Lék Prostin E2 3MG

Kód SÚKL
0002289  
Název LP
Prostin E2 (3mg Vag Tbl 4)
Cesta podání
Vaginální podání (VAG)
Léková forma
Vaginální tableta
Velikost balení
4
Síla
3MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Dinoprostonum
ATC skupina
DINOPROSTON (G02AD02)

Složení

  1. Dinoprostonum – 3 MG
  2. Lactosum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Maydis Amylum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace
sp.zn.: sukls106243/2011 
 

 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
PROSTIN E2 
vaginální tablety 
(dinoprostonum) 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je přípravek PROSTIN E2 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROSTIN E2 používat 
3.  Jak se přípravek PROSTIN E2 používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek PROSTIN E2 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek PROSTIN E2 a k čemu se používá 
 
Přípravek PROSTIN E2 je určen k indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u 
žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze. 
 
Dinoproston  indukuje  rytmické  děložní  kontrakce,  které  v  případě  dostatečně  dlouhého  působení 
mohou vést k vypuzení děložního obsahu. 
 
Na  rozdíl  od  oxytocinu  má  dinoproston  vliv  na  děložní  činnost  kdykoli  během  těhotenství  a  nemá 
žádný  antidiuretický  účinek.  Citlivost  těhotné  dělohy  na  prostaglandiny  je  nižší  během  časného  a 
středního období gravidity, než v jejím závěru. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROSTIN E2 používat 
 
Nepoužívejte přípravek PROSTIN E2 
  pokud  jste  alergická  na  dinoproston  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6). 
 
Přípravek PROSTIN E2 Vám nesmí být podán, pokud u Vás je kontraindikováno podání oxytocinu, 
např. v následujících případech: 
  mnohočetné těhotenství  
  vysoká multiparita (šest nebo více předchozích donošených gravidit)  
  hlavička plodu dosud nevstoupila do pánve 
  předchozí chirurgický výkon na děloze, např. císařský řez nebo hysterotomie 
  kefalopelvický nepoměr  
  srdeční frekvence plodu naznačuje počínající ohrožení plodu 
1/4 
 

  neodkladné stavy  v  porodnictví,  kde  riziko  výkonu  v  poměru  k  jeho  přínosu  pro  plod  i  pro 
matku hovoří ve prospěch chirurgického zásahu 
  neobjasněný vaginální výtok a/nebo děložní krvácení během těhotenství 
  jiné naléhání plodu než hlavičkou 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku PROSTIN E2 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  pokud trpíte srdečně-cévním onemocněním  
  pokud máte poruchu funkce jater 
  pokud máte poruchu funkce ledvin 
  pokud trpíte astmatem  
  pokud trpíte glaukomem nebo zvýšeným nitroočním tlakem 
  pokud jste prodělala rupturu chorioamniotické membrány 
 
Během  podávání  přípravku  PROSTIN  E2  Vám  bude  elektronicky  monitorována  děložní  činnost  a 
srdeční aktivita plodu, z důvodu možného vzniku hypertonie nebo nadměrně silných děložních stahů, 
nebo neobvyklé srdeční aktivitě plodu. 
 
Podobně jako u všech oxytocinů je nutné vzít v úvahu riziko ruptury dělohy. 
 
Pokud jste starší 35 let, nebo jste měla komplikace během těhotenství a jste těhotná déle než 40 týdnů, 
může se projevit zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. Proto je nutné 
dinoproston používat s opatrností. 
 
Další léčivé přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
 
Protože  oxytocin  a  dinoproston  působí  na  různé  receptory  v  buňkách  hladké  svaloviny  dělohy, 
současné podání obou přípravků může vést ke zvýšené kontraktilitě myometria. Proto tyto přípravky 
mohou být použity pouze následně, nikoliv současně, a za pečlivého sledování. Interval v jejich podání 
musí být nejméně 6 hodin. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Přípravek je indikován pro použití v těhotenství, které je v termínu porodu či krátce před ním. 
 
Kojení 
Prostaglandiny se vylučují do mléka ve velmi malých koncentracích.  
 
 
3. 
Jak se přípravek PROSTIN E2 používá 
 
Dávkování přípravku PROSTIN E2 je nutno přizpůsobit odpovědi pacientky. 
 
K vyvolání porodu v termínu nebo těsně před ním se podává počáteční dávka 3 mg (1 tableta) vysoko 
do  zadní  klenby  poševní.  Druhá  tableta  může  být  zavedena  po  6-8  hodinách,  nenastane-li  zatím 
porodní činnost. Maximální denní dávka je 6 mg. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více tablet přípravku PROSTIN E2, než doporučil lékař 
Hlavním  příznakem  nadměrné  reakce  na  přípravek  PROSTIN  E2  jsou  děložní  hypertonie  nebo 
nadměrně  silné  děložní  stahy,  které  mohou  vést  k  fetálnímu  distresu.  Nejúčinnější  léčbou  je 
nespecifická, konzervativní péče, např. uložení pacientky  v laterální poloze a podání kyslíku. Pro 
léčbu  nadměrné  stimulace  po  podání  PGE2  z  důvodu  zrání  děložního  hrdla,  je  nutné  použít  B-
adrenergní látky.  
2/4 
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U pacientek, kterým byl podáván přípravek PROSTIN E2 pro vyvolání porodu byly zaznamenány tyto 
nežádoucí  účinky,  řazené  spíše  podle  jejich  závažnosti  než  podle  četnosti  výskytu:  reakce 
z přecitlivělosti,  průjem,  nauzea,  zvracení,  bolest  v zádech,  abnormální  kontrakce  dělohy,  ruptura 
dělohy,  pocity  tepla  v pochvě,  zvýšení  tělesné  teploty,  hypertenze,  astma,  bronchospasmus,  abrupce 
placenty,  plicní  embolizace  plodové  vody,  rychlé  děložní  stahy,  porod  mrtvého  plodu,  fetální 
distres/alterace srdeční frekvence plodu/nízké APGAR skóre. 
 
Po uvedení přípravku na trh bylo u pacientek, jejichž porodní stahy byly vyvolány farmakologickými 
prostředky,  buď  dinoprostonem  nebo  oxytocinem  popsáno  riziko  poporodní  diseminované 
intravaskulární koagulopatie. Četnost těchto nežádoucích účinků je velmi nízká.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek PROSTIN E2 uchovávat 
 
Uchovávání přípravku PROSTIN E2 není Vaší zodpovědností. 
 
Lékař  nebo  lékárník  zajistí,  aby  přípravek  byl  uchováván  při  teplotě  2-8°C  a  nebyl  používán  po 
uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce.  
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek PROSTIN E2 obsahuje 
Léčivou látkou je dinoprostonum 3 mg v 1 vaginální tabletě 
Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 
mikrokrystalická celulosa, magnesium stearát 
 
 
Jak přípravek PROSTIN E2 vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, vypouklé, podlouhlé vaginální tablety, na jedné straně vyraženo UPJOHN 715. 
Velikost balení: 4 tablety 
3/4 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer spol. s.r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000, Česká republika 
Email: medicalinfo.cz@pfizer.com 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
 
15.1.2014 
4/4