční onemocnění u 
lidí a proti některým bakteriím. 
 
Metronidazol se užívá při léčbě infekcí vyvolaných některými prvoky, jako jsou trichomoniáza, 
amébiáza, lambliáza. Entizol v lékové formě vaginálních tablet se užívá k lokální léčbě trichomoniázy 
vyvolané Trichomonas vaginalis a bakteriální vaginózy způsobené bakteriemi Gardenella vaginalis
Bacteroides species a Mycoplasma hominis
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Entizol užívat  
 
Neužívejte Entizol 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
-  jestliže jste v posledních 14 dnech užívali disulfiram (léčivo používané při odvykací léčbě 
alkoholismu) nebo amiodaron, astemizol nebo terfenadin 
-  jestliže jste v prvním trimestru těhotenství 
-  jestliže kojíte. Metronidazol je vylučován do mateřského mléka, kde dosahuje stejných hodnot 
jako v plazmě. Pokud je léčba nezbytná, musí být kojení přerušeno. 
 
Upozornění a opatření  
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Entizol je zapotřebí: 


jestliže máte těžké jaterní onemocnění (metronidazol se metabolizuje pomalu, což vede ke 
kumulaci metronidazolu a jeho metabolitů v plazmě u pacientů trpících epilepsií či jiným 
neurologickým onemocněním (po systémovém podání metronidazolu se vyskytly záchvaty křečí 
a periferní neuropatie) 

jestliže máte snížený počet bílých krvinek – leukopenii (Entizol vaginální tablety může vyvolat 
nebo zhoršit leukopenii, zejména při dlouhodobém nebo opakovaném podávání). 

jste-li těhotná. Entizol se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství. Entizol by neměl být 
používán během těhotenství nebo jen v případech, kdy předpokládaný přínos léčby převáží 
jakékoliv riziko pro dítě. 
 
Během léčby Entizolem a alespoň jeden den po jejím ukončení nesmějí být požívány alkoholické 
nápoje, protože by mohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků (viz. bod 3). 
 
Někdy se při léčbě může vyskytnout vaginální či děložní kandidóza. V tom případě se na doporučení 
lékaře musí léčba doplnit vhodným protiplísňovým přípravkem. 
 
U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů s Cockayneovým syndromem hlášeny případy 
závažné jaterní toxicity / akutního jaterního selhání, včetně případů se smrtelným důsledkem.  
Jestliže trpíte Cockayneovým syndromem, váš lékař má během léčby metronidazolem i po jejím 
ukončení pravidelně sledovat vaše jaterní funkce.  
Okamžitě informujte svého lékaře a přestaňte metronidazol (po)užívat, jestliže se u vás objeví:  
•  
bolest břicha, nechutenství, pocit na zvracení, horečka, malátnost, únava, žloutenka, tmavá moč, 
světle žlutě zbarvená stolice nebo svědění. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Entizol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Metronidazol užívaný v kombinaci s kumarinovými deriváty (např. kumarin - prekurzor pro různé 
antikoagulanty, warfarin – antikoagulant, léky proti srážení krve) může prodloužit protrombinový čas. 
Aktivátory mikrosomálních enzymů, jako např. fenytoin nebo fenobarbital (pro léčbu epilepsie), 
mohou urychlit eliminaci metronidazolu, zatímco látky potlačující mikrosomální enzymy, jako je 
cimetidin (blokátor histaminu, užívaný pro žaludeční obtíže), mohou prodloužit jeho biologický 
poločas. 
 
Metronidazol může zvýšit plasmatické koncentrace lithia a tím jeho toxicitu. Pokud je současné 
podávání nevyhnutelné, sérové hladiny lithia a kreatininu musí být monitorovány. 
 
Metronidazol může zvýšit alkoholovou toxicitu. Požití alkoholu během léčby Entizolem může vyvolat 
nežádoucí účinky jako návaly, pocení, bolesti hlavy, nauzeu, zvracení a bolesti v horní části břicha. 
 
Současné podávání disulfiramu (lék, který je používán v léčbě závislosti na alkoholu) je spojováno 
s akutní psychózou a vede ke stavům zmatenosti. Entizol by neměl být podáván dříve než 2 týdny po 
přerušení léčby disulfiramem. 
 
Metronidazol může ovlivnit některé laboratorní nálezy (AST, ALT, LDH, triglyceridy, glukozovou 
kinázu, leukocyty). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Entizol se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství. Entizol by neměl být používán během 
těhotenství nebo jen v případech, kdy předpokládaný přínos léčby převáží jakékoliv riziko pro dítě. 
 

Nepoužívejte Entizol po dobu kojení. Metronidazol je vylučován do mateřského mléka, kde dosahuje 
stejných hodnot jako v plazmě. Pokud je léčba nezbytná, musí být kojení přerušeno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neexistují žádné údaje o negativním působení metronidazolu na schopnost řízení motorových vozidel 
nebo ovládání strojů. 
 
 
 
 
3. 
Jak se přípravek Entizol užívá  
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka pro dospělé a mladistvé je 1 tableta 500 mg zavedená do pochvy každou noc po dobu 
10 dní. Tableta může být před užitím lehce navlhčena převařenou a ochlazenou vodou. Nepřerušujte 
léčbu během menstruace. 
 
Upozornění: 
Trichomoniáza musí být léčena u obou sexuálních partnerů současně, protože muž jako 
asymptomatický přenašeč je velmi běžnou příčinou reinfekce žen. Bakteriální zánět pochvy 
nevyžaduje souběžnou léčbu partnerů. 
 
Během léčby Entizolem a alespoň jeden den po jejím ukončení nesmějí být požívány alkoholické 
nápoje, protože by mohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků, jako jsou křeče v břiše, nucení na 
zvracení, bolesti hlavy a zrudnutí kůže. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Entizol, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem kontaktujte ihned lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Entizol 
Musíte si vzít zapomenutou dávku co nejrychleji. Neberte si dvojnásobnou dávku jako náhradu za 
zapomenutou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definovány následovně:  
  velmi časté: vyskytují se u více než 1 uživatele z 10  
  časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů ze 100  
  méně časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 1000  
  vzácné: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000  
  velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 uživatele z 10 000  
  není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost  
 
Infekce a infestace 
Časté: cervicitis nebo vaginitis vyvolaný kandidou (svědění, bolestivý pohlavní styk, hustý, bílý 
vaginální výtok bez zápachu nebo se slabým zápachem) 
Méně časté: pálení nebo zánět partnerova penisu, vulvitis (svědění, palčivá bolest nebo zčervenání 
genitálií) 

 
Gastrointestinální poruchy 
Méně časté: křeče a bolesti břicha  
 
Poruchy ledvin a močových cest 
Méně časté: pálení při močení nebo časté močení, tmavě zbarvená moč 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Méně časté: změny chuti, např. pachuť kovu, sucho v ústech, povlak na jazyku 
Vzácné: angioedém (otoky, zejména v oblasti hrdla) 
 
Poruchy gastrointestinálního traktu  
Méně časté: průjem, nevolnost, zvracení, nechutenství 
 
Poruchy nervového systému 
Méně časté: závratě, bolesti hlavy 
Vzácné: křeče, periferní neuropatie projevující se jako znecitlivění a mravenčení v končetinách či 
ataxie (pohybové poruchy). Při výskytu neurologických příznaků byste měli přestat užívat léčiva 
okamžitě. Vážné případy vyžadují okamžitou lékařskou pomoc. 
 
Poruchy kůže a kožní tkáně 
Vzácné: kožní vyrážka jako např. kopřivka, multiformní erytém (zarudnutí kůže různého charakteru). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
 Jak přípravek Entizol uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Entizol obsahuje 
-  Léčivou látkou je metronidazol. 1 vaginální tableta obsahuje 500 mg metronidazolum. 
-  Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulóza, povidon, krospovidon, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, kyselina stearová. 
 

Jak přípravek Entizol vypadá a co obsahuje toto balení 
Entizol vaginální tablety jsou bílé až slabě nažloutlé podlouhlé bikonvexní tablety. 
 
OPA/Al/PVC//PVC blistr (1 blistr obsahuje 10 tablet) v papírové krabičce. Velikost balení: 10 a 50 
vaginálních tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA 
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko 
 
Výrobce 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA 
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko 
 
Medana Pharma SA 
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
 19. 12. 2016