Lék Milurit 300MG

Kód SÚKL
0001711  
Název LP
Milurit (300mg Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
300MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Allopurinolum
ATC skupina
ALOPURINOL (M04AA01)

Složení

  1. Allopurinolum – 300 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls54756/2017 
a sp. zn. sukls393710/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Milurit 100 mg tablety  
 
Milurit 300 mg tablety 
 
allopurinolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je Milurit a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Milurit užívat 
3. 
Jak se Milurit užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Milurit uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Milurit a k čemu se používá 
 
Milurit obsahuje léčivo nazývané alopurinol. Ten funguje tak, že snižuje rychlost jistých chemických 
reakcí ve Vašem těle a tím snižuje hladinu kyseliny močové v krvi a moči. 
 
Milurit se používá: 

k prevenci a léčbě dny. Dna je choroba, při které vaše tělo vytváří příliš mnoho látky nazývané 
‘kyselina  močová’.  Kyselina  močová  se  hromadí  ve  Vašich  kloubech  a  šlachách  ve  formě 
krystalů. Tyto krystaly způsobují zánětlivou reakci. Zánět způsobuje, že kůže kolem postižených 
kloubů  je  oteklá,  citlivá  a  bolavá  i  při  lehkém  dotyku.  Rovněž  Vás  může  silně  bolet  i  pohyb 
v kloubu. 

k prevenci  nadprodukce  kyseliny  močové  a  jejího  hromadění  v těle  u  pacientů  s  ledvinovými 
kameny  a  onemocněním  ledvin  jiného  původu,  některými  nádorovými  onemocněními  nebo 
jistými enzymovými poruchami. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Milurit užívat 
 
Neužívejte Milurit 

• 
jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  Milurit  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Zvláštní  opatrnosti  a 
pečlivé lékařské kontroly je třeba: 
• 
jestliže jste čínského (národnost Chan) thajského nebo korejského původu 
Strana 1 (celkem 8) 
• 
jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku nebo Vás 
může požádat, abyste ji užívali méně často než každý den. Rovněž Vás bude pečlivěji sledovat; 
• 
jestliže máte problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak a užíváte diuretika (léky na odvodnění) 
a/nebo určitý typ léků ke snížení krevního tlaku zvaných inhibitory ACE; 
• 
jestliže právě máte záchvat dny; 
• 
jestliže máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny hemochromatózu (vzácnou poruchu 
charakterizovanou abnormálně vysokou absorpcí železa ve střevním traktu, což vede 
k nadměrnému ukládání železa, především v játrech); 
• 
jestliže máte problémy se štítnou žlázou. 
• 
jestliže jste léčen(a) azathioprinem (lék užívaný ke snížení imunitní odpovědi) nebo 
merkaptopurinem (lék užívaný k léčbě leukémie) 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se předtím, než začnete přípravek Milurit 
užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
V souvislosti  s užíváním  alopurinolu  byly  hlášeny  závažné  kožní  vyrážky  (syndrom  přecitlivělosti, 
Stevensův-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza).  Často  se  spolu  s vyrážkou  mohou 
objevit  vředy  v ústech,  hrdle,  nosu,  na  genitáliích  a  také  zánět  spojivek  (červené  a  oteklé  oči). 
Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předcházejí příznaky podobné chřipce, jako je horečka, 
bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat puchýře a 
může dojít k olupování kůže. Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob čínské národnosti 
Chan, thajského či korejského původu. Chronické onemocnění ledvin může dále zvýšit riziko u těchto 
pacientů. 
Pokud se u Vás objeví kožní vyrážka nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte Milurit užívat 
a  obraťte  se  na  lékaře.  Lékaři  sdělte,  že  užíváte  tento  přípravek.  Pokud  se  během léčby 
přípravkem  Milurit  vyvinula  závažná  kožní  vyrážka,  syndrom  přecitlivělosti,  Stevensův-
Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte již nikdy Milurit znovu začít 
užívat. 
 
V počátečních  stadiích  léčby  přípravkem  Milurit  se  může  rozvinout  akutní  záchvat  dnavé  artritidy 
(zánětu  kloubu).  Proto  Vám  lékař  může  předepsat  profylaktickou  léčbu  vhodným  protizánětlivým 
přípravkem nebo kolchicinem po dobu nejméně jednoho měsíce. 
 
Z důvodu sledování bezpečnosti a účinnosti léčby přípravkem Milurit Vás může Váš lékař odeslat na 
jedno nebo více laboratorních vyšetření. Prosím, podstupte tato vyšetření a nezapomeňte výsledky testů 
ukázat lékaři. 
 
U nádorového onemocnění a u Lesch-Nyhanova syndromu se může zvýšit množství kyseliny močové 
v moči. Toto riziko může být sníženo zajištěním dostatečné hydratace s cílem dosáhnout optimálního 
ředění moči. 
 
V případě,  že  máte  ledvinové  kameny,  se  budou  ledvinové  kameny  zmenšovat  a  mohou  se  zaklínit 
v močových cestách. 
 
Děti a dospívající 
Dětem a dospívajícím do 15 let se přípravek Milurit nesmí podávat s výjimkou určitých typů rakoviny 
(zejména leukemie) nebo léčby jistých poruch enzymů, včetně Lesch-Nyhanova syndromu. 
 
Další léčivé přípravky a Milurit 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků: 
• 
salicyláty (používají se ke zmírnění bolesti, horečky nebo zánětu, např. kyselina 
acetylsalicylová); 
• 
teofylin, lék, který se užívá na dýchací obtíže. Váš lékař Vám bude měřit hladiny theofylinu 
v krvi, zejména na začátku léčby alopurinolem nebo při jakýchkoli změnách dávky; 
• 
léky proti záchvatům (epilepsie) obsahující fenytoin; 
Strana 2 (celkem 8) 
• 
ampicilin nebo amoxicilin (používají se k léčbě bakteriálních infekcí). Protože alergické reakce 
jsou při současném užívání přípravku Milurit a ampicilinu nebo amoxicilinu častější, může Vám 
lékař k k léčbě bakteriální infekce předepsat jiné léky; 
• 
didanosin, používaný k léčbě infekce HIV;  
• 
vidarabin, používaný k léčbě virových infekcí. Mějte prosím na paměti, že nežádoucí účinky 
vidarabinu (např. dezorientovanost, ztuhlost, třes, anémie, pocit nevolnosti, bolesti a svědění) se 
mohou vyskytnout častěji.; 
• 
souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu. Mezi 
užitím obou léků má být interval nejméně 3 hodiny. 
• 
Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, 
prokarbazin, alkylující halogenidy) dochází k poruchám krve častěji, než když jsou tyto léčivé 
látky podávány samostatně. 
Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz. 
• 
léky používané ke snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva), např. cyklosporin (nežádoucí 
účinky cyklosporinu se mohou vyskytnout častěji) a azathioprin (je nezbytné snížit dávku 
azathioprinu).  
• 
6-merkaptopurin (používá se k léčbě rakoviny krve).  
• 
léky používané k léčbě cukrovky (chlorpropamid). Lékař Vám může dávku chlorpropamidu 
snížit, zejména pokud máte omezenou funkci ledvin; 
• 
léky na problémy se srdcem nebo na vysoký krevní tlak, jako jsou ACE inhibitory (např. 
kaptopril, ramipril) nebo tablety na odvodnění (diuretika, především thiazidová diuretika nebo 
furosemid); 
• 
léky používané na ředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin, fenprokumon a 
acenokumarol. Váš lékař bude sledovat hodnoty srážlivosti krve častěji a v případě potřeby 
dávku těchto léků sníží; 
• 
jakýkoli jiný lék na léčbu dny (probenecid, sulfinpyrazon). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně 
bylinných  přípravků.  To  proto,  že  Milurit  může  ovlivnit  způsob, jakým  některé  léky  účinkují. Také 
některé jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým působí přípravek Milurit. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Neexistují dostatečné důkazy o bezpečnosti léčby přípravkem Milurit v průběhu těhotenství. 
Přípravek Milurit lze užívat během těhotenství po výslovném doporučení lékaře, který posoudí, zda není 
možná jiná, bezpečnější léčba a zda onemocnění samo o sobě s sebou nese riziko pro matku nebo plod 
v těle matky. 
 
Kojení 
Alopurinol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Alopurinol se nedoporučuje užívat v období 
kojení.. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Můžete pociťovat ospalost, závratě nebo mít problémy s koordinací. Pokud k tomu dojde, neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné nástroje nebo stroje. 
 
Jedna tableta přípravku Milurit 100 mg tablety obsahuje 50 mg laktosy. 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
 
Tablety přípravku Milurit 300 mg tablety 
laktosu neobsahují. 
 
Strana 3 (celkem 8) 
 
3. 
Jak se Milurit užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Milurit se má užívat jednou denně po jídle a zapíjet vodou. Během užívání tohoto léku byste 
měl(a) pít větší množství tekutin (2 až 3 litry za den).  
V případě, že je denní dávka vyšší než 300 mg a trpíte nežádoucími účinky postihujícími trávicí ústrojí, 
jako  je  pocit  nevolnosti  nebo  zvracení  (viz  bod  4),  může  Vám  lékař  alopurinol  předepsat  v dílčích 
dávkách, aby se tyto účinky omezily. 
 
Dávkování by mělo být vždy stanoveno individuálně lékařem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
Doporučená  úvodní  dávka  je  100 mg  jednou  denně.  Lékař  Vám  dávku  může  postupně zvyšovat 
v případě, že hladina kyseliny močové v séru bude neuspokojivá.  
Doporučená udržovací dávka je 200 až 600 mg denně. Někdy může být nutné zvýšit denní dávku až na 
800 mg.  
Pokud Vám lékař doporučí užívat dávku v mg/kg tělesné hmotnosti, je třeba užívat 2 až 10 mg/kg 
tělesné hmotnosti za den.  
 
Na začátku léčby Vám lékař může rovněž měsíc nebo déle předepisovat protizánětlivé léky nebo 
kolchicin, aby se zabránilo dnavé artritidě. 
 
Pokud se podává u nádorových onemocnění, mělo by být podávání přípravku Milurit zahájeno 1 až 
2 dny před zahájením protinádorové léčby. Po 2 až 3 dny by mělo být podáváno 600 až 800 mg denně, 
poté následuje udržovací dávka určená na základě hladin kyseliny močové v séru. 
 
Použití u dětí a dospívajících (do 15 let) 
Použití  u  dětí  je  indikováno  vzácně,  s výjimkou  maligních  stavů  (zejména  leukemie)  a  určitých 
enzymatických poruch, včetně Lesch-Nyhanova syndromu. 
Doporučená dávka je 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti za den. Denní dávka by neměla překročit 
400 mg rozdělených do 3 dávek. 
Starší osoby (nad 65 let) 
Lékař Vám předepíše nejnižší dávku přípravku Milurit, která potlačí příznaky onemocnění. 
 
Jestliže máte vážné potíže s ledvinami 
• 
můžete být požádán(a), abyste užíval(a) méně než 100 mg denně 
• 
nebo můžete být požádán(a), abyste užíval(a) 100 mg v delších časových intervalech než jednou 
denně 
 
Pokud docházíte na dialýzu dvakrát až třikrát týdně, může Vám Váš lékař předepsat dávku 300 nebo 
400 mg alopurinolu, kterou užijete ihned po dialýze. 
 
Jestliže máte potíže s ledvinami, může Vám lékař zkontrolovat funkci ledvin, zejména pokud užíváte 
močopudné léky (diuretika, zejména thiazidová diuretika). 
 
Jestliže máte potíže s játry 
Lékař  Vám  může  předepsat  nižší  dávky.  Pravidelné  jaterní  testy  mohou  být  zapotřebí  zejména  na 
počátku léčby. 
 
Léčba vysoké hladiny kyseliny močové (např. u maligního onemocnění, některých poruch enzymů) 
Strana 4 (celkem 8) 
Před zahájením cytotoxické léčby (léčba zpomalující růst tkání) Vám lékař upraví stávající vysokou 
hladinu kyseliny močové přípravkem Milurit a doporučí Vám abyste pil(a) dostatečné množství  tekutin. 
 
Kožní reakce 
Pokud se v průběhu léčby objeví vyrážka, léčbu přípravkem Milurit okamžitě ukončete. Později Vám 
lékař  může  doporučit,  abyste  léčbu  přípravkem  Milurit  znovu  zahájil(a)  v nízké  dávce  (například 
50 mg/den), a dávku postupně zvyšoval(a). Pokud se kožní vyrážka opakuje, je nutno přípravek Milurit 
vysadit trvale, protože může dojít k další závažné alergické reakci (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Milurit, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Milurit, než jste měl(a), nebo pokud máte za to, že nějakou tabletu 
užilo dítě poraďte se s lékařem nebo jeďte rovnou do nemocnice. Do nemocnice nebo k lékaři s sebou 
prosím vezměte tuto příbalovou informaci a zbývající tablety v lahvičce, aby bylo zřejmé, jaké tablety 
byly požity.  
Nejčastějšími příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení, průjem a točení hlavy. Do příjezdu 
lékařské pomoci spočívá první pomoc v zajištění dostatečného příjmu tekutin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Milurit 
Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Avšak pokud je již téměř 
čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. V léčbě pokračujte, jak Vám bylo předepsáno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Milurit
 
Délku léčby stanoví Váš lékař. 
Bez porady se svým lékařem nepřestávejte přípravek Milurit užívat, pokud se u Vás neprojeví alergická 
reakce nebo jiný závažný nežádoucí účinek (viz bod 4). 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Nežádoucí účinky vyskytující se během léčby přípravkem Milurit jsou obvykle vzácné a ve většině 
případů mírné.  
Četnost výskytu nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na užité dávce a také na kombinaci 
s jinými léky. Četnost výskytu je vyšší v případě onemocnění ledvin a/nebo jater. 
 
Byly zaznamenány potenciálně život ohrožující kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza), (viz bod 2).  
 
Pokud Vás postihne některý z následujících nežádoucích účinků, ihned přestaňte tablety užívat 
a informujte svého lékaře:  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

Alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat: 
• 
kožní vyrážka, olupování kůže, boláky na rtech a v ústech 
• 
otok obličeje, rukou, rtů, jazyka nebo hrdla 
• 
obtíže při polykání nebo dýchání 
• 
náhlá dušnost, bušení srdce nebo tíseň na hrudi a kolaps 
Neužívejte další tablety, pokud Vám k tomu lékař nedá pokyn. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)  
• 
horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce) a celková nevolnost  
Strana 5 (celkem 8) 
• 
jakékoli změny na kůži a sliznicích, například vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích a zánět 
spojivek (červené a oteklé oči), puchýře na kůži nebo olupování kůže  
• 
závažné  reakce  z přecitlivělosti  zahrnující  horečku,  kožní  vyrážku,  bolest  kloubů  a  odchylky 
v krevním  obraze  a  funkčních  jaterních  testech  (může  jít  o  příznaky  poruchy  z  přecitlivělosti 
postihující více orgánů). 
 
Byly hlášeny následující další nežádoucí účinky  
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
• 
kožní vyrážka 
• 
zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
• 
pocit na zvracení, zvracení a průjem 
• 
zvýšené hodnoty jaterních testů 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 
• 
bolest kloubů nebo bolestivý otok třísel, podpaží nebo krku 
• 
potíže s játry (jako je zánět jater), žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) 
• 
tvorba kamenů v močovém traktu, příznaky mohou zahrnovat krev v moči a bolest v břiše, boku 
nebo tříslech 
 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): 
• 
Tablety  alopurinolu  mohou  sporadicky  vyvolat  poruchu  krve,  která  se  může  projevit  snazším 
vznikem  modřin než obvykle, nebo můžete zaznamenat bolest v krku či jiné známky infekce. 
Tyto účinky obvykle nastanou u osob, které mají potíže s játry či ledvinami. Co nejdříve o tom 
informujte svého lékaře. 
• 
postižení mízních uzlin 
• 
horečka 
• 
krev v moči, selhání ledvin 
• 
zvracení krve 
• 
vysoké hladiny tuků v krvi 
• 
celkový pocit nevolnosti 
• 
slabost, necitlivost v rukou či nohou, vratký postoj, mravenčení, neschopnost pohybovat svaly 
(ochrnutí) nebo ztráta vědomí 
• 
bolest hlavy, závratě, ospalost nebo poruchy vidění 
• 
bolest na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý puls 
• 
mužská neplodnost nebo neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci 
• 
zvětšení prsů u mužů i žen 
• 
změna normálního vyprazdňování, tuk ve stolici 
• 
změna ve vnímání chuti 
• 
katarakta (zákal oční čočky), onemocnění makuly (žluté skvrny) 
• 
vypadávání nebo odbarvení vlasů 
• 
epileptické záchvaty 
• 
deprese 
• 
zadržování tekutin v těle vedoucí k otokům, zejména kotníků 
• 
pocit žízně, únavy a hubnutí (může se jednat o příznaky cukrovky). Váš lékař Vám může chtít 
změřit hladinu cukru v krvi, aby zjistil, zda máte cukrovku.  
• 
nežity (furunkulóza, malé měkké červené vřídky na kůži) 
• 
bolesti svalů 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
• 
bolest břicha 
 
Strana 6 (celkem 8) 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak Milurit uchovávat 
 
100mg tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
300mg tablety: uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Milurit obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v jedné tabletě. 
-  Dalšími pomocnými látkami jsou: 
Milurit 100 mg tablety: monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-
stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A. 
Milurit 300 mg tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, sodná sůl 
karboxymethylškrobu typ A, mikrokrystalická celulosa. 
 
Jak Milurit vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled: 
Milurit 100 mg tablety:
 bílé nebo šedobílé ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu, 
na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „E“ a pod ním „351“.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Milurit 300 mg tablety: bílé nebo šedobílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu, 
na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „E“ a pod ním „352“.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Druh obalu a velikost balení:
 
Milurit 100 mg tablety: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 120 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým 
PE pojistným uzávěrem. 
Milurit 300 mg tablety: 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 120 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým 
PE uzávěrem jištěným páskem. 
 
Strana 7 (celkem 8) 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Egis Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
Egis Pharmaceuticals PLC 
9900 Körmend, Mátyás király u. 65. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
3. 1. 2018 
Strana 8 (celkem 8)