Lék Diclofenac AL Retard 100MG

Kód SÚKL
0002146  
Název LP
Diclofenac AL Retard (100mg Tbl Pro 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
30
Síla
100MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Diclofenacum Natricum
ATC skupina
DIKLOFENAK (M01AB05)

Složení

 1. Diclofenacum Natricum – 100 MG
 2. Magnesii Stearas – PL MG
 3. Povidonum – PL MG
 4. Saccharosum – PL MG
 5. Alcohol Cetylicus – PL MG
 6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 7. Hypromellosum – PL MG
 8. Titanii Dioxidum – PL MG
 9. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 10. Macrogolum 6000 – PL MG
 11. Polysorbatum 80 – PL MG
 12. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls147127/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Diclofenac AL retard 
100 mg 
tablety s prodlouženým uvolňováním  
diclofenacum natricum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Diclofenac AL retard a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL retard užívat 
3. Jak se přípravek Diclofenac AL retard užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Diclofenac AL retard uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Diclofenac AL retard a k čemu se používá 
Přípravek Diclofenac AL retard obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny 
léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Diclofenac AL 
retard ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu. 
 
Diclofenac AL retard je určen k léčbě následujících stavů: 
 
Léčba bolesti a zánětu při: 
-  akutní artritidě (zánětlivé postižení kloubů včetně záchvatů dny) 
-  chronické artritidě (zvláště revmatoidní artritidě) 
-  ankylosující  spondylitidě  (Bechtěrevova  choroba)  a  dalších  spondylartritidách 
(zánětlivá kloubní onemocnění postihující především páteř) 
-  bolestivých  stavech  na  podkladě  degenerativních  onemocnění  kloubů  a  páteře 
(osteoartróza a spondylartróza) 

mimokloubním revmatismu (revmatismus měkkých tkání) 

bolestivých poúrazových stavech s projevy otoku nebo zánětu     
 
Uvolnění  léku  a  nástup  účinku přípravku  Diclofenac  AL  retard  může  být  pomalejší. 
Diclofenac  AL  retard  by  proto  neměl  být  užíván  při  stavech,  kdy  je  zapotřebí  rychlého 
nástupu účinku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL retard
 užívat 
 
Neužívejte přípravek Diclofenac AL retard: 

1/9 
➢  Pokud  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  diklofenak  nebo  kteroukoli  další  složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
➢  Pokud  máte  srdeční  a/nebo  cerebrovaskulární  onemocnění  (onemocnění  mozku 
způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou 
mrtvici,  drobnou  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  blokádu  (ucpání)  cév  v  srdci  nebo 
mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass. 
➢  Pokud  máte  nebo  jste  měl(a)  potíže  s  krevním  oběhem  (onemocnění  periferních 
tepen). 
➢  Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu 
nebo  horečky  jako  např.  diklofenak  nebo  kyselina  acetylsalicylová.  Reakce  mohou 
být  následující:  astma,  akutní  rýma,  kožní  vyrážka,  otok  obličeje.  Jestliže  se 
domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem.  
➢  Pokud  máte  nebo  jste  v minulosti  opakovaně  měl(a)  žaludeční  nebo  dvanáctníkový 
vřed/krvácení. 
➢  Pokud  krvácíte  z trávicího  traktu  (příznaky  jsou  krev  ve  stolici  nebo  černá  stolice) 
nebo  jste  v minulosti  měl/a  tyto  potíže  v souvislosti  s užíváním  nesteroidních 
protizánětlivých léků. 
➢  Při těžším onemocněním jater nebo ledvin. 
➢  Pokud trpíte vážným srdečním onemocněním. 
➢  Pokud máte neobjasněné poruchy krvetvorby. 
➢  Při cerebrovaskulárním krvácení (krvácení do mozku) nebo jiném aktivním krvácení. 
➢  V posledních třech měsících těhotenství. 
 
Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše  uvedených  bodů,  řekněte  to  ošetřujícímu  lékaři 
nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Diclofenac AL retard. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Diclofenac AL retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac AL retard je zapotřebí 
v následujících případech: 

-  Pokud  jste  někdy  měl(a)  potíže  s trávicím  traktem  jako  jsou  žaludeční  nebo 
dvanáctníkové  vředy,  krvavá  nebo  černá  stolice  anebo  jste  v minulosti  měl(a) 
problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti bolesti 
nebo zánětu (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu 
v minulosti se přípravek užívat nesmí). 
-  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo 
zánětlivé onemocnění střev nazývané Crohnova choroba. 
-  Pokud  máte  astma,  sennou  rýmu  (sezónní  alergickou  rýmu),  nosní  polypy  nebo 
chronické plicní onemocnění. 
-  Pokud máte problémy s játry nebo ledvinami nebo oteklé nohy. 
-  Pokud máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak.  
-  Pokud užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu. 
-  Pokud  jste  dehydratovaná  (odvodnění  organismu)  (např.  v důsledku  zvracení, 
průjmu, nebo před či po větší operaci). 
-  Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater 
nazývané jaterní porfyrie. 
-  Pokud  trpíte  některou  poruchou  imunitního  systému  (kombinované  onemocnění 
měkkých tkání a systémový lupus erytematodes). 
 
2/9 
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to před užitím přípravku 
Diclofenac AL retard
 ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi. 
Přípravek  Diclofenac  AL  retard  může  maskovat  příznaky  infekčního  onemocnění  (např. 
bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se 
necítíte  dobře  a  budete  potřebovat  navštívit  lékaře,  nezapomeňte  mu  říci,  že  užíváte 
Diclofenac AL retard. 
Ve  velmi  vzácných  případech  může  Diclofenac  AL  retard,  tak  jako  i  jiná  nesteroidní 
antirevmatika,  způsobit  těžké  kožní  alergické  reakce  např.  závažnou formu vyrážky. Z toho 
důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval(a) svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky. 
Léky  jako  je  diklofenak  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových 
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá 
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. 
 
Některé  současně  užívané  přípravky  mohou  zvyšovat  riziko  poškození  žaludku  nebo  riziko 
krvácení (jiné nesteroidní protizánětlivé léky, kortikoidy, léky snižující srážlivost krve jako 
např. warfarin, léky proti depresi ze skupiny SSRI, nebo protidestičkové přípravky jako léky 
obsahující  kyselinu  acetylsalicylovou).  U  pacientů  se  zvýšeným  rizikem  poškození 
zažívacího  traktu  může  lékař  navrhnout  současné  podávání  léčiv,  které  chrání  sliznici 
trávicího traktu. Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, je třeba léčbu diklofenakem 
ihned přerušit a vyhledat lékaře. 
 
V případě že užíváte Diclofenac AL retard, měli byste informovat vašeho lékaře nebo zubaře 
před tím, než podstoupíte jakoukoli operaci. 
 
Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 
• kouříte 
• máte diabetes (cukrovku) 
•  máte  anginu  pectoris  (srdeční  onemocnění  projevující  se  častou  bolestí  na  hrudi),  krevní 
sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky) 
 
Výskyt  nežádoucích  účinků  může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší 
dobu nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti 
hlavy, které však nesmíte léčit zvýšením dávky. 
Jestliže  užíváte  Diclofenac  AL  retard  a  trpíte  častými  bolestmi  hlavy,  zeptejte  se  na  radu 
svého lékaře. 
 
Při  dlouhodobém  užívání  Diclofenacu  AL  retard by vám měly být pravidelně kontrolovány 
jaterní hodnoty, ledvinné funkce a krevní obraz.  
 
Diclofenac AL retard a starší lidé 
Stejně  jako  u  jiných  léčivých  přípravků  proti  bolesti,  mohou  být  starší  osoby  citlivější  na 
účinky  přípravku  Diclofenac  AL  retard,  než  jiní  dospělí.  Z tohoto  důvodu  by  měli  velmi 
pečlivě  dodržovat  pokyny  ošetřujícího  lékaře,  který  stanoví  vhodné  nejnižší  dávkování 
k úlevě  od  potíží.  Je  zejména  důležité  pro  starší  pacienty,  aby  neprodleně  ohlásili  jakýkoli 
nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
 
 
 
3/9 
Děti a dospívající 
Děti a dospívající do 18 let nesmějí Diclofenac AL retard užívat, protože obsah léčivé látky 
je příliš vysoký.  
 
 
Další léčivé přípravky a Diclofenac AL retard 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v 
nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky diklofenaku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Zvýšení účinku až po zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků: 

digoxin (lék užívaný k posílení činnosti srdce) 

fenytoin (lék užívaný k léčbě epileptických záchvatů) 

lithium (lék používaný k léčbě psychických poruch). Při užívání této kombinace léků 
je třeba sledovat hladinu lithia v krvi. 

methotrexát (lék užívaný při nádorových a některých revmatických onemocněních) 

chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) 
 
Snížení účinnosti níže uvedených léků: 

diuretika (močopudné léky) a léky snižující krevní tlak 
 
Snížení účinnosti diklofenaku: 

cholestipol a cholestyramin (léky určené ke snížení hladiny cholesterolu) 
 
Zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku Diclofenac AL retard: 

další protizánětlivé léky a léky proti bolesti (nežádoucí účinky na trávicí trakt) 

ACE  inhibitory,  antagonisté  angiotensinu-II  nebo  betablokátory  (léky  používané 
k léčbě srdečního selhání a vysokého krevního tlaku) nebo cyklosporin (lék užívaný 
k zabránění  odhojení  transplantátů  nebo  při  revmatických  onemocněních)  –  možná 
porucha funkce ledvin 

probenecid a sulfipyrazol (léky na léčbu dny) 

kortikoidy (léky užívané k úlevě od zánětu) - nežádoucí účinky na trávicí trakt 

antiagregační  látky  (např.  kyselina  acetylsalicylová)  a  SSRI  léky  (antidepresiva  III. 
generace užívaná pro léčbu depresí) 
 
Další možné interakce s: 

diuretiky šetřícími draslík: Tato kombinace léků zvyšuje hladinu draslíku v krvi. Při 
užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu draslíku v krvi. 

antikoagulancia  (léky  proti  srážlivosti  krve,  obsahující  např.  warfarin):  Při  užívání 
této kombinace léků je třeba sledovat srážlivost krve. 

léky  odvozené  od  sulfonylmočoviny  (perorální  léky  na  diabetes):  Při  užívání  této 
kombinace léků je třeba sledovat hladinu glukózy v krvi. 
 
Užívání přípravku Diclofenac AL retard s jídlem a pitím 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek 
Diclofenac AL  retard. 
Je velmi důležité, abyste neužívala přípravek  Diclofenac AL  retard 
4/9 
zejména  v poslední  třetině  těhotenství,  protože  by  mohlo  dojít  k poškození  nenarozeného 
dítěte  nebo  k potížím  při  porodu.  V prvních  dvou  třetinách  těhotenství  užívejte  přípravek 
pouze na výslovné doporučení lékaře. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Diclofenac AL retard prostupuje v malém množství 
do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Diclofenac AL retard měla by 
jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení 
před nejdelším spánkem dítěte.  
 
Plodnost 
Stejně  jako  jiné  protizánětlivé  léčivé  přípravky  může  užívání  diklofenaku,  léčivé  látky 
přípravku  Diclofenac  AL  retard  způsobovat  problémy  s početím.  Po  ukončení  užívání 
přípravku  se  vše  vrátí  k původnímu  stavu.  Nicméně  byste  měla  informovat  svého  lékaře, 
pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Diclofenac AL retard většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a 
obsluhu  strojů.  Nicméně  jako  jiné  léky  proti  bolesti  může  ve  vzácných  případech  způsobit 
poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová 
vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a 
koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 
 
Přípravek Diclofenac Al retard obsahuje sacharózu 
Přípravek Diclofenac Al retard obsahuje 105 mg sacharózy v jedné tabletě. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
3. Jak se přípravek Diclofenac AL retard
 užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Poznámka: 
U tohoto léčivého přípravku je léčivá látka vložena do matrice (typ struktury tablety), ze které 
je postupně uvolňována. Prázdná matrice je někdy vyloučena ve zdánlivě nezměněné formě. 
Toto neovlivňuje účinnost léčivého přípravku, jelikož i v těchto případech je léčivá látka 
zcela uvolněna během průchodu střevem. 
 
Kolik tablet s prodlouženým uvolňováním a jak často byste měli užívat? 
Dávkování pro dospělé 
Dospělí užívají jednu tabletu s prodlouženým uvolňováním denně. 
Pokud je to nezbytné, může Vám lékař doporučit kombinovat Diclofenac AL retard s jiným 
diklofenakem až do maximální denní dávky 150 mg.  
 
Děti a dospívající do 18 let 
Přípravek není určen pro tuto věkovou skupinu (viz bod 2). 
Délku  léčby  určuje  ošetřující  lékař.  Při  léčbě  revmatických  onemocnění  se  Diclofenac  AL 
retard užívá obvykle dlouhodobě. 
Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je dostatečným množstvím vody.  
 
Pokud cítíte, že úleva od bolesti není dostatečná, nikdy si nezvyšujte dávku samovolně, vždy 
kontaktujte ošetřujícího lékaře. 
5/9 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diclofenac AL retard 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diclofenac AL retard, vezměte si jej hned, jakmile si 
vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku 
v obvyklou  dobu.  Nikdy  nezdvojnásobujte  následující  dávku  náhradou  za  tu,  kterou  jste 
zapomněl/a užít. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diclofenac AL retard, než jste měl(a) 
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři 
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost.
 Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté: 
Časté: 
U více než u 1 z 10 pacientů užívajících tento 
Méně než u 1 z 10, ale více než u jednoho 
lék 
ze 100 pacientů 
Méně často: 
Vzácně: 
Méně než u 1 ze 100, ale více než u jednoho 
Méně než u 1 z 1000, ale více než u 
z 1000 pacientů 
jednoho z 10 000 pacientů 
Velmi Vzácně: 
 
U 1 nebo méně než 1 pacienta z 10 000 pacientů 
užívajících tento lék 
 
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou typicky závislé na podané dávce a liší se u jednotlivých 
pacientů. Riziko krvácení do zažívacího traktu (zánět žaludku, poškození sliznice, vředy) je 
závislé hlavně na velikosti dávky a délce léčby. 
Zažívací trakt: 
Velmi často se vyskytují zažívací obtíže jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem, a také 
menší krvácení do zažívacího traktu, které může, ve výjimečných případech, vést ke vzniku 
anémie (chudokrevnost). 
 
Často  se  vyskytuje  dyspepsie  (porucha  trávení),  flatulence  (plynatost),  abdominální  křeče 
(křeče v břiše), ztráta chuti k jídlu, vředy žaludku nebo dvanáctníku (v některých případech s 
krvácením a perforací).  
 
Méně  často  bylo  pozorováno  zvracení  krve,  meléna  (dehtovitě  černá  stolice  obsahující 
natrávenou krev) nebo krvavé průjmy.  
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. 
 
Ihned  přestaňte  přípravek  Diclofenac  AL  retard  užívat  a  informujte  svého  lékaře,  pokud 
zaznamenáte: 
6/9 

Mírné  křeče  a  bolestivost  břicha  začínající  krátce  po  zahájení  léčby  přípravkem 
Diclofenac  AL  retard,  po  kterých  se  následně  objeví  krvácení  z  konečníku  nebo 
krvavý  průjem,  a  to  obvykle  během  24  hodin  od  rozvoje  bolesti  břicha  (frekvence 
není známa, z dostupných údajů nelze určit). 
 
Velmi vzácně se objevily tyto nežádoucí účinky: 
Zánět ústní sliznice (stomatitida), zánět jazyka (glositida), jícnové léze (poškození), zácpa a 
potíže v dolní části zažívacího traktu např. hemoragická kolitida, zhoršení Crohnovy choroby 
nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev). 
 
Velmi vzácně se objevuje zúžení střeva. 
Nervový systém a smysly 
Často  se  vyskytuje  bolest  hlavy,  excitace  (nabuzení),  dráždivost,  únava  a  závratě.  Velmi 
vzácně  se  vyskytly  poruchy  čití,  poruchy  chuti,  poruchy  zraku  (amblyopie  nebo  diplopie), 
tinnitus (hučení nebo pískání v uších), přechodná ztráta sluchu, poruchy paměti, desorientace, 
křeče, úzkost, noční děsy, třes, deprese a další psychotické reakce. 
 
V průběhu  léčby  diklofenakem  se  velmi  vzácně  objevily  příznaky  zánětu  mozkových  blan 
(aseptické  meningitidy).  Mezi  tyto  příznaky  patří  těžké  bolesti  hlavy,  pocit  na  zvracení, 
zvracení, horečka, ztuhnutí šíje a poruchy vědomí. 
Pozor: Pokud se některý z těchto příznaků objeví nebo zhorší, přestaňte užívat Diclofenac AL 
retard a neprodleně informujte lékaře. 

Kůže 
Často jsou popisovány hypersenzitivní (nadměrně citlivé až přecitlivělé) reakce, jako je 
vyrážka a svědění, vzácně se vyskytla kopřivka nebo alopecie (vypadávání vlasů). 
Velmi vzácné případy kožních výsevů se začervenáním a tvorbou puchýřů (erytém, ekzém), 
fotosenzibilizace (zvýšená citlivost pokožky na světlo), purpury (mnohočetné tečkovité 
krvácení do kůže, sliznic i vnitřních orgánů) a těžké formy kožních reakcí (Stevens Jonesův 
syndrom, toxická epidermální nekrolýza) byly také popsány. 
Ledviny 
Velmi  vzácně  se  vyskytlo  poškození  tkáně  ledvin  (intersticiální  nefritida,  nekrózy 
ledvinových  pánviček),  které  může  být  doprovázeno  akutním  selháním  ledvin,  proteinurií 
(bílkovina v moči) a /nebo hematurií (krev v moči). 
Velmi vzácně může dojít k rozvoji nefrotického syndromu (hromadění vody v těle (edém) a 
těžká proteinurie). 
Snížený  výdej  moči,  hromadění  vody  v těle  (edém)  a  celkový  pocit  neklidu  mohou  být 
projevy poškození ledvin, které může vyústit až v jejich selhání.  
Pokud se některé z uvedených příznaků objeví nebo zhorší, přestaňte Diclofenac AL retard  
užívat a okamžitě informujte lékaře. 

Játra 
Přechodné zvýšení transamináz (jaterních enzymů) v séru se vyskytuje často, méně často pak 
poškození  jater  (hepatitis  ikterická  nebo  anikterická),  ve velmi vzácných případech s  velmi 
rychlým průběhem dokonce bez počátečních příznaků. 
Z uvedených údajů vyplývá nutnost pravidelných kontrol jaterních funkcí. 
 
7/9 
Slinivka 
Velmi vzácně byly popsány případy pankreatitidy (zánět slinivky). 
Krev 
Velmi vzácnĕ se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, agranulocytóza, 
trombocytopénie). Časné příznaky se mohou projevit horečkou, bolestí v krku, povrchovými 
lézemi  v ústech,  pseudochřipkovým  syndromem  (příznaky  podobné  chřipkovému 
onemocnění), velkou únavou, krvácením z nosu a kožními hemoragiemi (krvácením). Pokud 
se  u  Vás  objeví  některý  z těchto  příznaků,  okamžitě  přestaňte  léčivý  přípravek  užívat  a 
vyhledejte  lékaře,  k tlumení  příznaků  neužívejte  volně  prodejné  léky  tlumící  bolest 
(analgetika) a snižující horečku (antipyretika). 
Dlouhodobé užívání přípravku vyžaduje pravidelné kontroly krevního obrazu. 
 
Velmi  vzácně  se  může  vyskytnout  hemolytická  anémie  (snížení  počtu  červených  krvinek 
v souvislosti s výše zmiňovanými komplikacemi). 
Kardiovaskulární systém 
Velmi vzácně byly zaznamenány případy palpitací (bušení srdce), bolesti na hrudi a vysokého 
krevního tlaku. 
Popsán byl také velmi vzácný výskyt srdeční nedostatečnosti a srdečního infarktu. 
Jiné 
Mohou  se  objevit  závažné  hypersenzitivní  reakce  s projevy,  jako  je  otok  obličeje,  jazyka  a 
hrtanu s následným zúžením dýchacích cest, dušností až astmatickým záchvatem, tachykardií 
(zrychlenou srdeční činností), poklesem krevního tlaku až šokovým stavem. Pokud se u Vás 
objeví některý z uvedených příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.  
Hlavně  u  pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  nebo  s poškozenou  funkcí  ledvin  se  může 
občas vyskytnout edém (akumulace vody v těle). 
Velmi  vzácně  se  může  objevit  alergický  zánět  krevních  cév  (vaskulitida)  a  plic 
(pneumonitida). 
 
Zaznamenány  byly  také  velmi  vzácné  případy  zhoršení  zánětů  infekčního  původu  (např. 
vznik  nekrotizující  fasciitidy)  při  užívání  protizánětlivých  léků  (nesteroidních  antiflogistik, 
Diclofenac  AL  retard  patří  k této  lékové  skupině),  ale  pouze  dočasně.  Pokud  se  příznaky 
infekce (např. zčervenání, pocení, horkost, bolest, horečka) objeví nebo zhorší během léčby 
Diclofenac AL retard bez prodlení konzultujte s lékařem. 
 
Léky jako je Diclofenac AL 25 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
8/9 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Diclofenac AL retard uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Diclofenac AL retard
 obsahuje 
Léčivá látka: 
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 100 mg. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním 
obsahuje diclofenacum natricum 100 mg. 
 
Pomocné látky: 
Jádro tablety: 
Magnesium-stearát, povidon, sacharóza, cetylalkohol, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Potahová vrstva: 
Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), makrogol 6000, 
polysorbát 80, mastek.  
 
Jak přípravek Diclofenac AL retard vypadá a co obsahuje toto balení 
Diclofenac AL retard jsou hnědočervené, kulaté, bikonvexní potahované tablety s průměrem 
přibližně 9 mm. Tablety jsou k dispozici v bílém neprůhledném blistru PVC/Al/papír po 20, 
30, 50 a 100 tabletách s prodlouženým uvolňováním. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
  
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 19 
D-89150 Laichingen. 
Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
14. 9. 2017 
9/9