Lék Piramil 5MG

Kód SÚKL
0001586  
Název LP
Piramil (5mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
5MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Ramiprilum
ATC skupina
RAMIPRIL (C09AA05)

Složení

  1. Ramiprilum – 5 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
  4. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  5. Silica Praecipitata – PL MG
  6. Glycini Hydrochloridum – PL MG
  7. Glyceroli Dibehenas – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls113151/2017 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Piramil 1,25 mg 
Piramil 2,5 mg 
Piramil 5 mg 
Piramil 10 mg 
tablety 
ramiprilum 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Piramil a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piramil užívat 
3.  Jak se přípravek Piramil užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Piramil uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
1.  Co je přípravek Piramil a k čemu se používá 
 
Piramil obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE 
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). 
  
Piramil účinkuje takto:  
• snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak  
• uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy  
• ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.  
 
Piramil se může používat:  
• k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)  
• ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici  
• ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte 
cukrovku nebo ne)  
• k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)  
• jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.  
 
 
 
1/9 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piramil užívat 
 
Neužívejte Piramil:  
  jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, 
tváře, hrdla nebo jazyka.  
  jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být 
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok 
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.  
  pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Piramil pro Vás 
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.  
  pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální 
arteriální stenóza). 
  v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže “Těhotenství a kojení”). 
  pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.  
  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) léčivým 
přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Piramil. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého 
lékaře dříve, než začnete Piramil užívat. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Piramil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  
  jestliže máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.  
  jestliže máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším 
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik 
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou).  
  jestliže budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou 
(desenzibilizace).  
  jestliže Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo 
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Piramil jeden den předem - 
poraďte se proto se svým lékařem.  
  jestliže máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).  
  pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi nebo trpíte 
onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může 
provádět pravidelné vyšetření krve se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li 
vyššího věku.  
  pokud užíváte léčivé přípravky nazývané mTOR inhibitory (např. temsirolimus, everolimus, 
sirolimus), vildagliptin nebo racekadotril, protože mohou zvýšit riziko angioedému a závažných 
alergických reakcí.  
  jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 
erythematodes.  
  jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 
  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem. 
  aliskiren. 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě “Neužívejte Piramil”. 
  jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. 
Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Piramil nedoporučuje a jeho užívání 
2/9 
po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže 
„Těhotenství a kojení“).  
 
Děti a dospívající  
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Piramil nedoporučuje vzhledem k tomu, 
že bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena. 
  
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než 
začnete Piramil užívat. 
 
Další léčivé přípravky a Piramil  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že Piramil může ovlivnit způsob účinku 
jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Piramil. 
  
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit 
účinek přípravku Piramil:  
  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová).  
  Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, 
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám 
zkontroluje krevní tlak.  
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Tyto léky mohou při současném 
užívání s přípravkem Piramil zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:  
  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová)  
  Protinádorové léky (chemoterapie) 
  Temsirolimus (k léčbě nádorových onemocnění)  
  Sirolimus, everolimus (k prevenci odmítnutí transplantovaného štěpu) 
  Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin 
  Trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi) 
  Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid  
  Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, 
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)  
  Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon  
  Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)  
  Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem) 
  Vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu) 
  Racekadotril (užívaný k léčbě průjmu) 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
“Neužívejte Piramil” a “Upozornění a opatření”). 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Piramil může mít vliv na jejich 
účinek: 
  Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a 
inzulin. Piramil může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po 
dobu užívání léku Piramil.  
  Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Piramil Vám může zvýšit množství 
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.  
3/9 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete Piramil užívat. 
  
Piramil s jídlem a alkoholem  
  Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Piramil může způsobit, že budete pociťovat závrať 
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v 
období, kdy užíváte Piramil, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek 
léků snižujících krevní tlak.  
  Piramil se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.  
 
Těhotenství a kojení  
 
Těhotenství 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. 
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Piramil nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce 
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.  
Otěhotníte-li během léčby přípravkem Piramil, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou 
vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.  
 
Kojení 
Pokud kojíte, nesmíte Piramil užívat.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék 
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Při léčbě přípravkem Piramil můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby 
přípravkem Piramil, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte 
ani neobsluhujte žádné stroje.  
3.  Jak se přípravek Piramil užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
  
Užívání tohoto léčivého přípravku  
  Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.  
  Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.  
  Tablety nedrťte ani nežvýkejte.  
 
Jaké množství léku je třeba užívat  
 
Léčba vysokého krevního tlaku  
  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  
  Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.  
  Maximální dávka je 10 mg jednou denně.  
  Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby 
přípravkem Piramil diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.  
 
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice  
  Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.  
  Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.  
  Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.  
4/9 
 
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami  
  Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  
  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.  
  Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.  
 
Léčba srdečního selhání  
  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.  
  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.  
  Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.  
 
Léčba po srdečním záchvatu  
  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.  
  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.  
  Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.  
 
Starší pacienti  
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Piramil, než jste měl(a)  
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do 
nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Piramil  
  Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.  
  Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z 
následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou 
lékařskou pomoc: 
 
  Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na tento léčivý přípravek. 
  Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního 
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).  
 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:  
  Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na 
hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.  
  Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.  
  Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. 
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než 
obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o 
příznaky problémů s krví nebo kostní dření.  
5/9 
  Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět 
slinivky břišní).  
  Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže 
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) 
nebo poškození jater.  
 
Další nežádoucí účinky jsou:  
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, 
prosím, svému lékaři. 
  
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  
  Bolest hlavy nebo pocit únavy  
  Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Piramil nebo když 
začnete užívat vyšší dávku.  
  Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si 
rychle sednete.  
  Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek 
(bronchitida), ztížené dýchání  
  Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení  
  Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže  
  Bolest na hrudníku  
  Křeče ve svalech nebo bolest svalů  
  Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)  
  Problémy s rovnováhou (vertigo)  
  Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži 
(parestézie)  
  Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti  
  Poruchy spánku  
  Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid  
  Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu  
  Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a 
průjmem  
  Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech  
  Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé  
  Intenzivnější pocení než obvykle  
  Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)  
  Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.  
  Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.  
  Zčervenání  
  Rozmazané vidění  
  Bolest kloubů  
  Horečka  
  Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen  
  Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem  
  Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.  
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)  
  Pocit nejistoty nebo zmatenosti  
  Červený a oteklý jazyk  
  Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka  
  Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)  
6/9 
  Kožní vyrážka nebo modřiny  
  Skvrny na kůži a studené končetiny  
  Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení  
  Porucha sluchu a zvonění v uších  
  Pocit slabosti  
  Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství 
hemoglobinu - prokazuje se krevními testy.  
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)  
  Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.  
 
Další hlášené nežádoucí účinky: 
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, sdělte to svému lékaři.  
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 
  Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou 
být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, co 
nejdříve kontaktujte svého lékaře. 
  Problémy se soustředěním  
  Otok úst  
  Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem  
  Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem  
  Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo 
jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)  
  Zvětšení prsů u mužů  
  Zpomalené nebo zhoršené reakce  
  Pocit pálení  
  Změny vnímání vůně  
  Vypadávání vlasů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Piramil uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné do:”, 
na blistru za “EXP:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
7/9 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
6.  Obsah balení a další informace 
Co přípravek Piramil obsahuje 
Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  srážený  oxid 
křemičitý, glycin-hydrochlorid (E 640), glycerol-dibehenát, u síly 2,5 mg žlutý oxid železitý (E 172), 
u síly 5 mg červený oxid železitý (E 172). 
Jak přípravek Piramil vypadá a co obsahuje toto balení 
Piramil 1,25 mg jsou podlouhlé, bílé až téměř bílé tablety s půlící rýhou po obou stranách. 
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
Piramil 2,5 mg jsou podlouhlé, světležluté drobně skvrnité tablety s půlící rýhou po jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Piramil 5 mg jsou podlouhlé, světlerůžové drobně skvrnité tablety s půlící rýhou po jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Piramil 10 mg jsou podlouhlé, bílé až téměř bílé tablety s půlící rýhou po jedné straně.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
Tablety jsou zabaleny ve stripech nebo blistrech 10 (síla 2,5 mg, 5 mg a 10 mg), 20, 28, 30, 50, 60 
(síla 2,5 mg, 5 mg, 10 mg), 100, 250 tablet a blistr s jednou dávkou: 100 x 1 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel: 
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 
 
Výrobce: 
Lek S.A., Stryków, Polsko 
Lek S.A., Warsaw, Polsko 
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo 
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 
Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  
Česká republika: 
Piramil 1,25 mg, Piramil 2,5 mg, Piramil 5 mg, Piramil 10 mg 
Rakousko: 
Ramipril  Sandoz  1,25  mg-Tabletten,  Ramipril  Sandoz  2,5  mg-Tabletten, 
Ramipril Sandoz 5 mg-Tabletten, Ramipril Sandoz 10 mg-Tabletten 
Estonsko: 
Ramicor 2,5 mg, Ramicor 5 mg, Ramicor 10 mg 
8/9 
Litva: 
Ramicor 2,5 mg tabletės, Ramicor 5 mg tabletės, Ramicor 10 mg tabletės 
Lotyšsko: 
Ramicor 5 mg tabletes, Ramicor 10 mg tabletes 
Nizozemsko: 
RAMIPRIL SANDOZ 1,25, tabletten 1,25 mg 
RAMIPRIL SANDOZ 5, tabletten 5 mg,  
RAMIPRIL SANDOZ 2,5, tabletten 2,5 mg  
RAMIPRIL SANDOZ 10, tabletten 10 mg  
Polsko: 
PIRAMIL 1,25 MG, 1,25 MG, TABLETKI  
PIRAMIL 2,5 MG, 2,5 MG, TABLETKI  
PIRAMIL 5 MG, 5 MG, TABLETKI  
PIRAMIL 10 MG, 10 MG, TABLETKI  
Portugalsko: 
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 MG COMPRIMIDOS  
RAMIPRIL SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS  
RAMIPRIL SANDOZ 10 MG COMPRIMIDOS  
Slovinsko: 
Piramil 1,25 mg tablete, Piramil 2,5 mg tablete, Piramil 5 mg tablete,  
Piramil 10 mg tablete 
Slovenská republika: 
Piramil 1,25 mg, Piramil 2,5 mg, Piramil 5 mg, Piramil 10 mg 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 6. 2017 
9/9