Lék Jox 85MG/ML+1MG/ML

Kód SÚKL
0001674  
Název LP
Jox (85mg/ml+1mg/ml Orm Spr Sol 1x30ml)
Cesta podání
Orální podání (ORM)
Léková forma
Orální sprej, roztok
Velikost balení
1X30ML
Síla
85MG/ML+1MG/ML
Typ balení
Mechanický rozprašovač
Účinné látky
Povidonum Iodinatum, Allantoinum
ATC skupina
JODOVANÝ POVIDON (R02AA15)

Složení

  1. Povidonum Iodinatum – 0,085 GM
  2. Allantoinum – 0,001 GM
  3. Levomentholum – PL GM
  4. Acidum Citricum Monohydricum – PL GM
  5. Natrii Citras Dihydricus – PL GM
  6. Ethanolum 96% (v/v) – PL GM
  7. Propylenglycolum – PL GM
  8. Aqua Purificata – 1 ML

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls19836/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 

Jox 
85 mg/1 ml+1 mg/1 ml 
orální sprej, roztok 
povidonum iodinatum, allantoinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
:  
1. 
Co je přípravek Jox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jox používat  
3. 
Jak se přípravek Jox používá   
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Jox uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Jox a k čemu se používá 
 
Hlavní léčivou látkou je jodovaný povidon. Tato látka uvolňuje při kontaktu s kůží a se sliznicemi jód, 
který ničí řadu choroboplodných zárodků (baktérie, plísně, některé viry) a proto je přípravek Jox 
vhodný k dezinfekci dutiny ústní a hltanu. Dále přípravek Jox  obsahuje allantoin, který působí 
protizánětlivě. 
 
Bez porady s lékařem můžete přípravek Jox  používat pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny 
ústní (afty a pod.), jazyka, hltanu a mandlí. 
Přípravek Jox  se používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině 
ústní a hltanu - angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět jazyka a afty,  
při chirurgických výkonech v dýchacích a polykacích cestách, při prvních příznacích chřipkových 
onemocnění (škrábání v krku) a k předcházení infekcí v dutině ústní u pacientů léčených cytostatiky a 
po ozáření.  Dále se používá u angín, vyvolaných streptokoky, a to jako podpůrná léčba při současné 
léčbě antibiotiky. Vhodnost použití přípravku Jox u těchto stavů určí Váš lékař. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
  
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jox používat. 
 
Nepoužívejte přípravek Jox  

jestliže jste alergický(á)  na jodovaný povidon nebo alantoin nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku  (uvedenou v bodě 6). 

při zvýšené funkci štítné žlázy 


při srdeční nedostatečnosti 
-   
2 týdny před a po plánovaném vyšetření nebo léčbě radioaktivním jódem 

při poruše funkce ledvin 

v těhotenství 

jestliže kojíte 

u dětí do 8 let 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Jox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

u zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem. V tomto 
případě používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 

u pacientů s poruchou funkce jater.  V tomto případě používejte přípravek pouze na doporučení 
lékaře. 
 
Děti  
Přípravek Jox ve formě orálního spreje mohou používat děti starší 8 let.  
Dětem od 8 do 12 let je možno Jox podávat pouze na doporučení lékaře. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Jox 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které  jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat 
Účinky přípravku Jox a účinky jiných současně používaných léků k místnímu použití v dutině ústní a 
hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. 
Přípravek Jox se nesmí používat současně s jinými léky k dezinfekci dutiny ústní a hltanu, zejména  
s peroxidem vodíku. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek Jox se nesmí podávát v těhotenství a při kojení. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte , domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujtete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost obsluhovat stroje a řídit dopravní 
prostředky. 
 
Přípravek Jox obsahuje ethanol: 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
Přípravek obsahuje 18,6 % ethanolu. 
 
Přípravek Jox obsahuje propylenglykol: 
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol. Může způsobit podráždění sliznice. 
 
3. 
Jak se přípravek Jox používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
  
 
Dospělí, dospívající a děti od 8 let: 
Dávkování určí lékař.  
Přípravek Jox se obvykle  používá (aplikuje) 2 až 4krát denně , v případě potřeby a dobrém léčebném 
efektu možno aplikovat i častěji (po 4 hodinách) až  3 vstřiky vpravo i vlevo nebo přímo na postižené 


místo, maximálně však 6krát denně. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 
hodiny.  
Při použití spreje chraňte oči! 
 
Návod k použití: 
 
 
Návod k použití orálního spreje: 
Produkt  je  dávkován  z lékovky  mechanickým 
rozprašovačem  a  aplikátorem  (viz  obrázek  A1 
nebo A2) 
 
1.  Pokud  je  přiložen  aplikátor  v plastovém  sáčku 
(obrázek  A2),  vyjměte  aplikátor  z plastového 
sáčku za pomocí nůžek či podobného nástroje (viz 
obrázek B2).  
2.  Zkontrolujte celistvost aplikátoru. V případě, že je 
aplikátor jakkoliv poškozen, nelze jej používat. 
3.  Sejměte 
ochranný 
kryt 
z mechanického 
rozprašovače. 
4.  Nasaďte aplikátor na lahvičku (viz obrázek B3). 
5.  Stiskněte  asi  2  až  3x  než  se  roztok  nasaje  do 
rozprašovače a po stisku začne vystřikovat. 
6.  Vložte  konec  aplikátoru  do  úst  a  při  zavřených 
ústech  a  zadrženém  dechu  dvakrát  stiskněte 
tlačítko aplikátoru tak, aby jedna dávka směřovala 
vpravo a jedna vlevo. Sprej při použití držte svisle. 
 
 
Rozprášený roztok se nevdechuje  ani nepolyká! Ústní 
aplikátor před použitím omyjte horkou vodou a vždy 
zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený 
aplikátor nelze používat. 
 
 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Jox ve formě orálního spreje mohou používat děti starší 8 let a dospívající. 
Dětem od 8 do 12 let je vždy možno přípravek Jox  podávat pouze na doporučení lékaře. 
Sprej lze použít u dětí od 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a 
pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech a nepolykat při vstřikování přípravku. 
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Jox, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství přípravku Jox (zvláště dítětem) okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a)  použít přípravek Jox 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
 
 
Popisované nežádoucí účinky členěné podle frekvence výskytu: 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 
  Sucho v ústech 
  Pálení v místě aplikace (převážně u dětí) 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
  Kopřivka 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 z 10 000 lidí 
  Anafylaktický šok (závažná alergická reakce)  
  Angioedém (otok v důsledku alergické reakce) 
 
Dlouhodobé používání může vést k jodismu projevující se: kovovou chutí v ústech, zvýšenou tvorbou 
slin, otokem očí a hrtanu, plicním edémem (otokem), kožní vyrážkou a trávicími obtížemi. 
 
 
Při vzácném výskytu vážných reakcí z přecitlivělosti (dušnost,  popř. otoky rtů, jazyka, očních víček, 
dlaní nebo pohlavních orgánů) přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře! 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10,  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
 Jak přípravek Jox uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
PřípravekJox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 

Co přípravek Jox obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou povidonum iodinatum 85 mg a allantoinum 1 mg v 1 ml přípravku. 
-  Pomocnými látkami jsou: levomenthol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát nátrium-citrátu, 
ethanol 96%, propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Jox vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Jox je čirá až slabě opalizující červenohnědá tekutina neomezeně se mísící s vodou. 
 
Balení: 
Hnědá PET lahvička s obsahem 30 ml roztoku, mechanický ventil, kryt, ústní aplikátor, krabička. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č. p. 305 
747 70 Opava, Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   21.4.2015