Lék Serevent Diskus 50MCG/DÁV

Kód SÚKL
0001658  
Název LP
Serevent Diskus (50mcg/dáv Inh Plv Dos 60dáv)
Cesta podání
Inhalační podání (INH)
Léková forma
Dávkovaný prášek k inhalaci
Velikost balení
60DÁV
Síla
50MCG/DÁV
Typ balení
Dávkovací ventil
Účinné látky
Salmeteroli Xinafoas
ATC skupina
SALMETEROL (R03AC12)

Složení

  1. Salmeteroli Xinafoas – 72,5 RG
  2. Salmeterolum – 50 RG
  3. Lactosum Monohydricum – 12,5 MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls167838/2011 
a sukls163572/2013 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Serevent Diskus 
Salmeteroli xinafoas 
Dávkovaný prášek k inhalaci 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Serevent Diskus a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serevent Diskus užívat  
3. 
Jak se Serevent Diskus užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Serevent Diskus uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
1. 
Co je Serevent Diskus a k čemu se používá 
 
Salmeterol je léčivo patřící do skupiny takzvaných bronchodilatancií. Uvolňuje napětí svalů 
ve  stěnách  drobných  dýchacích  cest  v plicích,  a  tím  napomáhá  rozevření  dýchacích  cest  a 
usnadňuje průchod vzduchu do plic a z plic. Účinek salmeterolu trvá nejméně 12 hodin. 
Pravidelné  užívání  (vdechování)  salmeterolu  napomáhá  tomu,  aby  drobné  dýchací  cesty 
zůstávaly rozevřené. 
 
U  dospělých  pacientů  se  Serevent  Diskus  užívá  k  léčbě  a  prevenci  (předcházení)  zúžení 
průsvitu  průdušek  (bronchospasmu)  u  průduškového  astmatu  (asthma  bronchiale)  a 
ovlivnitelné  (reverzibilní)  složky  zúžení  průsvitu  průdušek  u  vleklého  zánětu  průdušek 
(chronické bronchitidy) a k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. 
 
U  dospívajících  a  dětí  starších  než  4 roky  se  Serevent  Diskus  užívá  k  léčbě  a  prevenci 
(předcházení) zúžení průsvitu průdušek (bronchospasmu) u průduškového astmatu. 
 
Při léčbě průduškového astmatu se Serevent Diskus používá vždy v kombinaci  
s kortikosteroidy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serevent Diskus užívat  
 
Neužívejte Serevent Diskus 
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
Podávat přípravek Serevent Diskus dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje. 
 

 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Serevent Diskus je zapotřebí 
Jestliže  jste  na  některé  z níže  položených  otázek  odpověděl(a)  „ano“,  měl(a)  byste  o  tom 
informovat  svého  lékaře  dříve,  než  začnete  užívat  tento  přípravek.  Nejste-li  si  něčím  jistí, 
zeptejte se svého lékaře. Váš lékař Vám přesto může doporučit užívání tohoto přípravku. 
 
  Jste těhotná, nebo plánujete v blízké době otěhotnět? 
  Kojíte? 
  Informoval  Vás  už  někdo,  že  trpíte  alergií  na  přípravek  Serevent  Diskus  nebo  na 
salmeterol-xinafoát? 
  Léčíte se se štítnou žlázou? 
  Máte cukrovku (diabetes)? 
  Máte vysoký krevní tlak nebo trpíte jakýmkoliv onemocněním srdce? 
  Informoval Vás už někdo, že jste alergický(á) na laktosu (mléčný cukr) nebo mléčné 
bílkoviny? 
  Užíváte přípravek obsahující ketokonazol, který se užívá k léčbě plísňových infekcí? 
 
Jestliže se Vaše astma nebo dýchací potíže zhorší, ihned o tom informujte lékaře. Může 
se Vám stát, že se Vám častěji hůře dýchá, pociťujete tlak na hrudi nebo musíte často užívat 
svůj rychle působící úlevový lék. Jestliže k tomu dojde, nezvyšujte dávku přípravku Serevent 
Diskus a navštivte lékaře, neboť bude pravděpodobně nutné upravit léčbu. 
 
Nepřestávejte užívat kortikosteroidy, když začínáte užívat Serevent Diskus. Jestliže Vám 
byl předepsán Serevent Diskus na astma, pokračujte v užívání ostatních léků na astma, které 
již užíváte, jako jsou např. inhalátor kortikosteroidů nebo tablety s kortikosteroidy. Neměňte 
jejich dávku, pokud Vám to nedoporučil lékař, a to ani tehdy jestliže se cítíte lépe. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Serevent Diskus může ovlivnit účinek léčiv beta-blokátorů užívaných k léčbě vysokého 
krevního tlaku (hypertenze) a poruch srdečního rytmu. Ketokonazol, užívaný k léčbě 
plísňových infekcí, může ovlivnit účinek přípravku Serevent Diskus.   
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Pokud jste těhotná, nebo plánujete těhotenství, nebo se pokoušíte otěhotnět, než začnete 
užívat přípravek Serevent Diskus, informujte o tom svého lékaře. Serevent Diskus by se 
v období těhotenství neměl užívat. Pro použití v období kojení musí být zvlášť závažné 
důvody. O užívání přípravku by měl rozhodnout Váš lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Serevent Diskus nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
 
3. 
Jak se Serevent Diskus užívá 
 
-  Při náhlém zhoršení dušnosti, neužívejte tento přípravek  – nepomůže Vám. Potřebujete 
jiné léčivo. Užíváte-li více než jeden přípravek, buďte opatrní, abyste je nezaměnili. 
 
-  Při  léčbě  průduškového  astmatu  byste  měl(a)  pokračovat  v užívání  léčby  předepsané 
Vaším  lékařem,  včetně  inhalačních  kortikosteroidů  nebo  tablet  s kortikosteroidy. 
Pokračujte v užívání stejných přípravků jako dříve, pokud Váš lékař nerozhodne jinak a 
 

to, i když  se cítíte lépe. Začnete-li užívat přípravek Serevent Diskus, léčbu inhalačními 
kortikosteroidy (nebo kortikosteroidů ve formě tablet) nepřerušujte. 
 
-  Je  velmi  důležité,  abyste  vždy  užíval(a)  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře, 
který Vám doporučí kolik inhalací máte užívat a jak často je máte užívat. Neužívejte více 
přípravku, než Vám bylo doporučeno. 
 
Návod na používání přípravku 
 
Léčivo  v přípravku  Serevent  Diskus  se  inhaluje  do  Vašich  plic.  Pokud  používáte  přípravek 
Serevent Diskus správně, můžete cítit na jazyku prášek. 
Návod na používání přípravku Serevent Diskus najdete níže. 
 
Pokud  máte  nějaké  problémy  nebo  něčemu  nerozumíte,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.  
 
Serevent Diskus musí být vdechován pouze ústy. 
 
Vždy  užívejte  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Příbalová  informace  Vám 
poskytne informaci, kolik přípravku máte užívat a jak často ho máte užívat. 
 
Obvyklá dávka přípravku je: 
 
-  Dospělí 
 
1 inhalace  (50 mikrogramů)  dvakrát  denně.  V případě  potřeby,  může  Váš  lékař  zvednout 
dávku na 2 inhalace (2 x 50 mikrogramů) dvakrát denně. 
 
-  Děti starší než 4 roky 
 
1 inhalace (1 x 50 mikrogramů) dvakrát denně. 
 
Tento přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším 4 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Serevent Diskus, než jste měl(a) 
 
Užijete-li  větší  množství  přípravku  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  ihned 
vyhledejte svého lékaře.  
 
Užijete-li  náhodně  větší  množství  dávky  než  se  doporučuje,  můžete  pozorovat  zrychlení 
srdeční činnosti, než obvykle, a můžete cítit třes, slabost a/nebo závratě. 
 
Můžete pozorovat jiné příznaky, jako bolest hlavy, svalovou slabost a bolesti kloubů. Ihned o 
tom informujte svého lékaře. 
 
Pokud byla použitá dávka mnohem větší, než by měla být, a pokud se cítíte špatně nebo máte 
obavy,  měli  byste  okamžitě  kontaktovat  svého  lékaře  nebo  se  dostavit  na  akutní  příjmové 
oddělení nejbližší nemocnice. Vezměte tuto příbalovou informaci nebo svůj lék s sebou, aby 
v nemocnici věděli, co jste užili. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Serevent Diskus 
 
 Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  užijte  ji  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pokračujte  v 
původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Po užití přípravku Serevent Diskus 
 
Jestliže po užití přípravku Serevent Diskus pozorujete, že se Vaše dýchání nebo dušnost 
zhoršuje, ihned přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře.  
 
Jestliže nedošlo jako obvykle k ústupu dušnosti nebo pocitu tíhy na hrudi, nebo úleva 
netrvala tak dlouho jako obvykle, neprodleně o tom informujte svého lékaře. Vaše dechové 
potíže se mohou zhoršovat a můžete potřebovat další léčivo. 
 
Aby  léčba  byla  účinná,  je  důležité  přečíst  si  pečlivě  tento  návod  a  postupovat  podle 
něho, abyste byli schopni inhalační pomůcku - Diskus správně používat. 
 
Jak používat přípravek Serevent Diskus 
 
Vyjměte inhalační pomůcku z krabičky. Je v poloze ZAVŘENO. 
 
Popis přístroje: 
 
Obrázek 1.                                            Obrázek 2. 
 
Zavřený Diskus                                     Otevřený Diskus 
 
                  
 
 
1. základní část    
2. posuvná část 
3. počítač dávek 
4. jezdec 
5. posuvná páčka 
6. náustek 
 
Nová  inhalační  pomůcka  obsahuje  60 dávek  přípravku  Serevent  Diskus.  Počítač  dávek 
ukazuje, kolik jich ještě zbývá. 
 
Každá  dávka  je  přesně  odměřená  a  je  hygienicky  chráněna. Inhalační pomůcka nevyžaduje 
žádnou údržbu ani opětovné plnění. Počítač dávek, který je uložen na horní straně, ukazuje, 
kolik dávek ještě zbývá. Číslice 5 až 0 jsou ČERVENÉ, aby byl pacient upozorněn, že zbývá 
už jen několik dávek. 
 
Používání přípravku Serevent Diskus bude snadné, budete-li dodržovat dále uvedené pokyny: 
posunutím páčky na inhalační pomůcce se otevře malý otvor v náustku, a tím se uvolní dávka, 
která  je  pak  připravena  k  vdechnutí.  Po  zavření  inhalační  pomůcky  se  páčka  automaticky 
 
vrátí do své původní polohy a je připravena k uvolnění další dávky (až ji budete potřebovat). 
Vnější kryt chrání inhalační pomůcku, pokud ji právě nepoužíváte. 
 
                                                               

  
1.  OTEVÍRÁNÍ INHALAČNÍ POMŮCKY  
      A UVOLŇOVÁNÍ DÁVKY 

  Inhalační pomůcku otevřete tak, že vnější kryt celého zařízení držíte v jedné ruce a palec 
druhé ruky vložíte do jezdce. Palcem zatlačíte jezdce co nejvíce dozadu. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
  Nastavte inhalační pomůcku tak, aby byl náustek otočen směrem k Vám. Tlačte páčku co 
nejdále směrem od sebe, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pak je inhalační pomůcka připravena 
k použití. Po každém zatlačení na páčku je připravena dávka k vdechnutí. (Je to vidět na 
počítači dávek.) S páčkou zbytečně nemanipulujte, protože se tím uvolní dávka, která se 
vyplýtvá bez užitku. 
 
 
 
2. INHALOVÁNÍ 

  Dříve než začnete vdechovat dávku, přečtěte si pozorně tuto část textu. 
  Zatím  nevkládejte  inhalační  pomůcku  do  úst.  Vydechněte,  jak  nejvíce  to  bez  námahy 
dokážete.  
      Pamatujte: Nikdy nevydechujte do inhalační pomůcky. 
  Přiložte náustek ke rtům. Vdechujte zvolna a hluboko přes inhalační pomůcku, ne nosem. 
 

  Odložte inhalační pomůcku. 
  Zadržte dech asi na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak to bez námahy vydržíte. 
  Pomalu vydechněte. 
 
 
 
3. UKONČENÍ INHALACE 

  Inhalační  pomůcku  zavřete  tak,  že  vložíte  palec  do  jezdce  a  posunete  jím  co  nejvíce 
směrem k sobě. Při zavření inhalační pomůcky uslyšíte zaklapnutí. Páčka se automaticky 
vrátí do původní polohy a je znovu nastavena k aplikaci další dávky. 
  Pokud užíváte dvě dávky, musíte inhalační pomůcku zavřít a opakovat kroky 1 až 3. 
 
 
PAMATUJTE: 
  Přípravek Serevent Diskus uchovávejte v suchu. 
  Pokud inhalační pomůcku nepoužíváte, nechávejte ji zavřenou. 
  Nikdy do inhalační pomůcky nevydechujte. 
  Dávku uvolníte pouhým posunutím páčky. 
  Inhalaci přípravku Serevent Diskus pomocí inhalační pomůcky je nutné provádět pouze 
ústy. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Mnoho pacientů užívá tento přípravek bez potíží. Podobně jako všechny léky může mít i tento 
přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků Vám Váš lékař předepíše nejnižší dávku 
přípravku Serevent Diskus, která udržuje Vaše astma nebo CHOPN na optimální úrovni.  
  
Alergická reakce: můžete zpozorovat, že se Vaše dušnost po užití přípravku Serevent 
Diskus náhle zhorší.
 Můžete sípat a mít kašel. Rovněž můžete pozorovat svědění a otok 
(obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla). Pozorujete-li tyto příznaky, nebo se příznaky 
objevily náhle po užití přípravku Serevent Diskus, ihned o tom informujte svého lékaře. 
Výskyt alergické reakce na přípravek Serevent Diskus je velmi vzácný (výskyt je menší než u 
1 pacienta z 10 000). 
 
Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže. 
 
Časté (výskyt je menší než u 1 pacienta z 10). 
  Svalové křeče. 
  Pocit třesu; zrychlené nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace), bolest hlavy, třes 
rukou (tremor).Třes se může vyskytnout, pokud užíváte více než jeden vdech dvakrát 
denně. Tyto nežádoucí účinky netrvají dlouho a zmenšují se při pokračování léčby 
přípravek Serevent Diskus. 
 
Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100)  
  Kopřivka. 
  Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie). Tento nežádoucí účinek se může 
vyskytnout, pokud užíváte více než jeden vdech dvakrát denně. 
  Nervozita.  
 
Vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 1 000) 
  Závrať. 
  Porucha spánku, nebo pocit špatného usínání. 
  Snížení množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční rytmus, svalovou 
slabost, křeče). 
 
Velmi vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 10 000) 
  Zhoršení dýchání nebo sípání, které se přímo zhoršuje po užití přípravku 
Serevent. Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Serevent Diskus užívat
Užijte přípravek s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše 
dýchání, a ihned o tom informujte svého lékaře. 
  Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Informujte o 
tom svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Serevent Diskus, pokud 
lékař nerozhodne o ukončení léčby. 
  Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Jste-li diabetikem, bude 
Vám častěji odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat 
úpravu dosavadní léčby cukrovky. 
  Moučnivka dutiny ústní a hrdla. 
  Nevolnost. 
  Bolest, otok kloubů nebo svalová bolest. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak Serevent Diskus uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 
Nenechávejte přípravek na vlhkém místě, jako je koupelna. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co obsahuje přípravek Serevent Diskus  
-  Léčivou  látkou  je  Salmeteroli  xinafoas  72,5 mikrogramů,  což  odpovídá  Salmeterolum                                     
50 mikrogramů, v jedné dávce. 
-  Pomocnou látkou je monohydrát laktosy. 
 
Jak přípravek Serevent Diskus vypadá a co obsahuje toto balení 
Prášek obsahující směs salmeterol-xinafoátu a monohydrátu laktosy je uzavřený ve stripovém 
blistru, který se skládá ze základní fólie s odstranitelnou fólií na víčku. 
 
Zelený diskovitý plastikový inhalátor s počítadlem dávek, obsahující stočený fóliový strip s 
60 dávkami, krabička. 
 
Velikost balení: 60 dávek po 50 mikrogramech léčivé látky. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.  
 
Výrobce 
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.2.2014.