Lék Purinol 100MG

Kód SÚKL
0001631  
Název LP
Purinol (100mg Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
100MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Allopurinolum
ATC skupina
ALOPURINOL (M04AA01)

Složení

  1. Allopurinolum – 100 MG
  2. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Maydis Amylum – PL MG
  7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  8. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls305101/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Purinol 100 mg tablety 
Purinol 300 mg tablety 

 
 allopurinolum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této  příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Purinol a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Purinol užívat  
3. 
Jak se přípravek Purinol užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Purinol uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.    Co je přípravek Purinol a k čemu se používá 
 
Léčivá  látka  přípravku,  alopurinol,  patří  do  skupiny  léků  s názvem  antiuratika.  Zabraňuje  tvorbě 
kyseliny močové v organizmu, což vede ke snížení její hladiny v krvi a moči. 
Důsledkem  zvýšené  hladiny  kyseliny  močové  mohou  být  záchvaty  dny  (primární  dna),  které  se 
vyznačují bolestivými záněty kloubů. Alopurinol působí preventivně proti těmto záchvatům, redukuje 
jejich počet a snižuje zároveň riziko poškození ledvin a riziko vzniku ledvinových kamenů, které bývá 
s tímto onemocněním spojeno. Dále se používá ke kontrole zvýšené hladiny kyseliny močové, která 
vzniká  jako  důsledek  jiného  onemocnění  (některá  nádorová  nebo  krevní  onemocnění,  postižení 
ledvin).  Alopurinol    působí  preventivně  proti  komplikacím,  které  bývají  v těchto  případech  se 
zvýšenou hladinou kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinné kameny nebo kloubní 
postižení  (sekundární  dna).  Přípravek  Purinol  se  rovněž  užívá  při  léčbě  a  prevenci  akutních  poruch 
ledvinných  funkcí  v  důsledku  zvýšené  hladiny  kyseliny  močové  při  protinádorové  léčbě  léky  nebo 
ozářením. 
Přípravek je určen ve všech výše uvedených případech pro dospělé a dospívající od 15 let.  
Děti  a  dospívající  do  15  let  mohou  přípravek  Purinol  užívat  k léčbě  Lesch-Nyhanova  syndromu 
(dědičná  porucha  se  zvýšenou  hladinou  kyseliny  močové  v krvi)  nebo  při  protinádorové  léčbě  léky 
nebo ozářením. 
   
 
2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Purinol užívat  
 
Neužívejte přípravek Purinol: 
-  jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
 
 
 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Purinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Purinol je zapotřebí při poruchách funkce jater nebo ledvin. 
V takových případech Vás bude lékař pečlivě sledovat a pravděpodobně Vám předepíše nižší dávky 
přípravku nebo Vám doporučí prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami.  
Během léčby budete muset podle pokynů lékaře podstoupit různá vyšetření a odběry krve. 
Během akutního záchvatu dny nezahajujte léčbu alopurinolem. Máte-li akutní záchvat dny, poraďte se 
o léčbě s lékařem. 
 
V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (syndrom přecitlivělosti, 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené 
terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu, často s puchýřem ve svém středu. Často se spolu 
s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek (červené a 
oteklé oči). Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce, jako 
je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat 
puchýře a může dojít k olupování kůže.  
 
Pokud máte dlouhodobě přetrvávající poruchu funkce ledvin, můžete mít během užívání přípravku 
Purinol zvýšené riziko vzniku závažné kožní vyrážky (včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické 
epidermální nekrolýzy). Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo kožní příznaky uvedené v odstavci výše, 
přestaňte přípravek Purinol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že 
užíváte tento léčivý přípravek. 
Pokud se u Vás po užití přípravku Purinol vyskytl Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická 
epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Purinol nikdy znovu zahájit.  
 
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.  
 
Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob čínské národnosti Chan, thajského či 
korejského původu. Chronické onemocnění ledvin může dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Pokud 
objevíte kožní vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte užívat alopurinol a obraťte se na 
lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek  nepodávejte  dětem  a  dospívajícím  do  15  let  s  výjimkou  dětí  a  dospívajících  se  zvýšenou 
hladinou kyseliny močové v krvi při nádorovém onemocnění a Lesch-Nyhanově syndromu (viz bod 
1).  
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Purinol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek, jestliže užíváte: 
•  6-merkaptopurin (užívaný k léčbě zhoubných nádorů krve) 
•  azathioprin, cyklosporin (léčiva používaná k útlumu imunitního systému) 
       Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky cyklosporinu se mohou objevit častěji. 
•  vidarabin (užívaný k léčbě oparů) 
       Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky vidarabinu se mohou objevit častěji. Stane-li se to,  
buďte obzvlášť opatrný/á. 
•  salicyláty,  léčiva  používaná  ke  snížení  bolesti,  horečky  nebo  zánětu,  např.  acetylsalicylová 
kyselina. 
•  probenecid, používaný k léčbě dny. 
•  chlorpropamid, léčivo používané k léčbě diabetu. 
Může být nutné snížit dávku chlorpropamidu, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin. 
•  warfarin, fenprokumon, acenokumarolléčiva snižující srážlivost krve. 

Váš lékař bude častěji sledovat hodnoty Vaší krevní srážlivosti a sníží dávky těchto léčiv, bude-li 
to nutné. 
•  fenytoin, léčivo k léčbě epilepsie.  
•  theofylin, léčivo k léčbě astmatu a jiných poruch dýchacího systému. 
Váš lékař u Vás bude sledovat hladiny theofylinu v krvi, zejména na začátku léčby přípravkem 
Purinol anebo po jakýchkoli změnách dávkování. 
•  ampicilin nebo amoxicilin, léčiva k léčbě bakteriálních infekcí 
Pacienti by podle možnosti měli dostávat jiná antibiotika, protože se s vyšší pravděpodobností 
mohou objevit alergické reakce. 
•  didanosin, léčivo k léčbě infekce HIV. 
•  kaptopril, léčivo k léčbě vysokého krevního tlaku. 
Může být zvýšeno riziko kožních reakcí, zejména pokud máte chronicky sníženou funkci ledvin. 
 
Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu. Mezi užitím 
obou léků má být interval nejméně 3 hodiny. 
 
Při  podávání  alopurinolu  a  cytostatik  (např.  cyklofosfamid,  doxorubicin,  bleomycin,  prokarbazin, 
alkylující  halogenidy)  dochází  k  poruchám  krve  častěji,  než  když  jsou  tyto  léčivé  látky  podávány 
samostatně.  
Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz. 
 
Přípravek Purinol s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
Během užívání přípravku je vhodné pití dostatečného množství alkalických minerálek (Ida, Bílinská 
kyselka, Vincentka). Po dobu léčby přípravkem nepožívejte alkoholické nápoje! 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Alopurinol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Alopurinol se nedoporučuje užívat v období 
kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může příležitostně vyvolat ospalost nebo závratě, a tak ovlivnit činnosti vyžadující 
zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, 
obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě 
výslovného souhlasu lékaře! 
 
Přípravek Purinol obsahuje sodík 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez 
sodíku“. 
 
 
        3.      Jak se přípravek Purinol užívá 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Celková denní dávka by měla být podána v 1-3 dílčích dávkách. Denní dávky do 300 mg mohou být 
podány v jedné dávce po jídle. Vyšší dávky by měly být rozděleny do dílčích dávek nepřesahujících 
300 mg.  
 
Léčba dny 
Dospělí  a  dospívající  od  15  let  užívají  obvykle  u  lehčích  stavů  200–300  mg  (2-3  tablety  přípravku 
Purinol  100  mg  nebo  1  tableta  přípravku  Purinol  300  mg)  denně,  u  těžších  stavů  400–600 mg (4-6 
tablet přípravku Purinol 100 mg nebo 2 tablety přípravku Purinol 300 mg) denně, maximálně 800 mg 
denně, rozděleně do 2-3 jednotlivých dávek. 

V prvních měsících léčby může lékař doplnit léčbu dalšími přípravky. 
 
Léčba při nádorových onemocněních 
U  nádorových  onemocnění  se  obvykle  užívá  600-800  mg  denně,  nejméně  3  dny  před  zahájením 
protinádorové léčby. 
 
Děti a dospívající mladší 15 let (pouze děti a dospívající se zvýšenou hladinou kyseliny močové při 
nádorovém onemocnění nebo Lesch-Nyhanově syndromu) 
Obvyklá denní dávka alopurinolu je 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Děti mladší 6 let užívají 3 krát denně 50 mg (1/2 tablety přípravku Purinol 100 mg), děti a dospívající 
ve věku 6-15 let užívají 3 krát denně 100 mg (1 tableta přípravku Purinol 100 mg) nebo jednou denně 
300 mg (1 tableta přípravku Purinol 300 mg).  
Při nedostatečné funkci ledvin Vám lékař obvykle dávku přípravku sníží. 
Léčba alopurinolem je většinou dlouhodobá. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Purinol, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Purinol, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.      
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Purinol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v předepsaném 
dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Purinol
 
Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, i když se již cítíte dobře, onemocnění by se mohlo vrátit.   
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
       4.     Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  u  Vás  objeví  jakýkoli  z následujících  nežádoucích  účinků,  přestaňte  užívat  tento 
přípravek a ihned kontaktujte lékaře: 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 
 
•  horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková nevolnost 
•  závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a odchylky 
v krevním  obraze  a  jaterních  testech  (může  se  jednat  o  příznaky  multiorgánové  poruchy 
z přecitlivělosti) 
•  závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), zejména 
pokud  máte  vleklé  onemocnění  ledvin  (viz  bod  2).  Tyto  kožní  reakce  mohou  zahrnovat 
vyrážku,  puchýře  na  kůži  a  olupování  kůže,  boláky  na  rtech,  na  genitáliích,  a  také  zánět 
spojivek  (červené  oteklé  oči).  Pokud  se  u  Vás  během  léčby  přípravkem  Purinol  objevila 
obdobná kožní reakce, nesmíte přípravek nikdy znovu užívat. 
 
 
 
Další možné nežádoucí účinky přípravku Purinol 
 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 
•  vyrážka 

•  zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi 
 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) 
•  zvracení 
•  nevolnost 
•  průjem 
•  zvýšení jaterních testů 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 
•  zánět jater 
•  močové kameny 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 
•  cukrovka, zvýšená hladina tuků v krvi 
•  deprese 
•  bezvědomí, ochrnutí svalů, ztráta svalové koordinace, poruchy nervů, brnění, ospalost, bolest 
hlavy, poruchy chuti 
•  šedý zákal, zrakové poruchy, změny na sítnici 
•  závratě 
•  bolest na hrudi po zátěži, pomalejší srdeční akce 
•  zvýšení krevního tlaku 
•  opakované  zvracení  krve,  příměs  tuku  ve  stolici,  zánět  dutiny  ústní,  změny  ve  způsobu 
vyprazdňování 
•  lokalizovaná ztráta vlasů, odbarvení vlasů 
•  bolest svalů 
•  krev v moči, uremie (zadržování odpadních látek v krvi) 
•  mužská neplodnost, poruchy erekce, zvětšení prsů u mužů 
•  otoky, malátnost, slabost, horečka 
•  porucha  krve,  která  se  může  projevit  snazším  vznikem  modřin  než  obvykle,  nebo  můžete 
zaznamenat bolest v krku či jiné známky infekce. Tyto účinky obvykle nastanou u osob, které 
mají potíže s játry či ledvinami. Co nejdříve o tom informujte svého lékaře. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
       5.     Jak přípravek Purinol uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“  a  na 
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Purinol obsahuje 
 
Léčivá látka 
Allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v 1 tabletě.  
 
Pomocné látky 
Sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A),  mikrokrystalická  celulóza,  želatina,  magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek. 
 
Jak přípravek Purinol vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté,  bílé,  bikonvexní  (oboustranně  vypouklé)  tablety  s  půlicí  rýhou  na  jedné  straně.  Tabletu  lze 
rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení 
Purinol 100 mg tablety: 
30, 50 a 100 tablet. 
 
Purinol 300 mg tablety: 
30 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079 Ulm, Německo 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
12. 12. 2017