Lék Lamisil 125MG

Kód SÚKL
0001420  
Název LP
Lamisil (125mg Tbl Nob 14)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
14
Síla
125MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Terbinafini Hydrochloridum
ATC skupina
TERBINAFIN (D01BA02)

Složení

  1. Terbinafini Hydrochloridum – 140,62 MG
  2. Terbinafinum – 125 MG
  3. Magnesii Stearas – PL MG
  4. Hypromellosum – PL MG
  5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  6. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  7. Lactosum Monohydricum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls25437/2013 a sukls25438/2013 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 

LAMISIL 125 mg tablety 
LAMISIL 250 mg tablety 

terbinafinum 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je Lamisil a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamisil užívat 
3.  Jak se Lamisil užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Lamisil uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je Lamisil a k čemu se používá 
 
Přípravek  Lamisil  tablety  obsahuje  léčivou  látku  terbinafin-hydrochlorid,  která  patří  do skupiny 
protiplísňových  léčivých  přípravků.  Přípravek  Lamisil  tablety  se  užívá  k léčbě  plísňových  infekcí 
nehtů  rukou  a  nohou,  plísňových  infekcí  kůže  hlavy  a  vlasů,  slabin  a  jiných  částí  těla  a  nohou 
(atletická noha), stejně jako kvasinkových infekcí kůže. 
Pokud  se  tablety  polykají,  je  koncentrace  terbinafinu  v  místě  infekce  dostatečně  vysoká,  aby  byla 
plíseň zničena nebo zastaven její růst. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamisil užívat 
 
Lamisil  ve formě  tablet  Vám  předepíše  pouze  lékař.  Dodržujte  pečlivě  všechny  pokyny  lékaře, 
dokonce, i když se budou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci. 
 
Neužívejte Lamisil: 
•  jestliže  jste  alergický(á)  na  terbinafin  nebo  na kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
•  jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater. 
•  jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami. 
 
Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Lamisil užívat. 
Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
 
 
1/7 
 
Upozornění a opatření 
•  Jestliže  užíváte  další  léky  (viz  bod  Další  léčivé  přípravky  a  Lamisil).  Pokud  se  Vás  cokoli 
z uvedeného týká před zahájením nebo v průběhu léčby přípravkem Lamisil, řekněte to svému 
lékaři.  
•  Jestliže máte nebo se u Vás objeví příznaky jako je nevysvětlitelná, přetrvávající nevolnost, 
zvracení, bolest žaludku, ztráta chuti k jídlu, neobvyklá únava, zežloutnutí kůže nebo očního 
bělma, neobvykle tmavá moč nebo neobvykle světlá stolice (příznaky onemocnění jater). Váš 
lékař Vám před zahájením a pravidelně po zahájení léčby přípravkem Lamisil provede krevní 
testy, aby kontroloval funkci Vašich jater. V případě netypických laboratorních výsledků Vás 
může lékař požádat o ukončení užívání přípravku Lamisil. 
•  Jestliže  se  u  Vás  objeví  kožní  potíže,  jako  je  vyrážka,  zarudnutí  kůže,  puchýřky  na  rtech, 
očích  nebo  v ústech,  loupání  kůže,  horečka  (možné  příznaky  závažných  kožních  reakcí), 
vyrážka kvůli vysoké hladině specifického typu bílých krvinek (eozinofilie). 
•  Jestliže máte nebo se u Vás  objeví ztluštělé červené/stříbrné skvrny na kůži (lupénka) nebo 
vyrážka  v obličeji,  bolest  kloubů,  onemocnění  svalů,  horečka  (kožní  a  systémový  lupus 
erythematodes). 
•  Jestliže zjistíte projevy slabosti, neobvyklé krvácení, podlitiny nebo časté infekce (příznaky 
poruchy krve). 
•  Jestliže se u Vás objeví poruchy zraku, jako jsou funkční omezení zraku, rozmazané vidění, 
snížená zraková ostrost. 
•  Jestliže  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  v nedávné  době  některé  z léčivých  přípravků  uvedených 
v bodě Další léčivé přípravky a Lamisil. 
 
Další léčivé přípravky a Lamisil 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 
včetně  rostlinných  přípravků  a  antikoncepce  (přípravků  proti  početí).  Některé  léky  se  mohou 
s přípravkem Lamisil vzájemně ovlivňovat. Mezi ně patří: 
•  Některá antibiotika určená k léčbě infekčních onemocnění (např. rifampicin), 
•  kofein, 
•  některé léky určené k léčbě poruch nálad (některá antidepresiva, desipramin), 
•  některé léky užívané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (např. propafenon, amiodaron), 
•  některé léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku (např. metoprolol), 
•  některé léky užívané k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin), 
•  některé léky užívané k léčbě plísňových infekcí (např. flukonazol, ketokonazol), 
•  některé léky užívané k léčbě kašle (např. dextrometorfan), 
•  cyklosporin,  lék  užívaný  k ovlivnění  Vašeho  imunitního  systému  (např.  aby  se  zabránilo 
odmítnutí transplantovaných orgánů). 
 
Ujistěte se, že jste o všech těchto lécích nebo jakýchkoli jiných lécích, které užíváte, informoval(a) 
svého lékaře. 
 
Přípravek Lamisil s jídlem a pitím 
Lamisil tablety můžete užívat nalačno nebo s potravou. 
 
Starší pacienti Lamisil tablety mohou užívat i lidé starší více než 65 let. Pokud je Vám více než 65 
let, budete dostávat stejnou dávku jako mladší dospělí jedinci. 
 
Děti a dospívající (ve věku 2 až 17 let) 
Přípravek Lamisil tablety mohou užívat dospívající a děti starší 2 let. Lékař upraví dávku podle toho, 
jak  pacient  roste.  Přípravek Lamisil  ve formě tablet se nedoporučuje podávat dětem mladším než 2 
roky, protože neexistují zkušenosti s jeho podáváním v této věkové skupině. 
 
2/7 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začněte užívat jakýkoli lék. 
Lékař Vám vysvětlí možná rizika spojená s užíváním přípravku Lamisil v těhotenství. 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Neužívejte 
přípravek Lamisil v těhotenství, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučí.  
Nekojte, pokud užíváte přípravek Lamisil. Lamisil přestupuje do mateřského mléka a Vaše dítě by tak 
bylo vystaveno účinkům přípravku Lamisil, což by mohlo Vašemu dítěti uškodit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže máte při užívání přípravku Lamisil závratě, neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Lamisil 
Přípravek Lamisil 125 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry 
(např. laktózu), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
 
3.  Jak se Lamisil užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučenou dávku nepřekračujte. Pokud máte dojem, že účinky 
přípravku Lamisil jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Kolik a jak často máte přípravek Lamisil užívat 
 
Dospělí 
Obvyklá dávka je jedna tableta Lamisilu 250 mg denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Neexistují zkušenosti s podáním přípravku Lamisil dětem mladším než 2 roky (s tělesnou hmotností 
obvykle méně než 12 kg). 
Dávkování pro děti starší 2 let zavisí na jejich tělesné hmotnosti: 
 
Děti o tělesné hmotnosti méně než 20 kg 
    62,5 mg (polovina 125mg tablety) jednou denně. 
Děti o tělesné hmotnosti 20 až 40 kg    
    125 mg (jedna 125mg tableta) jednou denně. 
Děti o tělesné hmotnosti více než 40 kg  
    250 mg (dvě 125mg tablety) jednou denně. 
 
Kdy užívat přípravek Lamisil 
Užívání  přípravku  Lamisil  každý  den  ve stejnou  dobu  Vám  pomůže  zapamatovat  si,  kdy  ho  užívat. 
Lamisil tablety můžete užívat nalačno nebo s potravou. 
 
Jak přípravek Lamisil užívat 
Tablety přípravku Lamisil spolkněte a zapijte vodou. 
 
Jak dlouho se přípravek Lamisil užívá 
Toto bude záviset na typu infekce, její závažnosti a na části těla, která je postižena. Lékař Vám sdělí, 
jak dlouho budete muset tablety Lamisil užívat. 
 
Normální délka léčby je následující: 
Léčba plísňové infekce nohou (atletická noha) tabletami Lamisil trvá obvykle 2 až 6 týdnů. 
Léčba plísňového a kvasinkového onemocnění třísel a jiných částí těla tabletami Lamisil trvá obvykle 
2 až 4 týdny. 
3/7 
 
Je důležité, abyste tablety užíval(a) pravidelně každý den a pokračoval(a) v jejich užívání tak dlouho, 
jak Vám řekl lékař. Tímto je zajištěno, že se infekce kompletně vyléčí a klesá možnost jejího návratu 
po skončení léčby. 
 
 
Infekce vlasů a kůže hlavy 
Normální délka léčby plísňové infekce kůže hlavy a vlasů je obvykle 4 týdny. 
 
Infekce nehtů 
Doba  léčby  plísňové  infekce  nehtů  je  obvykle  delší  než  léčba  plísňového  onemocnění  kůže. 
Pro většinu plísňové infekce nehtů je nutné užívat Lamisil po dobu 6 až 12 týdnů. 
 
Infekce nehtů rukou 
Délka léčby: ve většině případů postačuje 6 týdnů. 
 
Infekce nehtů nohou 
Délka léčby: ve většině případů postačuje 12 týdnů. 
U některých pacientů, kterým nehty dorůstají pomalu, je nutná delší doba léčby. V tomto případě to 
s Vámi lékař prodiskutuje. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamisil, než jste měl(a) 
Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet, ihned kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší 
lékařskou pohotovostní službu, kde Vám poradí
. Možná to bude vyžadovat lékařskou pozornost. 
To stejné platí i v případe, že někdo jiný náhodně užil přípravek Lamisil. Příznaky způsobené 
předávkováním tabletami přípravku Lamisil jsou: bolesti hlavy, pocit na zvracení, bolesti v nadbřišku 
a závratě. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lamisil 
Vezměte si tabletu přípravku Lamisil, jakmile si na to vzpomenete, pokud to však není méně než 
4 hodiny před užitím další dávky. Pokud ano, počkejte a vezměte si následující tabletu v pravidelném 
čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
O čem dalším byste měl(a) být při užívání přípravku Lamisil informován(a)? 
Existují  ještě  další  opatření,  kterými  můžete  pomoci  se  zbavit  infekce  a  zajistit,  že  se  nebude 
opakovat. Je to například udržování postiženého místa v suchu a chladu a denně měnit prádlo, které 
přichází do přímého styku s postiženým místem. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné: 
 
Vzácně  může  Lamisil  působit jaterní potíže, ve velmi vzácných případech mohou být jaterní obtíže 
závažného  charakteru.  Mezi  závažné  nežádoucí  účinky  patří  také  pokles  počtu  některých  krevních 
buněk, lupus (autoimunitní onemocnění), závažné kožní reakce, těžké alergické reakce, zánět krevních 
cév, zánět slinivky břišní nebo odumření svalu. 
 
 
 

4/7 
 
Ihned oznamte lékaři: 
•  Jestliže  budete  pozorovat  příznaky,  jako  je  nevysvětlitelný  přetrvávající  pocit  na  zvracení, 
žaludeční obtíže, snížená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu, nebo neobvyklá únava nebo slabost 
nebo 
•  jestliže  zjistíte,  že  je  kůže  nebo  oční  bělmo  žluté,  nebo  že  je  Vaše  moč  nezvykle  tmavá 
a stolice neobvykle světlá (možné příznaky jaterních problémů). 
•  Jestliže se u Vás objeví horečka, třesavka, bolesti v krku nebo vředy v ústech kvůli infekci a 
slabosti, jestliže trpíte infekcemi častěji nebo 
•  jestliže  budete  pozorovat  neobvyklé  krvácení  nebo  modřiny  (možné  příznaky  onemocnění, 
která ovlivňují počet určitých typů krevních buněk). 
•  Jestliže  se  u  Vás  objeví  potíže  s dýcháním,  závratě  nebo  otoky,  především  obličeje  nebo 
hrdla,  zčervenání,  křečovitá  bolest  břicha  a  ztráta  vědomí,  nebo  jestliže  se  u  Vás  objeví 
příznaky jako například bolest kloubů, ztuhlost, vyrážka, horečka nebo zduřelé/zvětšené mízní 
uzliny (možné příznaky závažných alergických reakcí). 
•  Jestliže  se  u  Vás  objeví  příznaky  jako  například  vyrážka,  horečka,  svědění,  únava  nebo 
jestliže  budete  pozorovat  objevení  se  purpurově  červených  skvrn  pod  kožním  povrchem 
(možné příznaky zánětu krevních cév). 
•  Jestliže se u Vás objeví jakékoli kožní problémy jako jsou vyrážka, zčervenání kůže, puchýře 
na rtech, očích nebo ústech, odlupování kůže, horečka. 
•  Jestliže se u Vás objeví závažná bolest v nadbřišku vyzařující do zad (možné příznaky zánětu 
slinivky břišní). 
•  Jestliže budete pozorovat nevysvětlitelnou svalovou slabost a bolest, nebo tmavou (červeno-
hnědou) moč (možné příznaky odumření svalu). 
 
Po podání přípravku Lamisil byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Bolest hlavy, pocit na zvracení, mírná bolest břicha, trávicí obtíže, průjem, nadmutí břicha, snížená 
chuť k jídlu, kožní vyrážka, kopřivka, bolest kloubů a bolest svalů. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100): 
Změny nálady (deprese), porucha nebo ztráta vnímání chuti, závratě, únava. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000): 
Chudokrevnost (projevující se netypickou bledostí, neobvyklou únavou nebo slabostí nebo dušností), 
úzkost, brnění nebo necitlivost a snížená citlivost kůže, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření,  ušní 
šelest, horečka a snížení tělesné hmotnosti. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000): 
Zežloutnutí očního bělma nebo kůže (jaterní problémy) a netypické výsledky funkčních jaterních 
testů. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 pacientů): 
Pokles  určitých  typů  krevních  buněk,  lupus  (autoimunitní  onemocnění),  závažné  kožní  reakce, 
alergické  reakce,  kožní  vyrážka  připomínající  lupénku  (vyrážka  se  stříbřitým  vzhledem),  zhoršení 
lupénky, kožní vyrážka s popraskáním nebo olupováním kůže a vypadávání vlasů. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
 
Závažné alergické reakce, , poruchy čichu včetně trvalé ztráty čichu, snížení čichového vjemu, zánět 
slinivky břišní, odumření svalu, příznaky podobné chřipce (např. únava, zimnice, bolest v krku, bolest 
kloubů nebo svalů) a zvýšení hladiny svalového enzymu (kreatinfosfokinázy) v krvi. 
 
5/7 
 
Pokud  se  kterýkoli  z  uvedených  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  řekněte  to  svému 
lékaři. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak Lamisil uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Lamisil obsahuje 

LAMISIL 125 mg: 
Léčivou látkou je terbinafinum jako terbinafini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje terbinafinum 
125 mg. 
Pomocnými látkami jsou: 
magnesium-stearát,  hypromelosa,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu, 
monohydrát laktosy. 
 
LAMISIL 250 mg: 
Léčivou látkou je terbinafinum jako terbinafini hydrochloridum.. Jedna tableta obsahuje terbinafinum 
250 mg. 
Pomocnými látkami jsou: 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná 
sůl karboxymethylškrobu. 
 
Jak přípravek Lamisil vypadá a co obsahuje toto balení 
LAMISIL 125 mg:  bílé  až  nažloutlé  kulaté  bikonvexní  tablety,  na  jedné  straně  s půlicí  rýhou 
a symbolem LP. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky. 
 
LAMISIL 250 mg:  bílé  až  nažloutlé  kulaté  bikonvexní  tablety,  na  jedné  straně  s půlicí  rýhou 
a na druhé straně s vyraženým označením LAMISIL 250. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky. 
 
6/7 
 
Velikost balení 
Lamisil 125 mg: 14 tablet 
Lamisil 250 mg: 14 tablet, 28 tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce: 
pro Lamisil 125 mg: 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
pro Lamisil 250 mg: 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4, Česká republika 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
29. 11. 2017 
7/7