Lék Neo-angin Bez Cukru 1,2MG/0,6MG/5,72MG

Kód SÚKL
0001556  
Název LP
Neo-angin Bez Cukru (1,2mg/0,6mg/5,72mg Pas 16)
Cesta podání
Orální podání (ORM)
Léková forma
Pastilka
Velikost balení
16
Síla
1,2MG/0,6MG/5,72MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, Amylmetacresolum, Levomentholum
ATC skupina
DICHLOROBENZENMETHANOL (R02AA03)

Složení

  1. Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus – 1,2 MG
  2. Amylmetacresolum – 0,6 MG
  3. Levomentholum – 5,72 MG
  4. Anisi Stellati Etheroleum – PL MG
  5. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
  6. Isomaltum – PL GM
  7. Acidum Tartaricum – PL MG
  8. Rubor Ponceau 4R 80% – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls227576/2009 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Neo-angin bez cukru 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky 
 
 alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat 
3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá 
 
Přípravek Neo-angin bez cukru má antiseptický účinek a mírně působí proti bolesti. 
 
Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin bez cukru používat k podpůrné 
léčbě při zánětu sliznice hltanu doprovázeném typickými projevy jako jsou bolest v krku, 
zarudnutí v krku a mírné obtíže při polykání. 
 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat 
 
Nepoužívejte přípravek Neo-angin bez cukru: 

  Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
  Nepodávejte dětem do 6 let. 
  
 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Neo-angin bez cukru se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Neo-angin bez cukru nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím. 
 
Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit 
bakteriální rovnováhu v dutině ústní. 
 
Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku. 
 
Děti: 
Přípravek Neo-angin bez cukru nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin bez cukru u 
dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin bez cukru 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Těhotenství 
Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-
angin bez cukru nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem. 
 
Kojení 
Přípravek Neo-angin bez cukru může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení. 
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů. 
 
Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje isomalt a barvivo ponceau 4R (E124) 
Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické 
reakce.  
 
Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje náhradní sladidlo isomalt. Jestliže Vám lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. 
Jedna pastilka obsahuje 2,58 g isomaltu (E953), což odpovídá 6 kcal (26 kJ). Isomalt může mít 
při denních dávkách vyšších než 10 g mírný projímavý účinek. 
 
 
3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá 
 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 
hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.  
 
Délka léčby: 
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3 - 4 dnů. 
Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin bez cukru, než jste měl(a). 
Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování 
se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba 
příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin bez cukru 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin bez cukru, nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
 
Velmi časté: 
více než 1 z 10 pacientů 
Časté: 
méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů 
Méně časté: 
méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů 
Vzácné: 
méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů 
Velmi vzácné: 
méně než 1 z 10000 pacientů 
Není známo: 
z dostupných údajů nelze určit 
 
 
Při používání přípravku Neo-angin bez cukru byly pozorovány následující nežádoucí účinky: 
Velmi vzácné: 
-  podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. zažívací obtíže, pocit na zvracení 
 
Není známo: 
-  alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka, 
-  dušnost a kašel   
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do a na blistru za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje: 
Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. 
Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, 
levomentholum 5,72 mg. 
Pomocnými látkami jsou badyáníková silice, silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, ponceau 
4R 80%. 
 
Jak přípravek Neo-angin bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje ploché, červené, kulaté pastilky.  
Balení obsahuje 6, 12, 16, 18, 24 nebo 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/Al blistru v krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Divapharma GmbH 
Motzener Strasse 41 
12277 Berlin 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 11. 2017