Lék Fragmin 10000 M.j.(anti-xa)/0,4 ML 10000IU

Kód SÚKL
0001955  
Název LP
Fragmin 10000 M.j.(anti-xa)/0,4 ML (10000iu Inj Sol Isp 10x0,4ml)
Cesta podání
Subkutánní/intravenózní podání (SDR+IVN)
Léková forma
Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Velikost balení
10X0,4ML
Síla
10000IU
Typ balení
Předplněná injekční stříkačka
Účinné látky
Dalteparinum Natricum
ATC skupina
DALTEPARIN (B01AB04)

Složení

  1. Dalteparinum Natricum – 10 KU
  2. Acidi Hydrochlorici Solutio 1 Mol/l
  3. Natrii Hydroxidi Solutio 1 Mol/l
  4. Aqua Pro Iniectione – 0,4 ML

Příbalová informace

sp. zn.: sukls220982/2011, sukls220983/2011, sukls220984/2011, sukls220985/2011, 
sukls220986/2011, sukls220987/2011 
a sp.zn.: sukls262860/2012, sukls262861/2012, sukls262862/2012, sukls262863/2012, 
sukls262864/2012, sukls262865/2012 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/4 ml 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/1 ml 

Injekční roztok 
dalteparinum natricum 
 
FRAGMIN 2 500 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml 
FRAGMIN 5 000 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml 
FRAGMIN 7 500 m.j. (anti-Xa)/0,3 ml 

FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 ml 
Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
dalteparinum natricum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Fragmin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fragmin používat 
3. 
Jak se přípravek Fragmin používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Fragmin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Fragmin a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Fragmin je dalteparin sodný. Dalteparin sodný patří do skupiny léků 
nazývaných nízkomolekulární hepariny a používá se  
  k léčbě krevních sraženin, které se vytvořily v krvi 
  k léčbě nestabilní anginy pectoris a non-Q infarkt myokardu (srdeční záchvat) 
  k zabránění tvorby krevních sraženin v následujících stavech 
o  po chirurgickém nebo ortopedickém zákroku 
o  při dlouhodobém připoutání na lůžko 
  k zabránění vzniku krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje (u pacientů, kteří mají 
problémy s ledvinami) 
  k léčbě krevních sraženin a zabránění jejich další tvorby při nádorovém onemocnění  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fragmin používat 
 
Nepoužívejte přípravek Fragmin: 

 
  jestliže jste alergický(á) na dalteparin sodný nebo jiné nízkomolekulární hepariny a/nebo heparin 
nebo na produkty z vepřového masa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
  jestliže jste prodělal(a) trombocytopenii navozenou heparinem (HIT), což je onemocnění, které 
způsobuje závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytů), 
  jetliže jste nedávno prodělal(a) poranění a operaci centrální nervové soustavy (mozku, míchy), očí 
a uší 
  jestliže máte těžké poruchy srážlivosti krve 
  jestliže máte krvácení do mozku nebo zažívacího traktu, žaludeční nebo dvanácterníkový vřed 
  jestliže máte akutní nebo subakutní septickou endokarditidu (zánět srdeční nitroblány) 
  jestliže jste někdy měl(a) modřiny a krvácení způsobené heparinem 
  při léčbě vysokými dávkami přípravku Fragmin nesmíte dostat epidurální nebo spinální anestézii 
(injekce anestetika do páteře), protože by to mohlo být nebezpečné. Proto se před jakoukoli 
operací vždy ujistěte, že Váš lékař ví, že jste léčen(a) přípravkem Fragmin. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Fragmin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před zahájením léčby přípravkem Fragmin informujte lékaře 
  jestliže je u Vás riziko krvácení, včetně následujících stavů: 
o  žaludeční nebo dvanácterníkový vřed, zánětlivé střevní onemocnění 
o  potíže spojené s krvácením 
o  vysoký krevní tlak 
o  operace mozku, míchy, ucha nebo oka prodělaná v nedávné době 
o  porucha sítnice oka při vysokém krevním tlaku nebo cukrovce 
  jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater 
  jestliže užíváte přípravky, které ovlivňují krevní srážlivost 
  jestliže jste někdy měl(a) modřiny a krvácení způsobené heparinem 
  jestliže trpíte jakýmkoli onemocněním, které může způsobit, že snadněji krvácíte 
  jestliže máte mechanickou srdeční chlopeň 
  jestliže trpíte cukrovkou 
  jestliže máte jakékoliv problémy s krví 
  jestliže je Vám více než 80 let 
  jestliže laboratorní vyšetření Vaší krve ukázalo, že máte v krvi vysokou hladinu draslíku. 
 
Pokud podstupujete spinální (míšní) anestezii nebo lumbální punkci (odebrání mozkomíšního 
moku)
, budete pečlivě sledováni. Důvodem je skutečnost, že přípravek Fragmin může vyvolat krvácení 
do míchy v místě vpichu. 
 
Pravidelně Vám budou prováděny krevní testy z následujících důvodů: 
-  ve vzácných případech může přípravek Fragmin způsobit snížení počtu krevních destiček v krvi 
-  přípravek Fragmin může zvyšovat hladinu draslíku v krvi. Pokud máte cukrovku (diabetes), 
závažné onemocnění ledvin nebo pokud užíváte další léky, které ovlivňují hladinu draslíku, bude 
třeba provádět krevní testy. 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda se něco z výše uvedeného týká i Vás, zeptejte se svého lékaře nebo  
lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Fragmin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Fragmin
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Je to proto, že přípravek Fragmin může ovlivnit účinek jiných léků a některé jiné léky mohou ovlivnit 
účinek přípravku Fragmin. 
 
Neužívejte tento léčivý přípravek a informujte svého lékaře: 

  pokud užíváte lék zvaný heparin (užívá se k léčbě krevních sraženin) 

 
 
Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou ovlivnit srážení krve: 
  warfarin nebo jiní anatagonisté vitaminu K (užívá se k ředění krve) 
  inhibitory krevních destiček jako kyselina acetylsalicylová (aspirin), dipyridamol, tiklopidin, 
klopidogrel nebo jiné léky (používají se na zastavení tvorby krevních sraženin) 
  injekce nebo infúze dextranu (používá se jako náhrada objemu krve) 
  protizánětlivé léky jako ibuprofen, diklofenak anebo jiné léky (používají se k léčbě bolesti a otoku 
při zánětu a bolesti kloubů nebo při jiných chorobách) 
  odvodňovací tablety (diuretika), jako je např. spironolakton, triamteren nebo amilorid. Tyto 
přípravky mohou při současném užívání s přípravkem Fragmin způsobit zvýšení hladiny draslíku 
v krvi 
  jakékoli léky nebo přípravky, které zvyšují hladinu draslíku v krvi 
 
Lékař Vám může některý lék změnit nebo nařídí pravidelné kontroly krve, aby ověřil, že Vám jejich 
současné užívání s přípravkem Fragmin nijak neškodí. 
 
Operace a anestetika 
Pokud se chystáte podstoupit spinální punkci (odběr míšního moku) nebo operaci, při níž budou použity 
tlumivé léky zvané epidurální nebo spinální anestetika, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek 
Fragmin. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Fragmin může být během těhotenství užíván, je-li to nezbytné. 
 
Kojení se během léčby přípravkem Fragmin nedoporučuje. K dispozici jsou jen omezené informace o 
prostupu látek obsažených v přípravku Fragmin do mateřského mléka. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vliv přípravku Fragmin na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nebyl systematicky 
hodnocen. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Fragmin používá 
 
Váš lékař rozhodne, jakou dávku a jak dlouho budete přípravek Fragmin užívat. Velikost dávky a doba 
léčby závisí na důvodu, proč budete přípravek Fragmin užívat. Pokud máte problémy s ledvinami, je 
možné, že bude Vaše dávka přípravku Fragmin snížena. 
 
Pokud jste v nemocnici, přípravek Fragmin Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. Po propuštění 
z nemocnice může být zapotřebí pokračovat v podávání přípravku Fragmin a budete si ho aplikovat sám 
(sama). Obvykle se přípravek Fragmin podává podkožní injekcí (subkutánně) do kožního záhybu ve 
spodní části břicha. Podrobný návod k použití přípravku je uveden na konci této příbalové 
informace. 
 
Přípravek Fragmin není určen k podání do svalu. 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. 
 
  k léčbě krevních sraženin, které se vytvořily v krvi 
Obvyklá dávka je 200 anti-Xa IU/kg (2 mg/kg) podkožně jedenkrát denně nebo dávka 100 anti-Xa IU/kg 
podkožně dvakrát denně. Přípravek Fragmin se podává nejméně 5 dní nebo déle podle uvážení lékaře. 

 
 
  k léčbě krevních sraženin a zabránění jejich další tvorby při nádorovém onemocnění  
U pacientů s nádorovým onemocněním se přípravek Fragmin podává dlouhodobě. První měsíc 200 anti-
Xa IU/kg podkožně jedenkrát denně, dalších pět měsíců se podává 150 anti-Xa IU/kg podkožně jednou 
denně. 
 
  k léčbě nestabilní anginy pectoris a non-Q infarkt myokardu (srdeční záchvat) 
Obvyklá dávka je 120 anti-Xa IU/kg podkožně dvakrát denně. Přípravek Fragmin se podává nejméně 6 
dní nebo déle podle uvážení lékaře. Lékař Vás požádá, abyste užíval(a) také kyselinu acetylsalicylovou. 
U pacientů, kteří mají podstoupit revaskularizaci se doporučuje podávat přípravek FRAGMIN do dne 
invazivní procedury (PCI nebo CABG). Celková doba léčby by neměla přesáhnout 45 dní. Dávka se liší 
podle pohlaví a hmotnosti pacienta: 

5000 m.j. každých 12 hodin u žen do 80 kg a mužů do 70 kg. 

7500 m.j. každých 12 hodin u žen nad 80 kg a u mužů nad 70 kg. 
 
  k zabránění tvorby krevních sraženin po chirurgickém nebo ortopedickém zákroku 
Jestliže máte malé nebo střední riziko vzniku krevní sraženiny, bude Vám podávána dávka 2500 anti-Xa 
IU jedenkrát denně obvykle po dobu 5-7 dní. První injekce se podává obvykle 2 hodiny před operací. 
Jestliže máte vyšší riziko vzniku krevní sraženiny, bude Vám podána dávka 5000 anti-Xa IU jedenkrát 
denně obvykle po dobu 5-7 dní. První injekce se podává obvykle den před operací. 
 
U ortopedického zákroku (např. operace kyčelního kloubu) se první injekce se podává obvykle den před 
operací, další v den operace, dále pak obvykle dávka 5000 anti-Xa IU podkožní injekcí jednou denně. 
Přípravek Fragmin podává po dobu až 5 týdnů po operaci. 
 
  k zabránění tvorby krevních sraženin při dlouhodobém připoutání na lůžko 
Obvykle se podává 5000 anti-Xa IU podkožní injekcí jednou denně po dobu 12-14 dní nebo déle. 
 
  k zabránění vzniku krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje (u pacientů, kteří 
mají problémy s ledvinami) 
Dávka se obvykle zahajuje jednorázovou intravenózní injekcí, po které následuje infúze. Dávkování určí 
lékař podle míry poškození Vašich ledvin. 
Obvykle dávka 30-40 m.j./kg tělesné hmotnosti ve formě intravenózního bolusu s následnou infúzí 10-15 
m.j./kg tělesné hmotnosti a hodinu, nebo jedna injekce ve formě intravenózního bolusu 5 000 m.j. 
 
U náhlého selhání ledvin je obvyklá intravenózní injekce ve formě bolusu 5-10 m.j./kg tělesné 
hmotnosti s následnou intravenózní infúzí 4-5 m.j./kg tělesné hmotnosti a hodinu. 
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fragmin, než jste měl(a)  
Pokud nedopatřením použijete více přípravku Fragmin, požádejte ihned o radu svého lékaře nebo 
lékárníka, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fragmin 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte vynechanou dávku, 
jakmile si vzpomenete, pokud se již blíží čas podání další dávky, vyčkejte a použijte až následující dávku 
jako obvykle. 
 
Nepřestávejte přípravek Fragmin používat bez porady s lékařem  
Používejte přípravek Fragmin tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučil. Užívání neukončujte bez porady 
se svým lékařem. 
 
Jestliže ukončíte užívání přípravku Fragmin dříve, než Vám to lékař doporučí, může se stát, že Vaše léčba 
krevních sraženin nebude dostatečná, případně se zvýší riziko tvorby dalších krevních sraženin v žilách 
dolních končetin nebo plic. Jestliže chcete ukončit léčbu přípravkem Fragmin, poraďte se nejprve se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 

 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z těchto 
nežádoucích účinků: 
 
Alergická reakce. Může se projevit jako vyrážka, problémy s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, 
hrdla nebo jazyka. 
 
Pokud jste se někdy podrobil(a) spinální punkci anebo spinální anestézii a zaznamenal(a) jste brnění, 
trnutí a svalovou slabost, zejména v dolní polovině těla. Stejně tak pokud jste ztratil(a) kontrolu nad 
močovým měchýřem nebo střevy (takže jste neměl(a) kontrolu nad tím, kdy jít na toaletu). 
Náhlá silná bolest hlavy. Mohlo by jít o příznak krvácení do mozku. 
Silné krvácení z rány. 
Břicho citlivé na dotek nebo pocit „vydutého“ břicha. Může jít o krvácení v břišní oblasti. 
Bolestivá vyrážka nebo tmavočervené tečky pod kůží, které nezmizí, pokud je stlačíte. Mohou se 
vyskytnout i růžové skvrny na kůži. S největší pravděpodobností se objevují v místech, kde byl aplikován 
přípravek Fragmin. 
 
Co možná nejdříve informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z 
těchto nežádoucích účinků: 
 
Tvoří se Vám snáze modřiny. Důvodem by mohla být porucha krve (trombocytopenie). 
Cítíte bolest nebo podráždění v místě, kde je aplikován přípravek Fragmin nebo se Vám v místě vpichu 
injekce tvoří podlitiny. Tento stav se obvykle upraví po několika dnech. 
 
Další nežádoucí účinky, které můžete prodiskutovat s lékařem, pokud Vás znepokojují: 
Změny ve výsledcích krevních testů, které jsou prováděny pro kontrolu funkcí jater. Po ukončení léčby 
přípravkem Fragmin se tyto změny obvykle vrátí zpět k normálním hodnotám. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Fragmin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „použitelné do:“ 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Fragmin obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je dalteparinum natricum 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/4 ml obsahuje dalteparinum natricum 10 000 m.j. (anti-Xa)/4 ml 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/1 ml obsahuje dalteparinum natricum 10 000 m.j. (anti-Xa)/1 ml 
FRAGMIN 2 500 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml obsahuje dalteparinum natricum 2 500 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml 
FRAGMIN 5 000 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml obsahuje dalteparinum natricum 5 000 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml 
FRAGMIN 7 500 m.j. (anti-Xa)/0,3 ml obsahuje dalteparinum natricum 7 500 m.j. (anti-Xa)/0,3 ml 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 ml obsahuje dalteparinum natricum 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 
ml 
Účinnost  je  uvedena  v  mezinárodních  anti-Xa  m.j.  1.  mezinárodního  standardu  pro 
nízkomolekulární heparin. 
 
-  Dalšími složkami jsou chlorid sodný (kromě FRAGMIN 5 000 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml,  
FRAGMIN 7 500 m.j. (anti-Xa)/0,3 ml, FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 ml), voda na injekci, 
roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l. 
 
Jak přípravek Fragmin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Fragmin je čirý, bezbarvý až slámově zbarvený roztok. 
 
Velikost balení: 
 
Druh obalu: 
1) Bezbarvé skleněné ampule 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/4 ml : 10 x 4 ml 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/1 ml : 10 x 1 ml 
 
2) Jednorázové skleněné injekční stříkačky 
FRAGMIN 2 500 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml : 10 x 0,2 ml 
FRAGMIN 5 000 m.j. (anti-Xa)/0,2 ml : 10 x 0,2 ml 
FRAGMIN 7 500 m.j. (anti-Xa)/0,3 ml : 10 x 0,3 ml 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 ml : 10 x 0,4 ml 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 ml : 5 x 0,4 ml 
 
Na trhu nemusí být všechna balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Ampule: Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie 
Jednorázové injekční stříkačkyPfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie 
Catalent France Limoges S.A.S., Limoges, Francie 
FRAGMIN 10 000 m.j. (anti-Xa)/0,4 ml: Jednorázové injekční stříkačkyPfizer Manufacturing Belgium 
N.V., Puurs, Belgie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
15.10.2014 

 
 
NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU FRAGMIN 
 
1. Příprava před injekcí 
  Před aplikací injekce si pečlivě umyjte ruce. 
 
 
 
 
2. Výběr vhodných míst aplikace na lidském těle 
  Vhodná místa pro aplikaci: 
a) oblast ve tvaru „U“ kolem pupku 
b) horní vnější část stehen 
Vyberte si vhodné místo pro aplikaci. Podkožní injekci aplikujte pod kůži nejlépe na břiše alespoň 
5 cm od pupku. V případě, že jste podstoupili operaci, neaplikujte injekci v blízkosti pooperační 
jizvy. Při opakované aplikaci přípravku Fragmin je vhodné střídat místa vpichu každý den 
 
 
 
3. Očištění místa aplikace injekce 
 
  Pečlivě si otřete místo, kam budete injekci aplikovat, tamponkem či čtverečkem 
napuštěným dezinfekcí. 
 
 
  Vyberte z obalu stříkačku přípravku Fragminu a sejměte ochranný uzávěr. 
 
4. Poloha při aplikaci injekce 
  Posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy. 

 
  V případě aplikace injekce do břicha je nejlepší se posadit. 
  V případě aplikace do vnější části stehen můžete sedět nebo si lehnout. 
 
5. Aplikace přípravku Fragmin 
 
  Abyste si byli jisti, že aplikujete přípravek Fragmin do podkoží, vytvořte kožní řasu – t.j. 
shrňte cca 2–3 cm úsek volné kůže a uchopte ho mezi palec a ukazovák. 
 
 
 
  Do vytvořené řasy zaveďte celou jehlu kolmo a pomalu vyprázdněte obsah stříkačky. 
Není třeba zkoušet zpětné nasátí jako u některých jiných injekcí. V některých dávkách je 
malá bublina, aby došlo k úplnému vyprázdnění obsahu pístu, nebojte se a aplikujte vždy 
celý obsah stříkačky. Poté jehlu nejprve vytáhněte a až potom uvolněte kožní řasu. 
 
6. Očištění místa vpichu injekce 
 
  Otřete místo vpichu dezinfekčním tamponem, ale nedrhněte ho. 
 
 
 
  Každou stříkačku lze použít jen jednou! Použité stříkačky nevyhazujte do domácího 
odpadu. Likvidujte je podle rady svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Injekci neaplikujte 
do svalu nebo do místa, kde je jakýkoli kožní defekt – vyrážka, puchýř, odřenina, zánět. 
Po aplikaci se může vytvořit bolestivý uzlík, nemusíte se obávat, do několika dní zmizí. Přetrvává-
li po aplikaci déle nějaký kožní defekt, kontaktujte svého lékaře. 
Nejste-li si jisti, zda aplikujete injekci dobře a do správného místa, neváhejte a zeptejte se svého 
lékaře. Požádejte ho o názornou ukázku.