Lék Sulfasalazin K 500MG

Kód SÚKL
0002159  
Název LP
Sulfasalazin K (500mg Tbl Flm 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
50
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Sulfasalazinum Cum Povidono
ATC skupina
SULFASALAZIN (A07EC01)

Složení

  1. Sulfasalazinum Cum Povidono – 535 MG
  2. Sulfasalazinum – 500 MG
  3. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  6. Hypromellosum – PL MG
  7. Propylenglycolum – PL MG

Příbalová informace

 
 
sp.zn. sukls209259/2009 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Sulfasalazin K 500 mg potahované tablety 
 
sulfasalazinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Sulfasalazin K a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulfasalazin K užívat 
3. 
Jak se přípravek Sulfasalazin K užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Sulfasalazin K uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Sulfasalazin K a k čemu se používá 
 
Přípravek se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění tlustého střeva (tj. ulcerózní kolitidy, proktitidy, 
Crohnovy  choroby)  a  zánětlivého  onemocnění  kloubů  revmatického  původu  (revmatoidní  artritidy), 
které  dostatečně  nereagují  na  léčbu  nesteroidními  protizánětlivými  léky  nebo  nemohou  být  těmito 
přípravky léčeny. 
Přípravek se také užívá k předcházení opakujících se vzplanutí zánětlivých onemocnění střeva. 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti s hmotností vyšší než 35 kg. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulfasalazin K užívat 
 
Neužívejte přípravek Sulfasalazin K: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  sulfasalazin,  sulfonamidy  (léky  užívané  k léčbě  bakteriálních 
onemocnění), salicyláty (léky proti horečce a bolesti), thiazidová diuretika (močopudné léky), 
sulfonylureu  (léky  proti  cukrovce),  inhibitory  karboanhydrázy  (močopudný  lék  a  lék  při 
epilepsii) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

při  akutní  porfyrii  (onemocnění  s poruchou  látkové  výměny  porfyrinů)  a  granulocytopenii 
(snížený počet určitého typu bílých krvinek). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sulfasalazin K se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před  začátkem  léčby  a  občas  během  léčby  Vám  bude  lékař  dělat  vyšetření  krve  a  moči,  aby  se 
přesvědčil,  že  je  léčivý  přípravek  pro  Vás  bezpečný.  Jestliže  máte  poškození  ledvin  nebo  jater, 
průduškové  astma,  alergii  nebo  nedostatek  enzymu  glukosa-6-fosfát  dehydrogenázy,  může  lékař 
rozhodnout, že léčivý přípravek pro Vás není vhodný nebo Vám dá další pokyny. Rovněž pokud se 
u Vás v průběhu léčby objeví infekce nebo jste náchylný(á) k infekci. 
 
 
 
Kontaktujte lékaře v jakýchkoli případech výskytu horečky, bolesti v krku, malátnosti, kožní purpury 
(kožní  výsev  drobných  tečkovitých  krvácení),  žloutenky  nebo  neočekávané  nespecifické  nemoci, 
neboť  se  může  jednat  o  potlačení  funkce  kostní  dřeně,  rozpad  červených  krvinek  nebo  poškození 
funkce jater. 
 
Během léčby pijte větší množství tekutin. 
 
Po použití přípravku Sulfasalazin K byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité 
skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. 
Další  příznaky,  po  kterých  je  třeba  pátrat,  zahrnují  vředy  v  ústech,  v  krku,  v  nose,  na  genitáliích 
(zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). 
Tyto  potencionálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky  jsou  často  doprovázeny  příznaky  podobnými 
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. 
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. 
Pokud  se  u  Vás  po  použití  přípravku  Sulfasalazin  K  vyskytne  Stevens-Johnsonův  syndrom  nebo 
toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Sulfasalazin K nikdy znovu zahájit. 
Pokud  se  u  Vás  objeví  vyrážka  nebo  tyto  kožní  příznaky,  vyhledejte  okamžitě  lékařskou  pomoc 
a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. 
 
Pokud zaznamenáte vyrážku nebo horečku nebo zvětšené lymfatické uzliny během užívání přípravku 
Sulfasalazin  K,  měl(a)  byste  se  poradit  se  svým  lékařem,  protože  to  může  být  příznak  DRESS 
(polékové  vyrážky s eozinofilií a celkovými projevy). Lékař Vám  může doporučit, abyste přestal(a) 
užívat přípravek Sulfasalazin K. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sulfasalazin K 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek  snižuje  vstřebávání  digoxinu  (lék  užívaný  při  srdeční  nedostatečnosti)  a  kyseliny  listové 
(vitamin  skupiny  B).  Dále  se  mohou  objevit  žaludeční  obtíže  při  současném  podání  methotrexátu, 
útlum kostní dřeně a leukopenie (snížený počet bílých krvinek) při současném podání merkaptopurinu 
nebo jeho proléčiva azathioprinu. 
Při současném podávání s léky proti cukrovce (ze skupiny sulfonylmočoviny), léky ovlivňující krevní 
srážlivost  (antikoagulancia),  s  některými  přípravky  určenými  k  léčbě  epilepsie  nebo  s  léky,  které 
mohou poškodit jaterní funkce, se zvyšuje účinek těchto léků. 
Antibiotika (léky užívané při infekčních onemocněních) mohou ovlivnit přirozenou střevní flóru a tím 
ovlivnit účinek přípravku Sulfasalazin K. 
 
Přípravek Sulfasalazin K s jídlem a pitím 
Užívejte Sulfasalazin K během jídla. Během léčby pijte větší množství tekutin. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře a to v nejnižších možných 
dávkách  při současném  ústupu  obtíží.  Přípravek  by  neměly  užívat  ženy  v posledních  třech  měsících 
těhotenství (může být příčinou žloutenky u novorozenců nebo ji zhoršit). 
Přípravek se vylučuje do mateřského mléka, proto se doporučuje během léčby přerušit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje nebylo u přípravku Sulfasalazin K hlášeno. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Sulfasalazin K užívá 
 
 
 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Ulcerózní kolitida, proktitida a Crohnova choroba 
Akutní vzplanutí 
Dospělí a dospívající starší než 16 let: Doporučená denní dávka při akutním vzplanutí nebo zhoršení 
chronického  zánětu  tlustého  střeva
  je  2  až  4  tablety  4x  denně  až  do  ústupu  obtíží.  Poté  je  dávka 
postupně snižována. 
Děti  s  tělesnou  hmotností  vyšší  než  35  kg:  Doporučená  denní  dávka  při  akutním  vzplanutí  nebo 
zhoršení chronického zánětu tlustého střeva
 je 1 tableta 3 až 4x denně (3-4x 500 mg). 
Předcházení opětovného vzplanutí choroby 
Dospělí  a  dospívající  starší  než  16  let:  Udržovací  dávka  pro  předcházení  opětovného  vzplanutí 
choroby
 je 1 tableta 4x denně. 
Děti a dospívající do 16 let: 
Doporučená  udržovací  dávka  pro  děti  je  20  až  30  mg  sulfasalazinu  na  kg  tělesné  hmotnosti  denně, 
rozdělená do 3 až 4 dávek. 
Léčba může trvat po neomezené časové období. 
 
Revmatoidní artritida 
Dospělí:  Léčba  obvykle  začíná  1  tabletou  denně  a  postupně  se  dávka  zvyšuje  tak,  že  po  4  týdnech 
léčby  se  užívají  2  tablety  2x  až  3x  denně.  Zlepšení  se  zpravidla  projeví  po  6  až  10 týdnech  léčby. 
Léčba by měla trvat nejméně po dobu 6 měsíců. 
 
Tablety  užívejte  při  jídle.  Polykejte  je  vcelku,  nedrťte  je  ani  nerozkousávejte  a  zapijte  trochou 
tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sulfasalazin K, než jste měl(a) 
Vysoké dávky přípravku mohou vyvolat nevolnost, zvracení, bolest břicha a ospalost. 
Velmi vysoké dávky mohou vyvolat poruchy močení, tvorbu krystalů v moči a/nebo přítomnost krve 
v moči, křeče a nervové postižení. 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  se  pokuste  vyvolat  zvracení  (pouze 
v případě, že pacient je při vědomí), v každém případě ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sulfasalazin K 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Vynechanou dávku musíte užít co nejdříve, pokud se již neblíží čas na další dávku. V případě, že je již 
čas na další dávku, užijte jen následující dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sulfasalazin K 
Předtím, než přestanete užívat přípravek Sulfasalazin K, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  přípravek  Sulfasalazin  K  a  ihned  informujte  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás 
vyskytne po užití tohoto léku některý z následujících příznaků. 
I když jsou velmi vzácné, mohou být tyto příznaky závažné. 

Alergická  reakce,  jako  je  náhlá  dýchavičnost,  potíže  s  dýcháním,  otok  očních  víček,  obličeje 
nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména postihující celé tělo). 

Žloutenka (zežloutnutí očí nebo kůže). 
 
 
 

Pokud  se  u  Vás  objeví  závažná  kožní  vyrážka  způsobující  puchýře  (může  zasáhnout  ústa  a 
jazyk). 
 
Potenciálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky  (Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální 
nekrolýza)  byly  hlášeny  velmi  vzácně  (viz  bod  2).  Váš  lékař  v  těchto  případech  ukončí  Vaši 
léčbu. 

Pokud  máte  závažné  kožní  onemocnění  s  vyrážkou  (někdy  omezené  na  tváře  a  nos), 
odlupováním kůže nebo puchýři. Mohou být vyvolána nebo zhoršena slunečním zářením. Pokud 
k  tomuto  dojde,  přestaňte  užívat  tento  lék,  vyhněte  se  silnému  slunečnímu  záření  a 
kontaktujte okamžitě svého lékaře


Pokud  se celkově  necítíte dobře,  máte  horečku,  máte  bolesti  v  kloubech,  kopřivku,  otok  žláz, 
vyrážku  a  svědění.  Může  se  jednat  o  příznaky  onemocnění  známého  jako  sérová  nemoc.  V 
těchto případech lékař ukončí Vaši léčbu. 
Pokud kojíte, přestaňte užívat tento lék, pokud zaznamenáte krev ve stolici nebo průjem Vašeho dítěte. 
 
Informujte  okamžitě  svého  lékaře,  jestliže  se  u  Vás  po  užití  tohoto  léku  objeví  některý  z 
následujících příznaků, protože v těchto případech se léčba ukončí: 

Pokud si všimnete neobjasněného krvácení. 

Pokud  zaznamenáte  modřiny,  horečku,  vyrážku,  bledost,  vážnou  bolest  v  krku  nebo  únavu. 
Může  se  jednat  o  první  příznaky  abnormality  krve,  včetně  snížení  počtu  červených  krvinek, 
bílých krvinek nebo krevních destiček. Lékař Vám může pravidelně odebírat vzorky krve kvůli 
testům na tyto nežádoucí účinky. 
 
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou: 
 
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob 

zažívací potíže, pálení žáhy, 

pocit na zvracení (nauzea). 
 
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob 

závratě, 

snížení počtu bílých krvinek, 

bolest hlavy, 

změny v chuti, 

zvonění v uších, 

kašel, 

svědění kůže, 

fialové zbarvení na kůži, 

bolest kloubů, 

bílkovina v moči, 

horečka. 
 
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob 

deprese, 

dušnost, 

bolesti břicha, 

průjem, 

nevolnost, 

vypadávání vlasů, 

kopřivka, 

otoky kolem očí a obličeje, 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). 
 
Není známo: četnost nelze určit z dostupných údajů 

alergické reakce (vyrážka, svědění, šok), 

zánět mozkových blan, 

těžký průjem, 
 
 
 

další  poruchy  krve,  včetně  anemie,  zvětšených  žláz  (lymfatických  uzlin),  mononukleóza, 
přetrvávající bolest v krku, 

zánět krevních cév, 

ztráta chuti k jídlu, 

halucinace, 

potíže se spaním, 

křeče, trhavé, nekontrolované pohyby, 

změny duševního stavu, ztráta paměti, 

změny čichu, 

nástřik spojivky a skléry, 

zánět vaku obklopujícího srdce (perikarditida), 

zánět srdečního svalu (myokarditida), 

modravý nádech nebo bledost pokožky v důsledku špatného krevního oběhu, 

plicní komplikace s dušností, 

zánět slinných žláz na obou stranách obličeje, 

zánět v ústech (stomatitida), 

zánět ledvin a bolest ledvin, ledvinové kameny, 

onemocnění jater (hepatitida), 

zánět slinivky břišní - pankreatitida, 

vyrážka, zarudnutí nebo tvorba puchýřů na kůži, ekzém, 

brnění, necitlivost, bolest v rukou a nohou, 

krev v moči, 

moč nebo stolice mohou získat žlutou/oranžovou barvu, která je normální a neškodná. (Viz bod 
6.), 

dočasná neplodnost u mužů. Plodnost se vrátí po ukončení léčby. Normální antikoncepce by ale 
měla být stále používána. 

nedostatek kyseliny listové (může způsobit únavu). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Sulfasalazin K uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
 
 
Co přípravek Sulfasalazin K obsahuje 
-
 
Léčivou  látkou  je  sulfasalazinum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  sulfasalazinum  cum 
povidono 535 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500 mg. 

Dalšími složkami jsou předbobtnalý škrob, magnesium-stearát (E572) a koloidní bezvodý oxid 
křemičitý v jádru tablety a hypromelosa (E464) a propylenglykol (E1520) v potahové vrstvě. 
 
Jak přípravek Sulfasalazin K vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované  tablety  jsou  kulaté,  hnědo-žluté,  nepatrně  bikonvexní  tablety  se  zkosenými  hranami, 
potažené bezbarvým filmem. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 5. 2017