Lék Furosemid Biotika 10MG/ML

Kód SÚKL
0002133  
Název LP
Furosemid Biotika (10mg/ml Inj Sol 5x2ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X2ML
Síla
10MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Furosemidum
ATC skupina
FUROSEMID (C03CA01)

Složení

  1. Furosemidum – 20 MG
  2. Natrii Hydroxidum – PL MG
  3. Natrii Chloridum – PL MG
  4. Aqua Pro Iniectione – 2 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls202194/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
  
Furosemid Biotika 10 mg/ml injekční roztok 
Furosemidum 
  
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této 
příbalové informaci. Viz bod 4.   
  
 Co naleznete v této příbalové informaci   
1. 
Co je přípravek Furosemid Biotika a k čemu se používá  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Furosemid Biotika podán   
3. 
Jak se přípravek Furosemid Biotika používá   
4. 
Možné nežádoucí účinky  
5.          Jak přípravek Furosemid Biotika uchovávat  
6.          Obsah balení a další informace   
  
  
  
1. Co je přípravek Furosemid Biotika a k čemu se používá  
 
Furosemid Biotika obsahuje léčivou látku furosemid. Furosemid Biotika patří do skupiny léčivých 
přípravků nazývaných diuretika. Furosemid funguje tak, že pomáhá vytvářet více moči. To pomáhá k 
úlevě od příznaků způsobených tím, když Vaše tělo obsahuje příliš mnoho tekutin. 
 
Furosemid Biotika se používá k léčbě otoků vyvolaných 
- onemocněním srdce  
- onemocněním jater, 
- onemocněním ledvin včetně nefrotického syndromu. (soubor příznaků provázející různé typy 
onemocnění ledvin).  
K léčbě plicního otoku  
K léčbě hypertenzní krize (velmi nebezpečný stav, který může ohrozit pacienta na životě, projevující se 
zvýšením krevního tlaku). 
  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude tento přípravek Furosemid Biotika podán   
Nepoužívejte přípravek Furosemid Biotika:
  

jestliže jste alergický(á) na furosemid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 
bodě 6)  
 
1/9
   

jestliže máte selhání ledvin a nevytváříte moč, navzdory léčbě furosemidem 

jestliže máte selhání ledvin v důsledku otravy látkami toxickými pro ledviny nebo játra 

jestliže pacient je v bezvědomí v důsledku selhání jater 

jestliže máte velmi nízkou hladinu draslíku nebo sodíku v krvi 

jestliže jste těžce dehydratován(a) (ztratil(a) jste velké množství tělních tekutin, například z důvodu 
závažného průjmu nebo zvracení) 

jestliže jste alergický(á) na sulfonamidová antibiotika používaná např. při léčbě infekce močových 
cest 

jestliže kojíte 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda můžete použít tento lék, či nikoli, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnost při použití přípravku Furosemid Biotika je zapotřebí, jestliže: 
-     máte obvykle problémy s močením (způsobené například zvětšenou prostatou) 
-    máte nízký krevní tlak nebo někdy míváte náhlé poklesy krevního tlaku  
-  máte cukrovku  
-  máte dnu (zvýšená hladiny kyseliny močové v krevním séru ) v důsledku vysokých hladin kyseliny 
močové (vedlejší produkt metabolismu) v krvi 
-  máte onemocnění jater (např. cirhóza) 
-  máte onemocnění ledvin (např. nefrotický syndrom) 
- máte sníženou hladinu bílkoviny v krvi (například při nefrotickém syndromu), účinek furosemidu může 
být snížen a může se zvýšit riziko hluchoty 
-  máte porfyrii (poruchu metabolizmu krevního barviva hemoglobinu. ) 
- máte zvýšenou citlivost kůže vůči slunečnímu záření (fotosenzitivita) 
- jste starší pacient, užíváte-li jiné léky, které mohou způsobit náhlý pokles krevního tlaku, a pokud máte 
jiné zdravotní potíže, které jsou rizikem pro pokles krevního tlaku. 
- užíváte risperidon (používá se k léčbě schizofrenie) 
- užíváte soli lithia (používá se k léčbě poruch nálady) 
Váš lékař může doporučit pravidelné krevní testy hladiny cukru v krvi nebo hladiny kyseliny močové v 
krvi. Budou také kontrolovat krevní hladiny důležitých tělesných solí, jako je draslík a sodík, které jsou 
zvláště důležité, pokud zvracíte nebo máte průjem. 
Přípravek Furosemid Biotika může způsobit pozitivní dopingový test. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid Biotika 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi zejména jestliže užíváte: 
 
Lithium – lék k léčbě poruch nálady, v kombinaci s furosemidem se jeho účinky mohou zesilovat.  
 
Léky na srdce, jako je digoxin, sotalol, dofetilid mohou zvýšit riziko vzniku poruch srdečního rytmu  
 
 
2/9
   
 
Veškeré léčivé přípravky na vysoký krevní tlak včetně thiazidových diuretik (léků podporujících zvýšené 
močení) (jako metolazon), inhibitorů ACE (jako je lisinopril), antagonistů receptorů angiotenzinu II 
(například losartan) - v kombinaci s furosemidem může vzniknout náhlý pokles krevního tlaku příliš 
nízko 
 
Léky snižující hladinu cholesterolu nebo lipidů, jako je cholestyramin, kolestipol a fibráty, jako je 
klofibrát nebo fenofibrát, protože účinek furosemidu může být snížený. 
 
Léky k léčbě cukrovky (antidiabetika) – furosemid muže snižovat jejich účinnost 
 
Protizánětlivé léky (jako kyselina acetylsalicylová nebo celekoxib), mohou snížit účinek furosemidu 
 
Protizánětlivé nebo protialergické léky, jako jsou kortikosteroidy, léky proti žaludečním vředům jako je 
karbenoxolon, nebo laxativa - současné podávání může zvýšit ztráty draslíku. Lékořice má v tomto 
směru stejné účinky jako karbenoxolon. 
 
Nervosvalové blokátory podávané během operací – atrakurium, tubokurarin a sukcinylcholin - jejich 
účinek může byt podáním furosemidu zesílen 
 
Fenytoin nebo fenobarbital – k léčbě epilepsie - mohou snížit účinek furosemidu 
 
Theofylin - k léčbě astmatu, furosemid může zesilovat jeho účinek 
 
Antibiotika, jako jsou cefalosporiny, polymyxiny, aminoglykosidy nebo chinolony nebo jiné léky, které 
mohou ovlivnit Vaše ledviny, - v kombinaci s furosemidem se mohou zesilovat nežádoucí účinky\ 
 
Probenecid - používán s některými jinými přípravky k ochraně ledvin - může snížit účinek furosemidu 
 
Organoplatiny - používané k léčbě některých druhů rakoviny - v kombinaci s furosemidem se mohou 
zesilovat nežádoucí účinky 
 
 
Léky ke zvýšení krevního tlaku (vazopresory), jejich účinek se může furosemidem snížit 
 
 
Karbamazepin - používaný k léčbě epilepsie nebo schizofrenie - může zvýšit nežádoucí účinky 
furosemidu 
 
Cyklosporin - používaný k prevenci odmítnutí transplantátů, v kombinaci s furosemidem hrozí riziko 
dny. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
  
Těhotenství  
Furosemid nemá být během těhotenství používán, pokud neexistují pro jeho použití velmi dobré lékařské 
důvody.  
 
Kojení  
Furosemid se vylučuje do mateřského mléka, a při jeho používání nesmíte kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, jelikož furosemid může snížit schopnost řídit motorová vozidla 
nebo obsluhovat stroje. 
 
3/9
   
  
Tento léčivý přípravek obsahuje 3,688 mg sodíku v 1 ml injekčního roztoku. To je třeba vzít v úvahu u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
3.  Jak se přípravek Furosemid Biotika používá   
 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.   
 
Furosemid Biotika se podává: 
- pomalou injekcí do žíly (intravenózně), nebo 
- ve výjimečných případech do svalu (intramuskulárně) Váš lékař rozhodne, kolik přípravku budete 
potřebovat, kdy Vám má být podán a o délce léčby. To bude záviset na Vašem věku, tělesné hmotnosti, 
prodělaných onemocněních, jiných lécích, které užíváte a typu a závažnosti Vašeho onemocnění. 
 
 
Obecné: 
-  furosemid se podává ve formě injekce v případech, kdy perorální podávání není možné, není účinné 
(například v případě sníženého vstřebávání ze střeva), nebo když je požadován rychlý nastup účinku 
- V případech, kdy se používá injekční podání, přechod na podání ústy se doporučuje, co možná nejdříve. 
- Aby bylo dosaženo optimální účinnosti a potlačeny regulační mechanismy, pozvolná infuze furosemidu 
je obecně upřednostňována před opakovanými nárazovými dávkami ve formě injekce 
- Tam, kde pozvolná infuze furosemidem není proveditelná pro doléčování po jedné nebo několika 
nárazových dávkách, navazuje režim infuze s nízkými dávkami podávanými v krátkých časových 
intervalech (cca 2 hodiny), který je upřednostňován před režimem s vyššími nárazovými dávkami v 
delších časových intervalech. 
 
Režim dávkování: 
 
Dospělí a dospívající od 15 let věku: 
 
- Při absenci podmínek vyžadujících nižší dávku (viz níže) je počáteční doporučená dávka pro dospělé a 
dospívající od 15 let věku 20 mg až 40 mg furosemidu do žíly (nebo ve výjimečných případech do 
svalů); maximální dávka se mění podle individuální odpovědi. 
- Jsou-li zapotřebí větší dávky, musí být podávány po 20mg přírůstcích a nesmí být podávány častěji než 
jednou za dvě hodiny. 
- U dospělých je doporučená maximální denní dávka furosemidu 1500 mg. 
 
 
Děti a dospívající (do 15 let věku): 
- Dávkování se upravuje na základě tělesné hmotnosti a doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 0,5 
do 1 mg/kg tělesné hmotnosti denně až do maximální celkové denní dávky 20 mg. Přechod na perorální 
léčbu má být proveden co nejdříve. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin: 
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (koncentrace kreatininu v séru > 5 mg/dl) je doporučeno, 
aby rychlost infuze nepřekročila 2,5 mg furosemidu za minutu. 
 
 
Starší pacienti: 
Doporučená počáteční dávka je 20 mg/den, přičemž se postupně zvyšuje, dokud není dosaženo 
požadované odpovědi. 
 
 
 
4/9
   
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Furosemid Biotika, než jste měl(a) dostat 
Pokud se obáváte, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Furosemid Biotika, okamžitě se poraďte 
se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem. Příznaky předávkování jsou následující: sucho 
v ústech, zvýšený pocit žízně, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo bolest, pocit nemoci, 
zvýšená únava nebo slabost, slabý tep, ztráta chuti k jídlu. 
   
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Furosemid Biotika 
Pokud se obáváte, že jste možná vynechal(a) dávku, okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo jiným 
zdravotnickým personálem. 
 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Furosemid Biotika 
Pokud ukončíte léčbu předčasně bez doporučení svého lékaře, Vaše srdce, plíce nebo ledviny mohou být 
vážně ovlivněny příliš velkým množstvím tekutiny.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo jiného 
zdravotnického personálu. 
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. Během léčby furosemidem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky dle četnosti 
výskytu: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) : pocit na zvracení, zvracení a průjem, žaludeční nevolnost, 
zácpa, bolest v nadbřišku 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): hluchota (někdy nevratná) 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): porucha sluchu (přechodná), hluchota (častější u 
selhání ledvin) a tinitus (zvonění v uších) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): snížení počtu krevních destiček, snížení počtu bílých 
krvinek, snížení počtu červených krvinek z důvodu útlumu kostní dřeně (aplastická anémie), snížení 
počtu granulocytů (druh bílých krvinek), snížení počtu červených krvinek, snížení počtu červených 
krvinek kvůli rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie), zvýšená hladina cukru v krvi, snížená 
hladina draslíku v krvi, snížená hladina sodíku v krvi, snížená hladina hořčíku v krvi, zvýšená zásaditost 
vnitřního prostředí v důsledku ztráty sodíku močí, zvýšená hladina kyseliny močové, dna, porušená 
snášenlivost cukru, závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené snížením krevního tlaku), akutní zánět 
slinivky břišní, žloutenka, zvýšená citlivost vůči slunečnímu záření (fotosenzitivita), vyrážka, svědění, 
kopřivka, multiformní erytém (vyrážka červených svědivých skvrn, která se vyskytuje hlavně na horních 
a dolních končetinách), exfoliativní dermatitida (kopřivka, zčervenání, odlupování odumřelé kůže ), 
akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP (závažná kožní vyrážka ), onemocnění ledvin 
(intersticiální nefritida), zvýšené vylučování vápníku močí, zadržovaní moči, zvýšené močení, rozmazané 
vidění, poruchy vidění (žluté vidění), srdeční zástava, zvýšená hladina cholesterolu v séru, zvýšená 
hladina triglyceridů v séru, zvýšená hladina amylázy v séru, reakce v místě aplikace 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
 
5/9
   
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:   
  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
  
5. Jak  přípravek Furosemid Biotika uchovávat   
 
•  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
•  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
•  Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
•  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
•  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
  
6. Obsah balení a další informace  
 
 
Co přípravek Furosemid Biotika obsahuje  
Léčivou látkou je furosemidum. 
Jeden ml injekčního roztoku obsahuje furosemidum 10 mg. 
Pomocnými látkami jsou: hydroxid sodný, chlorid sodný, voda pro injekci. 
 
 
Jak přípravek Furosemid Biotika vypadá a co obsahuje toto balení  
Furosemid Biotika je čirý, bezbarvý nebo slabě hnědožlutý roztok.  
Balení obsahuje 5 skleněných ampulek po 2 ml, obsahujících injekční roztok přípravku Furosemid 
Biotika. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
BB Pharma, a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika 
  
Výrobce:   
HBM Pharma s.r.o. 
Sklabinská 30 
036 80 Martin 
Slovenská republika 
  
 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 3. 2018 
  
  
  
 
 
6/9
   
  
  
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:  
 
Dávkování a způsob podání: 
 
Dávkování 
 
Dospělí a dospívající starší 15 let  
20 až 40 mg intravenózně (nebo ve výjimečných případech intramuskulárně); maximální dávka se liší  
v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu. Jestliže jsou potřeba vyšší dávky, musí být 
zvyšovány v přírůstcích po 20 mg a nesmí být podávány častěji než každé dvě hodiny. Pokud je potřeba 
dosáhnout dávky větší než 50 mg, doporučuje se její dosažení pomalou intravenózní infuzí. Maximální 
doporučená denní dávka u dospělých je 1500 mg furosemidu.   
 
Pediatrická populace 
Dávkování se upravuje podle tělesné hmotnosti, přičemž doporučená denní dávka se pohybuje v rozmezí 
0,5 až 1 mg/kg tělesné hmotnosti až do maximální celkové denní dávky 20 mg.   
 
Starší pacienti 
Doporučená počáteční dávka je 20 mg/den. Tato dávka se postupně zvyšuje až do dosažení požadované 
odpovědi. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin > 5 mg/dl) nesmí rychlost infuze  
překročit 2,5 mg/min.   
 
Speciální doporučení pro dávkování  
  
Pro dospělé se dávka stanovuje následovně:  
  
Edém spojený s chronickým a akutním městnavým srdečním selháním  
Doporučená počáteční dávka je 20 až 40 mg denně. Tato dávka se může v případě potřeby upravit podle 
odpovědi pacienta na léčbu. Dávka má být podána ve dvou nebo třech jednotlivých dávkách za den při 
chronickém městnavém srdečním selhání a jako bolus při akutním městnavým srdečním selhání.   
  
Edém spojený s renálním onemocněním   
Doporučená počáteční dávka je 20 až 40 mg za den. Tuto dávku je možno v případě potřeby upravit 
podle odpovědi pacienta na léčbu. Celková denní dávka může být podána najednou nebo v rámci 
několika dílčích dávek během dne.  
  
Jestliže to nevede k optimálnímu zvýšení vylučování tekutin, musí být furosemid podáván kontinuální 
intravenózní infuzí s počáteční rychlostí 50 až 100 mg za hodinu.  
  
Před zahájením podávání furosemidu musí být upravena hypovolemie, hypotenze a porucha acidobazické 
a elektrolytové rovnováhy.   
  
U dialyzovaných pacientů se udržovací dávka obvykle pohybuje v rozmezí 250 mg až 1500 mg za den.  
  
U pacientů s nefrotickým syndromem musí být dávkování stanoveno s opatrností, vzhledem k 
riziku vyššího výskytu nežádoucích účinků.  
  
Hypertenzní krize (kromě jiných terapeutických opatření)  
Doporučená počáteční dávka při hypertenzní krizi je 20 mg až 40 mg podaných jako bolus intravenózní 
injekcí. Tato dávka může být v případě potřeby upravena podle odpovědi pacienta na léčbu.  
  
 
7/9
   
Edém spojený s onemocněním jater  
Jestliže je intravenózní léčba naprosto nezbytná, musí se počáteční dávka pohybovat v rozmezí 20 mg až 
40 mg. Tuto dávku je možno v případě potřeby upravit podle odpovědi pacienta na léčbu. Celková denní 
dávka může být podána najednou nebo v rámci několika dávek.   
  
Furosemid může být použit v kombinaci s antagonisty aldosteronu v případech, kdy tyto látky nejsou v 
rámci monoterapie dostačující. Aby se zamezilo komplikacím, jako je ortostatická intolerance nebo 
porucha acidobazické a elektrolytové rovnováhy nebo jaterní encefalopatie, musí být dávka pečlivě 
upravena tak, aby bylo dosaženo pozvolného vylučování tekutin. Tato dávka může u dospělých způsobit 
denní ztrátu tělesné hmotnosti přibližně 0,5 kg.   
  
Plicní edém (např. při akutním srdečním selhání)  
Počáteční podaná dávka je 40 mg furosemidu intravenózně. Jestliže to zdravotní stav pacienta vyžaduje, 
podá se za 30-60 minut dalších 20 až 40 mg furosemidu. Furosemid je nutno podat spolu s dalšími 
terapeutickými opatřeními.  
  
Způsob podání  
Intravenózně, ve výjimečných případech intramuskulárně. 
 
 
 
 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití  
 
Pacienti s částečnou obstrukcí odtoku moči (např. pacienti s hypertrofií prostaty). Je nutno zajistit 
produkci moči. 
 
Pacienti s hypotenzí nebo zvýšeným rizikem výrazného poklesu krevního tlaku (pacienti se stenózou 
koronární arterie nebo cerebrální arterie). 
 
Pacienti s manifestním nebo latentním diabetes mellitus nebo kolísavou glykemií (je nutné pravidelné 
sledování hladiny glukózy v krvi). 
 
Pacienti se dnou nebo hyperurikemií (je nutné pravidelné sledovat hladinu kyseliny močové v séru). 
 
Pacienti s jaterním onemocněním nebo hepatorenálním syndromem (porucha funkce ledvin spojená s 
těžkým onemocněním jater). 
 
Hypoproteinemie (spojená s nefrotickým syndromem, účinek furosemidu může být snížen a může být 
zvýšena jeho ototoxicita). 
 
Současné podání se solemi lithia (je nutné sledování lithemie, viz bod 4.5) 
 
Akutní porfyrie (použití diuretik při akutní porfyrii není považováno za bezpečné a je třeba zvláštní 
opatrnosti) 
 
U pacientů léčených furosemidem, zejména u starších pacientů, pacientů užívajících další léky, které 
mohou způsobit hypotenzi, a u pacientů s jiným zdravotním stavem, který představuje riziko hypotenze, 
se může vyskytnout symptomatická hypotenze vedoucí k závratím, mdlobám nebo ztrátě vědomí. 
Během léčby furosemidem se doporučuje pravidelně sledovat hladinu sodíku, draslíku a kreatininu v 
séru; zvláště pozorné sledování je vyžadováno u pacientů s vysokým rizikem rozvoje poruchy 
elektrolytové rovnováhy, nebo v případě významné další ztráty tekutin (např. z důvodu zvracení nebo 
průjmu).  
 
Hypovolemie nebo dehydratace stejně jako jiné významné poruchy elektrolytové nebo acidobazické 
rovnováhy musí být upraveny. 
 
8/9
   
 
Fotosenzitivita: 
Případy fotosenzitivních reakcí byly hlášeny v souvislosti s thiazidovými diuretiky (viz bod 4.8). Jestliže 
se během léčby vyskytne fotosenzitivní reakce, doporučuje se léčbu ukončit. Jestliže je opětovné podání 
thiazidu považováno za nezbytné, doporučuje se chránit exponované oblasti těla před sluncem nebo 
umělým UVA zářením. 
 
Současné podávání s risperidonem: 
V placebem kontrolovaných klinických studiích s risperidonem u starších pacientu s demencí byl 
pozorován vyšší výskyt mortality při současném podání furosemidu a risperidonu (7,3%; střední věk 89 
let, rozmezí 75-97 let) ve srovnání s pacienty léčenými pouze risperidonem (3,1%; střední věk 84 let, 
rozmezí 70-96 let) nebo pacienty léčenými pouze furosemidem (4,1%; střední věk 80 let, rozmezí 67-90 
let). Souběžné podání ostatních diuretik (převážně thiazidových diuretik v nízké dávce) s risperidonem 
nebylo spojeno s podobnými nálezy.  
Patofyziologický mechanismus zvýšené mortality u starších pacientu s demencí při současném podání 
furosemidu a risperidonu nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. Nezávisle na léčbě, dehydratace byla 
hlavním rizikovým faktorem mortality u starších pacientu s demencí, a proto by měla být eliminována. 
 
Sportovci: 
Je třeba sportovce upozornit, že tento přípravek používaný k nucené diuréze obsahuje látku, která muže 
způsobit pozitivní dopingový test. 
 
 
  
  
Inkompatibility  
Při přípravě infuze se furosemid nesmí míchat s látkami, které snižují pH roztoku (např. vitaminy 
skupiny B, vitamin C, adrenalin, noradrenalin, lokální anestetika, antihistaminika atd.). 
pH roztoku nesmí klesnout pod 7, protože léčivá látka se může vysrážet. 
 
 
 
Léčba předávkování  
Léčba spočívá v náhradě tekutin, úpravě poruchy elektrolytové rovnováhy, sledování metabolických 
funkcí, udržení odtoku moči a prevencí a léčbou závažných komplikací. 
Není známo specifické antidotum furosemidu. Jestliže nastane předávkování během parenterálního 
podání, léčba je zaměřena na sledování pacienta a na podpůrnou léčbu. Hemodialýza neurychluje 
eliminaci furosemidu. Pokud dojde k požití furosemidu, je třeba zabránit systémovému vstřebání 
omezením absorpce účinné látky (aktivní uhlí). 
   
 
9/9