Lék Tisercin 25MG/ML

Kód SÚKL
0001845  
Název LP
Tisercin (25mg/ml Inj Sol 10x1ml)
Cesta podání
Intramuskulární/intravenózní podání (IMS/IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X1ML
Síla
25MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Levomepromazinum
ATC skupina
LEVOMEPROMAZIN (N05AA02)

Složení

  1. Levomepromazinum – 25 MG
  2. Acidum Citricum – PL MG
  3. Thioglycerolum – PL MG
  4. Natrii Chloridum – PL MG
  5. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls91582/2014 
a sp.zn. sukls168307/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Tisercin 
25 mg/ml 
injekční roztok 
levomepromazinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je Tisercin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tisercin používat 
3. 
Jak se Tisercin používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Tisercin, uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Tisercin a k čemu se používá 
 
Tisercin je  lék  působící  na  centrální  nervovou  soustavu.  Používá  se  k léčbě  akutních  psychotických 
stavů  spojených  s pohybovým  a  psychickým  neklidem  a  úzkostí  a  k léčbě  chronických  psychóz 
(schizofrenie, chronické halucinace). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tisercin používat 
 
Nepoužívejte Tisercin 
 
jestliže jste alergický(á) na levomepromazin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 
 
jestliže  se  u  Vás  již  dříve  vyskytla  alergická  reakce  na  léky  se  stejnými  účinky  (např. 
chlorpromazin, thioridazin, flufenazin, pipothiazin, trifluperazin) nebo  fotosenzitivita (zvýšená 
citlivost kůže na sluneční záření) při užívání těchto léků; 
 
jestliže máte nízký krevní tlak nebo naopak užíváte přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku; 
 
jestliže  užíváte  IMAO  (inhibitory  monoaminooxidázy)  -  přípravky  užívané  např.  k léčbě 
deprese; 
 
jestliže  u  Vás  došlo  k předávkování  látkami  tlumícími  centrální  nervovou  soustavu  (např. 
alkohol, léky na spaní). 
 
jestliže  máte  glaukom  s úzkým  úhlem  (zelený  zákal,  onemocnění  charakterizované  zvýšeným 
nitroočním tlakem); 
 
jestliže máte obtíže při močení; 
 
jestliže  máte  Parkinsonovu  chorobu,  roztroušenou  sklerózu  (onemocnění  centrální  nervové 
soustavy), myastenii gravis (patologická svalová slabost) nebo hemiplegii (úplné ochrnutí pravé 
nebo levé poloviny těla); 
 
jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo jater; 
 
jestliže máte závažné problémy se srdcem; 
 
Strana 1 (celkem 8) 
 
 
jestliže máte poruchu krvetvorby; 
 
jestliže máte poruchu metabolismu porfyrinů; 
 
jestliže kojíte. 
Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku Tisercin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se Vás týká cokoliv z dále uvedeného: 
 
jestliže  máte  onemocnění  srdce  nebo  cév  (nízký  krevní  tlak,  nepravidelný  srdeční  rytmus, 
poruchy oběhu) nebo jste již dříve prodělal(a) takové onemocnění, zvláště jste-li starší (nad 65 let); 
 
jestliže  máte  cukrovku,  protože  Tisercin  snižuje  účinnost  přípravků  k léčbě  cukrovky  a  může 
vést ke zvýšení hladin cukru v krvi, proto bude lékař hladinu glukosy pravidelně kontrolovat; 
 
jestliže máte epilepsii; 
 
jestliže máte i jiné onemocnění centrální nervové soustavy, protože Tisercin může působit i na 
jeho příznaky nebo můžete být citlivější na některé nežádoucí účinky; 
 
jestliže máte lehkou nebo středně těžkou poruchu funkce ledvin a/nebo jater; 
 
pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. 
(ucpané  cévy,  embolie).  Užívání  podobných  přípravků,  jako  je  tento,  je  totiž  spojováno 
s tvorbou krevních sraženin v cévách. 
 
V případě výskytu alergické reakce (otok rukou, nohou, rtů, úst nebo hrdla, které způsobuje obtíže při 
polykání nebo dýchání, rozsáhlé svědění) ihned vyhledejte lékaře. 
 
Pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná horečka, zvláště je-li spojena s dalšími příznaky (např. svalová 
ztuhlost, mimovolní pohyby svalů, zrychlená činnost srdeční, nepravidelný tlukot srdce, nestálý krevní 
tlak, pocení, zmatenost se značnou podrážděností, což může vést až ke kómatu), vyhledejte okamžitě 
lékaře. 
 
Abyste  se  vyvaroval(a)  poklesu  krevního tlaku  při  napřímení,  doporučuje  se  po  podání  první dávky 
klid na lůžku po dobu 30 minut. Jestliže máte po podání přípravku závratě, doporučuje se zajistit klid 
na lůžku po každém podání léku. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) jsou vnímavější k nežádoucím účinkům přípravku Tisercin, a proto se jim 
přípravek obvykle nepodává. 
 
Před zahájením léčby a pravidelně během léčby bude Váš lékař kontrolovat: 
 
krevní tlak, zvláště je-li nestálý či nízký; 
 
činnost jater, zvláště v případě existujícího jaterního onemocnění; 
 
počty  krvinek  (v případě  horečky  nebo  zánětu  nosohltanu;  na  začátku  léčby  a  v průběhu 
dlouhodobé léčby); 
 
EKG (v případě existujícího onemocnění srdce a cév, u starších osob (nad 65 let)); 
 
hladiny draslíku. 
 
U starších pacientů s demencí (ztráta rozpoznávacích schopností nebo poruchy chování), kteří užívali 
antipsychotika,  byl  pozorován  mírně  zvýšený  počet  úmrtí  ve  srovnání  s těmi,  kteří  antipsychotika 
neužívali. 
 
Děti a dospívající
 
Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let a nedoporučuje se u dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Tisercin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Uvědomte  si,  prosím,  že  možnost  vzájemného  ovlivnění  se  může  vztahovat  i  na  přípravky  užívané 
před  nedávnem  nebo  někdy  v budoucnosti.  Informujte  svého  lékaře, jestliže  se  chystáte  začít  užívat 
 
Strana 2 (celkem 8) 
 
jakýkoliv lék (zvláště působící na centrální nervovou soustavu). 
 
 
 
Tisercin se nesmí kombinovat: 
 
s přípravky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  vzhledem  k  riziku  závažného  snížení  krevního 
tlaku; 
 
s některými  antidepresivy  (inhibitory  MAO),  protože  účinky  přípravku  Tisercin  mohou  být 
prodlouženy a jeho nežádoucí účinky mohou být závažnější; 
 
s alkoholem. 
 
Je-li  Tisercin  používán  současně  s následujícími  přípravky,  jsou  nutné  pečlivé  lékařské  kontroly  a 
v některých případech i úprava dávky: 
přípravky působící na centrální nervovou soustavu (např. léky na uklidnění, na spaní, na povzbuzení, 
proti  bolesti,  k znecitlivění,  k léčbě  deprese,  epilepsie,  Parkinsonovy  nemoci),  některé  přípravky, 
k léčbě cukrovky (diabetes melitus), některé přípravky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu nebo 
onemocnění  srdce,  antibiotika  (makrolidového  typu),  přípravky  k léčbě  plísňových  onemocnění, 
cisaprid,  některé  přípravky  zvyšující  tvorbu  a  vylučování  moči,  přípravky  k léčbě  alergii  a  léky 
zvyšující citlivost kůže na sluneční záření.  
 
Tisercin s  alkoholem 
Během  léčby  tímto  přípravkem  a  rovněž  po  dobu  přetrvávání  účinků  léku  (4  až  5 dnů  po  ukončení 
podávání přípravku Tisercin) nesmíte pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Těhotenství 
U novorozenců, jejichž matky užívaly Tisercin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) 
se  mohou  vyskytnout  tyto příznaky:  třes, svalová  ztuhlost  a/nebo slabost,  spavost, neklid,  problémy 
s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, 
prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Používání přípravku v těhotenství musí být omezeno na výjimečné případy a jen pokud Vám Váš lékař 
předepíše lék poté, co zvážil, zda ve Vašem případě převáží očekávaný přínos nad možnými riziky. 
 
Kojení 
Léčivá  látka  přípravku  je  vylučována  do  mateřského  mléka.  Proto  během  léčby  tímto  přípravkem 
nesmíte kojit. 
 
Plodnost 
Levomepromazin může vyvolat zvýšenou hladinu hormonu prolaktinu, která u žen může být spojena 
se zhoršením plodnosti. Některé údaje naznačují, že léčba levomepromazinem je u mužů spojena se 
zhoršenou plodností. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento  přípravek  má  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  a  může  způsobit  ospalost, 
dezorientaci, zmatenost nebo nadměrně nízký krevní tlak. 
Na  začátku  léčby  -  po  dobu  stanovenou  individuálně  -  je  třeba  se  vyvarovat  řízení  dopravních 
prostředků  a  obsluhy  strojů.  Později  se  musíte  poradit  se  svým  lékařem,  který  rozhodne,  jestli  jsou 
nutná další omezení nebo ne. 
 
Tisercin obsahuje sodík 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce (1 ml), tj. v podstatě je „bez 
sodíku“. 
 
 
Strana 3 (celkem 8) 
 
3. 
Jak se Tisercin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tento lék Vám bude podávat zdravotnický pracovník, a to buď injekcí do svalu, nebo pomalou infuzí 
do žíly (trvající 1-2 hodiny).  
 
Aby se zamezilo poklesu krevního tlaku při napřímení, je po podání první dávky doporučen klid na 
lůžku po dobu 30 minut. Jestliže máte po podání přípravku závratě, doporučuje se zajistit klid na lůžku 
po každém podání léku. 
 
Starší  pacienti  (nad  65 let)  jsou  vnímavější  k nežádoucím  účinkům  přípravku  Tisercin,  a  proto  se 
v jejich případě doporučuje nízká úvodní dávka a postupné zvyšování dávky. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek se nesmí používat u děti do 12 let, přičemž u dospívajících do 18 let se používání přípravku 
nedoporučuje. 
Jestliže Vám bylo podáno více nebo méně přípravku Tisercin, než mělo 
Přípravek Vám bude podávat zdravotnický pracovník a není tedy pravděpodobné, že by Vám podal 
více přípravku, nebo naopak zapomněl dávku podat. 
V případě  předávkování  se  může  vyskytnout  nízký  krevní  tlak,  horečka,  poruchy  srdečního  vedení, 
poruchy  srdečního  rytmu,  svalová  ztuhlost,  svalové  křeče,  ospalost,  epileptické  záchvaty  a  tzv. 
neuroleptický  maligní  syndrom  (těžká  reakce  s vysokou  horečkou,  svalovou  ztuhlostí,  zmateností, 
nadměrným pocením, změnami srdeční frekvence). 
Při podezření na předávkování vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tisercin 
 
Neukončujte bez porady s lékařem léčbu přípravkem Tisercin, i když se cítíte lépe. 
 
Léčbu  se  doporučuje  ukončovat  postupným  snižováním  dávky  přípravku,  protože  náhlé 
vysazení  může  vést  k návratu  psychotických  příznaků,  neklidu,  zvýšené  úzkosti,  nespavosti 
pocitu na zvracení, zvracení, bolesti hlavy, třesu, pocení a zrychlené srdeční činnosti. 
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek,  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě výskytu alergické reakce (otok rukou, nohou, rtů, úst nebo hrdla, které způsobuje obtíže při 
polykání nebo dýchání, rozsáhlé svědění) vyhledejte okamžitě lékař. 
 
Pokud  zjistíte  nevysvětlitelnou  horečku,  zvláště  je-li  spojena  s dalšími  příznaky  (např.  svalová 
ztuhlost,  svalové  záškuby,  zrychlená  činnost  srdeční,  nepravidelný  tlukot  srdce,  nestálý  krevní  tlak, 
pocení,  zmatenost  se  značnou  podrážděností,  což  může  vést  až  ke  kómatu),  musí  se  léčba  ihned 
ukončit. Jestliže máte horečku, zavolejte ihned svého lékaře. 
 
Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Tisercin jsou zařazeny do tříd orgánových systémů. 
Informace o frekvenci výskytu nejsou k dispozici. 
 
Poruchy krve a lymfatického systému 
Pancytopenie  (snížený  počet  všech  krvinek),  agranulocytóza  (závažné  snížení  počtu  bílých  krvinek, 
což zvyšuje pravděpodobnost infekce), leukopenie (snížený počet bílých krvinek), eozinofilie (vysoký 
počet eozinofilů – typ bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet krevních destiček). 
 
Strana 4 (celkem 8) 
 
 
Poruchy imunitního systému 
Anafylaktoidní  reakce  (závažná  alergická  reakce  projevující  se  vyrážkou,  svěděním,  problémy 
s dýcháním, polykáním nebo i bezvědomí), otok hrdla, otok rukou nebo nohou 
 
Poruchy týkající se hormonů 
U některých pacientů dlouhodobě léčených fenothiaziny (skupina, do které patří i Tisercin) byl hlášen 
nezhoubný nádor podvěsku mozkového (hypofýzy), přímá souvislost s léčbou však nebyla stanovena. 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
Snížení tělesné hmotnosti, nedostatek vitamínů 
 
Psychiatrické poruchy 
Obnovení  psychotických  příznaků,  katatonie  (motorická  porucha),  zmatenost,  dezorientace  v čase  a 
prostoru, zrakové halucinace. 
 
Poruchy nervového systému 
Epileptické záchvaty, zvýšený nitrolební tlak, extrapyramidové  symptomy (svalová ztuhlost, svalové 
křeče a mimovolní pohyby, zvýšené reflexy), abstinenenční příznaky, zastřená řeč, ospalost. 
 
Poruchy oka 
Změny na sítnici projevující se poruchou vidění, zákalky v čočce a rohovce. 
 
Srdeční poruchy 
Abnormální záznam EKG, nepravidelný tlukot srdce, zrychlená srdeční činnost. 
 
Cévní poruchy 
Nejvýznamnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem je pokles krevního tlaku při napřímení, který 
způsobuje závratě, slabost nebo mdloby. 
 
Krevní  sraženiny  v žilách  zvláště dolních  končetin  (příznaky  zahrnují  otok,  bolest  a  zarudnutí  dolní 
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.  
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
 
Poruchy týkající se hrudníku a dýchání 
Astmatický záchvat, otok hrtanu. 
Zvracení, pocit na zvracení, zácpa , nepříjemný pocit v břiše, sucho v ústech. 
 
Poruchy jater a žlučových cest 
Porucha funkce jater (žloutenka, městnání žluči). 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Těžký  zánět  kůže  s  olupováním,  kopřivka,  zčervenání,  přecitlivělost  na  sluneční  světlo,  zvýšená 
pigmentace kůže. 
 
Poruchy ledvin a močových cest 
Změna zbarvení moči, obtíže při močení. 
 
Těhotenství, šestinedělí a období kolem porodu 
Syndrom z vysazení léku u novorozenců 
 
Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Abnormální vylučování mléka, poruchy menstruace, velmi vzácně poruchy děložních stahů. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
nevysvětlitelná horečka, otoky 
 
 
Strana 5 (celkem 8) 
 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak Tisercin uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě  do 25 ºC. Uchovávejte ampulky v  krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  viditelných  známek  snížené  jakosti  (např.  změna 
barvy). 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Tisercin obsahuje 
 
Léčivou látkou je levomepromazinum 25 mg v jedné 1ml ampulce. 
Pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, thioglycerol, chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak Tisercin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled: 
čirý, bezbarvý roztok bez zápachu. 
Velikost balení: 10 bezbarvých 1ml ampulek typu B (třídy I) s rozlišovacími kroužky tmavě červené a 
královské modré barvy a bílou značkou pro odlamování, krabička. 
 
Postup otevírání (pro praváky): 
Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampulku držte barevnou značkou 
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem druhé 
(pravé)  ruky.  Palec  musí  zakrývat  značku  na  ampulce  (obrázek  2).  Zatlačte  pravým  palcem  proti 
levému ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo 
k sobě (obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je 
ampule odlomená (obr. 4). 
 
Strana 6 (celkem 8) 

 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.8.2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky 
Tisercin, injekční roztok, je určen pro i. m. a i. v. (naředěný pomalou infuzí) podání. 
 
Dávkování a způsob podání 
Parenterální  podání  je  indikováno,  jestliže  není  možná  perorální  léčba.  Doporučená  denní  dávka  je 
75−100 mg  (ve  2−3 dílčích  dávkách),  při  zajištění  klidu  na  lůžku  a  monitorování  krevního  tlaku  a 
srdeční frekvence.  
 
Při intramuskulárním podání je nutné přípravek aplikovat jako hlubokou intramuskulární injekci. Při 
intravenózním podání je třeba přípravek aplikovat výhradně jako velmi naředěnou, pomalou infuzi 
(50−100 mg  přípravku  Tisercin  ve  250 ml  izotonického  roztoku  chloridu  sodného  nebo  roztoku 
glukosy).  Doporučená  délka  intravenózní  infuze  je  1−2 hodiny.  Během  podávání  je  nutné  chránit 
infuzi před světlem. 
 
Starší osoby 
Doporučená dávka pro starší pacienty je 12,5 mg až 25 mg (0,5 ml až 1 ml) jako intramuskulární nebo 
pomalá  intravenózní  infuze  (ve  250 ml  izotonického  roztoku  chloridu  sodného  nebo  5%  roztoku 
glukosy). V případě vážné agitovanosti může být použita dávka až 25 mg (1 ml), opakovaná každých 
8 hodin. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater 
Vzhledem  k tomu,  že  u  pacientů  s poruchou  funkce  jater  a/anebo  ledvin  je  snížený  metabolismus  a 
 
Strana 7 (celkem 8) 
 
vylučování levomepromazinu, je třeba dbát zvláštní opatrnosti u těchto pacientů. 
  
Pediatrická populace 
Tisercin  je  u  dětí  mladších  12 let  kontraindikován.  Bezpečnost  a  účinnost  levomepromazinu  u  dětí 
starších  12 let  nebyla  dosud  stanovena.  Levomepromazin  se  u  dospívajících  do  18 let  nedoporučuje 
kvůli zesíleným známkám hypotenzního a sedativního účinku. 
 
Inkompatibility 
Intravenózní  mixy  heparinu  s levomepromazinem  by  mohly  během  několika  minut  vést  k vytvoření 
precipitátu.  Přípravek  se  rovněž  nesmí  mísit  v injekční  stříkačce  s ranitidinem,  neboť  během  jedné 
hodiny může vzniknout bílý zákal. 
 
Předávkování 
Symptomy předávkování 
Mohou se vyskytnout změny vitálních funkcí (nejčastěji hypotenze, hypertermie), poruchy srdečního 
vedení (prodloužený QT interval, ventrikulární tachykardie/fibrilace, „torsade de pointes“, AV blok), 
extrapyramidové symptomy, sedace, excitace centrálního nervového systému (epileptické záchvaty) a 
neuroleptický maligní syndrom. 
Léčba předávkování 
Doporučuje  se  monitorovat  následující  parametry:  acidobazickou  rovnováhu,  rovnováhu  tělesných 
tekutin  a  elektrolytů,  renální  funkce,  objem  moči,  hladiny  jaterních  enzymů,  EKG,  u  pacientů 
s neuroleptickým maligním syndromem také sérovou kreatinfosfokinázu (CPK) a tělesnou teplotu. 
Podle  nálezů  z monitorovaných  parametrů  je  třeba  zahájit  symptomatickou  léčbu.  U  hypotenze  i. v. 
doplnění  tekutin,  Trendelenburgova  poloha,  lze  podat  dopamin  a/nebo  norepinefrin  (noradrenalin). 
(Vzhledem  k proarytmogennímu  účinku  levomepromazinu  je  nutné  mít  k dispozici  resuscitační 
soupravu a je-li podáván dopamin a/nebo noradrenalin, je nutné monitorování EKG). Pacientům, kteří 
se předávkovali neuroleptiky, se nesmí podávat epinefrin (adrenalin). Vyhněte se podání lidokainu a 
pokud  je  to  možné  i  dlouhodobě  působícím  antiarytmickým  přípravkům.  Konvulze  lze  léčit 
diazepamem,  při  jejich  recidivě  fenytoinem  nebo  fenobarbitalem.  Mannitol  by  měl  být  podán 
v případě rhabdomyolýzy. 
Není známo žádné specifické antidotum. Forsírovaná diuréza, hemodialýza a ani hemoperfuze nejsou 
přínosné. 
 
Strana 8 (celkem 8)