Lék Dalacin T 10MG/ML

Kód SÚKL
0001634  
Název LP
Dalacin T (10mg/ml Drm Sol 60ml)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Kožní roztok
Velikost balení
60ML
Síla
10MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Clindamycini Phosphas
ATC skupina
KLINDAMYCIN (D10AF01)

Složení

  1. Clindamycini Phosphas
  2. Clindamycinum – 10 MG
  3. Propylenglycolum – PL MG
  4. Alcohol Isopropylicus – PL ML
  5. Natrii Hydroxidi Solutio
  6. Acidum Hydrochloricum
  7. Aqua Purificata – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls108172/2014 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Dalacin T kožní roztok 
 
clindamycini dihydrogenophosphas 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Dalacin T a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin T používat 
3. 
Jak se přípravek Dalacin T používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Dalacin T uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Dalacin T a k čemu se používá 
 
Přípravek Dalacin T obsahuje antibiotikum, klindamycin-dihydrogen-fosfát. Kožní roztok se používá 
k léčbě akné. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin T používat  
 
Nepoužívejte přípravek Dalacin T 
 
-  jestliže jste alergický(á) na klindamycin nebo linkomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku uvedenou v bodě 6. 
-  jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) zánětlivým onemocněním střev spojeným s podáváním antibiotik. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Dalacin T se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
-  Pokud  trpíte  určitou  formou  alergie,  poraďte  se  se  svým  lékařem  ohledně  používání  přípravku 
Dalacin T. 
-  Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dalacin T nebo po jejím ukončení vyskytne silný, déle 
trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, oznamte tuto skutečnost ihned lékaři. 
-  Pokud máte sklon k těžkým průjmům či trpíte nebo jste někdy prodělal(a) zánětlivé onemocnění 
střev (Crohnovu nemoc, ulcerózní kolitidu), informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
-  Kožní roztok Dalacin T nepoužívejte současné přípravky obsahující benzoylperoxid. 
-  Kožní  roztok  Dalacin  T  obsahuje  alkohol  a  může  vyvolat  pálení  a  podráždění  očí,  sliznic  a 
porušené kůže. Při náhodném vniknutí do očí nebo při potřísnění sliznice nebo poraněné pokožky 
je nutné opláchnout zasažené místo dostatečným množstvím studené vody. Má nepříjemnou chuť 
a v okolí úst je nutné jej nanášet s opatrností. 
-  Dlouhodobé používání přípravku Dalacin T vyžaduje dohled lékaře. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Dalacin T 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Než začnete současně s přípravkem Dalacin T používat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým 
ošetřujícím lékařem. 
 
Warfarin  nebo  podobné  přípravky  –  používané  k ředění  krve.  S větší  pravděpodobností  může  u  Vás 
dojít ke krvácení. Váš lékař bude provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti Vaší krve. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Kojení: 
Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Dalacin T 
vhodný. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Dalacin T nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Dalacin T obsahuje propylenglykol 
Propylenglykol  obsažený  v přípravku  Dalacin  T  kožní  roztok  může  vyvolat  místní  podráždění  kůže 
(např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Dalacin T používá 
 
Vždy  používejte  přípravek  Dalacin  T  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dvakrát denně naneste tenkou vrstvu přípravku DALACIN T na postižená místa. Přípravek není nutno 
vtírat do pokožky ani postižené místo zakrývat. DALACIN T se nanáší na suchou a čistou pokožku. 
 
Zlepšení  lze  očekávat  až  po  několika  týdnech  léčby.  Používání  přípravku  DALACIN  T  po  dobu 
několika měsíců vyžaduje dohled lékaře. Sami léčbu neukončujte a důsledně dbejte rad lékaře. 
 
Použití u dětí 
Přípravek Dalacin T není určen pro děti do 12 let. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Dalacin T, než jste měla 
V případě, že použijete více přípravku, než jste měl(a), vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dalacin T 
Pokud zapomenete nanést přípravek Dalacin T, naneste jej na pokožku, jakmile si vzpomenete. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Dalacin T 
Pokud dojde ke zlepšení Vašeho akné, léčbu přípravkem Dalacin T svévolně neukončujte. Poraďte se 
se svým lékařem ohledně dalšího používání tohoto přípravku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 

4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky po podání kožního roztoku přípravku Dalacin T byly hlášeny jen ojediněle. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):  
-  suchá kůže 
-  podráždění kůže 
-  kopřivka 
 
Časté: mohou postihnout až u 1 z 10 pacientů 
-  seborea (zvýšená tvorba kožního mazu) 
 
Méně časté: mohou postihnout až u 1 ze 100 pacientů 
-  zažívací potíže 
 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 
-  kontaktní dermatitida (zánět kůže) 
-  folikulitida (zánět vlasového váčku) 
-  bolest oka 
-  bolesti břicha 
-  pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeba se vznikem pablán) 
 
Pokud se u Vás během léčby vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví (může být 
spojený s bolestí břicha nebo horečkou), oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Dalacin T uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce  za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek Dalacin T kožní roztok uchovávejte při teplotě do 25 oC. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Dalacin T obsahuje 
Léčivou látkou je clindamycini dihydrogenophosphas 10 mg v 1 ml roztoku. 
 
Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, propylenglykol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková 
a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Dalacin T vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Dalacin T kožní roztok je čirý bezbarvý roztok. 
 
Balení: 
Dalacin T kožní roztok
: 30 a 60 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
PFIZER, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie 
Pfizer Service Company BVPA, Zaventem, Belgie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
25.7.2014