Lék Medostatin 40MG

Kód SÚKL
0001929  
Název LP
Medostatin (40mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
40MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Lovastatinum
ATC skupina
LOVASTATIN (C10AA02)

Složení

  1. Lovastatinum – 40 MG
  2. Lactosum Monohydricum Dispersione Desiccatum – PL MG
  3. Amylum Pregelificatum – PL MG
  4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  5. Butylhydroxyanisolum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls39238/2015 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 
MEDOSTATIN 20 mg 
MEDOSTATIN 40 mg 

tablety 
lovastatinum 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit,  a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové  informaci. Viz bod 4. 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je MEDOSTATIN a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete MEDOSTATIN užívat 
3.  Jak se MEDOSTATIN užívá 
4.  Možné nežádoucí  účinky 
5.  Jak MEDOSTATIN uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
1.  Co je MEDOSTATIN a k čemu se používá 
MEDOSTATIN  ovlivňuje  rovnováhu  mezi  využíváním  cholesterolu  a  jeho  tvorbou  v  tkáních. 
Zejména  pak  snižuje  tvorbu  cholesterolu  v  játrech  (největší  zdroj  cholesterolu  v  těle)  a  zvyšuje  jeho 
odstraňování  z  krevního  řečiště  játry.  MEDOSTATIN  významně  snižuje  škodlivý  LDL  cholesterol 
a u většiny nemocných dokonce zvyšuje HDL cholesterol, o kterém se soudí, že odstraňuje cholesterol 
z cév.  Kombinací  MEDOSTATINu  s  dietou  si  regulujete  množství  cholesterolu,  které  přijímáte, 
a množství,  které Vaše tělo vytváří. 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOSTATIN užívat 
Neužívejte MEDOSTATIN 
  pokud  jste  alergický(á)  na  lovastatin  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 
  pokud máte určenou diagnózu  aktivního  jaterního  onemocnění 
  pokud jste těhotná nebo kojíte 
  jestliže  současně  užíváte  jeden  nebo  více  z následujících  léků:  itrakonazol  nebo  ketokonazol 
(léky  proti  plísňovým  infekcím),  inhibitory  HIV  proteázy  (léky  k léčbě  infekcí  HIV), 
erytromycin,  klaritromycin,  telitromycin  (antibiotika)  a nefazodon (lék proti  depresi) 
Upozornění a opatření 
Před užitím MEDOSTATINU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště pokud máte těžké 
respirační (dechové) selhávání. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou  slabostí,  která  přetrvává.  Pro 
diagnostiku  a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další  testy a léčivé přípravky. 
1/5 
V průběhu  léčby  přípravkem  Vás  bude  lékař  pečlivě  sledovat,  pokud  máte  cukrovku  nebo  riziko pro 
vznik  cukrovky.  V případě,  že  máte  zvýšenou  hladinu  cukru  nebo  tuků  v krvi,  máte  nadváhu  nebo 
vysoký krevní tlak,  pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem  pro vznik  diabetu. 
Lékař  by  měl  být  informován  o  všech  zdravotních  problémech, které máte nebo jste měl(a), o všech 
alergiích,  o  tom,  zda  požíváte  větší  množství  alkoholu  nebo  zda  jste  měl(a)  v  minulosti  nějaké jaterní 
onemocnění. 
Děti 
Podávání  lovastatinu  se  u dětí  a  dospívajících  mladších  18  let  nedoporučuje,  neboť  bezpečnost 
a účinnost lovastatinu  nebyla u dětí dosud stanovena. 
Další léčivé přípravky a MEDOSTATIN 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
Protože  užívání  přípravku  MEDOSTATIN  v  kombinaci  s  následujícími  léky  může  zvýšit  riziko 
svalových potíží  (viz  bod Nežádoucí účinky),  je zvláště důležité  sdělit svému lékaři,  pokud užíváte: 
  cyklosporin 
  danazol 
  antimykotika  (jako je itrakonazol  nebo ketokonazol) 
  deriváty kyseliny  fibrové (jako je gemfibrozil,  bezafibrát nebo fenofibrát) 
  antibiotika  erythromycin,  klarithromycin  a telithromycin  nebo kyselina fusidová 
  inhibitory  proteáz HIV (jako je indinavir,  nelfinavir,  ritonavir  a saquinavir) 
  antidepresivum  nefazodon 
  amiodaron (lék používaný  k léčbě nepravidelného srdečního tepu) 
  verapamil (lék určený k léčbě vysokého krevního  tlaku a jiných onemocnění  srdce) 
  velké dávky (≥ 1 g/den) niacinu  nebo kyseliny  nikotinové 
Je  důležité  informovat  svého  lékaře,  pokud  užíváte  antikoagulancia  (léky  bránící  tvorbě  krevních 
sraženin, jako je warfarin, fenprokumon  nebo acenokumarol). 
Užívání přípravku MEDOSTATIN s jídlem a pitím 
Grepová  šťáva  obsahuje  složky,  které  mění  metabolismus  přípravku  MEDOSTATIN.  Účinek  běžné 
konzumace (jedna 250 ml sklenička denně) je minimální. Během léčby tímto přípravkem je však třeba 
se vyvarovat konzumace velkého množství  (více než 1 litr  denně). 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv  lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte,  neužívejte  MEDOSTATIN. 
MEDOSTATIN obsahuje laktózu 
MEDOSTATIN  obsahuje  monohydrát  laktózy usušený rozprášením. Pokud víte, že nesnášíte některé 
cukry, kontaktujte před užíváním  tohoto  léčivého přípravku  Vašeho lékaře. 
3.  Jak se MEDOSTATIN užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. 
2/5 
Doporučená dávka přípravku je: 
Obvyklá úvodní dávka je 20 mg denně podávaných v jedné dávce při večerním jídle. Lékař může Vaši 
dávku  zvýšit  až  na  maximálních  80 mg  denně,  podávaných v  jednotlivých  dávkách  při  večeři  nebo 
rozděleně  ráno  a  večer  při  jídle.  Lékař  Vám  může  předepsat  nižší  dávky,  zejména užíváte-li některý 
z přípravků  uvedených výše nebo máte-li ledvinové  obtíže. 
Tabletu lze rozdělit  na stejné dávky. 
Jestliže jste užil(a) více MEDOSTATINU, než jste měl(a) 
Neužívejte  více  tablet,  než  máte  užívat.  Pokud  jste  užil(a)  více  tablet,  než  jste  měl(a),  poraďte  se 
s lékařem. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOSTATIN 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže jste přestal(a) užívat MEDOSTATIN 
Neukončujte léčbu bez předchozí  porady s lékařem, a to ani když se budete cítit lépe. 
Pokračujte  v  užívání  MEDOSTATINU,  pokud  Vám  lékař  neřekne,  že  máte  lék  vysadit.  Když 
přestanete MEDOSTATIN užívat, může Vám hladina cholesterolu opět stoupat. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u každého. 
MEDOSTATIN  je  všeobecně dobře snášen. Nežádoucí účinky jsou z větší části  mírné a krátkodobé. 
Nejběžnějšími  nežádoucími  účinky  jsou  trávicí  obtíže  (jako  např.  nadýmání,  průjem,  zácpa,  nucení na 
zvracení  nebo  porucha  trávení),  závratě,  neostré  vidění,  bolest  hlavy  a  vyrážka.  Méně  častými 
nežádoucími  účinky jsou bolest svalů, jejich  citlivost  nebo slabost. 
Pocítíte-li  bolest  ve  svalech,  jejich  citlivost  nebo  slabost,  spojte  se  ihned  se  svým  lékařem.  Ve 
vzácných  případech  může  být  totiž  postižení  svalů  závažné,  včetně  rozpadu  svalů,  které  vede 
k poškození  ledvin. 
Toto  riziko  rozpadu  svalů  je  větší  u pacientů užívajících vyšší dávky přípravku MEDOSTATIN. Toto 
riziko  rozpadu svalů je větší u pacientů s nesprávnou funkcí ledvin. 
Další méně běžné nežádoucí účinky  jsou: 
  jaterní problémy  (např. žloutenka nebo zánět jater) 
  přecitlivělost  na  užívaný  lék  a  alergické  reakce,  které  mohou  mít celou řadu příznaků včetně 
bolesti  kloubů,  horečky a dušnosti 
Nežádoucí účinky  neznámé četnosti:  
  svalová slabost,  která přetrvává 
Dále byly hlášeny: 
  poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr 
  ztráta paměti 
  sexuální  potíže 
  dýchací potíže,  mezi  které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka 
  cukrovka.  Cukrovka  je  pravděpodobnější  ,  pokud  máte  zvýšenou  hladinu  cukru  nebo  tuků 
v krvi,  nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 
3/5 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu  léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
5.  Jak MEDOSTATIN uchovávat 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní  podmínky  uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti  se vztahuje k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
6.  Obsah balení a další informace 
Co MEDOSTATIN obsahuje 
  Léčivou látkou je lovastatinum. 
MEDOSTATIN 20 mg: Jedna tableta obsahuje lovastatinum  20 mg. 
MEDOSTATIN 40 mg: Jedna tableta obsahuje lovastatinum  40 mg. 
  Pomocnými  látkami jsou: 
MEDOSTATIN  20  mg:  monohydrát  laktózy  usušený  rozprášením,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob, 
mikrokrystalická  celulosa,  butylhydroxyanisol,  magnesium-stearát, hlinitý  lak indigokarmínu 
MEDOSTATIN  40  mg:  monohydrát  laktózy  usušený  rozprášením,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob, 
mikrokrystalická  celulosa,  butylhydroxyanisol,  magnesium-stearát 
Jak MEDOSTATIN vypadá a co obsahuje toto balení 
MEDOSTATIN  20  mg:  světle  modré,  ploché  tablety  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně.  Tabletu  lze 
rozdělit  na stejné dávky. 
MEDOSTATIN 40 mg: bílé kulaté tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze 
rozdělit  na stejné dávky. 
Velikost balení 
PVC/Al blistr, krabička 
10, 30 nebo 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti  balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci 
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos  Street, 3011 Limassol,  Kypr 
Výrobce 
MEDOCHEMIE Ltd. (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol,  Kypr 
4/5 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2015. 
5/5